مقاله ها

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

نوشته شده توسط Super User. دسته : Department

انجام پایان نامه مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي

آینده پژوهی یک رشته بین رشته‌ای می باشد که از تلفیق مدیریت و علوم مهندسی ایجاد شده است. این رشته به تربیت و پرورش خبرگان و متخصصانی میپردازد که از قدرت تخلیل، پیش بینی و تصمیم گیری درست و به موقعی در حوزه های خرد و کلان به ویژه در زمینه علم و فناوری برخوردار باشند.
آینده پژوهی نشان می دهد که چگونه بر اثر تغییر یا عدم تغییرات ”امروز”، واقعیت “فردا ” ایجاد خواهد شد. واژه “آینده” در آینده پژوهی، به معنی “آینده ای نامحدود” است که در آن، آینده بصورت کامل از قبل تعیین شده نخواهد بود. آینده پژوهان با مشخص ساختن و بررسی حالت های مختلفی که میتواند در آینده رخ دهد، به منظور دستیابی به آینده مطلوب و تامین کننده اهداف مورد نظر خود، برنامه ریزی می کنند.

رویکرد ها و ابزارهای انجام پایان نامه

روش های آماری ( انواع همبستگی ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )
داده کاوی یا Data Mining(داده‌کاوی با نرم‌افزارهای R، Matlab، SPSS modeler(clementine)، Rapidminer، Weka و روش های پیش پردازش و آماده سازی داده ها، جامع طبقه بندی یا Classification جامع خوشه بندی یا Clustering، جامع رگرسیون یا Regression، جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction، تشخیص داده های پرت یا Outlier Detection، جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining) و یادگیری ماشینی(شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه یا MLP ، شبکه های عصبی شعاعی پایه یا RBF ، ماشین های بردار پشتیبان یا SVM ، یادگیری غیر نظارت شده و خوشه بندی با الگوریتم k-Means ، شبکه های عصبی رقابتی و نگاشت خود سازمان ده یا SOM، تحلیل مولفه اساسی یا PCA ، شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network)
انواع روش های شبیه‌سازی(سیستم دینامیک با نرم‌افزار Vensim و شبیه‌سازی پیشامد گسسته با Arena و ED)
مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE)
منطق فازی و خاکستری (GRA)(سیستم‌های فازی(سیستم‌های خبره فازی(Fuzzy Inference System) و سیستم‌های فازی عصبی یا ANFIS)، تکنيک دلفي فازي(Fuzzy Delphi)، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل( تحلیل سلسله مراتبی فازی (FUZZY AHP)، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FUZZY ANP)، تاپسیس فازی (FUZZY TOPSIS)، دیمتل فازی (FUZZY DEMATEL)، ویکور فازی (FUZZY VIKOR)، الکتره فازی (FUZZY ELECTRE)، کوپراس فازی (FUZZY COPRAS))، سوات فازی (FUZZY SWOT)، گسترش كاركرد كیفی فازی (FUZZY QFD)، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻄﯽ ﻓﺎزی(FUZZY LINEAR PROGRAMMING)، نقشه شناختی فازی (FCM)، SPACE فازی، فریمن فازی، BCGفازی، برنامه ریزی چندهدفه فازی، ماتریس پورتفولیوی فازی، رگرسیون فازی، شبکه فازی(FUZZY NETWORK))
ابزارهای هوش مصنوعی( الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم PSO ، الگوریتم مورچگان ، الگوریتم رقابت استعماری ، بهینه سازی چند هدفه ، بهینه سازی مقید ، ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO ، طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری ، الگوریتم فرهنگی یا Cultural Algorithm ، شبیه سازی تبرید یا Simulated Annealing ، جستجوی ممنوع یا Tabu Search ، الگوریتم کرم شب تاب یا Firefly Algorithm ، بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستی یا BBO ، جستجوی هارمونی یا Harmony Search ، کلونی زنبور مصنوعی یا Artificial Bee Colony ، الگوریتم زنبورها یا Bees Algorithm ، الگوریتم تکامل تفاضلی، الگوریتم بهینه سازی علف هرز مهاجم یا IWO ، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر و یادگیری یا TLBO ، الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه یا SFLA ، شبکه عصبی مصنوعی با نروسولوشن ، شبکه های عصبی مصنوعی ، کاربردی شبکه های عصبی مصنوعی ، شبکه عصبی GMDH ، شبکه های عصبی گازی به همراه پیاده سازی عملی ، طبقه بندی و بازشناسی الگو با شبکه های عصبی LVQ )

دروس اجباری مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي:

• مبانی و روشهای مدلسازی
• روشهای پیش بینی
• مطالعات علم و فناوری
• مدیریت داده کاوی
• مبانی و روشهای مدلسازی و سیستمهای دینامیکی

شباهت با رشته :
رشته ی مشابه با این رشته به صورت کلی وجود ندارد.

