انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری

شاخص‌های کیفیت و بهره وری جز مهمترین شاخصهای بررسی عملکرد موسسه‌های تجاری می‌باشند که از طریق طراحی خوب فعالیتها و سازماندهی آنها، و همچنین هماهنگ شدن تمامی افراد یک سازمان به دست می‌آیند. بهبود کیفیت و بهره وری باید در تمامی سطوح سازمان به عنوان مسئله اصلیان مطرح بوده و تمامی کارکنان در راستای دستیابی به به اهداف مشخص و تعریف شده بهبود، شرکت داشته باشد.
بهره وری، به معنی بکارگیری کارآمد و مؤثر منابع (شامل سرمایه، نیروی کار، زمین، مواد، انرژی، زمان و اطلاعات و ...) در تولید خدمات و محصولاتی است که نیازها و خواسته‌های مشتریان سازمان را برآورده خواهد ساخت. بهره وری، به معنای این است که داده‌های تولید کاملاً مورد استفاده قرار گرفته و میزان ضایعات به حداقل ممکن خود برسند. از سویی دیگر، «اثربخشی» به معنی آن است که ستانده‌ها در دستیابی به اهداف خاص سازمان نقش خود را به خوبی ایفا کنند. این اهداف شامل برطرف سازی نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنها، دستیابی به اهداف تجاری سازمان یا نقش داشتن در رسیدن به اهداف اجتماعی، اقتصادی جامعه باشند.
این مفهوم توسعه یافته بهره وری با مفهوم کیفیت ارتباط تنگاتنگی را برقرار می‌کند. کیفیت به معنی میزان انطباق محصولات یا خدمات با استانداردها، مشخصات و یا انتظارات برخاسته از ماهیت، خصوصیات، کارکردها، هزینه‌ها و ... می‌باشد. بهبود بهره وری دربرگیرنده بکارگیری منابع و فرآیندهای دارای کیفیت بالا برای تولید ستانده‌هایی است که کیفیتی مشابه یا بهتر خواهند داشت. به همین دلیل، بهبود کیفیت به معنی بهبود بهره وری بوده و بهبود بهره وری به معنی بهبود کیفیت خواهد بود.

دروس تخصصی مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری

• مدیریت کیفیت و تعالی سازمان
• تجزیه و تحلیل و بهبهود بهره وری سازمان
• کنترل کیفیت آماری
• سمینار در مدیریت کیفیت و بهره وری

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری

کنترل کیفیت (طراحی و تحلیل آزمایش‌ها با نرم‌افزارهای Minitab و Design Expert و ...، کنترل کیفیت آماری با نرم‌افزارهای R، Minitab و ...، سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE-MS)، تجزیه‌وتحلیل خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، مدل تعالی سازمانی EFQM، گسترش عملکرد کیفیت یا گسترش کارکرد کیفی (QFD))

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

نگارش و ترجمه متون آکادمیک (ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری

1. انجام پایان نامه شناسایی موانع و ارائه راهکار برای پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع TQM در پروژههای تونلسازی شهری
2. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع TQM بر عملکرد مالی در بانکها
3. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت ارباب رجوع و اولویت بندی ابعاد آن با استفاده از تکنیک AHP
4. انجام پایان نامه بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی، مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی
5. انجام پایان نامه بررسی و تبیین ارتباط بین فناوری اطلاعات IT مدیریت کیفیت جامع TQM باخلاقیت وتوانمندسازی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات استان گلستان)
6. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت فراگیر TQM بر نظام آموزشی (مطالعه دانشگاه پیام نور)
7. انجام پایان نامه بررسی ابعاد و اصول مدیریت کیفیت جامع TQM
8. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و مدیریت کیفیت جامع TQM(مورد مطالعه: شرکت‌های صادراتی شهر تهران)
9. انجام پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت جامع (TQM) با اثربخشی و بهره وری مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس
10. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT بر مؤلفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر TQM دردانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 4
11. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع TQM و بهبود مستمر مدیریت پروژه‌های بین المللی CIPM
12. انجام پایان نامه موفقیت پروژه‌های فناوری اطلاعات (IT) از طریق اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM)
13. انجام پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی)(EQ و میزان موفقیت در اجرای مدیریت کیفیت جامع)(TQM
14. انجام پایان نامه ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (F. AHP) و ارزیابی جامع فازی (FCE)(مطالعه موردی: سازمان فروش شرکت ایران خودرو)
15. انجام پایان نامه کاربرد TQM در مدارس
16. انجام پایان نامه نقش استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر یادگیری و خلاقیت سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی
17. انجام پایان نامه رویکرد تلفیقی برای استقرار مدیریت کیفیت جامع TQM
18. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقش ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر بر استقرار TQM
19. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار سیستم TQM در سازمان
20. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) در اداره امور ورزش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
21. انجام پایان نامه بررسی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع TQM براساس استاندارد 9001 ISO درپروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند
22. انجام پایان نامه ارزیاتی میزان آمادگی پیاد سازی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر TQM در سازمان فروش شرکت ایران خودرو
23. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی اقدامات مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شهرداری‌های شهرستان پردیس با ابزار سلسله مراتب تحلیلی (AHP) فازی
24. انجام پایان نامه بررسی رابطه افزایش بهره وری منابع انسانی با بکار بستن اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM و ارزیابی عملکرد در سازمان
25. انجام پایان نامه بررسی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (TQM) براساس استاندارد 9001 ISO درپروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند
26. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
27. انجام پایان نامه بهینه سازی فرآیند ساخت در مدیریت پروژه‌های عمرانی با ارائه الگوی ترکیبی از مهندسی ارزش VE و مدیریت کیفیت جامع TQM
28. انجام پایان نامه مدیریت دانش جهت تحقق استقرار عملکرد کیفی در سایه TQM
29. انجام پایان نامه نقش میانجی و تعدیل کنندگی فاکتورهای فنی مدیریت جامع کیفیت (TQM) در تعالی سازمانی
30. انجام پایان نامه بررسی موانع اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) درسازمان های دولتی مورد مطالعه: سازمان‌های دولتی استان کرمان
31. انجام پایان نامه حصول مدیریت کیفیت برتر با رویکرد TQM برپایه تکنیک VA/VE
32. انجام پایان نامه مدیریت کیفت جامع (TQM)
33. انجام پایان نامه مدیریت کیفت جامع (TQM)
34. انجام پایان نامه بررسی نقش میانجی TQM در رابطه بین راهبرد سازمان و عملکرد سازمانی در شرکت‌های صنعتی استان کرمانشاه با استفاده از معادلات ساختاریافته
35. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر هزینههای مدیریت کیفیت جامع TQM بر بهبودعملکردمالی و نوآوری مورد مطالعه: بانک توسعه تعاون استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان
36. انجام پایان نامه بررسی میزان آمادگی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان ایلامبرای استقرار مدیریت کیفیت جامع (TQM)
37. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رابطه بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) برعملکرد سازمان
38. انجام پایان نامه تاثیرسرمایه فکری برمدیریت کیفیت جامع TQM شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
39. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استقرار ابعاد مدیریت کیفیت جامع (TQM) و رضایت شغلی کارکنان
40. انجام پایان نامه رابطه پیاده سازی اصول TQM و ارزیابی عملکرد با افزایش بهره وری کارکنان در سازمان
41. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و نوآوری سازمانی (نمونه موردی: شعب بانک ملی، مناطق شمال شهر تهران)
42. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت کنترل کیفیت (TQM) و اثر بخشی آن بر فرهنگ سازمانی اداره کل آموزش و پرورش
43. انجام پایان نامه بررسی رابطه تطبیقی TQM و ERP با تمرکز بز عوامل حیاتی موفقیت
44. انجام پایان نامه امکان سنجی استقرار و پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در شعب بانک‌های خصوصی غرب استان مازندران
45. انجام پایان نامه بررسی زمینه‌ها و شرایط اجرایی تحقق مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در آموزش و پرورش
46. انجام پایان نامه طراحی نقش و وظایف مدیریت ایمنی HSE براساس مکانیزم مدیریت کیفیت فراگیر TQM در راستای تولید و توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز (مطالعه موردی پالایشگاه پنجم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی)
47. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای پیاده سازی استراتژی‌ها به کمک مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
48. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) با تعهد کارکنان سازمان شبکه بهداشت
49. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی یادگیری سازمانی مورد مطالعه شهرک صنعتی ایلام
50. انجام پایان نامه بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و نقش آن بر بهبود عملکرد سازمان (نمونه موردی: شعب بانک ملی، مناطق شمال شهر تهران)
51. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر استقرار TQM در سازمان توسعه و تجارت ایران
52. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر استقرار TQM
53. انجام پایان نامه بررسی میزان بکارگیری مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان با استفاده از رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت آذر دما گستر)
54. انجام پایان نامه مدیریت جامع کیفیت TQM
55. انجام پایان نامه بررسی کاربرد BPR و TQM در تجارت الکترونیک
56. انجام پایان نامه ارزیابی نظام مدیریت کیفیت جامع TQM درشرکت پشم شیشه ایران
57. انجام پایان نامه بررسی وجود زمینه‌های اجرائی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستانهای صحرائی در سال 1390
58. انجام پایان نامه بررسی نقش بازارمداری بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در شعب بانک ملت قزوین
59. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ارتباط بین مشتری مداری مدیریت کیفیت فراگیر TQM و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان)
60. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بخش تولیدی صنعت ورزش کشور
61. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شرکت متروی تهران و حومه)
62. انجام پایان نامه بررسی دیدگاه کارکنان نسبت به مؤلفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر TQM به منظور ارائه چهارچوب ادراکی برای شرکت ریسندگی وبافندگی بهریس اصفهان
63. انجام پایان نامه ازمدیریت کیفیت فراگیر TQM تا مدیریت مسئولیت پذیری فراگیر TRM
64. انجام پایان نامه نگاهی سیستمی به چرخه مدهای زود گذر در مدیریت (TQM,BPR,LO,KM)
65. انجام پایان نامه رویکرد سیستمی حل مسئله کیفیت با استفاده از مدل TQM مطالعه موردی: شرکت سایپا در سال 83
66. انجام پایان نامه مقایسه میزان پذیرش اصول TQM در سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
67. انجام پایان نامه بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع (TQM) در فدراسیون‌های ورزشی
68. انجام پایان نامه روابط بین مدیریت کیفیت جامع (TQM)، درست به موقع (JIT) و نگهداری پیشگیرانه جامع (TPM) و اثر پیاده سازی آنها بر روی کارایی ساخت
69. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد پروژه‌های عمرانی در ایران
70. انجام پایان نامه نوآوری فرآیندی در محیط مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)
71. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی سیستم‌های مدیریت کیفیت (استاندارد ایزو 9001:2008. مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK. مدیریت کیفیت بر اساس TQM)
72. انجام پایان نامه اجرای مدیریت کیفیت جامع TQM و تأثیر آن بررضایتمندی و وفاداری کارکنان شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور
