انجام پایان نامه روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه روانشناسی اسلامی گرایش مثبت گرا

این رشته از ترکیب دو دیدگاه کلاسیک و اسلامی پدید آمده است.
در بخش کلاسیک، دیدگاه‌های دانش روان شناسی به صورت مستقل مطرح خواهد شد. از این رو روان شناسی اسلامی مسیر ایرانی گرایش مثبت گرا به عنوان یک رشته مستقل ارائه شده است. در بخش بررسی‌های اسلامی نیز با استفاده از روش اکتشافی و تحلیل محتوا به کشف و پردازش دیدگاه خاص دین پرداخته می‌شود.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات کاملتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه‌های دارای رشته روانشناسی اسلامی، معرفی رشته‌های ارشد و دکتری روانشناسی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارائه می‌شود.

دروس اصلی روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

• روان شناسی دین
• روان شناسی اخلاق
• روش تحقیق پیشرفته
• کلیات و مفاهیم
• سلامت و شادکامی
• هوش هیجانی
• انگیزش درونی
• صفات و انگیزه‌های مثبت
• روابط مثبت
• بازسازی مثبت، مشاوره و روان درمانی مثبت گرا
• حدیث و روان شناسی مثبت 1
• حدیث و روان شناسی مثبت 2
• زبان تخصصی
• سمینار
• پایان نامه

چند نمونه موضوعات پایان نامه روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