چند نمونه عنوان پایان نامه برای این رشته به شرح زیر می باشد:

1. طرح راهبردهای استراتژیک برای یک شرکت تولیدی صنعتی
2. آسیب شناسی دوره های اموزش ضمن خدمت(کوتاه مدت)با رویکرد مدل سیپ(CIPP)در بانک ملت
3. بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر روی رفتار خرید مصرف کننده(مطالعه موردی:مصرف کنندگان دانشگاهی شهرستان سنندج)
4. مقایسه توسعه صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه
5. سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، کیفیت نهادی، آزادی اقتصادی و کارآفرینی در بازارهای در حال ظهور
6. بررسی نقش متغیرهای پولی بر جذب منابع بانکی (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)
7. شناسایی علل کاهش صادرات خاویار ایران
8. تاثیر کیفیت نیروی انسانی، تحقیق وتوسعه و توسعه انسانی بر رشد اقتصادی
9. اثر شوک قیمت نفت بر روی هزینه ها و درآمدهای دولت در ایران
10. تجزیه همبستگی بین صفات کارآفرینان دراستان فارس
11. تاثیر گردشگری بر درآمد و توسعه پایدار اقتصادی شهرستان ممسنی
12. نقش و اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی و کارآفرینی
13. چالشهای گردشگری ورزشی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه گردشگری ورزشی در ایران
14. بررسی رفتار مصرف کننده اینترنتی وعوامل مؤثر بر خرید وی
15. کاربرد رابریک برای ارزیابی فعالیتهای یاددهی یادگیری در نظامهای آموزش مجازی
16. بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت استعداد(مورد مطالعه:بیمارسنان بندرعباس)
17. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و استراتژیهای سازمان
18. تدوین استراتژی بیمارستان کودکان بندرعباس:ماتریس های swot وqspm
19. کاربرد وترکیب الگوریتم های تحلیل مؤلفه های اصلی و تحلیل تمایز خطی در تشخیص هویت افراد
20. الزام پایه گذاری پارادیم های جدید مدیریتی بارویکرد خلاقیت در سازمان درجهت ارتقاء وتوسعه
21. بررسی عوامل موفقیت درساختارصنعت حمل ونقل هوایی مقایسه تطبیقی کشورهای ایران و هند
22. بررسی بسترهای مورد نیاز جهت پیاده سازی مدیریت دانش مطالعه موردی : سازمان فنی و حرفه ای فارس
23. نقش آینده پژوهی در ایجاد و راه اندازی کتابخانه های دیجیتال و مجازی یک مرور نظام مند
24. آینده پژوهی وضعیت آموزش عالی زنان در ایران
25. مقایسه الگوهای سازمان دهی روش ها و تکنیک های آینده پژوهی
26. ارتقای فرهنگی و توانمندسازی در پرتو مدیریت ایرانی - اسلامی
27. اثر محافظه کاری حسابداری بر ارتباط بین وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی سهام
28. بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در مرکز توزیع نیروی برق استان البرز
29. ارزیابی عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمات بانکی و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
30. تئوری بازی ها و پیش بینی رویدادهای آینده
31. یکپارچگی نوآوری و خلاقیت به منظور توسعه کارآفرینی با استفاده از یک سند استراتژیک
32. بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی با رضایت مشتریان مطالعه موردی بانک سپه شهرستان کهنوج
33. بررسی دلائل تاخیرات زمانی اجرای پروژه های گازی منطقه پارس جنوبی و ارائه راهکارهای مناسب
34. بررسی اقتصاد های نو ظهور با تاکید بر گروه بریکس(برزیل،روسیه،هند چین و آفریقای جنوبی)
35. شناسایی و رتبه بندی عوامل موفیقت در کیفیت خدمات بیمارستانی با بهره گیری از روش ANP بر مبنای DEMATEL مطالعه موردی بیمارستان آتیه
36. شناسایی و تبیین شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع آن از سه منظر انسجام و یکپارچگی نظام پاداش و کنترل
37. شناسایی و تبیین شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع آن از سه منظر انتصابات و الگوهای ارتباطی هویت و تحمل تعارض