73. انجام پایان نامه نقش توانمندسازی کارکنان در اجرای موفق TQM در سازمانها
74. انجام پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مدیریت مصرف آب به روش TQM در بهبود الگوی مصرف وکاهش سرانه آب در مدارس ابتدایی شهری استان مرکزی
75. انجام پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفی از طریق 9004 به منظور نیل به TQM در سازمان آب منطقه‌ای اذربایجان شرقی
76. انجام پایان نامه بکارگیری مدیریت کیفیت جامع TQM) در نظام ترویج و آموزش کشاورزی
77. انجام پایان نامه تحلیل آماری ارتباط TQM و نوآوری در واحدهای صنعتی کوچک
78. انجام پایان نامه بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) و نقش آن بربهبود رضایت مشتری مطالعه موردی: شرکت مخابرات استان فارس
79. انجام پایان نامه شناسایی رابطه میان انتخاب استراتژیهای مختلف و عملکرد سازمانها و نقش تعدیل کننده مدیریت کیفیت جامع (TQM) براین رابطه
80. انجام پایان نامه ارائه مدلی با رویکرد سیستمی جهت شنجش میزان تحقق TQM در سازمان‌ها
81. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت کل (TQM) و کاربرد آن در مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
82. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع (TQM) و عملکرد سازمانی
83. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در محیط TQM
84. انجام پایان نامه رویکردی مبتنی بر TQM به مدیریت عملکرد منابع انسانی
85. انجام پایان نامه پیاده سازی TQM بوسیله QFD با استفاده از روش تجزیه و تحلیل فازی مطالعه موردی در متروی تهران
86. انجام پایان نامه ارزیابی نیازهای اساسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر TQM درمجتمع آمـوزشی درمانی حضرت رسول اکـرم (ص) دانشگاه علـوم پزشکی ایـران (1382)
87. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نتیجه گرایی، اخلاق سازمانی
88. انجام پایان نامه کاربرد مدل EFQM در دانشگاه‌ها
89. انجام پایان نامه برنامه ریزی اجرای نظام توزیع پاداش انگیزشی با رویکرد تعالی سازمان مطابق با مدل EFQM سازمان نمونه: شرکت ساختمانی پیمان سازه
90. انجام پایان نامه ارزیابی تعالی مدیران دبیرستان‌های پسرانه شهر تهران ازدیدگاه مدیران و دبیران درحوزه کارکنان، بر اساس الگوی EFQM
91. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدل تعالی کیفیت (EFQM) بر شاخص‌های کلیدی عملکرد مالی با رویکرد مقایسه‌ای
92. انجام پایان نامه تدوین استراتژی‌های مدل تعالی سازمانی (EFQM) با ماتریس SWOT و اولویت بندی آنها با استفاده از تکنیک QSPM (مطالعه موردی: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر)
93. انجام پایان نامه الگوی ارزیابی مطبوعات ایران بر اساس مدل تعالی EFQM
94. انجام پایان نامه طراحی الگوی ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار مدل تعالی سازمانی (EFQM)
95. انجام پایان نامه رتبه بندی پروژه‌های بهبود حاصل از خودارزیابی مدل تعالی EFQM با رویکرد TOPSIS (مطالعه موردی: یک سازمان تحقیقاتی - تولیدی)
96. انجام پایان نامه شناسایی و تعیین اهمیت عوامل مؤثر بر پروژه‌های بهبود حاصل از خودارزیابی مطابق مدل EFQM: مطالعه موردی خبرگان تعالی سازمانی
97. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک توسعه و تعاون با استفاده از مدل EFQM
98. انجام پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک سازمان در راستای الگوی اروپایی تعالی کیفیت (EFQM)
99. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک‌های ایران براساس مدل EFQM (نمونه موردی بانک مهر اقتصاد)
100. انجام پایان نامه ارائه مدل ترکیبی EFQM&JIT در سود آوری سازمان‌ها
101. انجام پایان نامه بررسی اثر توانمند سازهای EFQM بر کیفیت درک شده بواسطه نتایج (مطالعه موردی: شرکت پیشگامان شهر فسا)
102. انجام پایان نامه چارچوبی تلفیقی برای تدوین استراتژی سازمان با استفاده از MADM, SWOT, QFD, EFQM, BSC
103. انجام پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد سازمان و کارکنان با کارت امتیازی متوازن BSC ومدل EFQM
104. انجام پایان نامه مقدمه‌ای بر EFQM
105. انجام پایان نامه شناسایی، تدوین و تعیین درجه اهمیت شاخصهای انتخاب کارگر نمونه در صنعت برق کشور: با استفاده از تکنیک‌های ترکیبی مدل تعالی سازمانی (EFQM) و TOPSIS
106. انجام پایان نامه سنجش سطح عملکرد با استفاده از روشهای BSC و EFQM (مطالعه موردی: شهرداری ایلخچی)
107. انجام پایان نامه مروری بر مدلهای تعالی سازمانی با تأکید بر مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM
108. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس مدل EFQM
109. انجام پایان نامه بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان
110. انجام پایان نامه بهینه کاوی نیروی انسانی در بهره وری سازمان‌ها با رویکرد EFQM
111. انجام پایان نامه بررسی مدل EFQM و عارضه یابی بر عملکرد آموزش و پرورش استان مازندران مطالعه موردی شهرستان ساری
112. انجام پایان نامه تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت مدیریت پروژه‌های عمرانی مبتنی برمدل EFQM مطالعه‌ی موردی پروژه راه اندازی خط راه آهن بیرجند
113. انجام پایان نامه رسیدن به تعالی سازمانی براساس الگوی بنیادی اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
114. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمانی باشگاه‌های نین جوتسو در فدراسیون ورزش‌های رزمی در استان تهران و البرز با استفاده از مدل 2013 EFQM
115. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل محتوایی رابطه کارت امتیازی متوازن (BSC) و جایزه ملی کیفیت اروپایی (EFQM)
116. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد نسبی سازمان‌ها با رویکرد ترکیبی شاخص‌های مدل EFQM و DEA (سازمان‌های شرکت کننده در جایزه ملی کیفیت)
117. انجام پایان نامه رابطه بین فن آوری اطلاعات (IT) و قابلیت‌های چابکی سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازهای تعالی سازمانی (EFQM)(مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان فارس)
118. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM، سال 1393
119. انجام پایان نامه سنجش کیفیت عملکرد کارکنان کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج با استفاده ازمدل EFQM
120. انجام پایان نامه ارزیابی دانشگاه پیام نور مرکز چابهار براساس مدل تعالی سازمانی EFQM
121. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای انتخاب ابزارهای مؤثر مدیریتی با استفاده از مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM و مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD
122. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM در کارخانه سیمان ایلام
123. انجام پایان نامه اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان‌ها
124. انجام پایان نامه بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در راستای افزایش طول عمر و چرخه‌ی کالا در صنایع غذایی
125. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر عملکرد سازمان با رویکرد مدل تعالی سازمان EFQM
126. انجام پایان نامه کاربرد مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت آموزشی بومی سازی مدل تعالی EFQM در مدیریت آموزشی
127. انجام پایان نامه بررسی مدل تعالی سازمانی EFQM
128. انجام پایان نامه بررسی نقش حکمرانی خوب در اثربخشی اجرای مدل تعالی EFQM مطالعه موردی: در شرکت توزیع نیروی برق استان قم
129. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بیناخلاق حرفه‌ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM
130. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان براساس مدل تعالی سازمان EFQM 2013
131. انجام پایان نامه نقش سرمایه اجتماعی بر EFQM در شرکت پتروشیمی ایلام
132. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM در تعالی پایدار سازمان‌ها
133. انجام پایان نامه تدوین استراتژی‌های سازمانی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و SWOT (مورد مطالعه: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس)
134. انجام پایان نامه ارائه شاخص‌های کلیدی فرهنگ نیروی انسانی درچهارچوب مدل EFQM (مطالعه موردی گروه شرکت‌های پارت لاستیک خراسان)
135. انجام پایان نامه ارائه چارچوب مفهومی ارزیابی عملکرد در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد براساس مدل تعالی EFQM
136. انجام پایان نامه تشریح فعالیت‌های زنجیره تأمین با استفاده از مدل SCOR و ارزیابی آن با استفاده از مدل تعالی EFQM (مطالعه موردی: شرکت صنعت قند کردستان)
137. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بیمارستان‌های شیراز با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی و EFQM
138. انجام پایان نامه تحلیل و اندازه گیری تأثیر تلفیق مدل‌های EFQM و 6 سیگما با استفاده از روش‌های فازی مورد مطالعه: سازمان‌های خودروساز
139. انجام پایان نامه بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با تعالی سازمانی (مدل EFQM) در ادارات کل استان چهارمحال و بختیاری
140. انجام پایان نامه تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM دربانک صادرات
141. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک صادرات با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره
142. انجام پایان نامه بررسی عملکرد خط مشی‌ها و استراتژی‌های سازمان محیط زیست استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل EFQM
143. انجام پایان نامه تلفیق مدل‌های کارت امتیازی متوازن (BSC) و تعالی سازمانی اروپایی (EFQM) با استفاده از متدولوژی (QFD) جهت ارائه الگوئی به منظور ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: صنایع سیمان استان گیلان)
144. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت عملکرد مدرسه مبتنی بر مدل مدیریت کیفیت EFQM
145. انجام پایان نامه مطالعه ابعادتعالی سازمانی EFQM وعوامل سازمانی موثربرآن درسازمان تأمین اجتماعی اصفهان
146. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی پیاده سازی مدل تعالی EFQM در ارزیابی عملکرد سازمانی شرکت سیمان قاین
147. انجام پایان نامه ارزیابی جایزه کیفیت اروپابراساس مدل تعالی EFQM بابکارگیری رویکردهای تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه فازی
148. انجام پایان نامه طراحی ارزیابی مدل EFQM با استفاده از AHP FUZZY
149. انجام پایان نامه ارزیابی سیستم زنجیره عرضه بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه سنجش رضایت مشتریان شرکت مخابرات خراسان رضوی)
150. انجام پایان نامه ارزیابی عملکردموثر بامدل تلفیقی کارت امتیاز متوازن (BSC) وتعالی سازمانی (EFQM) برمبنای استراتژی سازمان (سازمان مورد مطالعه: بانک ملت)
151. انجام پایان نامه بررسی شکاف سیستم مدیریت کیفیت جامع (مبتنی برایزو 9001) با مدل تعالی سازمانی (EFQM) (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک دنا)
152. انجام پایان نامه بررسی عملکرد کارکنان شرکت گاز اردبیل براساس مدل EFQM
153. انجام پایان نامه بکارگیری مدل‌های تلفیقی EFQM و TOPSIS در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی در سیستم بانکی
154. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM سال 1392
155. انجام پایان نامه شناسایی موانع موجود برای پیاده سازی مدل EFQM در صنعت پتروشیمی کشور
156. انجام پایان نامه رتبه بندی ساختارهای نوین سازمانی برای اجرای کارآمد EFQM با استفاده از روش ANP
157. انجام پایان نامه بررسی مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی EFQM
158. انجام پایان نامه تطبیق مدل EFQM با Fuzzy ANP و Fuzzy DEMATEL برای بیمارستان
159. انجام پایان نامه بررسی نقش عوامل استراتژیک سازمان بر پیاده سازی مدل EFQM در مرکز طبی کودکان
160. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های شایستگی در صنایع کوچک و متوسط و دسته-بندی آن‌ها در چارچوب مدل EFQM
161. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شهرداری منطقه 8 اصفهان به روش EFQM
162. انجام پایان نامه عوامل اساسی مؤثر در اجرای مدل تعالی سازمانی EFQM در سازمان‌های آموزش و پرورش استان لرستان
163. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشدبر اساس شاخص‌های EFQM
164. انجام پایان نامه نقش و جایگاه عوامل توانمندساز مدل سرآمد سازمانی EFQM در قرآن کریم
165. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش استان قم بر اساس مدل EFQM
166. انجام پایان نامه روابط متقابل بین معیارهای مدل EFQM در بیمارستان‌های ایرانی