1. انجام پایان نامه چگونگی اندازه گیری میزان Presenteeism در حضور فشارهای سازمانی
2. انجام پایان نامه مروری برپژوهشهای سرمایه روانشناختی درایران: چالش‌ها وچشم اندازها
3. انجام پایان نامه سرمایه روانشناختی مثبت آر خاستگاه روانشناختی مثبت تا افزایش عملکرد سازمان
4. انجام پایان نامه امیدواری در غزلیات حافظ با تکیه بر روان شناسی مثبت گرا
5. انجام پایان نامه روانشناسی مثبتگرا در کلاس درس دوره ابتدایی بر مبنای دستورالعمل یونسکو
6. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تاب آوری و شادکامی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیانشهید مطهری شیراز
7. انجام پایان نامه تجلی روانشناسی مثبت گرا در ادبیات فارسی
8. انجام پایان نامه برسی رابطه مبانی روانشناسی مثبت گرابا رویکرد اسلامی دردانشجویان دانشگاه پیام نورمرکز شهرکرد
9. انجام پایان نامه جایگاه سرمایه روانشناختی در ماندگاری سازمانی کارکنان
10. انجام پایان نامه نقش سرمایه روانشناختی در ماندگاری سازمانی کارکنان
11. انجام پایان نامه رفتار سازمانی و پژوهش سازمانی مثبت گرا: رویکردهایی نوین به مدیریت و رهبری
12. انجام پایان نامه واکاوی رفتار سازمانی مثبت گرا در مطالعه تطبیقی مدیریت غربی و مدیریت علوی
13. انجام پایان نامه نقش رفتارسازمانی مثبت گرا در ماندگاری سازمانی کارکنان
14. انجام پایان نامه سرمایه روانشناختی وتوسعه منابع انسانی
15. انجام پایان نامه تئوری سازمانی مثبت گرا: دریچه‌ای به سوی شکوفایی فردی و سازمانی
16. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
17. انجام پایان نامه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افسردگی دانش آموزان دختر
18. انجام پایان نامه پیش بینی علامت ارتباطات مثبت و منفی برای استنتاج اعتماد در شبکه‌های اجتماعی آنلاین
19. انجام پایان نامه برری تأثیر سرمایه روانشاختی افراد بر تعهد سازمانی مورد مطالعه: مراکز آموزشی منتخب
20. انجام پایان نامه تأثیر رهبری تحول گرا و توانمند سازی روانشناسی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی شرکتی برتر در حوزه ICT
21. انجام پایان نامه رابطه بین فضیلت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی و تحول سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانککشاورزی استان آذربایجان شرقی)
22. انجام پایان نامه تدوین راهبردهای مطلوب ارتقاء هم افزایی کارکنان برای معاونت سیمای سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا (با استفاده از روانشناسی مثبت گرا)
23. انجام پایان نامه چشم انداز زمانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان عادی و استعداد درخشان
24. انجام پایان نامه بررسی راههای رسیدن به آرامش از منظر قرآن و روانشناسی
25. انجام پایان نامه کاوشی پیرامون فضیلت گرایی سازمانی در سازمانهای دولتی یک مطالعه موردی
26. انجام پایان نامه اعتیاد و راه‌های پیشگیری از آن
27. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی خشم رانندگی، خودنظم جویی هیجانی و توانایی بازداری با رفتارهای پرخطر رانندگی
28. انجام پایان نامه کودکان و گرافیک محیطی با تکیه بر عنصر رنگ
29. انجام پایان نامه مروری بر تأثیر رنگ‌ها از منظر روانشناسیو اهمیت به کارگیری مناسب آن‌ها در طراحی فضاهای اقامتی و مراقبتی سالمندان
30. انجام پایان نامه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مصرف کنندگان بر شخصیت برند و وفاداری برند (مطالعه موردی: مصرف کنندگان پوشاک هاکوپیان)
31. انجام پایان نامه جایگاه روانشناسی محیطی در طراحی معماری فضاهای اداری (نمونه موردی مراجع قضایی و دادگاه‌ها)
32. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سلامت روان بر گرایش جامعه به معماری پایدار
33. انجام پایان نامه بررسی رابطه گرایش تفکر انتقادی و پنج عاملی شخصیت با نقش واسطه گری سلامت روان
34. انجام پایان نامه بررسی فراوانی خرافات و عوامل مربوط به آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1392
35. انجام پایان نامه طراحی شهری و معماری فضاهای آموزشی کودکانه بر اساس رویکردهای روانشناسانه
36. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی با ویژگیهای شخصیتی و اختلالات روانی در کارمندان مراکز تابع دانشگاه علوم پزشکی زنجان
37. انجام پایان نامه شادمانی و لذت هیجانی اس منظز روان شناسی مثبت گزا و رویکزد اسلامی
38. انجام پایان نامه بنیادهای بهبود کیفیت زندگی از منظر اسلام و روانشناسان مثبت گرا
39. انجام پایان نامه بررسی ارتباط خوشبینی با بهزیستی روانشناختی و سبکهای مقابله‌ای در دانشجویان
40. انجام پایان نامه اثربخشی معنادرمانی گروهی بر تاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان کرمان
41. انجام پایان نامه مقایسه تاب آوری، رشد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و عادی
42. انجام پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی تفکیک جنسیتی در دانشگاهها به روش گراندد تئوری (مطالعه موردی: دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند)
43. انجام پایان نامه نقش پیش بینیکنندهی پذیرش، طرد و کنترل والدین در اعتیاد اینترنتی دانشجویان دختر
44. انجام پایان نامه بزرسی تاثیرات روانی بلند مرتبه سازی در سیمای بصری شهری
45. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد
46. انجام پایان نامه استراژدی مثبت: فرا سوی حل مسئله درسهایی از روانشناسی مثبت گرا
47. انجام پایان نامه مدیریت سرمایه‌های نامشهود سازمانی برمبنای مدل POB
48. انجام پایان نامه روانشناسی مثبت گرا در محیط کار
49. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی راهبردهای مدیریت تعارض با میزان گرایش به تسهیم دانش در بیندانشجویان: (مطالعه‌ی موردی دانشجویان دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز)
50. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان
51. انجام پایان نامه مواجهه با یک چالش: خودافشاگری مشاور و تاثیرات متفاوت آن برفرایند و پیامدهای مشاوره
52. انجام پایان نامه ارتباط جو انگیزشی مربیان با دست یابی به هدف فوتبالیست‌های مرکز استعدادیابی باشگاه پیشگامان مشهد
53. انجام پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری با برونگرایی و سلامت روانشناختی بین سربازان مرکز آموزش مالک اشتر اراک
54. انجام پایان نامه رابطه امید به آینده معلمان با باورهای خودکارآمدی دانش آموزان
55. انجام پایان نامه رابطه انسجام خانواده و کیفیت زندگی با شادکامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت
56. انجام پایان نامه اصلاح ساختار سرویس رسانی به تماشاگران فوتبال در استادیوم آزاد
57. انجام پایان نامه سازه به مثابه معماری- معماری به مثابه سازه
58. انجام پایان نامه غذای کودک سین بیوتیک: از فرمولاسیون تا بسته بندی، با تکیه بر دیدگاه‌های تغذیه‌ای، روانشناسی، صنعتی و بازاریابی
59. انجام پایان نامه تأثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان نظامی غیر ورزشکار
60. انجام پایان نامه پیش بینی شادی براساس مؤلفه‌های هوش معنوی
61. انجام پایان نامه نقش معناداری زندگی در بهداشت روان
62. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رویکرد دینی بر کاهش مشکلات روانشناختی در حوادث غیرمترقبه طبیعی با مروری بر تجربه زلزله بم

 

Pin it