38. شناسایی و تبیین شکاف فرهنگی در بانک کشاورزی و طراحی مدل مناسب برای رفع آن از چهار منظر خلاقیت رهبری حمایت مدیریت و خطر پذیری
39. بررسی کانون تفکر به عنوان مسیر ارتقا سازمان ها
40. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی
41. تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
42. بررسی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه نوآوری فناورانه در صنعت فراساحل مطالعه موردی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریائی ایران IOEC
43. آینده پژوهی از منظر قرآن و روایات اسلامی دستورالعملی جامع برای آینده جهان
44. مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار در سازمان:ضرورت و چالش ها
45. بررسی تعیین کننده های رضایتمندی مشتری(مورد مطالعه:مقایسه بین بانک ملی و پارسیان)
46. بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی در صنایع برخط
47. تحلیل ضرورت و بهینه سازی اجرای پروژه ها با رویکرد ادغامی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش
48. بررسی و رتبه بندی چالش های افزایش توریسم درمانی و ارائه یک مدل استراتژیک (مطالعه موردی)در بیمارستانهای استان خوزستان
49. اهمیت آموزش در بهسازی منابع انسانی سازمان ها
50. بررسی مقایسه ای معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت
51. توسعه فرهنگی شالوده توسعه پایدار
52. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی منابع انسانی در سازمان
53. تحلیل ظرفیت بخش های عمده اقتصادی استان کردستان از نظر ایجاد ارزش افزوده طی برنامه چهارم توسعه و چشم انداز آن
54. بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر کارآفرینی کارکنان بیمه سلامت استان ایلام
55. بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر خشم مشتری موردمطالعه: شعب بانک کشاورزی شهرستا ن ایلام
56. بررسی آمیخته بازاریابی زنجیره تامین فراورده کنسرو ماهی تن استان هرمزگان و ارائه راهکارهای بهبود آن
57. اثربخشی و طراحی مدلهای جدید کسب و کار بر عملکرد نوآوری تکنیکی به واسطه یادگیری سازمانی: مطالعه موردی کارکنان بانک صادرات در استان گیلان
58. بررسی نقش تعدیل گر پویایی بازار در رابطه ی بین استراتژی های بازاریابی محیطی و عملکرد
59. رابطه الگوی رفتاری مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، آسیا و دانا استان مازندران
60. اثرمدیریت ارتباط الکترونیکی بامشتریان e-CRM برکیفیت و پیامدهای ارتباط بانک مشتری مطالعه موردی: شعب بانک سپه استان فارس
61. استراتژی جذب و استخدام در ساختارهای چهارگانه منابع انسانی اقتصادی
62. معرفی و مقایسه جامعیت شاخصهای کلیدی شناخته شده در مدلهای موفق برونسپاری نرم افزار
63. سنجش وضعیت مدل بلوغ مدیریت دانش KM3 در شرکت ساپکو
64. بررسی تاثیر مدیریت دانش رمز ماندگاری سازمانها در عصر جدید
65. نقش و جایگاه سرمایه فکری در اقتصاد دانش بنیان
66. رقابت پذیری کسب و کارهای خانگی از طریق نوآوری
67. اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از رویکرد الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL
68. تخمین تابع تقاضای برق خانگی استان چهارمحال و بختیاری
69. نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگری: منطقه مورد مطالعه کویر شهداد
70. توسعه طرح عمرانی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور ایران
71. بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی و بالندگی انسان در سازمانها
72. بررسی تاثیرسبکهای رهبری برستاده های رهبری مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران
73. ارائه ی مدل تلفیقی ارتباطات سازمانی در کسب و کار
74. بررسی کیفیت خدمات اردوهای هجرت 3 درعرصه بهسازی وزیباسازی مدارس براساس مدل سروکوال مطالعه موردی: طرح هجرت شهرستان زنجان
75. بررسی تاثیر شهرت سازمانی ادراک شده بر آگاهی کارکنان از نقششان در شهرت بانک ملی شهرستان رشت
