مقاله ها

مشخص نمودن روش‌شناسی تحقیق قسمت دوم

نوشته شده توسط Super User. دسته : آموزشی-انجام پایان نامه

پروپازال کارشناسی ارشد,مشاوران ایران,انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

با آخرین بخش از ساختار طرح تحقیق(پروپازال) برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در خدمت شما هستیم.

هدف از اجرای یك پروژه تحقیقاتی(برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری و ...)، بررسـی روابـط بـین سازه‌هاست . محقـق جهـت گردآوری داده‌ها می‌تواند با توجه به موضوع و شرایط خاص تحقیق از یكی از ابزارهـای چهارگانه پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك بهره گیرد. به‌کارگیری هر یـك از این ابزارها بستگی به ماهیت و شرایط خاص تحقیق دارد. 

ایران مشاور ، همگام شما در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

 

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد

 مشخص نمودن ابزار گردآوری داده‌ها

هدف از اجرای یك پروژه تحقیقاتی(برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری و ...)، بررسـی روابـط بـین سازه‌هاست . محقـق جهـت گردآوری داده‌ها می‌تواند با توجه به موضوع و شرایط خاص تحقیق از یكی از ابزارهـای چهارگانه پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارك بهره گیرد. به‌کارگیری هر یـك از این ابزارها بستگی به ماهیت و شرایط خاص تحقیق دارد كه در فصول بعـدی كتـاب به‌تفصیل در این زمینه بحث خواهد شد. به‌هرحال از آنجـائی كـه معمولاً اندازه‌گیری مستقیم سازه‌ها امکان‌پذیر نیست، باید شاخص‌هایی را انتخاب كنیم و یـا بسـازیم كـه آن سازه‌ها را تا آنجائی كه ممكن است نزدیك به واقعیت تخمین بزند. چنانچه ابـزار از قبـل ساخته‌شده باشد(استاندارد) ، طرح پیشنهادی باید شواهدی حاكی از پایایی و روایی آن را برای هدف بررسی، ارائه نماید. چنانچه محقق وسیله را خود بسازد(محقق ساخته)، بایـد روش تهیه آن را به‌صورت خلاصه بیاورد. این خلاصه باید مراحلـی را در برگیرد كـه برای دستیابی به روایی و پایایی اطلاعات حاصل از این ابزار، لازم است طـی شـود . اگـر این امر آن‌چنان به جزئیات طرح بیفزاید كه در تداوم طرح پیشنهادی اختلال ایجاد كند، ممكن است ترجیح داده شود كه این جزئیات به‌جای متن اصلی در پیوست تحقیق بیاید. 

تعیین جامعه و نمونه تحقیق اولین قدم برای شناسایی آزمودنی‌های یك بررسی، توصیف جامعه آمـاری موردنظر است اینكه آیا جامعه آماری تحقیق، مدیران و معـاونین دانشـگاه هسـتند، یـا صـاحبان شرکت‌ها و کسب‌وکارهای كوچك و متوسط، یا مشـتریان شـركت، و یـا هـر گروهـی دیگر؟ سپس محقق روش نمونه‌گیری از جامعه آماری را توصیف می‌کند . درصورتی‌که انتخاب تصادفی امکان‌پذیر باشد، باید توضـیح داد كـدام روش از میـان روش‌های مختلف انتخاب‌شده است و چرا؟ و اینكه آیا نمونه موردبررسی معرف جامعـه موردبررسی است یا خیر. توصیفی دقیق از نمونه تحقیق می‌تواند به خواننده طرح پیشنهادی در تعیین این امر كمك نماید كه آیا نتایج بررسی به‌اندازه موردنظر قابل‌تعمیم است یا خیر. محقق همچنین باید در این بخش تعداد انتخابی حجم نمونه را نیز بیـان كنـد كـه تعداد اعضای نمونه با توجه به تعداد اعضای جامعه مشخص می‌شود كه در ایـن راسـتا فرمول‌های آماری مختلف ویژه تحقیقات كمی و كیفی وجود دارد و همچنین می‌توان از جدول استاندارد كرجسی، كوهن و مورگان نیز بهره گرفت.

