انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

 انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

یکی از مهمترین مباحث کسب وکار در طول زمان، نحوه مدیریت عملیات و تحقق محصولات می‌باشد، بطوری که موضوع مدیریت تولید و عملیات در مباحث مدیریتی دارای سابقه‌ای بیش از یکصد سال بوده است. در منابع علمی، معمولاً اولین نگاه جدی به مدیریت را برگرفته از نگاه علمی به تولید ارائه شده توسط تیلور می‌دانند. در یک قرن گذشته، مدیریت تولید و عملیات همگام با تغییر در روش‌های کسب و کار، توسعه یافته و در حال حاضر علاوه بر اصول مدیریت علمی، شاهد نگاه استراتژیک به مباحث مدیریت تولید و عملیات هستیم.
مدیریت تولید و عملیات، رشته‌ای است که در آن، دانشجویان یاد می‌گیرند تا با استفاده از انواع منابع مختلف مورد استفاده در سیستم‌های اصلی و فرعی تولید یا عملیات در سازمان، به تولید محصول پرداخته و از این طریق، به ایجاد ارزش افزوده بپردازند.

دروس تخصصی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

• برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی
• مدیریت انتقال فناوری
• مدیریت منابع سازمانی (ERP)
• سمینار در مدیریت تولید و عملیات

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

تحقیق در عملیات (مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA) و حل مسائل زمان‌بندی موازی، مدیریت زنجیره تأمین (SCM)، مسیریابی خودرو (VRP)، زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع (RCPSP)، قابلیت اطمینان شبکه‌ها، طراحی چیدمان، مکان‌یابی هاب و کنترل موجودی)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی (سیستم‌های خبره فازی (Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنیک دلفی فازی (Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل (تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش کارکرد کیفی فازی (FUZZY QFD)، برنامه ریزی خطی فازی (FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCG فازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی (FUZZY NETWORK))

ابزارهای هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO، الگوریتم مورچگان، الگوریتم رقابت استعماری، بهینه سازی چند هدفه، بهینه سازی مقید، ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO، طراحی سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری، الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm، شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing، جستجوی ممنوع یا Tabu Search، الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm، بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO، جستجوی هارمونی یا Harmony Search، کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony، الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm، الگوریتم تکامل تفاضلی، الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر و یادگیری یا TLBO، الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA، شبکه عصبی مصنوعی با نروسولوشن، شبکه‌های عصبی مصنوعی، کاربردی شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه عصبی GMDH، شبکه‌های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی، طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه‌های عصبی LVQ)

نگارش و ترجمه متون آکادمیک(ویراستاری، ویرایش و صفحه‌آرایی پایان‌نامه با نرم‌افزار Word، نگارش متون علمی در LaTeX، مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم‌افزار Mendeley و EndNote)

چند نمونه موضوعات پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

1. انجام پایان نامه نظریه‌ی بازیها و ارائه‌ی یک مثال از کنترل موجودی با فرضهای جدید
2. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت سفارش گذاری کالا و کنترل موجودی آن با استفاده از تلفیق AHP و الگوریتم ژنتیک
3. انجام پایان نامه شبیه سازی سیستم‌های کنترل موجودی چند سطحی با پارامترهای تصادفی
4. انجام پایان نامه پویایی شناسه رفتاری کنترل موجودی با استفاده از فناوری شناسه فرکانس رادیویی
5. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ترکیبی کنترل موجودی با یک مدل انتخاب تأمین کننده سبز
6. انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم جدید برای یافتن کمینه‌های موضعی مساله بهینه سازی سیستم‌های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی
7. انجام پایان نامه استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده‌ها به منظور شناسایی کاراترین سناریو در یک سیستم کنترل موجودی چند سطحی
8. انجام پایان نامه عارضه یابی سیستم سفارشات و کنترل موجودی با رویکرد INQA (مطالعه موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران)
9. انجام پایان نامه بهینه سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تأمین سه سطحی با تأمین کنندگان و خرده فروشان متعدد برای کالای فساد پذیر
10. انجام پایان نامه مدل سازی و حل یک مسئله کنترل موجودی EOQ با درنظرگرفتن همزمان استراتژی هایتعمیر وخرید
11. انجام پایان نامه استفاده ازتکنیک خوشه بندی دردسته بندی دانش مشتریان برای بهبود سیستم کنترل موجودی
12. انجام پایان نامه سیستم‌های کنترل موجودی مبتنی بر MRP و کانبان (با مطالعه موردی زمانبندی تولید و سفارش کالا با Lead time مختلف)
13. انجام پایان نامه داده کاوی و بررسی قوانین انجمنی در زمینه کنترل موجودی انبار و برنامه ریزی منسجم جهت افزایش سهم بازار
14. انجام پایان نامه توسعه یک متامدل با استفاده از تکنیک شبیه سازی برای کنترل موجودی در یک زنجیرهتأمین سه سطحی
15. انجام پایان نامه معرفی وحل مدل کنترل موجودی چندکالایی برای اقلام فاسدشدنی باتقاضای احتمالی ودرنظر گرفتن کمبود بااستفاده ازروش بهینه سازی چندمتغیره نیوتن
16. انجام پایان نامه ارائه وحل یک مدل دوهدفه به منظور انتخاب سیاست کنترل موجودی دراقلام گروه B بافرض مواجهه باکمبود ازطریق تقاضای پس افت
17. انجام پایان نامه بهینه سازی متمرکز برای مدل کنترل موجودی کالای فسادپذیر در زنجیره تأمینحلقه بسته با سیکل تولید و بازتولید همزمان
18. انجام پایان نامه بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی سیستمهای کنترل موجودی (R,nQ) چند سطحی چند کالایی
19. انجام پایان نامه تعیین مقدار بهینه سفارش سیستم‌های کنترل موجودی با تقاضای دینامیک تک محصولی توسط الگوریتم PSO