76. کنکاشی پیرامون تاثیر سیاست های مالی بر سطح اشتغال(مطالعه مورد ایران)
77. ارتباط سرمایه گذاری در آموزش با رشد اقتصادی و شاخص های توسعه انسانی مطالعه موردی ایران در خلال سال های 1999تا2012
78. بررسی تاثیر ساختار مالکیت و نظام راهبردی شرکت ها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
79. تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد انسانی(مطالعه موردی:بانک صنعت و معدن استان تهران)
80. بررسی معضل نصب و راه اندازی سامانه های هشدار خرابی در راه آهن ایران از دیدگاه انتقال تکنولوژی
81. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد انسانی بانک صنعت و معدن استان تهران
82. مدل سازی و پیش بینی دمای هوای استان چهارمحال و بختیاری
83. بررسی رابطه بین معنویت محیط کار و کییفیت خدمات سازمان با تعهد سازمانی(مطالعه موردی:اداره دارای شهرستان بندرعباس)
84. رابطه علی بین صادرات بدهی دولت و رشد اقتصادی
85. همسویی استراتژیک بین Itو کسب و کار
86. مطالعه تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اساس مدل روئل و همکارانش بر تغییرات سازمانی(مدیریت شرکت نفت و گاز گچساران)
87. ساختار بحران و چالش های موجود در برابر آن(مطالعه موردی شهر اصفهان)
88. بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
89. مدیریت ریسک و گمرک نوین در خرمشهر
90. تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و ابعاد خلاقیت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
91. تحلیل تطبیقی استراتژی های سازمان های موفق وناموفق مطالعه موردی: دو دوره مدیریت سنتی ومدیریت جدید درشرکت شمه
92. بررسی رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران و نقش تعدیلگر تحریم بر آن(مطالعه موردی بین سالهای 1385 الی 1391)
93. مدل سازی و پیش بینی آب مصرفی شهرستان باغ بهادران
94. بررسی محتوای فزاینده اطلاعاتی ارزش دفتری تلفیقی در توضیح ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
95. رابطه محافظ کاری و نرخ دارایی ها در ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387_1390
96. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHPوTOPSIS
97. بررسی رابطه پویای بین رشد و سودآوری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
98. محتوای اطلاعاتی سود تلفیقی در تبیین قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
99. بررسی ارتباط بین نسبت های مالی)معیارهای سنتی( و نسب Qتوبین )معیار نوین( با ثروت ایجاد شده برای سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برمبنای چرخه ی عمر شرکت ها
100. رابطه کیفیت افشا و ساختار سرمایه
101. تاثیر شاخص بهره وری نیروی کار بر بازده صندوق های سرمایه گذاری مشترک
102. تأثیر ساختار سرمایه و حقوق مالکانه بر عملکرد شرکت: مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
103. بررسی تاثیر نظارت هیات مدیره مستقل بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
104. بررسی تاثیر استراتژی قیمت گذاری در بازارهای رقابتی و انحصاری
105. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در سازمان ها
106. کارآفرینی سازمانی موانع و راهکارها
107. ارائه مدلی برای تعیین مؤلفه های موثر بر تولید کلاس جهانی بر اساس شایستگی های محوری سازمانها
108. بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر موفقیت مدیران شرکت گاز مازندران
109. کارآفرینی و رشد اقتصادی، موانع و راهکارها با تأکید بر ایران
110. بررسی عملکرد شهرداری استان فارس بر اساس مدل کارت ارزیابی متوازن
111. جایگاه سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار در زیرساخت فناوری اطلاعات
112. بررسی رابطه بین مدیریت کسب و کارهای روستایی و بهبود کیفیت زندگی کاری(مطالعه موردی:ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)
