انجام پایان نامه مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری درنفت وگاز

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری درنفت وگاز

با توجه به جایگاه بی بدیل صنعت نفت و گاز در داخل کشور و بعلاوه جایگاه ویژه این صنعت در مراودات اقتصادی و سیاسی بین کشورها و در سطوح بین المللی، و همچنین دارا بودن کشورمان از لحاظ برخورداری از بیشترین ذخایر نفتی و گازی، نیاز مبرمی به تربیت متخصصانی در حوزه‌های مختلف این صنعت چه در بعد فنی و یا بعد مدیریتی وجود دارد، به طوری که این متخصصان قادر باشند که با دانش خود مسائل و مشکلاتی را که در این صنعت بوجود می‌آید، حل کرده و به بهبود و پیشرفت آن کمک کنند.
تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز یکی از گرایش‌های مدیریت مالی است که با توجه به مشکلات مالی این صنعت از قبیل تأمین منابع مالی و نحوه تخصیص بهینه آنها بین پروژه‌های مختلف نفتی، مباحث مالی قراردادهای نفتی، مدیریت و کاهش ریسک‌های مالی در مقطع کارشناسی ارشد نظام آموزش عالی کشور ارائه شده و هر روز بر نقش و اهمیت آن در این صنعت افزوده می‌شود. از جمله مباحث مهم مطرح در این گرایش را می‌توان به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، حقوق نفت و گاز، اقتصاد سنجی مالی، مدل سازی مالی، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز، مدیریت ریسک انرژی و ... اشاره کرد.

دروس تخصصی مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری درنفت وگاز

• تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
• مدیریت ریسک انرژی
• حقوق نفت و گاز

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری درنفت وگاز

روش‌های اقتصادسنجی (تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل دیتا و پانل دیتا دینامیک و GMM و معادلات رگرسیونی FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)
داده کاوی یا Data Mining(داده‌کاوی با نرم‌افزارهای R، Matlab، SPSS modeler(clementine)، Rapidminer، Weka و روش‌های پیش پردازش و آماده سازی داده‌ها، جامع طبقه بندی یا Classification جامع خوشه بندی یا Clustering، جامع رگرسیون یا Regression، جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction، تشخیص داده‌های پرت یا Outlier Detection، جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining) و یادگیری ماشینی (شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه یا MLP، شبکه‌های عصبی شعاعی پایه یا RBF، ماشین‌های بردار پشتیبان یا SVM، یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means، شبکه‌های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM، تحلیل مؤلفه اساسی یا PCA، شبکه‌های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network)

روش‌های آماری (انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS)