167. انجام پایان نامه اثرات استقرار نظام تعالی سازمانی براساس مدل جهانی EFQM بر مدیریت موجودی در اداره آب و فاضلاب استان سمنان (مطالعه موردی اداره آب و فاضلاب شهر سمنان)
168. انجام پایان نامه سنجش تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر با شاخص نتایج EFQM برای دستیابی به WCM در صنایع غذایی ایران
169. انجام پایان نامه استفاده از مدل آماری در بررسی اثرات ساختار تعالی سازمانی (EFQM) بر سطح سیگمای محصولات تولیدی
170. انجام پایان نامه تعالی سازمانی یک مرکز پژوهشی با استفاده از روش EFQM
171. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت تدارک کالا بر اساس استاندارد 10006 ISO با مبنای مقایسه‌ای EFQM
172. انجام پایان نامه ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل EFQM
173. انجام پایان نامه ارزیابی شاخص‌ها و انتظارات فرهنگی، زیستی، اجتماعی و اقتصادی شرکت ذوب آهن براساس مدل EFQM ازدیدگاه جامعه آماری آگاه
174. انجام پایان نامه واکاوی شایستگیهای عمومی مدیران برمبنای مدل تعالی سازمان EFQM
175. انجام پایان نامه مقایسه کارایی و اثر بخشی مدل تعالی سازمان (EFQM) و ISO10014 در شرکت قطارهای مسافربری رجا
176. انجام پایان نامه ارائه الگوی تلفیقی از مدل جایزه کیفیت اروپایی (EFQM) و سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO 17025)
177. انجام پایان نامه اثرات پیاده سازی مدل EFQM بر ارتقای شاخص‌های مالی مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان
178. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه مدل تعالی سازمانی EFQM در بهبود و تحول اداری در سازمان‌ها(مورد کاوی در شرکت تولید برق جنوب فارس
179. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان براساس رویکرد ترکیبی EFQM و BSC
180. انجام پایان نامه ارزیابی توان مدیریت در شیلات با استفاده از مدل EFQM در استان چهار محال و بختیاری
181. انجام پایان نامه مقایسه مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) و مدل جایزه ملی کیفیت ایران (INQA)
182. انجام پایان نامه بزررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بر عملکرد سازمان در پنج حوزه توانمندساز از مدل تعالی سازمان (EFQM)
183. انجام پایان نامه استفاده از QFD فازی برای رسیدن به تعالی سازمانی (EFQM) در شرکت جندی شاپور
184. انجام پایان نامه انتخاب ابزارهای مؤثر مدیریتی برای رسیدن به تعالی سازمانی (EFQM) بوسیله گسترشکارکرد کیفیت (QFD) در شرکت جندی شاپور
185. انجام پایان نامه تبیین مدل تعالی سازمانی EFQM و راهکارهای بهبود مستمر حوزه‌های نه گانه مدل
186. انجام پایان نامه امکان سنجی اجرای مدیریت دانش و ارائه برنامه بر اساس مدل EFQM
187. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت عملکرد مدیران کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM
188. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد فرآیندهای کلیدی شرکت مدیریت تولید برق نکا براساس مدل EFQM (معیار فرآیندها در بخش توانمند ساز) و ارائه راهکارهای مناسب
189. انجام پایان نامه توسعه مدل EFQM در سازمان با به کارگیری اصول دمینگ و مدیریت دانش
190. انجام پایان نامه تأثیر ارتقاء فرایندها بر رضایتمندی کارکنان در چارچوب مدل EFQM(مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شمیرانات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
191. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی پیاده سازی EFQM در ادارات دولتی (بررسی موردی ادارات دولتی شهرستان چابهار)
192. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بر اساس مدلتعالی سازمانی EFQM و روش Vikor
193. انجام پایان نامه بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال غرب کشور با مدل مبتنی بر EFQM
194. انجام پایان نامه سنجش میزان رضایت مشترکین از نحوه برخورد و رفتار کارکنان شرکت آبفای آذربایجان غربی برمبنای مدل EFQM
195. انجام پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی مشترکین شرکت آبفای آذربایجان غربی از کیفیت و کمیت شرب وآلودگی های زیست محیطی شبکه‌های آب و فاضلاب با رویکرد EFQM
196. انجام پایان نامه تاثیرارتقاء فرایندها بر رضایتمندی کارکنان در چارچوب مدل EFQM(مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شمیرانات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
197. انجام پایان نامه در گمرک استان اصفهان EFQM بررسی مدل تعالی سازمانی
198. انجام پایان نامه تدوین رویکردی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها با تلفیق تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره و مدل تعالی EFQM
199. انجام پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با ابعاد مدل تعالی سازمانی EFQM و ارئه مدل بومی - کاربردی «فرهنگ - تعالی» بر اساس اصول بنیادین تعالی
200. انجام پایان نامه مدل تعالی سازمانی (EFQM) به عنوان ابزاری برای سنجش مدیریت عملکرد
201. انجام پایان نامه ارزیابی کیفیت عملکرد اداره کل آموزش وپرورش استان اردبیل با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM
202. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش وپرورش ناحیه (1) ومدیریت آموزش وپروش ناحیه (2) شهرستان اردبیل براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
203. انجام پایان نامه خودارزیابی برمبنای الگوی تعالی سازمانی EFQM (نمونه موردی دریکی ازسازمانهای دولتی مازندران)
204. انجام پایان نامه بررسی روایی محتوایی امتیازدهی درمعیار رهبری مدل EFQM
205. انجام پایان نامه ارزیابی معیارهای توانمندساز مدل تعادلی سازمانی (EFQM) در مجتمع‌های آموزشی (مطالعه موردی: مجتمع آموزشی امام خمینی ره)
206. انجام پایان نامه مدیریت تغییر و تحول در توسعه استراتژی سازمانها با رویکرد مدل EFQM
207. انجام پایان نامه بررسی میزان مشتری محور بودن بر اساس شاخص‌های مدل تعالی سازمانی EFQM در صنعت بیمه (مطالعه موردی: شرکت بیمه ملت)
208. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران بر اساس مدل: (EFQM)
209. انجام پایان نامه بررسی وضعیت شاخص‌های مدل تعالی سازمانی EFQM در فدراسیون‌های ورزشی ایران
210. انجام پایان نامه حرکت به سوی تعالی سازمان بر اساس الگوس بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
211. انجام پایان نامه تبیین راهکارهای بهبود مستمر حوزه کارکنان در مدل تعالی EFQM
212. انجام پایان نامه ارائه یک مدل تعالی مبتنی بر آموزه‌های دینی و EFQM برای عارضه یابی پیشرفت کشور ایران
213. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی سیستم مدیریت کیفیت و مدل تعالی سازمانی EFQM و بررسی فواید و دستاوردهای پیاده سازی نظام‌های مدیریتی در دستیابی به تعالی سازمانی
214. انجام پایان نامه کاربرد روش TOPSIS دربررسی پراکندگی دغدغه‌های حوزه معماری سازمان یدر سازمان رویکردی مبتنی بر مدل اروپایی کیفیت EFQM
215. انجام پایان نامه ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت هپکو)
216. انجام پایان نامه مدل DEA/EFQM برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان­هاو رتبه بندی آنها
217. انجام پایان نامه رابطه بین تعالی سازمانی (بر اساس مدل EFQM) و تعهد سازمانی کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاهی استان گیلان
218. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوالم موثربرافزایش کارآمدی تولید ملی و ارایه‌ی راهکارهای پیشنهادی بارویکرد مدل تعالی سازمانی EFQM مورد شرکت‌های تعاونی استان یزد
219. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش لرستان براساس مدل EFQM
220. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر تعالی سازمانی صنعت بیمه با رویکرد مدل EFQM
221. انجام پایان نامه مدل DEA/EFQM برای ارزیابی کارایی نسبی سازمان‌ها و رتبه بندی آنها
222. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب همکاران سیستم بارویکرد EFQM با استفاده ازمدل DEA
223. انجام پایان نامه کنترل کیفیت درآموزش عالی توسط مدل تعالی EFQM
224. انجام پایان نامه طراحی نقشه‌های دانش مبتنی بر مدل تعالی EFQM یک ابزار سودمند برای آشکارسازی دانش سازمان
225. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان بر مبنای مدل EFQM و مقایسه آن با وضعیت مطلوب
226. انجام پایان نامه مقایسه تعالی سازمانی در فدراسیون‌های فوتبال و بسکتبال بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
227. انجام پایان نامه مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانی EFQM
228. انجام پایان نامه بلوغ سازمانی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد OPM3 با الهام از مدل تعالی EFQM (مطالعه موردی در یکی از شرکت‌های برق منطقه‌ای وزارت نیرو)
229. انجام پایان نامه رابطه هوش سازمانی با تعالی سازمانی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در هیات های ورزشی استان اصفهان
230. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان استقرار نظام تعالی سازمانی بر اساس مدل جهانی EFQM و عملکرد کارکنان (شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، مناطق نفتخیز جنوب)
231. انجام پایان نامه توسعه مدل تعالی EFQM در سازمانهای پروژه محور براساس مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه
232. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیت در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM
233. انجام پایان نامه الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) وتغییرات انجام شده در نسخه 2010
234. انجام پایان نامه ترتیب بندی عوامل ناکارآمدی دز ارزیابی مدل EFQM مطالعه موردی؛ شرکت پالایش نفت شیراز
235. انجام پایان نامه طراحی چهارچوب روش شناختی های طراحی مجدد فرایندها در مدل سرآمدی EFQM با استفاده از رویکرد عامل گرا
236. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت تولیدی و صنعتی ساحل مازند گاز، با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM
237. انجام پایان نامه ساماندهی مراجعات واحد خدمات اداری شرکت گاز استان خراسان شمالی با بهره گیری از منطق رادار مدل خودارزیابی EFQM در قالب یک کار تیمی
238. انجام پایان نامه بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع در تغییر و تحول راهبردی سازمان‌ها
239. انجام پایان نامه تحلیلی بر اثرات مدیریت کیفیت جامع بر شرکت‌ها و سازمان‌های صنعتی
240. انجام پایان نامه فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت جامع
241. انجام پایان نامه تأثیر سنجی استقرار الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع پیشرفته در آمادگی سازمانها برای ایجاد تحول
242. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت؛ از تجمل تا واقعیت
243. انجام پایان نامه چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
244. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت کیفیت جامع به روش مدل سازی معادلات ساختاری در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
245. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت‌های فناوری اطلاعات و اقدامات مدیریت کیفیت
246. انجام پایان نامه مبانی آماری مدیریت کیفیت
247. انجام پایان نامه تحلیل رابط مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با مزیت رقابتی و عملکرد سازماانی و ارائه مدل پیشنهادی با رویکرد تفسیری ساختاری (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی استان فارس)
248. انجام پایان نامه مدیران ارشد و اجرای مدیریت کیفیت جامع
249. انجام پایان نامه نقدی بر مدیریت کیفیت جامع
250. انجام پایان نامه بررسی سازگاری سه سیستم مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نقش آن در بهره وری
251. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کسب وکار واحد تجاری: مطالعه کاربردی در صنایع استان خراسان
252. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر انگیزش کارکنان حوزه‌ی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان
253. انجام پایان نامه اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر
254. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژی مدیریت کیفیت در خدمات پس از فروش بر روند وفاداری مشتریان با استفاده از روش اقدام پژوهی
255. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای مدیریت کیفیت جامع و شش سیگما وارتباط آن باعملکرد سازمانی
256. انجام پایان نامه علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع در سازمانها
257. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت کیفیت QM در سازمان راه و شهر سازی استان زنجان
