مقاله ها

انجام پایان نامه - انتخاب موضوع و عنوان تحقیق

نوشته شده توسط Super User. دسته : آموزشی-انجام پایان نامه

پروپازال پایان نامه کارشناسی ارشد|انتخاب موضوع و عنوان تحقیق

انتخاب موضوع و عنوان تحقیق 

با دومین بخش از ساختار پروپازال برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد در خدمت شما هستیم.در این بخش موضوعات زیر بررسی میشوند:

انتخاب موضوع و عنوان تحقیق

بررسی پیشینه تحقیق

نگارش بیان مسئله

ارائه مدل تحقیق

تنظیم گزاره‌های تحقیق(اهداف، سؤالات یا فرضیه‌ها)  

 

انتخاب موضوع تحقیق، اولین مرحله در تدوین و اجرای یـك طـرح پژوهشـی اسـت . عنوان عبارتی است كه نظر محقق را به‌صورت خبری، بیان می‌دارد . در این شرح، مسأله و فرضیه، با توجه به زمینه علمی آن‌ها، در قالب واژه‌هایی كلی بیـان می‌گردد . معمولاً دانشجویان در این مرحله كه نخستین گام انجام پژوهش نیـز می‌باشد، دچـار مشـكل می‌شوند و بعضاً این مرحله منجر بـه تأخیر انـداختن زمـان انجـام تحقیـق می‌شود . دانشجویان و محققین جهت تعیین موضوع می‌توانند با تأکید بر یكی از موارد زیـر ایـن فرآیند را كوتاه و آسان‌نمایند كه آن‌ها عبارت‌اند از: تحقیق در خصوص جدیدترین بحـث رشته موردبررسی، موضوع موردعلاقه محقق، مهارت و تخصـص محقـق، اولویـت و نیاز جامعه، اسـتفاده از پیشـنهادات تحقیقـاتی محققـین پیشـین، بهره‌گیری از لیسـت اولویت‌های تحقیقاتی سازمان‌ها و... .

محقق پس از تعیین موضوع و زمینه موردبررسی، می‌بایست عنوان ارائـه نمایـد . محققین در تنظیم عنوان می‌بایست دقت لازم را بكار گیرند، چراکه كلمات و واژه‌های بكار رفته در عنوان پژوهش مشخص‌کننده نوع فعالیت، نوع روش‌شناسی، نـوع آزمـون و... می‌باشد. برای انتخاب عنوان مناسب می‌بایست به نكات زیر توجه نمایند -: عنـوان تحقیـق باید هدف‌های تحقیق را به‌روشنی نشان دهد - . عنوان تحقیق باید به‌صورت عبـارت كوتاه، مختصر و غیر سؤالی باشد. –در صورت لزوم باید جامعه آمـاری، زمـان و مكـان انجام تحقیق به‌صورت دقیـق بیـان شـود . - بهتـر اسـت در ابتـدای عنـوان تحقیـق از واژه‌هایی مانند: بررسی، مطالعه، تبیین، طراحی، شناسـایی و...(بـا توجـه بـه موضـوع و روش تحقیق انتخاب‌شده) استفاده شـود . در فصـل سـوم كتـاب گام‌ها و چگـونگی انتخاب تحقیق موردبحث و بررسی قرارگرفته و به‌منظور كمـك بـه دانشـجویان و پژوهشگران مراحل عملیاتی انتخاب موضوع و عنوان تشریح شده است.

بررسی پیشینه تحقیق 

محقق در بخش تحقیقات مرتبط با مسئله، آنچه را كه تاكنون در مورد مسئله موردنظر، دانسته شده است، ارائه می‌کند. این امر را بـرای طراحـی مسئله‌ها و یـا فرضیه‌های پیشنهادی آماده می‌سازد. تحقیقات مرتبط را در چارچوب اهداف بررسی پیشنهادشده، محدود كنید. لازم نیست كه توصیف تحقیقات شامل كلیـه جزئیـات باشـد، بلكـه بایـد دربرگیرنده شایسته‌ترین بررسی‌های مرتبط و نمایـانگر آگـاهی از تجربیـات امیـدبخش زمان خود باشد. محقق در این بخش نه‌تنها راه پیشـنهادی خـود را بـرای آنكـه از دانسته‌ها بـه نادانسته‌ها برسد، مطرح می‌کند، بلكه تسلط خود را بر حیطه بررسی و آگـاهی خـود از پیشرفت‌های اخیر نمایش می‌گذارد. این بدان معنا نیست كه این بخش بایـد بـه صـحنه فصل فروشی بدل شود. تنها تحقیقاتی كه به‌وضوح با اهداف بررسـی مـرتبط هسـتند، آورده می‌شوند. اشتباهی كه باید از آن در بخش مرور تحقیقات پیشین پرهیز كرد، ارائه مجموعـه خلاصه‌های تحقیقاتی، هر یک‌دریک بند است. با انجام این كار، محقق مخاطبـانش را خسته می‌کند و فرصت پی‌ریزی مستحكم بررسـی خـود را از دسـت می‌دهد . بسـیار مفیدتر خواهد بود، اگر این بخش‌بر مبنای عنوان سازمان یابد و روشن شود كه چگونه بررسی‌های ارائه‌شده به مسئله یا مسائل تحقیق مربوط‌اند. در بخش مرور بر تحقیقات پیشین باید از طریق بحث در مورد یافته‌ها و كـاربرد آن‌ها، نتیجه‌گیری شود. در این بخش، پژوهشگر بینشی را كه از مـرور تحقیقـات پیشـین به دست آورده است، به دیگـران عرضـه می‌کند و بـه خلاهـای موجـود در مجموعـه دانسته‌های روز، درزمینهٔ موردبررسی خود اشـاره و بنـابراین خواننـده را مستقیماً بـه مسئله پیشنهادی تحقیق هدایت می‌کند.