تحقیق در عملیات (مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

چند نمونه موضوعات پایان نامه مالی گرایش تأمین مالی و سرمایه گذاری درنفت وگاز

1. انجام پایان نامه تخصیص مخاطرات موجود در قرار دادهای تأمین مالی پروژه محور در صنعت نفت و گاز
2. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شیوه‌های تأمین مالی بر عملکرد شرکتهای گاز استانی
3. انجام پایان نامه تأثیر هدفمند سازی یارانه‌ها برعملکرد مالی ومقداری شرکت ملی گازایران در بخش خانگی مطالعه موردی شرکت گاز استان اردبیل
4. انجام پایان نامه مالیات بر فرآورده‌های نفت و گاز در جهان
5. انجام پایان نامه نقش تأمین مالی خرد در کاهش انتشار گازهای آلاینده انرژی‌های مصرفی بخش کشاورزی ایران
6. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی مالی و سرمایه فکری بر کارآیی مالی سازمان (مطالعه موردی شرکت نفت و گاز کارون)
7. انجام پایان نامه استراتژی‌های تأمین مالی پروژه‌های تولید نفت و گاز از منظر منافع ملی
8. انجام پایان نامه بررسی علل مالی تأخیر در اجرای بهنگام پروژه‌ها در شرکت گاز استان کرمان
9. انجام پایان نامه نقص سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت زنجیره تأمین مالی (مورد مطالعه: شرکت گاز ایلام)
10. انجام پایان نامه تجزیهوتحلیل اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نسبت‌های مالی شرکت ملی گاز ایران
11. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین درآمدها مالیاتی و درآمد حاصل از منابع هیدروکربنی (نفت و گاز) در کشورهای صادرکننده نفت
12. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی
13. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرکوب مالی بر سرمایهگذاری بخش نفت و گاز در ایران: رهیافت الگوریتم ژنتیک
14. انجام پایان نامه شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل ریسک مالی در شرکت‌های انتقال گاز
15. انجام پایان نامه مروری بر روش‌های قراردادی تأمین مالی پروژهای در صنعت نفت و گاز
16. انجام پایان نامه تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای ایزو 9000 بر عملکرد مالی شرکت گاز لوله و قدر
17. انجام پایان نامه اهمیت شبکه‌های عصبی فازی در پیش بینی دقیق‌تر سطوح مورد انتظار فعالیت و روندهای عمده مالی و عملیاتی(نمونه مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون وقشم
18. انجام پایان نامه بررسی اثر توسعه مالی بر انتشار گاز CO2 درایران
19. انجام پایان نامه بررسی رابطه مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و عملکرد اقتصادی مالی سازمانی در کارکنان – شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
20. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی - مالی سازمان: با نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران)
21. انجام پایان نامه نظام تأمین مالی در صنایع نفت و گاز ایران؛ پیشنهاد یک الگوی جامع تأمین مالی در بخش داخلی و خارجی
22. انجام پایان نامه بررسی قراردادهای خدماتی بلندمدت به کارگرفته شده توسط کشورعراق جهت تأمین مالی طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز
23. انجام پایان نامه بررسی قراردادهای مشارکت در تولید به کار گرفته شده در صنعت نفت و گاز به منظور تأمین مالی پروژه‌های مربوط به طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز
24. انجام پایان نامه امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت عملکرد در حوزه منابع انسانی شرکت ملی انتقال گاز ایرانمطالعه موردی: این پژوهش مورد حمایت مالی شرکت ملی گاز ایران می‌باشد
25. انجام پایان نامه تعیین تأثیر ابعاد سرمایه فکری برعملکرد مالی وغیر مالی در شرکت گاز
26. انجام پایان نامه بررسی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش و عملکرد اقتصادی-مالی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
27. انجام پایان نامه نظام تأمین مایل درصنایع نفت و گاز ایران پیشنهاد یک الگوی جامع تأمین مالی در بخش داخلی و خارجی
28. انجام پایان نامه چالشهای پیمانکاری از دیدگاه تأمین مالی و تشکیل مشارکتهای مدنی (Joint Venture) در صنایع نفت و گاز (بررسی موردی پارس جنوبی)
29. انجام پایان نامه نقش قوانین و مقررات در نحوة تأمین مالی و سرمایه گذاری در پروژه‌های نفت و گاز ایران
30. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ای بین سرمایه فکری با عملکرد مالی کارکنان بهره برداری شرکت نفت گچساران
31. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم مکانیزه مالی بربهبود عملکرد مدیران وکارکنان (مطالعه موردی: شرکتملی مناطق نفتخیز جنوب وشرکت خدمات ترابری وپشتیبانی نفت اهواز)
32. انجام پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و سواد مالی اسلامی درکارکنان صنعت نفت