258. انجام پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی و میزان موفقیت در اجرای مدیریت کیفیت جامع
259. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت و بهره وری
260. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 با روش TOPSIS - مطالعه موردی
261. انجام پایان نامه رابطه بین پیاده سازی استراتژی‌های مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش در سازمان‌های خدماتی
262. انجام پایان نامه محوریت مدیریت کیفیت و بهرهوری همراه با نقش مدیریت دانش در ابعاد سازمانی
263. انجام پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی از طریق مدیریت دانش (مورد مطالعه شرکت تولیدی بیمکث)
264. انجام پایان نامه ارزیابی نقش مدیریت کیفیت جامع درنوآوری و عملکرد سازمان‌ها
265. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع
266. انجام پایان نامه کایزن ابزاری جهت مدیریت کیفیت جامع
267. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) برسازمان ها، مدیران و مشتریان
268. انجام پایان نامه بررسی هزینه یابی کیفیت در صنعت حمل و نقل شهری با تمرکز بر سیستم‌های نرم افزاری مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای 9000 ISO مطالعه موردی شرکت حمل و نقل البرز
269. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مدیریت کیفیت سازمان فنی و حرفه‌ای استان یزد با استفاده از مدل کرکپاتریک
270. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با بهبود عملکرد سازمانی کارکنان
271. انجام پایان نامه پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌های خدماتی و بهبود عملکرد آن‌ها
272. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت کیفیت جامع در فرهنگ سازمانی هواپیمایی امارات
273. انجام پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با خلاقیت و نوآوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس
274. انجام پایان نامه سیستم مدیریت کیفیت جامع در مراکز آموزشی و تحقیقی
275. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بهره وری و مدیریت کیفیت در مدیران (مطالعه موردی: خراسان جنوبی)
276. انجام پایان نامه اهداف پیاده سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و دلایل عدم موفقیت برخی از سازمانها در دستیابی به آنها
277. انجام پایان نامه بررسی نقش فرهنگ در کارآیی شیوه‌های مدرن مدیریت کیفیت در ایران
278. انجام پایان نامه بررسی نقش بکارگیری مدیریت کیفیت جامع در ارتقای بهره وری سازمان‌ها
279. انجام پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 در در ارگان‌های بحران مدار وامدادگر خصوصاً سازمان‌های آتش نشانی
280. انجام پایان نامه تأثیر عامل تمرکز در استقرار مدیریت کیفیت جامع T.Q.M درکتابخانه های شهر خرم آباد
281. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اثر بخشی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بر شکل گیری صحیح مدیریت سازمان مورد مطالعه: سازمان صدا وسیما
282. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر سازمان‌های کارآفرین
283. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت
284. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت استراتژیک براستقرار مدیریت کیفیت فراگیر
285. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر ایجاد مدل تعالی سازمانی
286. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و نقش آن در صنعت گردشگری ایران
287. انجام پایان نامه اخلاق وتعهد حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر مراکز آموزشی
288. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان با دیدگاه بازار محوری مطالعه موردی: شرکت تولیدی ایران کولا
289. انجام پایان نامه مروری بر مباحث موجود مدیریت کیفیت
290. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی نتایج ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و آمار مرکز ارتباطات مردمی شهرداری مشهد مطالعه موردی: مناطق سیزدهگانه شهرداری مشهد
291. انجام پایان نامه نقش واسطه‌ای هویت سبز سازمانی در رابطه بین درک مدیریت کیفیت فراگیر ونوآوری با مزیت رقابتی پایدار
292. انجام پایان نامه رویکرد رفتاری در مدیریت کیفیت و مدیریت پروژه در پروژه‌های صنعتی و عمرانی در شهرک‌های صنعتی
293. انجام پایان نامه نقش آموزش بر مدیریت کیفیت و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش و مدل تعالی سازمانی
294. انجام پایان نامه عارضه یابی فرهنگ سازمانی سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMS) و پیشنهاد راهکارهای بهبود در شرکت برق منطقه‌ای فارس
295. انجام پایان نامه پیش بینی نقش راهبردی سازمان با مدیریت کیفیت جامع در توسعه پایدار
296. انجام پایان نامه بررسی راه‌های دستیابی به مدیریت کیفیت جامع
297. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با بهره وری نیروی انسانی در سازمان (مطالعه موردی شرکت الیت دکوراتیو)
298. انجام پایان نامه بررسی اثرات استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع بر فرایند تعالی سازمانی (مطالعه موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران)
299. انجام پایان نامه ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر ()TQM با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیفازی) (F. AHP و ارزیابی جامع فازی)(FCE(مطالعه موردی: سازمان فروش شرکت ایران خودرو)1
300. انجام پایان نامه امکان سنجی بکارگیری و زمینه‌های تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش -موردمطالعه آموزش و پرورش ایلام- شهرستان چرداول
301. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نظام مدیریت کیفیت جامع با عملکرد شرکت توزیع دارو با رویکرد کارت امتیازی متوازن
302. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوریمطالعه موردی: شرکت سیمان دورود
303. انجام پایان نامه بررسی ارتباط و تاثیرات نظام مدیریت کیفیت جامع و سیستم تولید به هنگامدر فرآیند تولید
304. انجام پایان نامه شناخت تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوریدر صنعت بانکداری از دیدگاه کارمندان
305. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمان امور مالیاتی استان گیلان با میانجی گری عملکرد کارکنان و نوآوری
306. انجام پایان نامه بررسی سطح مدیریت کیفیت فراگیر و خلق دانش دانشگاه یزد و تعیین رابطه این دو ازدیدگاه دانشجویان
307. انجام پایان نامه ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در ثبت احوال نوین کشور به عنوان دروازه ورود به دولت الکترونیک با رتبه بندی عوامل آن مطالعه موردی اداره کل ثبت احوال استان آذربایجانشرقی
308. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با مدیریت دانش در نمایندگی‌های سایپا استان کرمانشاه
309. انجام پایان نامه بررسی تاثیرفناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع (مورد مطالعه: بانک صادرات سرپرستی مرکز تهران)
310. انجام پایان نامه بررسی منابع مدیریت کیفیت و تعیین سهم هر منبع در افزایش کیفیت محصولات شرکتشهدگستراننوین
311. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقش مدیریت دانش بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر
312. انجام پایان نامه اهمیت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌ها و بررسی ابعاد و زوایای آن
313. انجام پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت جامع و فن آوری اطلاعات با عملکرد سازمان
314. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای نقش مدیریت کیفیت در بهداشت و درمان و مدیریت دانش در سازمانها درمواجهه با نهادهای خدماتی
315. انجام پایان نامه تبیین مفهوم انعطاف پذیری در مدیریت کیفیت فضاهای شهرسازی و معماری
316. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر روی افزایش رضایت مشتریان و سهامداران
317. انجام پایان نامه ارزشیابی مدیریت کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه بر اساس الگوی آلدلیگان و باتل و اصول مدیریت کیفیت فراگیر
318. انجام پایان نامه تأثیر عامل رسمیت در استقرار مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) در کتابخانه‌های شهر خرم آباد
319. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر در فراگرد باز مهندسی کسب و کار
320. انجام پایان نامه بررسی نحوه اجرای مدیریت کیفیت فراگیر (Total Quality Management) دردانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
321. انجام پایان نامه نقش میانجی تکنولوژی اطلاعاتی درتاثیر فرهنگ سازمانی برمیزان پذیرش مدیریت کیفیت جامع
322. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اصول مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی
323. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سبز شرکت با میانجی گری متغیر زنجیره تأمین سبز مورد بررسی شرکت پارس خزر
324. انجام پایان نامه یادگیری سازمانی، مدیریت کیفیت و تأثیر یادگیری سازمانی بر بهبود اجرای مدیریت کیفیت
325. انجام پایان نامه رابطه مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری کارکنان در سازمان صنعت، معدن تجارت بجنورد
326. انجام پایان نامه برررسی تأثیر آمیختگی مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زمان بر جایگاه محوری عملکرد سازمانی
327. انجام پایان نامه میزان آمادگی شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع
328. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی با عملکرد نوآوری (مورد مطالعه بیمه ملت)
329. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مطالعه موردی در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران)
330. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مهارتهای فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع (مطالعه موردی: برخی دستگاه‌های اجرایی شهرستان بافق)
331. انجام پایان نامه بررسی نقش نوع راهبرد سازمان در موفقیت برنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیر
332. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر قابلیت یادگیری سازمانی در آموزش عالی
333. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با عملکرد نوآوری و رضایت مشتریان
334. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع دربهبود عملکرد مالی سازمانها و صنایع
335. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری یکپارچه نظام تولید بهنگام، مدیریت کیفیت فراگیر ومدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد
336. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع در نوآری خدمات: مطالعه موردی شعب بانک تجارت در استان تهران
337. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت‌های بیمه (مطالعه موردی شرکت‌های بیمه ایران شهر ایلام)
338. انجام پایان نامه ابزارهای کیفی مدیریت کیفیت جامع
339. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های مدیریت دانش و مدیریت کیفیت فراگیر TQM از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان‌های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی اصفهان درسال 1392-1393
340. انجام پایان نامه بررسی موانع و زیر ساختهای پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع ()TQM در سازمان منطقه آزاد کیش
341. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری با اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی در کارکنان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان
342. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت زنجیره تأمین و عوامل کلیدی مؤثر برآن
343. انجام پایان نامه اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کسبوکار: یک طرح کاربردی در استان خراسان بزرگ
344. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌های آموزشی با تاکید بر آموزش و پرورش
345. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع
346. انجام پایان نامه ابزارهای کمی مدیریت کیفیت جامع
347. انجام پایان نامه مقایسه استاندارد DOA با نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 (مطالعه موردی: شرکت صنایع هوایی قدس)
348. انجام پایان نامه سیستم تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین
349. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت و اثر آن بر سازمانهای هزاره سوم
350. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌های آینده
351. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری در سازمانهای خدماتی (شرکت بیمه آسیا، شعب استان البرز)