مشخص نمودن روش‌شناسی تحقیق

در این بخش محقق نشان میدهد كه بررسی خود را چگونـه انجـام خواهـد داد تـا بـه سؤال‌های تحقیق و یـا روابـط مفـروض پاسـخ داده شـود . محقـق می‌بایست از بـین طرح‌های تحقیقاتی مختلف آن را كه برای سؤال موردنظر یـا فرضـیه موردبررسی مناسب‌تر از همه تشخیص میدهد را انتخاب كند. به‌عبارت‌دیگر محقق در این بخـش توصیف می‌کند كه بررسی خود را چگونه انجام می‌دهد تـا درصورتی‌که روابطـی وجود داشته باشد، مشاهده شوند. درواقع محقق می‌گوید اگر این فرضیه درست باشد، پس این نتیجه مشاهده خواهد شدتوصیف دقیق شیوه انجام بررسی، لازمه اولیه هر طرح پیشـنهادی تحقیـق اسـت . در تحقیقات پیمایشی، نگارش این بخش تقریباً ساده است، زیرا روش كار صرفاً شـامل فرستادن پرسشنامه برای تكمیل نمودن و برگردانیدن آن‌ها و یا مصـاحبه اسـت . لكـن در این شیوه بررسی نیز كلیه مراحل یعنی تهیه پرسشـنامه و یـا برنامـه مصـاحبه، آمـوزش پرسشگران، دادن آموزش به آن‌ها در مـورد چگـونگی دسـتیابی بـه آزمـودنی و انجـام مصاحبه باید توضیح داده شوددر این بخش از محقق خواسته می‌شود تا روش‌شناسی تحقیق خود را بـر مبنای چند معیار معرفی نماید. چراکه از روش‌شناسی تحقیق دسته‌بندی‌های گونـاگونی شده است كه در كتاب حاضر به چندین مورد آن‌ها اشاره‌شده اسـت و خلاصه‌ای آن‌ها جهت تسهیل در درك و یادگیری در قالب جدول ارائه‌شده است.

گردآوری و تحلیل داده‌ها

در این بخش محقق می‌بایست روش آماده‌سازی و ارائـه داده‌ها را در قالـب دو بخش سازمان‌دهی دادها و روش‌های آماری تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توضیح دهدبرنامه‌ریزی قبلی در سازمان‌دهی و ارائه داده‌ها این امكان را به محقق میدهـد تـا تصمیم بگیرد آیا اطلاعاتی كه گردآوری می‌شوند به سؤالات تحقیق مربوط‌اند یـا خیـر . افرادی كه از این مرحله می‌گذرند، در مراحل بعدی متوجه این امر مهم می‌شوند كـه زمان و هزینه قابل‌ملاحظه‌ای را برای گردآوری اطلاعـات نـامرتبط، صـرف کرده‌اند . محقق درحالی‌که هنوز در مرحله برنامه‌ریزی است، بایـد بتوانـد نحـوه سازمان‌دهی و ارائه داده‌ها در قالب جدول را تصور كند. در این مرحله محقق بایـد اجـزای اطلاعـات قابل‌دسترسی برای هر آزمودنی را فهرست كند، تصمیم بگیرد چگونه اطلاعات ارائـه و خلاصه خواهند شد و نیز تعیین كند كه چه روش‌های آماری كار به گرفته خواهند شـد . محقق در این بخش تعیین می‌کند كه چه طرحی او را قادر می‌سازد تا روابـط مفـروض را مشاهده كند، سپس او روش‌های آماری را كه مناسب سؤال‌های مطرح‌شده و ماهیت داده‌هاست، انتخاب می‌کند. روش آماری خاصی را انتخاب نمی‌کند تا بعدازآن بررسی خود را مناسب با آن روش آماری طراحی كند.