33. انجام پایان نامه بررسی جایگاه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و بین المللی در تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت با استفاده از ابزارهای نوین مالی
34. انجام پایان نامه رابطه بین سبکهای تصمیمگیری و عملکرد رؤسای امور مالی مناطق یازدهگانه شرکت بررسی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
35. انجام پایان نامه بررسی سبکهای تصمیمگیری رؤسای امور مالی مناطق یازدهگانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
36. انجام پایان نامه بررسی جایگاه بانکها و مؤسسات مالی داخلی و بینالمللی در تأمین مالی پروژههای بالادستی صنعت نفت با استفاده از ابزارهای نوین مالی
37. انجام پایان نامه بررسی نقش مدیریت مالی بر بازاریابی استراتژیک بنگاههای مشاوره وتامین کالای نفت وگاز و پتروشیمی یا نیروگاههای کوچک شرکت روناش انرژی
38. انجام پایان نامه تأثیر شوک نفتی بر تولید و تورم از طریق واکنش سیاستهای پولی و مالی در ایران
39. انجام پایان نامه استراتژی تأمین مالی پروژه‌های عمرانی بدون بودجه نفتی
40. انجام پایان نامه تأثیر مالیات سبز بر مصرف متناسب مواد نفتی
41. انجام پایان نامه بررسی رابطه درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران
42. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساز و کارهای سیاست‌های پولی و مالی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور
43. انجام پایان نامه بررسی تاثیرسیستم جامع مالی ویکنواخت صنعت نفت برویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
44. انجام پایان نامه روشهای تأمین مالی پروژه‌های ذخیره سازی نفت مطالعه موردی: تجارب کشور آمریکا
45. انجام پایان نامه تبیین تدابیر محدود کننده مالی هوشمند اتحادیه اروپا بر صنعت نفت ایران
46. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک پذیری اقتضائی تصمیمات و عملکرد مدیران مالی در شرکت نفت پارس
47. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخصهای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنعت پالایش نفت
48. انجام پایان نامه مقایسه تأثیر تغییرات میزان تولید میدان بر بازده مالی طرفین قرارداد مربوط به طرح توسعه یک میدان نفتی در سه قالب قراردادی بیع متقابل, مشارکت در تولید و خدماتی بلندمدت
49. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان تورم با درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی (شواهدی از کشورهای عضو اوپک)
50. انجام پایان نامه رابطه رشد نقدینگی، درآمدهای نفتی و ازادسازی تجاری با مخارج دولت به عنوان یکی از مهمترین ابزار سیاست مالی در ایران
51. انجام پایان نامه بررسی تاثیرمشتقات مالی برمدیریت ریسک درآمدهای نفتی درایران
52. انجام پایان نامه بررسی آثار تجاری سازی بر عملکرد مالی پالایشگاه نفت اصفهان
53. انجام پایان نامه امکان جایگزینی درآمد مالیاتی با درآمد نفت مطالعه موردی ایران
54. انجام پایان نامه درس‌هایی از ساختار بخشی به پروژه‌های نفت و انرژی در ایران و جهان جهت تأمین مالی (بررسی 11 مطالعه موردی)
55. انجام پایان نامه کاربرد روش فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای (ANP) اولویت بندی استراتژی‌های تأمین منابع مالی برای پروژه‌های صنعت پالایش نفت ایران
56. انجام پایان نامه تأمین مالی خرید تجهیزات پیمانکاران صنعت نفت از طریق انتشار صکوک اجاره - مطالعه موردی دکل‌های حفاری دریایی
57. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر متغیرهای مالی بر عملکرد شرکت‌ها در حوزه صنعت نفت
58. انجام پایان نامه امکان سنجی استقرار یک بازار مالی نفتی بورس نفت در ایران
59. انجام پایان نامه ارزیابی و اولویت بندی شیوه‌های مناسب تأمین مالی خارجی مورد استفاده در پروژه‌های زیرساختی کشور (مطالعه موردی پروژه‌های نفتی کشور)
60. انجام پایان نامه نقش درآمدهای مالیاتی بر کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی
61. انجام پایان نامه نقش درآمد حاصل از صادرات نفت در بازارهای مالی کشورهای صادر کننده نفت
62. انجام پایان نامه بررسی اثر فساد اداری و مالی بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب در حال توسعه: کاربرد روش داده‌های تابلویی
63. انجام پایان نامه تأمین مالی و جذب سرمایه پروژه‌های مادر کشور در شرایط تحریم (با نگاهی ویژه به صنایع نفتی)
64. انجام پایان نامه اثردرآمدهای نفتی برتوسعه مالی دردو بخش بازار سهام و سیستم بانکی درکشورهای منتخب عضو اپک
65. انجام پایان نامه بررسی اثر متمابل دو بازار انرژی نفت و مالی با استفاده از تجزیه قیمت (در خلال بحران مالی 2009-2008)
66. انجام پایان نامه سیستم تأمین مالی مناسب در صنعت نفت (حوزه‌های با هزینه توسعو بالا)
67. انجام پایان نامه کاربرد روش فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه‌ای (ANP) در اولویت بندی استراتژی‌های تأمین منابع مالی برای پروژه‌های صنعت پالایش نفت ایران