352. انجام پایان نامه تحلیلی بر مدیریت کیفیت جامع گردشگری در کلان شهر مشهد
353. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان (مورد مطالعه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج)
354. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی نقش مدیریت کیفیت جامع وتاثیرآن بریادگیری سازمانی
355. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات درتوسعه منابع انسانی به عنوان رکن اساسی برنامه‌های مدیریت کیفیت فراگیر TQM
356. انجام پایان نامه بررسی نظام 5S به عنوان مبنای پیاده سازی واجرای مدیریت کیفیت فراگیر
357. انجام پایان نامه بررسی عوامل موثربررضایت شغلی کارکنان شرکت‌های مشاوره‌ای درزمینه مدیریت کیفیت
358. انجام پایان نامه نقش استانداردهای مدیریت کیفیت در اقتصاد مصرف کنندگان و تولید کنندگان محصولات لبنی
359. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع در توسعه‌ی نرم افزار
360. انجام پایان نامه مقایسه تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر تعهد شغلی کارکنان بیمارستان‌های امام علی (ع) و شهید مدنی شهرستان کرج
361. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد بازاریابی مطالعه موردی (شرکت نورد و لوله صفا شهرستان ساوه)
362. انجام پایان نامه سنجش کارایی پیکربندی سیستم‌های مدیریت کیفیت باگروه های فرآیندی استاندارد ISO 21500 باتحلیل پوششی داده‌ها
363. انجام پایان نامه رویکرد سیستمی به مدیریت کیفیت
364. انجام پایان نامه تأثیر عوامل ارگونومیک محیط کار بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت
365. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت و افزایش بهره وری بستر ساز تحقق اهداف سازمانی
366. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و استراتژی‌های سازمان (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان)
367. انجام پایان نامه اهمیت وجود 6 سیگما در مدیریت کیفیت
368. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر ارزیابی و بهبود عملکرد کیفی و نوآورانه
369. انجام پایان نامه بررسی رابطه اصول مدیریت کیفیت جامع با رضایت شغلی در بین مدیران و کارکنان سازمان آموزش و پرورشاستان هرمزگان
370. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر TQM
371. انجام پایان نامه نحوه اثرگذاری اثربخشی کلی تجهیزات OEE در سیستم‌های مدیریت کیفیت
372. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی بر استراتژی مدیریت کیفیت جامع (موردمطالعه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل)
373. انجام پایان نامه جستاری در ارتباط میان مؤلفه‌های فراموشی سازمانی هدفمند مدیران با چگونگی اجرای مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس شهرستان ساری
374. انجام پایان نامه استقرار مدیریت کیفیت جامع TQM در پروژه‌های راهسازی
375. انجام پایان نامه بررسی رابطه ابعاد مدیریت کیفیت جامع با فرهنگ سازمانی در ادارات شهرستان کلاله
376. انجام پایان نامه طراحی مدلی براساس روابط بین شاخص‌های فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت در شرکت‌های صنعتی
377. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های فناوری اطلاعات بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر
378. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات یادگیری سازمانی و مدیریت کیفیت جامع بر کارآیی نوآورانه سازمانها
379. انجام پایان نامه تحقق مدیریت کیفیت از طریق اجرای سیستماتیک شش سیگما
380. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و نوآوری و تأثیر یادگیری سازمانی بر آن
381. انجام پایان نامه بررسی کارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت یادگیری جامع در سازمانهای دانش آفرین
382. انجام پایان نامه تأثیر ابعاد رفتار شهروند سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان دامغان
383. انجام پایان نامه تأثیر عوامل کلیدی بر مدیریت کیفیت جامع بعنوان مزیت رقابتی در سازمانها
384. انجام پایان نامه تعیین رابطه میان مؤلفه‌های فراموشی سازمانی هدفمند مدیران با چگونگی اجرای مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس شهرستان چایپاره
385. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی (پتروشیمی شهید تندگویان)
386. انجام پایان نامه در آمدی بر مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع
387. انجام پایان نامه بررسی رویکردهای مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت جامع دربهبود فرایند هایکسب وکار
388. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر در جو سازمان هامطالعه موردی: تأمین اجتماعی شهرستان چالوس و نوشهر
389. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر کلید استراتژی تعالی سازمان‌ها
390. انجام پایان نامه بررسی شیوه‌های مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری
391. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه: سازمان بیمه سلامت خراسان رضوی
392. انجام پایان نامه ارائه مدل نظام آراستگی 5S در مدیریت واحد شهری در جهت نیل به مدیریت کیفیت
393. انجام پایان نامه موانع ساختاری استقرار مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) درکتابخانه های شهر خرم آباد
394. انجام پایان نامه تحلیل کانونی رابطه بین فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت جامع بارضایت شغلی و بهره وری نیروی کار
395. انجام پایان نامه تأثیر تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع و اجرای بهینه آن در صنعت خودروسازی مورد کاوی: شرکت ایران خودرو
396. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر رضایتمندی کارمندان و کارکنان بانک مهر اقتصاد استان اصفهان
397. انجام پایان نامه نقاط ضعف و قوت نظام مدیریت کیفیت ایزو 1009 و مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مقایسه این دو مدل
398. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مندی ارباب رجوع در شرکت مخابرات شهرستان سنندج
399. انجام پایان نامه بررسی اثرات اجرای سیستم مدیریت کیفیت ایزو (از دیدگاه دمینگ) در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان همدان
400. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر سیستم مدیریت کیفیت Survey of Effect of Information Technology on Quality Management System
401. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت مندی ارباب رجوع اداره برق شهر کرمانشاه
402. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مورد مطالعه: پتروشیمی جم)
403. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت و یادگیری سازمانی
404. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری مورد مطالعه: پتروشیمی جم
405. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت کیفیت با مدیریت منابع انسانی
406. انجام پایان نامه ارتقای کیفیت در مدارس با رویکرد مدیریت کیفیت جامع
407. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی حوزه دانشی مدیریت ذینفعان در سیستمهای مدیریت کیفیت و پروژه
408. انجام پایان نامه بررسی تاثیرسیستم مدیریت کیفیت جامع برکاهش هزینه شرکتها
409. انجام پایان نامه بررسی مدیریت کیفیت اجرایی در پروژه‌های ساختمانی
410. انجام پایان نامه نقش سیستم مدیریت کیفیت QMS مبتنی بر ایزو بر عملکرد SMEs
411. انجام پایان نامه وقش مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری در خلق تحول استراتژیک سازمانی
412. انجام پایان نامه تأثیر توانمند سازهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی
413. انجام پایان نامه ارائه مدلی از عوامل تأثیرگذار بر بکارگیری مدیریت کیفیت جامع در صنعت پلی اتیلن (مطالعه موردی: شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنان)
414. انجام پایان نامه رابطه راهبرد سازمان با مدیریت کیفیت جامع در شرکت نوکیا
415. انجام پایان نامه رتبه بندی مهمترین عوامل سیستم مدیریت کیفیت با روش دیمتل فازی در سازمان خدماتی
416. انجام پایان نامه شناسایی مهمترین عوامل در اجرای موفق سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان خدماتی
417. انجام پایان نامه بررسی مفاهیم و ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر
418. انجام پایان نامه نقش و جایگاه سیستم مدیریت کیفیت در فرآیندهای یک سازمان خدماتی
419. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تکنیکهای مدیریت کیفیت و انتقال دانش در شرکتهای صنعتی تبریز
420. انجام پایان نامه تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکت گاز لوله و قدر
421. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر در پیاده سازی مؤثر مهندسی مجدد فرآیند سازمانی
422. انجام پایان نامه بررسی رابطه اصول مدیریت کیفیت جامع با رضایتمندی و وفاداری کارکنان
423. انجام پایان نامه به کارگیری مدیریت دانش در راستای پیادهسازی مدیریت کیفیت (مطالعه موردی: بانک‌های سنندج)
424. انجام پایان نامه ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت کیفیت جامع و انگیزش شغلی معلمان آموزش و پرورش منطقه ارژن
425. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مورد مطالعه: پتروشیمی جم)
426. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت خدمات و بهبود بهره وری سازمانی
427. انجام پایان نامه ارائه مدل تکاملی مدیریت کیفیت فرآیند توسعه‌ی نرم افزار
428. انجام پایان نامه بررسی رابطه استقرار مدیریت کیفیت جامع و رضایت مندی مشتری مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی
429. انجام پایان نامه بررسی رابطه بکارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر با افزایش بهره وری کارکنان در سازمان
430. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی نتایج سنجش کیفیت خدمات و سیسستم مدیریت کیفیت مطالعه موردی: مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد
431. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارتقاء بهره وری کارکنان با بکار بستن اصول مدیریت کیفیت فراگیر TQM) و ارزیابی عملکرد در سازمان
432. انجام پایان نامه تأثیر رویه‌های مدیریت کیفیت (بهبود مستمر) بر خلق دانش (موردکاوی شرکت مخابرات هرمزگان
433. انجام پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی –اقتصادی مرتبط با گرایش مدیران سازمانهای دولتی به تفکر مدل اروپایی مدیریت کیفیت فراگیر
434. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت بعنوان رویکردی نوین با تحول در نظام اداری کارکنان
435. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر سیستم مدیریت کیفیت جامع و هزینه یابی کیفیت و روش‌های پیاده سازی آن در ایران
436. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بازار گرایی و کیفیت خدمات در شرکتهای خدماتی شهر اهواز
437. انجام پایان نامه بررسی چالش‌های مدیریت کیفیت تجربه در برنامه‌های کاربردی رایانش ابری
438. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
439. انجام پایان نامه نقش ارتباطات سازمانی در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر
440. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت در صنعت بانکداری برای رسیدن به کلاس جهانی
441. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع بر خلاقیت سازمانی از دیدگاه کارکنان شهرداری اردبیل
442. انجام پایان نامه اخلاق درکسب وکاروارائه رویکردی نو به مدیریت کیفیت جامع براساس مدل طبقه بندی فرآیندی APQC PCF
443. انجام پایان نامه دیدگاه اصول سیستم‌های مدیریت کیفیت به گروه‌های فرآیندی استاندارد ISO 21500
444. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی متوازن و رابطه آن با مدیریت کیفیت جامع و فرآیند ایجاد ارزیابی متوازن
445. انجام پایان نامه بررسی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر و رابطه آن با ارتقاء بهره وری نیروی انسانی
446. انجام پایان نامه جایگاه مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر
447. انجام پایان نامه جاری سازی استراتژی مدیریت کیفیت رویکردی نوین درجهت تحول اداریسازمانهای هزاره سوم
448. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در تعالی سازمانی
449. انجام پایان نامه رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر (مورد مطالعه: دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان گیلان)
450. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرآیند راهی بسوی ایجاد مزیت رقابتی (مورد کاوی شرکت ایران آوندفر)
451. انجام پایان نامه تأثیر رابطه بین مدیریت کیفیت جامع با مدیریت استراتژیک برای رسیدن به بهبود عملکرد در سازمان