كاربردها و دلایل انجام طرح

از آنجائی كه هدف غائی تحقیق، افزایش آگاهی است، نویسنده طرح پیشنهادی بایـد بـا بحث در مورد نتایج بررسی خود بر نظریه‌ها و اطلاعات موجود در آن حیطه، نشان دهـد كه چگونه این هدف تحقق پیدا خواهد كرد. به‌علاوه او باید نشان دهد كه نتایج بررسـی او، تا چه حد در حل مسائل و پاسخگویی به سؤالات آن حیطه راهگشا خواهـد بـود در . نهایت نویسنده باید نشان دهد كه چگونه این تحقیق می‌تواند مبنایی برای تحقیقات آتـی باشد. همچنین محقق می‌بایست توضیح دهد كه تجربه و مهارت او همـراه بـا امكانـات موسسه مجری طرح، به چه نحو موقعیت مطلوبی برای حل مسئله فراهم می‌آورد.

تعیین بودجه مالی و دوره زمانی طرح

تمام تحقیقات باید با در نظر گرفتن عملی بودن انجام آن برنامه‌ریزی شوند. بخش‌های پایانی یك طرح باید شامل بودجه مالی و دوره زمانی باشدمحقق با بازنگری بخش‌های قبلی طرح پیشنهادی، اكنـون فهرسـتی از همكـاران، لوازم، فضا و زمانی را كه برای پروژه لازم است، ارائه می . دهد غالب نظام‌های آموزشی، سازمانی برای كمك به تهیه بودجه‌های تحقیقاتی دارند. چنین سازمان‌هایی می‌توانند از جهت مقررات محلی و سازمانی نقش مشورتی داشته باشند و در تبدیل نیازهـای طـرح بررسی به ارقام مالی كمك كنند. در كشور ما سازمان‌ها درصدی از بودجه‌های خـود را جهت بهروز رسانی و همگامی با فناوری‌های روز دنیا صرف فعالیت‌های پژوهشـی می‌کنند. سازمان‌ها در این راستا فهرست‌هایی از اولویت‌های پژوهشی در اختیار محققـین قرار می‌دهند تا محققین طرح‌های پیشنهادی خود را جهت اجرائی نمودن این اولویت‌ها ارائه نمایند و در صورت موافقت و تائید شورای پژوهش آن سازمان، اجرا نمایندمحقق همچنین برنامه واقع‌بینانه‌ای را برای تكمیـل تحقیـق در زمـان لازم، آمـاده می‌سازد. این اطلاع به بازبینی طرح پیشنهادی تحقیق كمك می‌کند و همچنین محقق را یاری میدهد تا ببیند برای تكمیل طرح چقدر زمان لازم دارد و همچنین بایـد امكانـاتی را برای ارزیابی ادواری پیشرفت طرح، فراهم آورد. معمولاً جهـت تسـهیل در ارزیـابی دوره زمانی و ترتیب و توالی فعالیت‌ها، محققین دوره زمانی را در قالب نمـودار گانـت ترسیم می‌نمایند.

فهرست منابع

 

روایی یك گزارش پژوهشی، پایان‌نامه یا رساله علاوه بر آنکه به صحت و دقت داده‌ها و استنباط حاصل از آن‌ها وابسته است، به منابع و مراجعی كه اطلاعـات آن‌ها در پـژوهش استفاده‌شده است، نیز بستگی دارد. مقصود از فهرست منابع، تهیه صورت دقیق و كامل از همه مراجعی كه در متن گزارش بـه آن‌ها اسـتناد شـده اسـت . هـدف از ارائـه ایـن فهرست نشان دادن میزان تلاش و كنكـاش پژوهشـگر در بررسـی و اسـتفاده از منـابع گوناگون، احترام به حقوق سایر نویسندگان و مؤلفان و نیز راحتی دستیابی خواننـده بـه منابع موردنظر است. در فصول آتی كتاب شیوه تنظیم فهرست منابع مختلف داده‌ها و اطلاعات به‌تفصیل آمده است.

 

 

 منبع : تیم تحقیقاتی مشاوران ایران 

 

برچسب ها : انجام پایان نامه کارشناسی ارشد,انجام پایان نامه مدیریت, انجام پایان نامه برق, انجام پایان نامه ارشد حسابداری, انجام پایان نامه ارشد حقوق , انجام پروژه دانشجویی , پایان نامه

 

Pin it