68. انجام پایان نامه بررسی توانگری مالی شرکتهای بیمه تا رویکرد پذیرش ریسکهای بزرگ مطالعه موردی بیمه‌های مهندسی حفاری چاههای نفت ایران
69. انجام پایان نامه ارزیابی و اولویت بندی شیوه‌های مناسب تأمین مالی خارجی مورداستفاده در پروژه‌های زیر ساختی کشور (مطالعه موردی پروژه‌های نفتی کشور)
70. انجام پایان نامه درسهایی از ساختار بخشی به پروژه‌های نفت و انرژی در ایران و جهان جهت تأمین مالی (بررسی 11 مطالعه موردی)
71. انجام پایان نامه روش‌های تأمین و عرضه نفت خام و فراورده‌های آن با استفاده از مشتقات مالی و تطبیق آن با موازین شرعی
72. انجام پایان نامه تحریم‌های بین المللی و نمایان شدن نقاط ضعف اقتصاد ایران
73. انجام پایان نامه تعیین اولویت شاخص‌های مؤثر بر کسری بودجه در ایران به روش تاپسیس
74. انجام پایان نامه بررسی مجاری اثرگذاری تحریمهای بین المللی بر اقتصاد ایرانبمنظور پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی
75. انجام پایان نامه تحلیل فقهی حقوق انتشار سلف جهت تأمین پروژه‌های نفتی
76. انجام پایان نامه محدودیتهاواستثنائات حقوقی تحریمهای هوشمندبرتدارکات درصنعت نفت ایران
77. انجام پایان نامه مکانیزم های تأمین مالی پروژه در بازارهای مالی و سرمایه حقوق انرژی وحل فصل اختلاف قانونی آن
78. انجام پایان نامه اهمیت مالیات در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
79. انجام پایان نامه به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت
80. انجام پایان نامه وضعیت درآمدهای کشور طی سالهای 1349 لغایت 1389
81. انجام پایان نامه ثروت‌های طبیعی نعمت یا نقمت
82. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفتخام بر شاخص قیمت سهام شرکتهای پتروشیمی
83. انجام پایان نامه نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق حماسه اقتصادی در راستای تقویت بورس نفت و بازار سرمایه
84. انجام پایان نامه توسعه‌ی اقتصادی با پوشش ریسک نوسانات بازارهای نفت و گاز با استفاده از سوآپ
85. انجام پایان نامه کاربرد تبدیل موجک درآنالیز طیفی سری‌های زمانی مالی
86. انجام پایان نامه نقش بازار سرمایه و بورس نفت در راستای تحقق حماسه‌ی اقتصادی
87. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دخایر فنی بر پرتفوی سرمایه گذاری و شاخص‌های عملکرد مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه)
88. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان
89. انجام پایان نامه نقش کاهش وابستگی به نفت در موفقیت اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تقویت بخش خصوصی
90. انجام پایان نامه تعیین ساختار بسته‌ی تأمین مالی بر اساس ابعاد مختلف پروژه، در پروژه‌های زیرساختی بخش انرژی
91. انجام پایان نامه تبیین بحران دراقتصادجهانی و آثار آن براقتصادجمهوری اسلامی ایران
92. انجام پایان نامه ارزیابی، تحلیل ومدیریت عوامل تأثیر گذار بر محیط سرمایه گذاری پروژه‌های بخش انرژی
93. انجام پایان نامه ارزیابی محیط ومعرفی ابزارهای مواجه با ریسک‌های کسب و کارجهت تهیه بسته تأمین مالی پروژه‌های بخش انرژی
94. انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک درامدها و پرداختهای دولت در جهت بهبود وضعیت کسری بودجه
95. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای مدیریت ریسک پروژه‌های خودگردان در صنعت نفت و گاز
96. انجام پایان نامه درآمدهای نفتی، اندازه دولت و اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران
97. انجام پایان نامه چالش‌های تأسیس بورس نفت و داد و ستد قراردادهای آتی‌های نفت خام در ایران
98. انجام پایان نامه بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک
99. انجام پایان نامه ویژگی‌های شرکت موفق پیمانکار پروژه‌های صنایع نفت و گاز
100. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات شرکت گاز استان مازندران به روش AHP
101. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر هدفمند سازی یارانه‌ها برحسابداری درآمدی و وصول مطالبات بخش تجاری شرکت ملی گازایران مطالعه موردی شرکت گاز استان اردبیل
102. انجام پایان نامه امکان تأمین مالی پروژه‌های مترو با مدیریت کربن (مطالعه موردی متروی تهران)
103. انجام پایان نامه بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای
104. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل اصلاح نظام مالیاتی برای ترویج اهداف زیست محیطی
105. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت تخمین پارامتر نوسان پذیری برای کاربرد در تئوری ارزش گذاری اختیارات واقعی (مطالعه موردی - پروژه‌های پارس جنوبی)
106. انجام پایان نامه بررسی تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های مایع (GTL) وچگونگی کاربرد آن در ایران
107. انجام پایان نامه بررسی تکنولوژی تبدیل گاز طبیعی به فرآورد ههای مایع (GTL) و چگونگی کاربرد آن در ایران

Pin it