452. انجام پایان نامه خودارزیابی عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان بر اساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با رویکرد پرسشنامه
453. انجام پایان نامه پیوستگی متقابل مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت استراتژیک، چرا و چگونه؟
454. انجام پایان نامه جایگاه آموزش در استقرار موفق سیستم‌های مدیریت کیفیت
455. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی با رویکرد مدیریت کیفیت جامع نرم با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها- مورد مطالعه: شرکت رایانه اندیشمند برق استان اصفهان
456. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآورانهمورد مطالعه: شرکت ایران دارو
457. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت پالایشگاه نفت اصفهان
458. انجام پایان نامه رابطه‌ی بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمان
459. انجام پایان نامه یک چارچوب مفهومی برای بهبود کیفیت سازمانهای بخش دولتی با رویکرد دولت الکترونیک و مدیریت کیفیت خدمات
460. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمانی در بانک مسکن شهر شیراز
461. انجام پایان نامه بررسی و استخراج تأثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع در حفظ مزیت رقابتی شرکت با استفاده از تکنیک دیماتل
462. انجام پایان نامه بهبود عملکرد بانکها از طریق پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع
463. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گرییادگیری سازمانی در آموزش عالی
464. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر؛ ابزاری حمایتی به منظور تقویت زنجیره‌های تأمین
465. انجام پایان نامه آنالیز کارویژه ها، معیارها، فرآیندها، نقش و جایگاه مدیریت کیفیت فراگیر و مبانی مؤثر در طراحی و ارزیابی مدل کیفیت، به منظور دستیابی به موفقیت پایدار سازمان
466. انجام پایان نامه خودارزیابی عملکرد شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان براساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با رویکرد پرسشنامه
467. انجام پایان نامه ارتباط هوش سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر؛ یک ضرورت
468. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت کیفیت فراگیر TQM در شرکت آب وفاضلاب استان تهران
469. انجام پایان نامه بررسی کارایی روش تاوسانگ کولتای در انتخاب سیستم‌های مدیریت کیفیت
470. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت استراتژیک بر عملکرد بیمارستان
471. انجام پایان نامه مطالعه تئوریکی تجربی مهم‌ترین عوامل موفقیت در بهبود مدیریت کیفیت جامعبا نگاهی به سازمان‌های خدماتی
472. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و توسعه سازمانی
473. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع در ارزیابی و عملکرد بانک‌ها با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بانک ملت استان یزد)
474. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور توسعه رقابت پذیری سازمان‌ها
475. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و تحول استراتژیک
476. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از fMEA مطالعه موردی: بانک ملی مرکزی رفسنجان
477. انجام پایان نامه بررسی مدیریت کیفیت جامع با رضایت مشتریان
478. انجام پایان نامه بررسی موانع ومشکلات پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M) درکارخانه سیمان ایلام
479. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر در فرآیند توسعه ونگهداری سیستم‌های اطلاعاتی
480. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ویادگیری سازمانی با عملکرد نوآوری (مورد مطالعه بانک ملت)
481. انجام پایان نامه بررسی نقش و اهمیت استقرار مدیریت کیفیت جامع درتوسعه و ارتقاء نقش بنادردرتجارت جهانی
482. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت جامع بر کارکنان سازمان بورس
483. انجام پایان نامه نقش قابلیت‌های مدیریت کیفیت در توسعه قابلیت‌های یادگیری سازمانی مبتنی بر بازار و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی
484. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری با بکارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر
485. انجام پایان نامه نگرش مفهومی بر مدیریت کیفیت جامع رویکردی در بهبود سازمان
486. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت بحرانهای سازمانی
487. انجام پایان نامه نقش استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر بهبود روند بازرگانی
488. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی و ارائع مدل‌های نوین کیفیت در آموزش عالی
489. انجام پایان نامه بررسی نقش منابع انسانی در اجرای مدیریت کیفیت جامع
490. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت الزامی برای نواوری
491. انجام پایان نامه خلق مزیت رقابتی بکمک مدیریت کیفیت جامع و مهندسی مجدد فرآیند (مورد کاوی شرکت ایران آوندفر)
492. انجام پایان نامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000 در شهرداری و شورای شهر (تجربه دیگر کشورها)
493. انجام پایان نامه شناسایی مدل سرامدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
494. انجام پایان نامه تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعه محصول جدید با تکیه بر سیستم مدیریت کیفیت فراگیر
495. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر در نظام آموزش کشور
496. انجام پایان نامه نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر (مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندارن)
497. انجام پایان نامه تأثیر به کارگیری فناوری و سیستم‌های مدیریت اطلاعات در تعالی سازمان و مدیریت کیفیت در شرکت‌های نفت و کاز: ابزارها، مزایا و چالش‌ها
498. انجام پایان نامه طراحی استقرار و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد جامع مدیریت کیفیت معاونت تولید شرکت ایران خودرو
499. انجام پایان نامه بررسی نقش استانداردهای مدیریت کیفیت QM مواد غذایی در تجارت بین الملل HACCP- ISO22000 - SFBB
500. انجام پایان نامه بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع TQM بربهبود رضایت مشتری نمونه موردی شعب بانک ملی مناطق شمال شهر تهران
501. انجام پایان نامه توسعه مدل بکارگیری TRIZ در سازمان‌ها با رویکرد مدیریت کیفیت و بهبود مستمر
502. انجام پایان نامه گزینش مدیریت کیفیت جامع درسازمان های اداری و آموزشی درایران
503. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی برعملکرد نوآورانه مورد مطالعه شرکت ایران دارو
504. انجام پایان نامه بررسی همبستگی کارکردهای مدیریت کیفیت جامع با یکدیگر
505. انجام پایان نامه علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع
506. انجام پایان نامه نقش یادگیری سازمانی دررابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآورانه
507. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جهانی شده و ضرورت مدل مثلث جهان رقابت: راهبردی برای پیوستن ایران به WTO
508. انجام پایان نامه ارائه مدلی مفهومی از مثلث معادله ساختاری میان مدیریت کیفیت جامع، سیستم‌های کنترل استراتژیک وعملکرد سازمانی
509. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و ارتباط آن با مدیریت روابط جامع
510. انجام پایان نامه بکارگیری ابزارهای مدیریت کیفیت و مهندسی کیفیت در جهت بهبود کسب و کار
511. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای سیستم مدیریت کیفیت برافزایش بهره وری سازمان‌ها با استفاده ازمفاهیم مدیریت تغییر سال 90-91
512. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی اجرای اصول مدیریت کیفیت جامع و رابطه آن با رضایت شغلی -مطالعه موردی: در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
513. انجام پایان نامه بررسی اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
514. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع در نیروگاه
515. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی و نقش آن در تولید دانش
516. انجام پایان نامه بهبود کیفیت آموزش از طریق استقرار رویکرد مدیریت کیفیت جامع
517. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت کیفیت جامع در مدیریت انرژی
518. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی تعالی مدیریت کیفیت فراگیر در مؤسسات آموزش عالی بر اساس مدل بنیاد کیفیت اروپایی
519. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اجرای مدیریت کیفیت جامع و تعهد سازمانی در ادارات تربیت بدنی شهرداری تهران
520. انجام پایان نامه بررسی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع و نقش آن در دستیابی به معیارهای تولید در کلاس جهانی
521. انجام پایان نامه بررسی و میزان رابطه عملکرد شعب تأمین اجتماعی بر مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل گاروین (مطالعه موردی کلیه شعب تأمین اجتماعی استان اصفهان)
522. انجام پایان نامه هم افزایی مدل بلوغ قابلیت (CMMI) و سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 در مدیریت کیفیت پروژه
523. انجام پایان نامه مدیریت اطلاعات و دانش در مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
524. انجام پایان نامه کاربرد تئوری بازی‌های تکاملی در مدیریت کیفیت آب رودخانه‌ها
525. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی
526. انجام پایان نامه به کارگیری مفاهیم کایزن و دانش خلاقیت شناسی تریز (TRIZ) در استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت
527. انجام پایان نامه طراحی مدل و دستور العمل ایجاد. کنترل و آرشیو سازی مدارک و مستندات بر اساس سیستم مدیریت کیفیت استاندارد ISO9001:2008 در پروژه خط 7 متروی تهران
528. انجام پایان نامه بررسی موردی افزایش تولید شرکت نفت فلات قاره با ادغام مهندسی دانش و نظام مدیریت کیفیت
529. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع از تئوری تا عمل
530. انجام پایان نامه طراحی مدلی جدید برای مدیریت کیفیت شش سیگما بر اساس مشتری محوری
531. انجام پایان نامه عارضه یابی مستمر در استقرار نظام مدیریت کیفیت؛ ضرورتی برای پویایی
532. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بهره وری نیروی انسانی
533. انجام پایان نامه نقش مدیریت منابع انسانی در پیاده سازی مدیریت کیفیت فراگیر
534. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در دستیابی به معیارهای تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: شرکت پالایشگاه گاز پارسیان
535. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع دربرنامه های آموزش مهندسی
536. انجام پایان نامه نقش مدیریت با نگرش منابع انسانی در بهبود و بهسازی اجرای سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها
537. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت آب ناشی ازپساب صنایع غذایی جهت مصارف کشاورزی درشهرستان دزفول
538. انجام پایان نامه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت پسماند شهری
539. انجام پایان نامه نقش مهندسی مجدد و مدیریت کیفیت فراگیر در فرایند بهبود و نوسازی شرکتهای توزیع برق
540. انجام پایان نامه تأثیر نظام مدیریت کیفیت بر توسعه نوآوری در سازمان
541. انجام پایان نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی شغل در تأمین توزیع فراورده‌های نفتی
542. انجام پایان نامه بررسی رابطه سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان (شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه قم)
543. انجام پایان نامه طراحی مدلی جهت ارزیابی وب سایتهای تجارت الکترونیک براساس نظام مدیریت کیفیت
544. انجام پایان نامه طراحی سیستم یکپارچه مدیریت QHSE با رویکرد مدیریت کیفیت جامع
545. انجام پایان نامه رویکردهای عملیاتی نمودن نظام مدیریت دانش برمبنای مهندسی دانش مبتنی برابزار مدیریت کیفیت
546. انجام پایان نامه ارزیابی اثربخشی پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 نسخه 2000 در شرکتهای پالایش گاز شرکت ملی گاز ایران با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن
547. انجام پایان نامه تحلیل مدل تعامل مدیریت دانش و مدیریت کیفیت در سازمان‌ها
548. انجام پایان نامه ارتباط بین تکنیکهای مدیریت کیفیت و انتقال دانش در شرکتهای صنعتی اراک
549. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت فراگیر در اثربخشی فعالی تهای ترویج و آموزش کشاورزی
550. انجام پایان نامه نقش سیستم مدیریت کیفیت جامع در خلاقیت و نوآوری
551. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از تکنیک AHP
552. انجام پایان نامه ارائه یک مدل کامپیوتری جامع جهت مدیریت کیفیت آب و تاثیرات آن بر روی میزان محصول دهی گیاهان مختلف
553. انجام پایان نامه ادغام مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک
554. انجام پایان نامه رویکردهای استراتژیک، مدیریت کیفیت و متغیرهای طراحی سازمان: ادغام آنها در یک مدل اقتضایی
555. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اجرای موفقیت آمیز مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی
556. انجام پایان نامه پیاده سازی اصول دمینگ راهی به سوی مدیریت کیفیت فراگیر
557. انجام پایان نامه قابلیت تمیز دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار بااستفاده از سیاهه‌ی مدیریت کیفیت، سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانش
558. انجام پایان نامه کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی پروژه‌های عمرانی
559. انجام پایان نامه بررسی کاربرد سیستمهای مدیریت کیفیت در صنعت ساخت
560. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت فراگیر در پیشگیری از بحران‌های سازمانی
561. انجام پایان نامه مکانیزمی جهت یکپارچه سازی سیستم‌های برنامه ریزی و کنترل تولید با مدیریت کیفیت جامع و نتایج حاصل از آن
562. انجام پایان نامه جایگاه مهندسی فاکتورهای انسانی در سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و مدیریت کیفیت
563. انجام پایان نامه فاکتورهای موفقیت در استقرار موفقیت آمیز سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت ساخت کشور
564. انجام پایان نامه ارزیابی مدیریت کیفیت فرآیند آموزش در سازمان‌های دولتی
565. انجام پایان نامه مهندسی مجدد در سازمانهای نرم افزاری بر اساس استاندارد سیستم مدیریت کیفیت نرم افزار - TickIT
566. انجام پایان نامه تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر به منظور بهینه سازی پروژه‌های عمرانی کشور
567. انجام پایان نامه بررسی روابط میان تناسب فرد - سازمان و فرهنگ سازمانی در اجرای مدیریت کیفیت جامع
568. انجام پایان نامه تبیین مسئولیت اجتماعی در چارچوب مدیریت کیفیت
569. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی مطالعه موردی بر روی طرح تکریم ارباب رجوع در فرمانداری و اداره آبفا
570. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر فناوری اطلاعات بر سیستمهای مدیریت کیفیت
571. انجام پایان نامه بررسی رویکردهای مدیریت کیفیت جامع در دوره‌های عمر سازمان
572. انجام پایان نامه تلفیق مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی استراتژیک؛ مبانی و پیامدها
573. انجام پایان نامه بررسی تأثیر انواع یادگیری مدیران بر استقرارو پایداری مدیریت کیفیت جامع
574. انجام پایان نامه اخلاقیات کار و مسئولیت اجتماعی سازمان در حیطه مدیریت کیفیت
575. انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی در حوزه مدیریت کیفیت فراگیر
576. انجام پایان نامه مدیریت مستمر ارزش (مدلی نو حاصل از تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر)
577. انجام پایان نامه رویکرد متدولوژی شش سیگما در بسترسیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000
578. انجام پایان نامه نقش رویکرد شش سیگما و مهندسی نوآوری نظام یافته TRIZ) و استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در توسعه سازمان
579. انجام پایان نامه سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌های هزاره سوم
580. انجام پایان نامه تأثیر آموزش مدیریت کیفیت فراگیر بر فرهنگ سازمانی و الگوهای رفتاری کارکنان شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری
581. انجام پایان نامه گذر از سیستم کنترل خطر و مدیریت خطر برای رسید به سیستم جامع مدیریت کیفیت، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای وارگونومی
582. انجام پایان نامه سیستم مدیریت کیفیت، سلامت، ایمنی و محیط زیست (QHSE) پیشنهادی در شرکت پتروشیمی اراک
583. انجام پایان نامه پیشبرد مدیریت کیفیت فراگیر با همسویی مدیریت دانش
584. انجام پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با رویکرد الکترونیکی
585. انجام پایان نامه نقش مهارتهای ارتباطی فردی در استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت جامع
586. انجام پایان نامه معرفی سیستم مدیریت کیفیت سازمان نقشه برداری کشور
587. انجام پایان نامه فناوری ارتباطات و اطلاعات ابزار مناسب جهت استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001:2000
588. انجام پایان نامه مطالعه موردی بکارگیری فن آوری اطلاعات و طراحی سایتی برای توسعه مدیریت کیفیت
589. انجام پایان نامه فلسفه و جایگاه مسؤولیت اخلاقی و اجتماعی در مدیریت کیفیت سازمان‌ها
590. انجام پایان نامه استقرارسیستم های کیفیت راهکاری برای ارتقاء خدمات و پاسخگوئی در شرکت‌های تولید کننده نرم افزار (سیستم مدیریت کیفیت Tick IT
591. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر (مورد کاوی: شرکت صنایع مخابرات صا ایران)
592. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت در افزایش کارآیی و اثربخشی پروژه‌های فن آوری اطلاعات
593. انجام پایان نامه اقتصاد مدیریت کیفیت
594. انجام پایان نامه عارضه یابی واحدهای صنعتی بر مبنای مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
595. انجام پایان نامه نقش رهبری تحولی و مدیریت تغییر در استقرار و توسعه سیستم‌های مدیریت کیفیت
596. انجام پایان نامه اهمیت سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 سال 2000 و استقرار آن در صنعت سرامیک ایران
597. انجام پایان نامه نگرش‌های صحیح در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 بر اساس استاندارد ایزو 9004
598. انجام پایان نامه لزوم حرکت سازمانهای ایرانی به سمت "مدل‌های نتیجه گرا" در سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا
599. انجام پایان نامه استقرارسیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای خدماتی، چالش‌ها و راهکارها
600. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر در بهبود کیفی سواد اطلاعاتی کاربرد سیستم مدیریت کیفیت فراگیر
601. انجام پایان نامه بیگانگی شرکت‌های پیمانکاری با سیست مهای مدیریت کیفیت، دلایل و را هکارها
602. انجام پایان نامه بنیادهای سازمانی برای پیاده سازی موفق مدیریت کیفیت
603. انجام پایان نامه امکانسنجی استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع در شرکت تولیدی بتون ماشین
604. انجام پایان نامه ارتباط مدیریت کیفیت جامع و توسعه سیست مهای اطلاعاتی
605. انجام پایان نامه بررسی مدیریت کیفیت درسیستم راه آهن کشور(مدل کیفیت خدمت Servqual
606. انجام پایان نامه سلامت سنجی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ISO با استفاده از ابزار مدیریت کیفیت 9001:2000
607. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت در شبکه سازمان‌های مجازی
608. انجام پایان نامه نقش مدیریت کیفیت در شفاف سازی اقتصاد ملی
609. انجام پایان نامه استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس براساس مدل هوشین کانری
610. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت در سازمانهای مجازی
611. انجام پایان نامه طراحی نظام مدیریت کیفیت جامع در بخش کشاورزی
612. انجام پایان نامه مدیریت چالش اصلی اقتصاد ایرانبرای ارائه در چهارمین کنفرانس مدیریت کیفیت
613. انجام پایان نامه کاربرد استاندارد مدیریت کیفیت 9001 ISO در یک سازمان پژوهشی دولتی
614. انجام پایان نامه بهبود عملکرد خدمات اورژانس بیمارستانها با رویکرد سیستم مدیریت کیفیت
615. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری
616. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت در ارتقای بهره وری صنعت حمل و نقل کشور
617. انجام پایان نامه تشکیل واحد تحقیق و توسعه در حوزه سیستم‌های مدیریت کیفیت «مورد کاوی شرکت آذین خودرو»
618. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت مراکز تحقیق و توسعه درقالب (R&D) و نقش آن در رقابت پذیری صنایع
619. انجام پایان نامه کارآیی و اثر بخشی در سیستمهای مدیریت کیفیت و روشهای اندازه گیری آن در فرآیندها و سازمان
620. انجام پایان نامه سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی
621. انجام پایان نامه برسی تأثیر ارتباط فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت کیفیت جامع (TQM) برکارایی و اثر بخشی سازمانهای صنعتی و خدماتی
622. انجام پایان نامه حسابداری کیفیت ابزاری برای مدیریت کیفیت جامع
623. انجام پایان نامه راهکارهای مؤثر جهت کارآیی مدیریت کیفیت خدمات در راستای رضایت مندی مشتریان در بخش حمل و نقل کشور
624. انجام پایان نامه توسعه پایداراز مدیریت کیفیت جامع تا مدیریت کیفیت زندگی جامع
625. انجام پایان نامه طرح پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (TQm) در ستاد حوادث غیر مترقبه
626. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تحول سازمانی در بخش دولتی (مدل کاربردی ویژه مدیران کیفیت)
627. انجام پایان نامه سطح بلوغ مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانها
628. انجام پایان نامه چالش‌های نوین مدیریت کیفیت در عصر اقتصادی مشتری
629. انجام پایان نامه رویکرد نوین به تضمین کیفیت در آموزش عالی (استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه صنعتی شاهرود)
630. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت تأمین کنندگان در بنگاه‌های اقتصادی توسعه یافته
631. انجام پایان نامه ادغام سیستمهای مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی
632. انجام پایان نامه اداره عمومی و مدیریت کیفیت
633. انجام پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر، صنعت برق و چشم انداز موفقیت
634. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تفکراستراتژیک مدیران وسرمایه فکری با تعالی سازمان مورد مطالعه: شهرداری‌های سیرجان
635. انجام پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مدیریت بهره وری و نقش آن‌ها در تعالی سازمان
636. انجام پایان نامه نقدی بر الگوهای ارزیابی عملکرد برای تعالی سازمان‌های فرهنگی
637. انجام پایان نامه توانمندسازی کارکنان و تعالی سازمان‌های دولتی بامروری برمدل تعالی درایران و قوانین مرتبط
638. انجام پایان نامه جایگاه منابع انسانی در تعالی سازمان
639. انجام پایان نامه مطالعه زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات در تعالی سازمان‌ها با رویکرد استراتژیک در حوزه مرکزی شهرداری کلانشهر اهواز
640. انجام پایان نامه اخلاق حرفه‌ای وتاثیر آن در تعالی سازمان
641. انجام پایان نامه تعالی سازمان و مدیریت استراتژیک
642. انجام پایان نامه تأثیر توسعه مدیریت بر تحقق تعالی سازمان با تأکید بر شیوه استراتژیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
643. انجام پایان نامه تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در جهت توسعه و تعالی سازمان
644. انجام پایان نامه مقایسه دیدگاه مدیران شرکت‌های خصوصی و دولتی نسبت به مدل تعالی سازمان
645. انجام پایان نامه ارزیابی و مدیریت عملکرد با رویکرد تعالی سازمان
646. انجام پایان نامه تاثیراستراتژیهای مدیریت دانش برعملکرد غیرمالی سازمان‌ها برپایه مدل اروپایی تعالی سازمان
647. انجام پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در تعالی سازمان‌های ایرانی (مورد مطالعه مدارس دولتی و خصوصی)
648. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک مدیران و سرمایه فکری با تعالی سازمان مورد مطالعه: شهرداری‌های سیرجان
649. انجام پایان نامه عملکرد بانک صادرات از مدل تعالی سازمان EFQM با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره
650. انجام پایان نامه رویکرد نظری بر آخرین ویرایش مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در راستای تعالی سازمان‌های فنی ومهندسی
651. انجام پایان نامه کیفیت، بهره وری، تعالی سازمان
652. انجام پایان نامه نقش توسعه منابع انسانی در بهبود بهره وری منابع انسانی و تعالی سازمان
653. انجام پایان نامه بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر کیفیت در پیاده سازی ERP به منظور شناخت نقش آن‌ها در بهره وری و تعالی سازمان‌های ایرانی
654. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل نقش مدیریت جهادی و فرهنگ سازمانی بر تحقق تعالی سازمان مطالعه موردی: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران
655. انجام پایان نامه برسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در تعالی سازمان
656. انجام پایان نامه رابطه تعالی سازمان، کیفیت و بهره وری