113. بررسی تأثیر دولت الکترونیک ، پارادام نوین حکومت بر مردم
114. بررسی رابطه تفکر استراتژیک و هوشمندی رقابتی با رویکرد الگویابی معادلات ساختاری در صنعت فرش ماشینی کاشان
115. ارائه چارچوبی برای ترسیم اینده های محتمل در صنعت بالگردی کشور ایران
116. آموزش اخلاق اقتصادی راهی به سوی توسعه پایدار
117. ارزیابی وضعیت موجود سیستمهای اطلاعاتی شهرداری شهر مبارکه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن
118. توسعه برنامه جامع استراتژیک مبتنی بر ماتریس SWOT استراتژی های مدیریت کاری سان تزو،کارت امتیازی متوازن و QFDفازی
119. دیجیتالیسم و آینده پژوهی:ارزیابی اکتشافی الگوهای ذهنی افراد در خصوص تبیین سبک زندگی آینده جامعه با استفاده از روش شناسی کیو
120. بررسی تاثیر سرمایه گذاری دولت بر فضای کسب و کار
121. نقش مدیران منابع انسانی در نگرش سرمایه ای به منابع انسانی
122. بررسی رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید و اقتصاد دانش محور در ایران و مقایسه آن با برخی کشورهای در حال توسعه و نوظهور
123. ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان واحدهای اداری و مولفه های موثر بر آن
124. بررسی ارتباط رهبری تحول گرا، مدیریت دانش و عملکرد سازمانی
125. بررسی نقش تعارض سازمانی بر خلاقیت و نوآوری
126. مدیریت تغییرساختاربانک با رویکرد رضایت مشتریان
127. نقش مدیریت دانش و تحول در نو آوری و کسب و کار
128. مطالعه تطبیقی سیکل حیات تکنولوژی ،فرایند و محصول
129. توسعه سرمایه انسانی و تاثیر آن بر عملکرد سازمان
130. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد شغلی نقش خلافیت به عنوان عامل میانجی در شهرداری شهر ساری
131. بررسی تاثیر جنسیت برخرید اینترنتی افراد نمونه موردی شهروندان شهرستان بابلسر
132. استفاده ازداده کاوی در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری شرکت های بیمه مطالعه موردی در زمینه شناسایی مشتری
133. بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان آبفای شیراز بر اساس مدل مفهومی پپارد
134. فناوری اطلاعات در عملکرد مدیریت منابع انسانی نقش
135. حمایت قانونی از سرمایه گذاران طرز اداره امور شرکت ها و ارزش اضافی قابل سرمایه گذاری در بازارهای در حال ظهور
136. بررسی تأثیر خلاقیت بر سطوح مختلف مدیریت کارخانه شمه بندرعباس
137. بررسی تاثیر مشتری مداری در روند جذب بازار خدمات
138. بررسی تاثیر روشهای آموزشی کارکنان بانک ملی استان مازندران در ارائه خدمات بانکداری الکترونیک
139. بررسی موانع موجود بر کارآفرینی از دیدگاه کارکنان واحد آموزش دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه 3 کشور
140. کاهش آسیب پذیری استراتژی تولید در سیستم های تطبیقی پیچیده با استفاده از قابلیت منعطف و انعطاف پذیری
141. رابطه انگیزش شغلی با ادراک از بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان شهرداری اصفهان در سال 1393
142. چارچوبی جهت ارزیابی و رتبه بندی حول بهینه کانتینر ها در شرکت های کشتیرانی با استفاده از تکنیک TOPSIS )مطالعه موردی: یک شرکت کشتیرانی حول و نقل ایرانی در زمینه صادرات و واردات کالا در تهراى ایران(
143. نقش مدیریت منابع انسانی ERP در پیاده سازی و اجرای اثربخش تر مدیریت منابع انسانی الکترونیک e-HRM
144. روش شناسی مؤسسات رتبه بندی ریسک کشوری
145. اریه مدل برای خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان یادگیرنده
146. بررسی مدلهای ارزیابی عملکردزنجیره تامین
147. نقش مدیران منابع انسانی در عدالت سازمانی وتاثیر آن برعملکرد کارکنان
148. بررسی مقایسه ای تأثیر وفاداری برند بر اثربخشی تبلیغات شفاهی با استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی مورد مطالعه : گوشی های همراه سامسونگ
149. تعیین میزان خلاقیت دانشجویان (مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8)