20. انجام پایان نامه کاربرد هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره در برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی
21. انجام پایان نامه مدل قیمت گذاری و کنترل موجودی چندمحصولی برای اقلام فاسدشدنی
22. انجام پایان نامه ارائه مدل کنترل موجودی برای زنجیره تأمین لارج
23. انجام پایان نامه توسعه مدل تولید اقتصادی درزنجیره های تأمین سه سطحی یکپارچه و غیریکپارچه بادرنظرگرفتن سیاست بهینه کنترل موجودی
24. انجام پایان نامه مدل یکپارچه قیمت گذاری و کنترل موجودی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن کمبود پس افت و سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده
25. انجام پایان نامه ارائه یک مدل جدید کنترل موجودی با محدودیت در ظرفیت تولید
26. انجام پایان نامه کنترل موجودی فازی باتکنولوژی RFID برای مدیریت انباروخرده فروشی‌ها
27. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی هزینه‌ای رویکرد کنترل موجودی توسط فروشنده در یک مدل زنجیره عرضه دو سطحی با فرض پیروی تقاضا از توزیع پوآسن
28. انجام پایان نامه ارائه‌ی یک مدل کنترل موجودی در جریان ساخت با استفاده از کنترل پویای تعداد کارت کانبان
29. انجام پایان نامه تعیین قیمت و سیاست بهینه کنترل موجودی اقلام فسادپذیر بادر نظر گرفتن نرخ فساد وابسته به زمان
30. انجام پایان نامه کاربرد تئوری صف در بهینه سازی سیستم کنترل موجودی در زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی
31. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک ذخیره سازی در سیستم کنترل موجودی زنجیره‌های تأمین دو سطحی
32. انجام پایان نامه کنترل بهینه و مدیریت موجودی خطوط لوله‌ی انتقال گاز طبیعی
33. انجام پایان نامه ارائه رویکرد جدید برای هزینه کنترل موجودی قطعات درخطوط مونتاژ ترکیبی با استفاده از روش جستجوی ممنوع نخبه گرای چندهدفه
34. انجام پایان نامه قیمت گذاری و کنترل موجودی به طور توام برای اقلام زوال پذیر غیرآنی با تقاضای تصادفی
35. انجام پایان نامه تحلیل سیاست‌های باز پرسازی وتعیین اندازه انباشته تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده در زنجیره تأمین
36. انجام پایان نامه قیمت گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسد شدنی با تقاضای احتمالی
37. انجام پایان نامه هماهنگسازی سیستم کنترل موجودی یک زنجیره تأمین دوسطحی با استفاده از مکانیزم خرید اعتباری
38. انجام پایان نامه اتوماسیون تولید و کنترل موجودی با بکارگیری کنترل پیش بین
39. انجام پایان نامه بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه‌ی دسته‌ی تولید با وجود دوباره کاری در یک مدل کنترل موجودی
40. انجام پایان نامه کنترل موجودی پیش بین زنجیره تأمین خودروی گازسوز براساس تقاضای بازار
41. انجام پایان نامه ارائه الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل یک مدل کنترل موجودی دو سطحی
42. انجام پایان نامه ارائه یک روش کنترل موجودی فازی در شرایط وقوع بحرانهای طبیعی
43. انجام پایان نامه قیمت گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسد شدنی
44. انجام پایان نامه قیمت گذاری و کنترل موجودی به صورت توام برای کالاهای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه کمبود به صورت پس افت پاره‌ای
45. انجام پایان نامه کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی (GP)، در کاهش هزینه‌های سیستم کنترل موجودی
46. انجام پایان نامه طراحی سیستم جامع کنترل موجودی قطعات یدکی مجتمع فولاد مبارکه مطالعه موردی
47. انجام پایان نامه کاربرد شبیه سازی تبرید در بهینه سازی یک مدل کنترل موجودی چند محصولی همراه با محدودیت فضا و بازپرسازی تصادفی
48. انجام پایان نامه طراحی دو مدل غیر خطی انتخا ب تأمین کننده ترکیبی در کنترل موجودی با لحاظ سرعت غیر یکسان برای محموله ارسالی
49. انجام پایان نامه ارائه الگوریتم ژنتیک برای مساله کنترل موجودی با چند تأمین کننده و افق برنامه ریزی محدود
50. انجام پایان نامه توسعه و تحلیل مدل کنترل موجودی EPQ با دریافتهای چندگانه
51. انجام پایان نامه بسط مدل کنترل موجودی ترکیبی با استراتژی انتخاب تأمین کننده
52. انجام پایان نامه ارائه مدلی جدید در سیستم‌های کنترل موجودی برای اقلام فساد پذیر با تقاضای وابسته به قیمت محصول و با توجه به ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود
53. انجام پایان نامه تئوری مجموعه‌های فازی و کاربرد آن در کنترل موجودی
54. انجام پایان نامه مدیریت موجودی توسط فروشنده درزنجیره تأمین
55. انجام پایان نامه منبع یابی و تصمیمات موجودی یکپارچه با درنظرگرفتن خرابی‌های منبع با رویکرد ترکیبی شبیه سازی، MOPSO و TOPSIS
56. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت بهینه سازی با استفاده از استراتژی VMI در زنجیره تأمین کالای فاسد شدنی با در نظر گرفتن شرایط تخفیف
57. انجام پایان نامه بهینه سازی چند هدفه برای زنجیره تأمین حلقه بسته از طریق رویکرد شبیه سازی
58. انجام پایان نامه مدیریت و طراحی شبکه حمل و نقل لجستیک با استفاده از سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS)
59. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدل تصادفی به منظور بهینه سازی سطوح موجودی تک لایه‌ای دو گره‌ی زنجیره‌ی تأمین فروشگاه, مراکز توزیع برای اقلام فاسد شدنی وفاسد نشدنی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
60. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی منابع سازمانی در مدیریت زنجیره تأمین
61. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی و ساختار هیئت مدیره بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
62. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر ترکیب سهامداران بر حق الزحمه حسابرسی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
63. انجام پایان نامه بکارگیری فناوری RFID در مدیریت زنجیره تأمین Using RFID Technology in Supply Chain Management
64. انجام پایان نامه عوامل تاثیرگذار براجرای JIT در نهادهای عمومی
65. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت سفارش گذاری کالا و کنترل موجودی آن با استفاده از تلفیق AHP و الگوریتم ژنتیک
66. انجام پایان نامه مروری بر سیستم تولید به هنگام (JIT) و مزایای حاصل از بکارگیری و پیاده سازی آن در سازمان‌های تولیدی
67. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی مدیریت زنجیره عرضه سنتی و مدیریت موجودی توسط فروشنده
68. انجام پایان نامه طبقه بندی اقلام کالای شرکت گاز با استفاده از روش فان و ژو
69. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها: از دیدگاه حاکمیت شرکتی
70. انجام پایان نامه بهینه سازی توالی و زمان بندی کامیون‌های ورودی و خروجی با استفاده از الگوریتم الکترو مغناطیسم
71. انجام پایان نامه شبیه سازی سیستم‌های کنترل موجودی چند سطحی با پارامترهای تصادفی
72. انجام پایان نامه پویایی شناسه رفتاری کنترل موجودی با استفاده از فناوری شناسه فرکانس رادیویی
73. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ترکیبی کنترل موجودی با یک مدل انتخاب تأمین کننده سبز
74. انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم جدید برای یافتن کمینه‌های موضعی مساله بهینه سازی سیستم‌های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی
75. انجام پایان نامه مدلسازی و حل مسئله یکپارچه تولید – مسیریابی موجودی در زنجیره تأمین چندمحصولی دوسطحی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی
76. انجام پایان نامه تخمین مدت زمان تحویل سفارش جهت برآورد نقطه سفارش کالا با تأکید بر مدل صف M/M/C/PR
77. انجام پایان نامه بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس یکپارچه محصولات چند جزئی با مسیرهای بازیابی مختلف
78. انجام پایان نامه استفاده از شبیه سازی و تحلیل پوششی داده‌ها به منظور شناسایی کاراترین سناریو در یک سیستم کنترل موجودی چند سطحی
79. انجام پایان نامه مدلسازی و حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه در سیستم باراندازی متقاطع با لحاظ کردن محدودیت زمانی، برای شبکه توزیع چندمحصولی
80. انجام پایان نامه انتخاب سامانه فرابارانداز مناسب در زنجیره تأمین به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
81. انجام پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین با برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک
82. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت جریانهای نقدی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده دربورس اوراق بهادار تهران
83. انجام پایان نامه عارضه یابی سیستم سفارشات و کنترل موجودی با رویکرد INQA (مطالعه موردی شرکت پایانه‌های نفتی ایران)
84. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یکپارچه سازی مدل‌های تجاری
85. انجام پایان نامه بررسی ارتباط و تاثیرات نظام مدیریت کیفیت جامع و سیستم تولید به هنگامدر فرآیند تولید
86. انجام پایان نامه مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس در شرکت‌های دارای بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
87. انجام پایان نامه ارائه رویکردی جدید برای سطح اهمیت اقلام طبقه A، B و C با هدف کاهش هزینههای موجودی
88. انجام پایان نامه قابلیت فازی شدن پارامترها و محاسبه مقدار سفارش اقتصادی در مدل کلاسیک موجودی در حالت تخفیف کلی
89. انجام پایان نامه بهینه سازی مکان نقطه تجزیه و برنامه ریزی تولید در زنجیره تأمین
90. انجام پایان نامه بهبود تولید بهنگام (JIT) با کمک نظام آراستگی 5s
91. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی‌های سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
92. انجام پایان نامه شناسایی و الویت بندی تأثیر استقرار سیستمهای اطلاعاتی بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان اذربایجان شرقی
93. انجام پایان نامه تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت ملی پخش فرآوردها ی نفتی استان اذربایجان شرقی
94. انجام پایان نامه کاربرد RFID در بهبود مدیریت زنجیره تأمین
95. انجام پایان نامه رابطه بین چرخه عملیاتی و محدودیت مالی در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
96. انجام پایان نامه طبقه بندی موجودی به روش ABC با استفاده از رویکرد AHP-DEA(مطالعه موردی شرکت زمزم رشت)
97. انجام پایان نامه استفاده ازتکنیک خوشه بندی دردسته بندی دانش مشتریان برای بهبود سیستم کنترل موجودی
98. انجام پایان نامه سیستم‌های کنترل موجودی مبتنی بر MRP و کانبان (با مطالعه موردی زمانبندی تولید و سفارش کالا با Lead time مختلف)
99. انجام پایان نامه یک رویکرد تلفیقی چندمعیاره برای تعیین مهمترین عامل پایداری در زنجیره تأمین (مطالعه موردی فروشگاه‌های ارزاق عمومی شهرداری شهر مشهد)
100. انجام پایان نامه طراحی و بکارگیری سیاست‌های انگیزشی در راستای بهبود مدیریت و هماهنگی زنجیره‌های تأمین تولیدی و خدماتی
101. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سوددهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی
102. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد حسابداری و سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
103. انجام پایان نامه بررسی طبقه بندی اقلام موجودی با استفاده از آنالیز ABC با کلاستر فازی
104. انجام پایان نامه طبقه بندی چند معیاره ABC موجودی به روش ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هزیتنت (hesitant) و تحلیل پوششی داده‌ها - مطالعه موردی: مجتمع مس شهید باهنر کرمان
105. انجام پایان نامه میزان تأثیر فناوری اطلاعات در کارآمدی مدیریت پروژه
106. انجام پایان نامه ارزیابی زنجیره تأمین شرکت مخابرات ایران در چارچوب مدل اسکور
107. انجام پایان نامه مدل EPQ چند محصولی و یک ماشینه با کمبود و حل آن به کمک الگوریتم فرا ابتکاری
108. انجام پایان نامه توسعه یک متامدل با استفاده از تکنیک شبیه سازی برای کنترل موجودی در یک زنجیرهتأمین سه سطحی
109. انجام پایان نامه مدل سازی و حل مسئله برنامه ریزی تولید چند هدفه در شرایط فازی با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی
110. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای تعیین سطح سفارش بهینه در زنجیره تأمین خون
111. انجام پایان نامه نگهداری وتامین درانبار
112. انجام پایان نامه استفاده از MPLS برای ساده سازی مهندسی ترافیک در شبکه‌های بر نرم افزار
113. انجام پایان نامه تأثیر اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی بر کنترلهایداخلی مطالعه موردی: شرکت صنایع چرمی درسا
114. انجام پایان نامه مطالعه امکان سنجی طرح‌های سامان بخشی حاشیه رودخانه و دریاچه سد، در جهت کاهش تغییر شرایط اقلیمی منطقه و افزایش گردشگری (مطالعه موردی: طرح ساماندهی حاشیه رود آبشینه و دریاچه سد اکباتان با هدف کاهش آورد رسوب و افزایش پتانسیل گردشگری منطقه)