657. انجام پایان نامه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و نقش مؤثر آن در تعالی سازمان‌ها
658. انجام پایان نامه بررسی اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی: دو عامل کلیدی در تعالی سازمان
659. انجام پایان نامه نقش منش اخلاقی در تعالی سازمان
660. انجام پایان نامه بالندگی سازمانی و رازهای تعالی سازمان
661. انجام پایان نامه استقرار نظام نوآوری و نقش آن در تعالی سازمان
662. انجام پایان نامه نگاهی نو در مدیریت دانش و تعالی سازمان با مدیریت جهادی
663. انجام پایان نامه بررسی قابلیت‌های فناوری‌های یکپارچه سازی برنامه‌های کاربردی سازمانی جهت تعالی سازمان
664. انجام پایان نامه کارآفرینی و تعالی سازمان
665. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان تعالی سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری در بانک‌ها
666. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بربهبود تعالی سازمان
667. انجام پایان نامه نقشحسابداری و مدیریت در تعالی سازمان‌ها وحل بحران‌های مالی
668. انجام پایان نامه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران در تعالی سازمان
669. انجام پایان نامه بررسی نقش اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران در تعالی سازمان‌ها
670. انجام پایان نامه بهبود نظام مدیریت با استفاده از مدل تعالی سازمان‌های پروژه محور
671. انجام پایان نامه بکارگیری سیستم‌های دینامیکی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان
672. انجام پایان نامه رابطه تعالی سازمان و امنیت شغلی کارکنان
673. انجام پایان نامه ضرورت برخورداری از نگاه، نگرش و منش اخلاقی و نقش آن در تعالی سازمان
674. انجام پایان نامه مدل خود ارزیابی فرآیند توسعه منابع انسانی بر اساس مدل تعالی سازمان
675. انجام پایان نامه اخلاقیات و نقش و جایگاه آن در تعالی سازمان
676. انجام پایان نامه سیر تکاملی مدیریت استراتژیک در شرکت شاسی ساز ایران و توسعه آن با تاکید بر مدل تعالی سازمانی EFQM
677. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بر اساس مدل EFQM
678. انجام پایان نامه استقرار و آسیب شناسی نظام پیشنهادات در شرکت توزیع برق استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانی EFQM
679. انجام پایان نامه ارائه چهارچوب تلفیقی EFQM,BSC جهت ارزیابی دانش سازمانی (مطالعه موردی: مجتمع صنعتی بعثت)
680. انجام پایان نامه ارزیابی SDI و GIS با استفاده از مدل EFQM
681. انجام پایان نامه معیار نتایج مشتریان داخلی معیار جدیدی در جهت بهبود مدل تعالی EFQM سازمان صنایع و معادن یزد
682. انجام پایان نامه طراحی مدل فرایندی EFQM و شش سیگما؛ کاربرد تکنیکهای MADM فازی مورد مطالعه شرکت برق منطقه‌ای یزد
683. انجام پایان نامه مقایسه عملکرد شرکتهای زنجیره ارزش ساز با استفاده از رویکرد EFQM مطالعه موردی صنعت خودرو ایران
684. انجام پایان نامه ارائه الگویی جهت بهبود طرح انتخاب کارگر نمونه با تلفیق معیارهای EFQM و تکنیکهای MADM
685. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه معیارهای HSE در مدل تعالی سازمانی EFQM
686. انجام پایان نامه نقش کاربردی مدل تعالی سازمانی EFQM در مدیریت پروژه مطالعه موردی: پروژه صادرات انرژی برق به کشور عراق توسط شرکت برق منطقه‌ای غرب
687. انجام پایان نامه تحلیل مدل EFQM با استفاده از سیستمهای دینامیکی
688. انجام پایان نامه مطالعه‌ای تئوریکی- تجربی از کاربر EFQM در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها
689. انجام پایان نامه یادگیری حاصل از پیاده سازی خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM در صنعت برق کشور و پیشنهاد روش استفاده از بهینه از آن بعنوان یک مدل و ابزار سرآمدی
690. انجام پایان نامه ساخت و استاندارد سازی مدل مدیریت مشارکتی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM
691. انجام پایان نامه اولویت بندی پروژه‌های بهبود مدل EFQM با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: پروژه‌های بهبود فناوری اطلاعات)
692. انجام پایان نامه EFQM با رویکرد مدیریت دانش - ارائه یک مدل تلفیقی
693. انجام پایان نامه پیاده سازی مدل تعالی EFQM جهت اجرای صحیح مدیریت نوین در حوزه زیردریا بهمراه ذکر تجربیات کسب شده در یک مجتمع تحقیقات زیرسطحی
694. انجام پایان نامه بهبود ارزیابی در مدل EFQM، به روش فازی و اولویت بندی پروژه‌های بهبود، به روش‌های AHP و OR (مطالعه موردی در شرکت برق منطقه‌ای یزد)
695. انجام پایان نامه اجرای طرح عارضه یابی در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مدل EFQM
696. انجام پایان نامه ساخت و استاندارد سازی مدل خشنودی شغلی کارکنان بانک سپه بر مبنای مدل EFQM
697. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکتهای قطعه ساز ایران خودرو بر اساس مدل EFQM با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
698. انجام پایان نامه مدل ارزیابی متوازن اثربخشی حوزه‌های توانمندساز EFQM براساس نگرش کارتهای متوازن امتیازی (BSC)
699. انجام پایان نامه خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی ایران - زمستان ۴۸
700. انجام پایان نامه برآورد وزن شاخص‌های مدل سرآمدی EFQM در صنعت خودرو ایران
701. انجام پایان نامه پیشنهاد مدلی برای شاخص ملی رضایتمندی مشتری بر اساس مدل EFQM
702. انجام پایان نامه استقرار مدل سرآمدی EFQM چتری بر بهبود کیفیت سیستم ISO 9000
703. انجام پایان نامه مدل تعالی سازمانی EFQM، الگویی کارامد برای مدیریت استراتژیک
704. انجام پایان نامه نقش فرهنگ سازمانی در مسیر تعالی (جایگاه فرهنگ سازمانی در معیارهای EFQM)
705. انجام پایان نامه تعامل بین مدل تعالی سازمانی EFQM) و متدولوژی شش سیگما
706. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات در تعالی سازمانها (EFQM)
707. انجام پایان نامه تعالی سازمانی (EFQM) الگوئی برای ارزیابی عملکرد در شهرداریها
708. انجام پایان نامه شناسایی شاخص‌های مؤثر بر عملکرد پروژه‌های صنعتی با تاکید بر مدل EFQM و BSC
709. انجام پایان نامه ارائه یک الگو برای استقرار و ارزیابی مدیریت ریسک پروژه بر مبنای مدل تعالی EFQM
710. انجام پایان نامه مدلی برای رتبه بندی شرکت‌های برمبنای مدل تعالی EFQM
711. انجام پایان نامه مقایسه‌ی تحلیلی بنیاد کیفیت اروپایی (EFQM) و کارت امتیازی متوازن (BSC)
712. انجام پایان نامه INQA/EFQM بررسی تجارب شرکتهای ایرانی در زمینه اجرای مدلهای و ارائه راهکارهای لازم
713. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کارت امتیاری متوازن و مدل تعالی EFQM
714. انجام پایان نامه تحلیل تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد (SCR&PI, CED, BSC, EFQM و مالکوم باتدریج) از حیث اهداف، مبانی و نتایج و دستاوردها
715. انجام پایان نامه مدل ارزیابی سازمانهای توسعه منابع انسانی بر اساس مدل تعالی EFQM/SHRD
716. انجام پایان نامه رویکرد ابزار اندازه گیری: EFQM و مدل تعالی BSC1
717. انجام پایان نامه EFQM ارزیابی عملکرد سازمان بر مبنای مدل سرآمدی
718. انجام پایان نامه مدیریت فرآیند و نحوه شناسایی شاخص‌های اندازه گیری در سری استاندارد ISO9000:2000)) بر اساس مدل EFQM
719. انجام پایان نامه راهبری، شاخص مشترک اساسی موفقیت در مدل ایزو 9000 و مدل EFQM LEADERSHIP, COMMON ESSENTIAL CRITERIA FOR SUCCESS IN ISO9000:2000 MODEL AND EFQM MODEL
720. انجام پایان نامه استقرارنظام خودارزیابی بر پایه مدل تعالی EFQM درشرکت های برق منطقه‌ای - موانع و راه کارها
721. انجام پایان نامه بررسی سیستم آموزش شرکت لوله و ماشین سازی ایران بر اساس مدل تعادلی سازمانی EFQM با استفاده از تکنیک PROCESS MAPING
722. انجام پایان نامه ارائه مدل عّلی و معلولی برای معیار"رضایت مشتری" در مدل تعالی کیفیت اروپا EFQM
723. انجام پایان نامه فرهنگ سازمانی و TQM Organizational Culture and Total Quality Management
724. انجام پایان نامه یک مطالعه موردی: بررسی علل عدم موفقیت TQM
725. انجام پایان نامه ارگونومی TQM
726. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی برای ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی از دید مشتریان با استفاده از مدل سروکوآل
727. انجام پایان نامه پایش پروفایل چند جمله‌ای برای کنترل عملکرد توربین بادی در فاز 1
728. انجام پایان نامه پیش بینی زمان و هزینه پروژه با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده و فرآیندهای آماری
729. انجام پایان نامه پایش پروفایل بیماری پرفشاری خون
730. انجام پایان نامه پایش پروفایل‌های خطی ساده چند متغیره در فاز 2
731. انجام پایان نامه پایش پروفایل‌های خطی چندگانه چند متغیره در فاز یک
732. انجام پایان نامه استفاده ازفاصله هازدورف در ارزیابی توانایی فرآیند در یک پروفایل چند جمله‌ای ساده
733. انجام پایان نامه کنترل کیفیت آماری در رنگ کاری خودرو با استفاده از نمودار کنترل مطالعه موردی: رنگ کاری خودرو پراید کارخانه زاگرس خودرو شهرستان بروجرد
734. انجام پایان نامه نقش طراحی آزمایشات در بهبود و توسعه فرآیندها
735. انجام پایان نامه توسعهی نمودار کنترل IX-MR، با استفاده از روش مد فازی
736. انجام پایان نامه بررسی توان آزمون در فرآیندهای دو مرحله‌ای با استفاده از روش 2 T ویلیامز
737. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت درساخت ونگهداری به منظورافزایش عمرساختمانها وجلوگیری ازایجادمجددبافت فرسوده
738. انجام پایان نامه کنترل و پایش آماری شاخص‌های عملکرد زمان و هزینه پروژه‌ها: مطالعه موردی در پروژه‌های عمرانی
739. انجام پایان نامه بررسی اثرخطای اندازه گیری برمتغیر پاسخ پروفایلهای خطی
740. انجام پایان نامه پیاده سازی کنترل آماری کیفیت درکارخاانه لبنی و مقایسه نمودارهای کنترل چندمتغیره باتک متغیره
741. انجام پایان نامه بکارگیری پروفایل­های خطی برای پایش دُز داروی تجویزی توسط پزشکان
742. انجام پایان نامه کیفیت و رقابت پذیری (موضوع: مدیریت کیفیت)
743. انجام پایان نامه چالشهای استفاده از نمودارهای کنترل انطباق پذیر در عمل: مزایا و معایب
744. انجام پایان نامه پایش بیماری، کاربردی جدید از پایش آماری پروفایل‌ها - مورد کاوی: بیماری ریوی
745. انجام پایان نامه کنترل آماری شاخص‌های عملکرد زمان و هزینه در پروژه‌ها: مطالعه موردی
746. انجام پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار در بروز حوادث ناشی از کار با ارهموتوری در جنگلهای غرب استان گیلان
747. انجام پایان نامه استفاده از ضرر و زیان وارده به دلیل تولید قطعات معیوب یا اسکرپ به جای تعداد این قطعات درکنترل کیفیت آماری
748. انجام پایان نامه کنترل کیفیت آماری در خدمت داخلی قطار
749. انجام پایان نامه بکارگیری نمودار Cuscore در پایش پروفایلهای خطی خودهمبسته
750. انجام پایان نامه ارزیابی قابلیت فرایند در پروفایل‌های خطی
751. انجام پایان نامه بررسی اثر خودهمبستگی برپایش پروفایل‌های خطی
752. انجام پایان نامه فازی‌زدایی اعداد فازی به کمک برنامه‌ریزی خطی – یک نمونه کاربردی در کنترل کیفیت آماری
753. انجام پایان نامه مفهوم شش سیگما و تجزیه تحلیل و کارایی فرآیند
754. انجام پایان نامه ارائه رویکردی جدید جهت پایش پروفایلهای غیر خطی در فاز دو
755. انجام پایان نامه داده کاوی و کنترل کیفیت آماری، مکمل یکدیگر وراهگشای مشکلات کیفی در قرن 21
756. انجام پایان نامه نگرشی بر مراحل اجرائی کنترل کیفیت آماری
757. انجام پایان نامه افزایش قابلیتهای فرآیند تولید با استقرار اثر بخش Poka-Yoke در شرکت لاستیک البرز
758. انجام پایان نامه هزینه کیفیت در پروژه ساخت ژنراتورهای آبی
759. انجام پایان نامه سنجش کارائی فرآیندهای صنعتی در نظام‌های مشتری مدار
760. انجام پایان نامه تخمین بهینه وزنها در نمودارهای EWMA,DEWMA با استفاده از MCDM
761. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت محصولات صنعتی در ایران
762. انجام پایان نامه گام نهادن در مسیر دستیابی به سازمان ناب با ابزار مدیریت دانش از منظر EFQM
763. انجام پایان نامه تعیین اولویت سه حوزه صنعت، بازار و کشاورزی برکیفیت زنجیره صنعت چای با استفاده از مدل EFQM
764. انجام پایان نامه ۱۸۳ اجرای طرح عارضه یابی در معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مدل EFQM
765. انجام پایان نامه بررسی چگونگی ارتقای مدیریت کیفیت جامع در شرکت لوله سازی اهواز براساس مدل EFQM
766. انجام پایان نامه خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
767. انجام پایان نامه اخذ جایزه ملی کیفیت با استقرار مدل EFQM در شرکت‌های برق منطقه‌ای، چالش‌ها و راهبردها
768. انجام پایان نامه ارزیابی سیستم زنجیره عرضه از طریق مدل تعالی EFQM

 

Pin it