150. مدل یابی یک الگوی چند منظوره و اثر بخش در راستای تضمین توسعه شهری پایدار، با بهره گیری از تلفیق تکنیک های نوین طراحی شهری و الزامات پدافند غیر عامل
151. بررسی رابطه کارآفرینی با ارزش آفرینی کار ( مدیریت کار آفرینی با نگرش ارزش آفرینی کار )
152. پیشنهاد مدل برای شبکه های مجازی تولید جهانی در صنعت هواپیما سازی بر اساس مدل میلتنبرگ
153. بهره وری سازمان ها در گرو توانمند سازی منابع انسانی از طریق آموزش
154. سیاستگذاری جهت سرمایه گذاری درآمد منابع نفتی برای رشد انرژی های نو و کاهش آلودگی محیط زیست در ایران
155. سناریوسازی در توسعه اشتغال استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
156. سازمانهای آینده و شناسایی روندهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تکنولوژیکی
157. آینده پژوهی راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت
158. تعیین مولفه های ورودی سناریوی داخلی کسب و کار بر اساس اهداف کلان
159. ارائه فرآیندی به منظور ارزیابی استراتژی ها با استفاده از برنامه ریزی سناریو
160. ارائه مدل پیشنهادی برای سناریو سازی آینده پژوهی در توسعه دانشگاه
161. آینده پژوهی در مدیریت شهری با نگاهی به ریسک لرزه ای شهر همدان
162. آینده پژوهی در زمینه حفظ، احیاء جنگلها و توسعه زراعت چوب
163. آینده پژوهی؛ رهیافتی نو در توسعه و برنامه ریزی گردشگری
164. آینده پژوهی درمان اختلال بدشکلی بدن مبتنی بر اینترنت اشیاء
165. جایگاه آینده پژوهی در مطالعات علوم سیاسی
166. آینده پژوهی در مطالعات بین الملل با رویکرد شبیه سازی
167. نقش آینده پژوهی در تفکر استراتژیک
168. تشریح سه مفهوم مدیریت استراتژیک، آینده نگاری و محیط خارجی سازمان در صنعت بانکداری
169. اهمیت مطالعات آینده نگاری در فرایند برنامه ریزی شهری
170. روش تحلیل ساختاری، ابزاری برای شناخت و تحلیل متغیرهای موثر بر آینده موضوعات شهری
171. آینده پژوهی و کاربرد شبکه محدوده بدن (WBAN) در کمک به بیماران آسمی
172. طراحی مدل آینده نگاری فناوری در سازمانهای با فناوری برتر مطالعه موردی: صنایع هوایی
173. آینده پژوهی در خدمات مالی با تاکید بر فناوری اطلاعات
174. بازتعریف فرایند تهیه طرح های توسعه شهری در ایران با استفاده از دانش آینده پژوهی
175. معرفی نقشه های شناخت فازی به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی روش سناریوپردازی
176. طبیعی ادغام مفاهیم آینده نگاری و پیش بینی جهت بهبود مدیریت سوانح
177. بکارگیری رهیافت نونهادی در مطالعات آینده پژوهی
178. معرفی چارچوب کاربردی آینده نگاری وروس
179. شناسایی و اولویت بندی جهت گیریهای توسعه فاوا در ناجا در افق 1404؛ با رویکرد آینده نگاری
180. آینده پژوهی و سازمان های آینده
181. بررسی تجارب و روش های آینده پژوهی کشورهای مختلف در مقایسه با ایران
182. مروری بر برخی روش های تدوین نقشه راه فن آوری از منظر کاربردپذیری
183. سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی از دیدگاه انتقال موثر فناوری
184. روش ها و رویکردهای آینده پژوهی
185. آینده پژوهی در جمهوری اسلامی ایران و چالش های پیش روی اهداف توسعه افق 1404
186. استاندارد از نگاه آینده
187. معرفی فعالیتهای آینده نگاری دفاعی و نظامی در ایالات متحده ی آمریکا
188. مطالعات آینده شناسی در صنعت برق ایرانیک ضرورت ملی
189. نقشه راه تکنولوژی روشی برای آینده پژوهی
190. تکنولوژی : آه ها و امیدها
191. تدوین چهارچوب نظارت بر سیاستهای کلی توسعه علم و فناوری ایران براساس مدل ارزیابی تنظیمات نهادی در نظام ملی نوآوری
192. مدل سازی دم های تابع توزیع بازده های شاخص بورس تهران
193. آینده نگری فناوری، ابزار سیاست گزاری علم و فناوری« مطالعه تطبیقی 30 کشور جهان»
194. فناوری جدیددر کنترل بیماری های گیاهی با استفاده از آفتاب دهی خاک(Soil solarazition)به منظورکاهش مصرف سموم و حفظ سلامت محیط زیست