115. انجام پایان نامه ارائه مدل احتمالی مکان یابی مسیریابی موجودی زنجیره تأمین باردرنظرگرفتن ناوگان حمل ونقل ناهمگن
116. انجام پایان نامه مدلسازی وحل یک مساله دوهدفه مدیریت موجودی توسط فروشنده درحالت چندمحصولی با چندفروشنده چندخرده فروش و یک انبارمرکزی
117. انجام پایان نامه کاربرد الگوریتم‌های متاهیوریستیک دربرنامه ریزی چندهدفه مسیریابی موجودی چندمحصولی چندپریودی
118. انجام پایان نامه ارائه وحل یک مدل دوهدفه به منظور انتخاب سیاست کنترل موجودی دراقلام گروه B بافرض مواجهه باکمبود ازطریق تقاضای پس افت
119. انجام پایان نامه برنامه ریزی و مدیریت توزیع کالا در شبکه مبتنی بر انبارهای عبوری
120. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در پراکندگی عایدیهای در بازار بورس اوراق بهادار تهران
121. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب تأمین کننده با تاکید بر معیارهای چابکی با رویکرد ژنتیک (مطالعه موردی زاگرس خودرو)
122. انجام پایان نامه مقایسه روشهای طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی با استفاده از تکنیک بردا
123. انجام پایان نامه بررسی قابلیت حذف انبارها از طریق بکارگیری سیستم just in time و تأثیر آن بر کاهش هزینه‌ها در شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
124. انجام پایان نامه شناسایی حالات بالقوه خرابی و آثار آن در خدمات بانکی (تحقیق موردی: تعدادی از شعب بانک ملی)
125. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
126. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه ظرفیت تولید برق با استفاده از روشهای ابتکاری
127. انجام پایان نامه برنامه ریزی تولید در معادن سنگ تزئینی “مطالعه‌ی موردی در معدن سنگ اتابکی”
128. انجام پایان نامه برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تأمین
129. انجام پایان نامه توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزی و کنترل تولید و مواد: مطالعه موردی شرکت شهاب خودرو
130. انجام پایان نامه کاربرد تکنیک شبیه سازی در برنامه ریزی گلوگاهی فرآیند تولید لوله به روش درزجوش مارپیچی
131. انجام پایان نامه برنامه ریزی تولید با تقاضای احتمالی ومحدودیت ظرفیت
132. انجام پایان نامه دسته بندی قطعات به دسته‌های سازگار از لحاظ نیاز به پردازش عملیات قطعات هر دسته با ابزارهای مشابه در برنامه ریزی تولید FMS
133. انجام پایان نامه ارائه یک سیستم برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی برای محیط‌های ترکیبی MTO/MTS (با یک مطالعه موردی)
134. انجام پایان نامه بررسی - تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی سیستم تولید برای یک دورنمای 10 ساله
135. انجام پایان نامه ضرورت برنامه ریزی برای تولید فلزات استراتژیک در ایران در راستای توسعه پایدار
136. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی تأمین در سیستم تولید مجدد با در نظر گرفتن سطح بندی قیمت‌ها
137. انجام پایان نامه طراحی مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارجه تولید و توزیع در زنجیره عرضه
138. انجام پایان نامه مدل بسط یافته‌ای از برنامه ریزی تولید سلسله مراتبی (HPPr)
139. انجام پایان نامه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی برای حل مسئله تشکیل سلول با در نظر گرفتن توالی عملیات و فرآیندهای تولید جایگزین
140. انجام پایان نامه برنامه‌ریزی تولید در زنجیره تأمین با در نظرگیری مشتریان محلی
141. انجام پایان نامه بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلندمدت بر اساس عدم قطعیت عیار حد در معادن سنگ آهن روباز
142. انجام پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی بهینه سازی پایدار سیاست نگهداری و تعمیرات با هدف افزایش رضایت کاربر، کاهش هزینه و توقف تولید
143. انجام پایان نامه ارائه مدل بهینه سازی چند دوره‌ای به منظور برنامه ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط احتمالی
144. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای تولید برق از انرژی زیست توده
145. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی کسری در برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی مطالعه موردی: شرکت بهین گسترگیتی
146. انجام پایان نامه برنامه ریزی بلند مدت همزمان توسعه تولید و انتقال سیستم قدرت الکتریکی با در نظرگرفتن هزینه جابجایی سوخت نیروگاه‌های گازی
147. انجام پایان نامه طراحی یک مدل سیستم تولید سلولی ترکیبی با دو منبع محدود به کمک برنامه ریزی آرمانی
148. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی توام توسعه سیستم‌های تولید و انتقال قدرت بر سطح رقابت بازار
149. انجام پایان نامه استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی فازی برای بودجه بندی در یک شرکت تولیدی صنعتی مادر شرکت فولاد خوزستان
150. انجام پایان نامه مدل سازی و حل تحلیلی مساله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید یکپارچه: استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا
151. انجام پایان نامه ارائه یک رویکرد برنامه ریزی تولید ادغامی با اهداف بیشینه کردن سود و بیشینه کردن ثبات تولید: مدل سازی و کاربرد واقعی
152. انجام پایان نامه بهینه سازی خاصیت کشسانی در یک مدل برنامه ریزی تولید و توزیع یکپارچه
153. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی برنامه ریزی تولید چند کارخانه‌ای در محیط‌های ترکیبی ساخت برای سفارش و ساخت برای انبارش
154. انجام پایان نامه کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط دربهینه سازی تولید توان دربالادستی نفت و گاز
155. انجام پایان نامه گروه بندی قطعات و ماشین آلات درسیستم های تولید سلولی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی چندهدفه
156. انجام پایان نامه بهینه سازی هزینه‌های تولید آب مقطرازطریق بکارگیری تکنیک‌های برنامه ریزی خطی
157. انجام پایان نامه مهندسی ارزش با رویکرد برنامه ریزی تولید مبتنی بر مدیریت ریسک در مدیریت مصرف انرژی برق در صنایع
158. انجام پایان نامه حل مدل ریاضی دوهدفه درسیستم تولید سلولی پویا با درنظرگرفتن برنامه ریزی تولید و آرایش سلول درمحیط فازی
159. انجام پایان نامه مدلسازی یکپارچه برنامه ریزی تولید و زمانبندی انجام عملیات در سیستم تولید سلولی مجازی
160. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی تولید چند دوره‌ای چند محصولی در شرایط احتمالی با استفاده از ریاضی و شبیه سازی
161. انجام پایان نامه برنامه ریزی سیستم تولیدی چند هدفه با استفاده از رویکرد بهینه سازی شبیه سازی
162. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی توام توسعه سیستمهای تولید و انتقال قدرت بر سطح رقابت بازار
163. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی پویا برای برنامه ریزی احیا و تولید یکپارچه به روش تکنولوژی گروهی
164. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه توأم تولید و انتقال با توجه به معیارهای کارایی بازار و هزینه سرمایه گذاری
165. انجام پایان نامه تعیین الگوی مصرف انرژی در تولید گندم در شهرستان ساوجبلاغ و بهینه سازی مصرف آن با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی
166. انجام پایان نامه ارائه مدل برنامه ریزی تولید کوتاه مدت در معدن چادر ملو جهت تنظیم عیار آهن و فسفر در کانسنگ ارسالی به کارخانه فرآوری
167. انجام پایان نامه مدل سازی برنامه ریزی تولید کوتاه مدت معادن روباز با هدف کنترل عیار استخراجی
168. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه دینامیکی سیستم فوق توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده
169. انجام پایان نامه تعیین مکان و ظرفیت بهینه پست‌های فوق توزیع در شرایط حضور احتمالی واحدهای تولید پراکنده با استفاده از برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح
170. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه توأم پستها و خطوط فوق توزیع با در نظرگرفتن امکان احداث منابع تولید پراکنده در پستهای فوق توزیع
171. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه توام سیستم سیستم فوق توزیع با امکان کاندیدیابی پستهای فوق توزیع و احداث منابع تولید پراکنده
172. انجام پایان نامه برنامه ریزی توسعه شبکه ثانویه توزیع در حضور واحدهای تولیدی موتور ژنراتور گازسوز کوچک
173. انجام پایان نامه مدل برنامه ریزی تولید یکپارچه در زنجیره تأمین
174. انجام پایان نامه مقایسه سیستمهای متفاوت تولید برنج و تعیین سیستم بهینه تولید با متد برنامه ریزی ریاضی
175. انجام پایان نامه حل مساله برنامه ریزی تولید و توزیع سه سطحی در سیستم تولید کششی با استفاده از رویکرد لکسیکوگراف
176. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی برای تعیین اندازه دسته‌های تولیدی در سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد با در نظر گرفتن تخفیف در خرید مواد اولیه
177. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور مکان یابی انبارها در مسیریابی وسایل نقلیه یک واحد تولیدی با ارائه حل مدل
178. انجام پایان نامه ارائه یک الگو برای تجزیه و ترکیب مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله‌ای – چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید
179. انجام پایان نامه بهینه سازی مصرف آب و تولید پساب در فرایندهای پتروشیمیایی و پالایشگاهی به روشهای برنامه ریزی ریاضی و تکنولوژی پینچ آبی
180. انجام پایان نامه ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی به منظور مکان یابی انبارها در مسیریابی وسایل نقلیه یک واحد تولیدی
181. انجام پایان نامه کاربرد برنامه ریزی ریاضی کسری در اندازه گیری بهره وری و برنامه ریزی تولید
182. انجام پایان نامه تشکیل سیستم تولید سلولی مجازی پویا با وجود فرض توالی عملیات
183. انجام پایان نامه تعیین تأثیر پیاده سازی سیستم خودکنترلی بر شاخص تعداد عیوب در واحد محصول و تعیین میزان اهمیت عوامل مؤثر بر خودکنترلی
184. انجام پایان نامه ارزیابی شاخص‌های تولید پایدار با مدلسازی ساختاری تفسیری فازی
185. انجام پایان نامه بررسی انواع روش‌های طراحی سیستم تولید سلولی
186. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات جهت دستیابی به بنگاههای اقتصادی در سطح جهانی
187. انجام پایان نامه تدوین سند راهبردی و تأثیر آن بر کارایی کارکنان نیروگاه مشهد
188. انجام پایان نامه حل مسأله بالانس خط مونتاژ در حالت توالی عملیات چند گزینه‌ای با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری GRASP و الگوریتم ژنتیک
189. انجام پایان نامه نقش اثر شلاق چرمی بر مدیریت زنجیره تأمین
190. انجام پایان نامه اثرسنجی عوامل موثربرموفقیت استقرار خوشه‌های صنعتی درسیستم اشتغال ومهارت آموزی زندانیان کشور با رویکرد M.C.D.M (مطالعه موردی زندانهای خراسان رضوی و اصفهان)
191. انجام پایان نامه ارائه مدلی یکپارچه به منظور بهینه سازی شبکه توزیع و برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن بالانس خط مونتاژ
192. انجام پایان نامه ارائه مدل یکپارچه مکانیابی زنجیره تأمین حلقه بسته دینامیکی، با در نظر گرفتن هزینه و کیفیت در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم فراابتکاری NSGA-II
193. انجام پایان نامه ارائهی یک رویکرد برنامهریزی هندسی برای تعیین قیمتهای بهینهی سراسری در یک مدلتبعیض قیمت
194. انجام پایان نامه گروه بندی قطعات، بارگیری ماشین و تخصیص ابزار در یک FMS
195. انجام پایان نامه برنامه ریزی فرآیند انطباق پذیر، بعنوان رویکرد آینده برنامه ریزی فرآیند برای شرکت‌های کوچک و متوسط
196. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی محصولات شرکت فولاد با استفاده از روش DEA (مورد مطالعه شده: شرکت فولاد جویباران)
197. انجام پایان نامه طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز حلقه بسته با سیاست قیمت گذاری
198. انجام پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی تولید انبوه بر اساس برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی
199. انجام پایان نامه توسعه و حل یک مدل ریاضی برای مسئله مسیریابی اتوبوس مدرسه با ناوگان ناهمگن
200. انجام پایان نامه مدل انتخاب ERP سازمانی
201. انجام پایان نامه ارائه مدل یکپارچه کنترل فرآیند آماری و نگهداری تعمیرات و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری
202. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی و روش حل برای مساله مکان یابی-موجودی در شرکت‌های پخش؛ یک رویکرد بهینه سازی استوار
203. انجام پایان نامه ارائه مدل ریاضی برای شکل گیری سلول‌های مجازی در سیستم تولید سلولی در شرایط پویا وحل توسط الگوریتم ژنتیک
204. انجام پایان نامه انتخاب الگوی مناسب پیاده سازی استراتژیک تعمیرات و نگهداری با استفاده از تلفیق روش‌های برنامه ریز آرمانی (GP) و روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)
205. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی سیستم تولید سلولی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
206. انجام پایان نامه سنجش و ارزشیابی عوامل مؤثر بر توانمند سازی نوآوری در شرکت نرم افزاری عصر دانش افزار (مطالعه موردی شرکت نرم افزاری عصر دانش افزار)
207. انجام پایان نامه ارائه نقشه راه تعالی در مهندسی تعمیرات و نگهداری صنعتی
208. انجام پایان نامه زمان بندی توالی پروژه با فعالیت‌های دارای عدم قطعیت بازه‌ای
209. انجام پایان نامه طراحی شبکه زنجیره تأمین چهار سطحی باکمبود با روش حل الگوریتم‌های فراابتکاری
210. انجام پایان نامه طراحی یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چندمرحله‌ای، چند دوره‌ای و چند محصولی به همراه ارائه یک مدل دوهدفه
211. انجام پایان نامه برنامه ریزی تولید و زمان بندی مبتنی بر عامل‌ها در سیستم‌های تولیدی ساخت برای انبار
212. انجام پایان نامه ارائه مدل دو هدفه مکان یابی مسیریابی چند دوره‌ای چند محصولی با تحویل مجزا و ارسال مستقیم در یک سیستم سه سطحی
213. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل کانو با مؤلفه‌های ساختار سازمانی در شرکتهای تولیدی - خدماتی
214. انجام پایان نامه مدیریت راهبردی زنجیره تأمین مواد غذایی با رویکرد سیستم دینامیک
215. انجام پایان نامه توسعه مدل برنامهریزی استوار مدل مکانیابیانبارهای لجستیک امداد بر مبنای شبیه سازی مونتکارلو
216. انجام پایان نامه شناسایی ورتبه بندی محرکهاوعوامل بازدارنده انتقال تکنولوژی صنایع منتخب شهرستان امیدیه بارویکردتحلیل مسیر و MCDM فازی
217. انجام پایان نامه توسعه یک مدل برنامه ریزی تصادفی چند مرحله‌ای به منظورتعهددهی سفارشات در شرایط عدم قطعیت عرضه
218. انجام پایان نامه بررسی عوامل مدل الماس بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی درشرکت بهره برداری متروی تهران
219. انجام پایان نامه مدل جایابی تسهیلات در حوزه زنجیره تأمین تولید و توزیع با در نظر گرفتن حملونقل، موجودی و محدودیتظرفیت
220. انجام پایان نامه ارزیابی مشخصه‌های کلیدی و معیارهای طراحی سد و نیروگاههای برق آبی با استفاده از تکنیک سلسلهمراتبی (AHP)
221. انجام پایان نامه مدل دو هدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه با تقسیم تقاضای مشتریان و بهینه سازیمصرف سوخت در لجستیک معکوس
222. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت طلا و نرخ تورم به کمک روش نسبت انتقال
223. انجام پایان نامه بررسی مطالعات تأثیر ERP در مدیریت زنجیره تأمین
224. انجام پایان نامه طراحی زنجیره تأمین با تولیدکنندگان کارا
225. انجام پایان نامه چهار منظر در استراتژی عملیات، به سوی چشم انداز یکپارچه برای تشکیل استراتژی عملیات
226. انجام پایان نامه عوامل مؤثر در پذیرش سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP در شرکتهای کوچک و متوسط SMEs
227. انجام پایان نامه تأثیر مزایای ERP روی یکپارچگی و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین (SCM)
228. انجام پایان نامه مروری بر عملکرد هوش تجاری BI در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
229. انجام پایان نامه تاثیرمدیریت دانش درموفقیت سیستم‌های ERP
230. انجام پایان نامه The Mutual Relation between ERP and Knowledge Management: A Review
231. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر موفقیت و پیشرفت مداوم ERP
232. انجام پایان نامه بررسی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در کلیه سازمان‌ها
233. انجام پایان نامه شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر رضایت کارکنان و مشتریان در سازمان‌های دارای سیستم ERP
234. انجام پایان نامه بررسی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) (نمونه موردی: بانک مهر اقتصاد)
235. انجام پایان نامه انتخاب سیستم ERP با روش ترکیبی
236. انجام پایان نامه عوامل تأثیر گذار بر موفقیت سیستم‌های ERP
237. انجام پایان نامه ارزیابی پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنعت
238. انجام پایان نامه بررسی نقش بکارگیری سیستم منابع سازمان ERP در مدیریت درمان بیماران قلبی بیمارستانهای بندرعباس مطالعه موردی: استان هرمزگان
239. انجام پایان نامه تأثیر بلوغ سازمانی بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
240. انجام پایان نامه بررسی عوامل کلیدی شکست در پیاده سازی پروژه‌های ERP
241. انجام پایان نامه پیاده سازی ERP در SMEs
242. انجام پایان نامه چالشهای پیاده سازی ERP
243. انجام پایان نامه سنجش میزان موفقیت در استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از تئوری مجموعه‌های راف
244. انجام پایان نامه ارائه راهکارهایی جهت خرید سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
245. انجام پایان نامه پژوهشی بر تلفیق داده‌های بزرگ و ERP
246. انجام پایان نامه مدل معادلات ساختاری تأثیر فاکتورهای سازمانی بر موفقیت پیاده سازی سیستم ERP
247. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سیستم ERP و بازاریابی
248. انجام پایان نامه نقش مشترک به کارگیری سیستم‌های هوشمند ERP, ESC در افزایش ایمنی خودروها و کنترل ترافیک
249. انجام پایان نامه امکان سنجی و فرایند پیاده سازی سامانه ERP در شهرداری‌ها
250. انجام پایان نامه بررسی علل شکست برنامه ریزی منابع سازمان ERP
251. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان‌های دولتی
252. انجام پایان نامه چشم انداز سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) و حرکت به سوی رایانش ابری
253. انجام پایان نامه بومی سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP با رویکرد فرهنگ سازمانی، مطالعه موردی: بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه
254. انجام پایان نامه سیستم برنامهریزی منابع سازمانی (ERP) از ابتدا تا کنون
255. انجام پایان نامه رویکردهای ERP ومعرفی مدلی جهت تحلیل ریسکهای استقرار آن در سازمانها
256. انجام پایان نامه روندها، فرصت‌ها و چالش‌های پیاده سازی ERP در خاورمیانه با تمرکز بر ناحیه‌ای خلیج فارس
257. انجام پایان نامه تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر گزارش‌های حسابداری مدیریت
258. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP و شیوه‌های مدیریت زنجیر امین SCM و مرد شرکت (مورد مطالعه: تأمین کنندگان قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب)
259. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یکپارچه سازی مدل‌های تجاری
260. انجام پایان نامه بررسی نقش برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هوشمندی کسب و کار (BI)
261. انجام پایان نامه سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی بر روی موفقیت اجرای پروژه‌های سیستم برنامهریزی منابع سازمان (ERP)
262. انجام پایان نامه چالشها و راهکارهای مدیریت پروژههای ERP در نظام آموزش عالی ایران
263. انجام پایان نامه بررسی عوامل موفقیت و شکست پیادهسازی سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان ERP در سازمانهای ایرانی
264. انجام پایان نامه مطالعه جایگاه مهندسی مجدد در پروژه ERP
265. انجام پایان نامه مزایای به کارگیری راهکار ERP و نحوه اجرا و پیاده سازی آن در سازمان‌ها
266. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت سنجش آمادگی و پذیرش سیستم‌های ERP بر اساس مقایسه مدل‌های آمادگی سنجی ERP
267. انجام پایان نامه تقویت و بهسازی سازه‌های بتتنی با مصالح ERP
268. انجام پایان نامه استخراج و ارزیابی شاخصهای ارزیابی آمادگی سازمان جهت اجرای ERP در صنعت تایرسازی
269. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر گزارشهای حسابداری مدیریت
270. انجام پایان نامه بررسی الزامات پیاده سازی برنامه ریزی منابع انسانی ERP درمعاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با تاکید بر علل عدم موفقیت آن در شرکت‌های زیر مجموعه
271. انجام پایان نامه بررسی چهارچوب طبقه بندی شده فرآیندی PCF صنعت نفت در راستای انتخاب طراحی و برنامه ریزی ERP، انتخاب
272. انجام پایان نامه عوامل موفقیت در برآورد هزینه ERP
273. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ERP بر سیستم‌های کنترل مدیریت و عملکرد مالی و غیر مالی در دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه
274. انجام پایان نامه شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP) ویافتن روابط علت و معلولی و رتبهبندی آن‌ها
275. انجام پایان نامه بررسی استراتژی در سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
276. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های همکاری در زنجیره تأمین با استفاده از سیستم‌های برنامه ریزی منابع (ERP) بر توان رقابتی استراتژیک کارخانه ذوب آهن اصفهان.
277. انجام پایان نامه بهبود امنیت و زمان پاسخ ERP با استفاده از الگوریتم هوشمند انتخاب و ترکیب سرویس‌های وب
278. انجام پایان نامه بررسی ساختار EDC و ERP در مراکز فناوری اطلاعات با رویکرد مدیریت مهارت‌ها (مطالعه موردی مراکز خدماتی بهداشتی و درمانی شهر سبزوار)
279. انجام پایان نامه ERP مهندسی مجدد فرآیند حسابداری اطلاعات بر مبنای
280. انجام پایان نامه ارائه چارچوبی جهت ارزیابی آمادگی سازمان به منظور پیاده سازی سیستم‌های ERP با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
281. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم‌های مدیریت اطلاعات MIS و منابع برنامه ریزی سازمان ERP بردانش مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری
282. انجام پایان نامه اجرای مدیریت دانش درشرکت های هواپیمایی بااستفاده ازپیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
283. انجام پایان نامه مروری برمطالعات انجام شده درحوزه یکپارچه سازی هوش تجاری BI و برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
284. انجام پایان نامه بکارگیری تکنیک ترکیبی ازمدل ANP BSC برای انتخاب بهترین بسته نرم افزاری ERP درگروه کارخانجات صنام
285. انجام پایان نامه تأثیر برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر چابکی سازمانی
286. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در پیاده سازی ERP و مقایسه زوجی آن‌ها با موانع تأثیر گذار بر استقرار ERP با رویکرد FMCDM(مطالعه موردی: سازمان وزارت نیرو)
287. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل ریسک‌های پیاده سازی پروژه ERP (مورد مطالعه شرکت ذوب آهن اصفهان)
288. انجام پایان نامه رابطه برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور)
289. انجام پایان نامه ضرورت بکارگیری فناوری اطلاعاتی بویژه سیستم‌های اطلاعات یکپارچه ERP در سازمانهای خدمات رسان
290. انجام پایان نامه انتخاب ERP
291. انجام پایان نامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) از ابتدا تا کنون
292. انجام پایان نامه تأثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تأمین کننده قطعات خودرو
293. انجام پایان نامه پیش نیازهای سازمانی در آماده سازی ERP
294. انجام پایان نامه ارزیابی و انتخاب مناسبترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره ((MCDA
295. انجام پایان نامه پیش نیازهای برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مهندسی مجدد، مهندسی ارزش، معماری سازمان، مدیریت تغییر
296. انجام پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت کارت اعتبار فارس و تحلیل رابطه آن با عملکرد
297. انجام پایان نامه بررسی فاکتورهای مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابعسازمانی (ERP) در اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و ادارات تابعه
298. انجام پایان نامه چگونگی بررسی توجیه پذیری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP1) برای یک کسب وکار
299. انجام پایان نامه بهره گیری موثرتر از ERPII در بستر رایانش ابری
300. انجام پایان نامه تحلیل و اولویت بندی اثرات اجرایی ERP در سازمان
301. انجام پایان نامه تبیین و ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌ها و چهارچوب‌های اجرای موفق ERP با استفاده از عوامل کلیدی موفقیت
302. انجام پایان نامه ارائه صوری یک معماری عامل گرا برای تأمین یکپارچگی در سیستم‌های ERP
303. انجام پایان نامه ارائه راه حلی به منظور همراستایی سیستم ERP با رسالت سازمانی (مطالعه موردی: شرکت تالیا)
304. انجام پایان نامه مزیت رقابتی به کارگیری سیستم ERP بین شرکت‌های ایرانی
305. انجام پایان نامه معرفی مدلی برای پیاده سازی سیستم ERP در سازمانهای ایرانی
306. انجام پایان نامه بررسی استراتزی خرید و استقرار سیستم ERP(مطالعه موردی: شرکت صنایع ورق ایران_رشت)