195. طراحی رویکرد سیستمی در سیاست گزاری تکنولوژی های نوظهور، یکضرورتملی
196. تبیین وظایف و نقش دولت و نخبگان در مسیر چشم انداز توسعه
197. فناوری های شیمیایی سبز و نقش آن در تحولات صنعتی آینده
198. ملاحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشی در حوزه علوم و فناوریهای نوپدید و رویکردهای معطوف به توسعه
199. آینده نگری علم و فناوری
200. TSMEs ،راهکاری برای جذب، توسعه و فراگیرکردن فناوریهای نوپدید در ایران(موردکاوی راهبرد توسعه فناوری نانو)
201. تبیین و بازنگری رسالت، چشم انداز ، اهداف کلان و اهداف استراتژیکصنعت برق در بخش تامین انرژی الکتریکی
202. آینده نگری در تیپ های شخصیتی
203. آینده نگاری به مثابه ابزار اولویت گذاری
204. آینده نگاری، ابزاری جهت سیاست گزاری در راستای چشم انداز توسعه(تکنولوژیکی) کشور
205. پیمایش رشته آینده پژوهی درجهان
206. نقش کانون های تفکر در توسعه فناوری های نوین (مطالعه موردی اندیشگاه نانو و صنعت)
207. تفاوت و رابطه میان آینده نگاری منطقه ای و آینده نگاری ملی
208. فن آوری پیل های سوختی و کاربرد آن در خودرو
209. کاربرد تکنیک رهنگاری تکنولوژی در سیاست گذاری هایملی علم و تکنولوژی
210. فناوری نانو؛ راهگشای فضا، قاره جدید
211. آینده نگاری فناوری و فناوری های آینده هندوستان برای سال 2020
212. آینده نگاری وتعیین اولویت های فناوری(تجربه کشور های خارجی با تاکید بیشتر بر تجربه ژاپن)
213. ارائه مدل توسعه ی اطلاعاتی برای دستیابی به جامعه ی دانش مدار
214. عوامل اساسی در پیش بینی فناوری
215. آینده نگاری فناوری براساس پارادایم آشوب شناسی (Chaotic)
216. نقش رصد همه جانبه در آینده پژوهی فناوری و رهیافت توسعه بومیموردکاوی: فناوری بیومتریک
217. نسل چهارم آینده نگاری فناوری
218. تبیین و بررسی نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی راهبردی سازمان های امنیتی
219. مقایسه موردی صنایع راه آهن ایران با کانادا و لزوم تدوین چشم انداز برای آینده
220. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آینده جامعه
221. آینده پژوهی، ابزاری برای رشته ها یا رشته ای مستقل
222. آینده پژوهی آموزش ، رهیافتی نوین در ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی
223. ضرورت توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیم گیر از منظر مبانی آینده پژوهی
224. هوش استراتژیک و آینده پژوهی در سازمان
225. آینده پژوهی سیاسی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری
226. آینده پژوهی و کاربرد آن در جنگل
227. آینده پژوهی در سلامت: رهیافتی نو در تشخیص هوشمند بیماری کبد با انتخاب بهترین مدل درخت تصمیم
228. تحلیل جهت گیری های کلی آینده نگاری توسعه استان مازندران
229. سیاستگذاری آینده نگر در بخش سلامت کشور؛ جایگاه و چارچوب پیشنهادی
230. پیش بینی موارد جدید ابتلا به ویروس اچ آی وی با استفاده از مدل سازی روش انتقال - راهی به سوی آینده پژوهی در کنترل این عفونت
231. آینده پژوهی در جامعه دینی؛ مبانی و مفاهیم
232. روش ها و رویکردها در آینده پژوهی
233. ارائه ی الگوی جامع ره نگاری فن آوری
234. نسخه الکترونیکی؛ گامی به سوی آینده ای هوشمندانه تر
235. نقش اتاق های فکر در سیاست خارجی آمریکا در قبال تحولات سوریه
236. رویکرد آینده پژوهانه به وضعیت مسکن شهرستان ارومیه مبتنی بر سناریونویسی
237. تفکر استراتژیک آیندهپژوهی جهت ارتباط دانشگاه و جامعه
238. مهندسی مالی، رویکردی آینده پژوهانه در مدیریت ریسک
239. مدل سه بعدی آینده نگاری استراتژیک
240. تعیین رابطه بین راهبردهای آینده پژوهی و آموزش عالی کارآمد ادراک شده به منظور ارائه یک مدل پیش بین (مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات)
241. کابرد نظریه بازی ها در پیش بینی آینده
242. شبیه سازی و پیش بینی رویدادهای آینده

Pin it