307. انجام پایان نامه بررسی برنامه ریزی منابع سازمانی ERP سیستم‌های تلفن همراه هوشمند در چارچوب ابر
308. انجام پایان نامه بررسی اثرات متقابل عوامل مؤثر کیفیت در پیاده سازی ERP به منظور شناخت نقش آن‌ها در بهره وری و تعالی سازمان‌های ایرانی
309. انجام پایان نامه یکپارچه نمودن E-Business با سیستم‌های ERP
310. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بربکارگیری نظام یکپارچه منابع سازمان (ERP) در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان مازندران
311. انجام پایان نامه چارچوب مبتنی بر مدل 7S مکینزی جهت ارزیابی آمادگی (ERA)ERP
312. انجام پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل بحرانی در پیاده سازی سیستم ERP در سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS
313. انجام پایان نامه ارائه مدل تلفیقی توسعه تجارت الکترونیکی و برنامه ریزی منابع انسانی (ERP)
314. انجام پایان نامه نقش مدیریت منابع انسانی ERP در پیاده سازی و اجرای اثربخش‌تر مدیریت منابع انسانی الکترونیک e-HRM
315. انجام پایان نامه بررسی راهکار برنامه ریزی مواد مورد نیاز در SAP ERP
316. انجام پایان نامه بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
317. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمان جهت پیاده سازی سیستم ERP بر مبنای مدل BEST
318. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم برنامهریزی منابع سازمانی (ERP)
319. انجام پایان نامه بررسی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندران
320. انجام پایان نامه ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی سیستم ERP بر مبنای مدل BEST
321. انجام پایان نامه ارائه یک مدل انتخاب سیستم برنامه ریزی سازمانی (ERP) بر اساس اطلاعات فازی شهودی
322. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین موفقیت مدیریت دانش بر پیاده سازی سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)(مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه ایران استان گلستان)
323. انجام پایان نامه بررسی روش‌های مختلف پیاده سازی ERP برنامه ریزی منابع سازمانی فواید و تأثیر آن در سازمان‌های ایرانی
324. انجام پایان نامه بررسی رابطه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) با عملکرد کارکنان
325. انجام پایان نامه استراتژی مدیریت تغییرات سازمانی مبتنی برپیاده سازی ERP: مزایا و چالش‌ها
326. انجام پایان نامه مزایا و معایب استفاده از سیستم ERP
327. انجام پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) در پیاده سازی و اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده ازتکنیک تاپسیس فازی (FTOPSIS)
328. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)(مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو)
329. انجام پایان نامه قالب کنترل داخلی برای سیستم‌های برنامه ریزی منابع سازمانی ERP
330. انجام پایان نامه ارائه استراتژی جدید در مدیریت تغییرات به منظور پیادهسازی موفق ERP
331. انجام پایان نامه درک رابطه‌ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم‌های برنامه ریزی یکپارچه (ERP)
332. انجام پایان نامه مدیریت هزینه ازطریق کنترل ضایعات تولیددرسیستم های برنامه ریزی منابع سازمان erp
333. انجام پایان نامه تاثیرسیستم های یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان ERP بر فرآیندهای مالی (بررسی موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان)
334. انجام پایان نامه نقش مدیریت نیازمندیها در پشتیبانی سیستمهای ERP از نیازهای سازمانی و ارائه روشی برای استخراج صحیح نیازمندیها
335. انجام پایان نامه بررسی مفهوم ERP و تاثیرپیاده سازی آن در حسابداری
336. انجام پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت‌های فعال در ایران
337. انجام پایان نامه آنالیز عملکردی سیستم‌های هوشمند ERP در توسعه صنعت حمل و نقل
338. انجام پایان نامه پردازش و تحلیل ERP در راستای بازاریابی عصبی با هدف توسعه برند
339. انجام پایان نامه بررسی روش‌های مختلف پیاده سازی ERP(برنامه ریزی منابع سازمانی) و فواید آن در سازمان منطقه آزاد اروند
340. انجام پایان نامه مدیریت ریسک در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
341. انجام پایان نامه اثر بخشی استقرار سیستم ERP درعملکرد حسابرسی داخلی کارخانجات قند منطقه شمالغرب
342. انجام پایان نامه ERP و مشکلات پیاده سازی و استقرار آن در سازمانهای دولتی در ایران
343. انجام پایان نامه بررسی پیاده سازی ابری برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ومقایسه آن با برنامه ریزی سنتی
344. انجام پایان نامه تأثیر پذیرش سیستم‌های برنامه ریزی منابع انسانی ERP بر چابکی سازمانی
345. انجام پایان نامه مدلی برای ارزیابی سلامت فرهنگی سازمان به منظورپیاده سازی ERP مطالعه موردی شرکت کیسون
346. انجام پایان نامه کاربرد رویکردپویایی های سیستم دربهبود عملکردهزینه ای پروژه‌های برنامه ریزی منابع سازمان ERP
347. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سیستم ERP بازاریابی
348. انجام پایان نامه بررسی ابعاد مشترک سیستم ERP و CRM
349. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه ماژول مدیریت منابع انسانی در سیستم‌های ERP
350. انجام پایان نامه پیاده سازی ERP به روش بهترین نوع، یک رویکرد جایگزین
351. انجام پایان نامه معرفی و بررسی اجمالی برخی متدولوژی‌های انتخاب یک سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)
352. انجام پایان نامه بررسی سیر تکاملی سیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه‌های تاریخی و چالش‌های موجود در زمینه اجرای سیستم ERP و اثرات آن بر حوزه حساداری و قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
353. انجام پایان نامه رویکردسازمان های ایران به مهندسی مجددفرآیندها درتولید ERP و ارتقاء کیفیت داده‌ها وبازیابی اطلاعات
354. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت شناسایی مشتریان ترجیحی درسیستم برنامه ریزی منابع سازمان ERP با استفاده ازتکنیک های داده کاوی
355. انجام پایان نامه جایگاه erp درامنیت نرم افزارو ارائه یک مدل کارا جهت سیستم‌های نرم افزاری سازمان‌های ایران
356. انجام پایان نامه نقشه راه به کارگیری ERP ابری درکسب و کارهای تولیدی
357. انجام پایان نامه ERP: ابری ساختار، مزایا و چالشها

Pin it