 

نگارش بیان مسئله

محقق می‌بایست ابتدا تعریفی روشـن و دقیـق از مسـئله تحقیـق ارائـه و بـه دنبـال آن توصیفی از پس‌زمینه مسئله آورده شود. این بخش از طـرح پیشـنهادی، همچنـین بایـد شرح مختصری از اهمیت بالقوه تحقیق را شامل شود. باید در نظر داشت كه اجتناب از تأکید بیش‌ازحد بر اهمیت موضوع قبل از تبیین آن، ضروری است. دو اشـتباه متـداول كه باید از آن‌ها پرهیز نمود عبارت‌اند از:

1.آغاز مسئله با طراحی ماهرانه زمینه مسئله، قبل از آنكه خود مسئله به‌صورت روشن‌بیان شده باشد، شده باشـد .

2. ارائـه یـك توجیـه برای انجام بررسی درحالی‌که تبیین مسئله در لابه‌لای بحث مدفون‌شده باشد و یا تنهـا به‌صورت مبهم در انتهای آن مانده باشد. اشتباه متداول دیگر آن است كه فرض كنیم خواننده در مورد محتوای مسـئله به‌اندازه محقق آگاهی دارد. مسئله باید به‌صورت مشخص و دقیق و با واژه‌هایی بیان شود كه برای فردی فرهیخته كه تقریباً در مورد زمینه مسئله بی‌اطلاع است، قابل‌درک باشد. معمولاً زمینه مسئله موردبررسی، در بخـش مربـوط بـه تحقیقـات انجام‌شده پرورانده می‌شود، اگرچه در پارهای مواقع در بیان مسئله، ذكر مطالعاتی كـه به‌صورت مستقیم به مسئله موردبررسی منتهی شده‌اند نیز مناسب است. چنانچه مسئله از تجربـه شخص محقق سرچشمه گرفته باشد، آن را می‌توان در این بخـش به‌صورت خلاصـه آورد.

ارائه مدل تحقیق

انجام هر تحقیق كاربردی در حوزه مدیریت می‌بایست بر مبنای یك مدل صورت گیـرد . استفاده از مدل در یك پژوهش بـر غنـای و مشـروعیت پـژوهش می‌افزاید . مدل‌ها چارچوبی مفهومی یا نظری را فراهم می‌آورند و می‌توانند نمایانگر مكانیسم یا سـاختار تبیینی فرضیه¬واری باشند كه شاید با استفاده از تشبیه و تمثیل به دست آیند، یا می‌توانند روشی برای سازمان‌دهی نتایج پژوهش و ارائه آن‌ها باشند. مدل‌ها خلاصه یـا انتزاعـی از یك نظریه هستند كه متغیرها و روابط بین آن‌ها را نشان می‌دهند. محقق می‌بایست پـس از بررسی كامل پیشینه یا سابقه تحقیقات مشابه مدل تحقیق خـود را پیشـنهاد دهـد كـه برگرفته از تئوری و نظریات می‌باشد. هر مدل مفهومی حاوی متغیرهای اصلی و فرعی مرتبط با مسـئله و روابـط میـان آن‌هاست. اگر مدل، با یك نمودار نشان داده شود، معمولاً پیکان‌های یـك یـا دوطرفه متغیرها را به هم وصل می‌کنند. مدل مفهومی به‌عنوان جزئی بسیار مهم از پژوهش اسـت و اهمیت آن به حدی است كه می‌توان گفت تا اجـرای آخـرین مرحلـه تحقیـق، سـایر فعالیت‌های مرتبط با تحقیق حول محور آن در گردش می‌باشد. همان‌گونه كه گفته شـد، مدل مفهومی برگرفته از ادبیات موضوعی تحقیق می‌باشد كه ممكـن اسـت به‌صورت ی یكپارچه و كامل از آن‌یک نویسنده باشد و یا اینكه تركیبی از نظریـات چنـد نویسـنده بوده و محقق آن‌ها را به صورتی مستند تلفیق نماید. شكل ظاهری یك مدل ممكن اسـت به‌صورت نمودار، جدول، شكل، فرمول ریاضی و یا هر حالتی دیگر باشد.

تنظیم گزاره‌های تحقیق(اهداف، سؤالات یا فرضیه‌ها)

حال باید مسئله تحقیق كه تا اینجا به‌طورکلی تبیین شده است، مشخص شـود . در ایـن قسمت محقق می‌بایست مطابق مدل تحقیق اهـداف، سؤالات یـا فرضـیات تحقیـق را مشخص نماید. اهداف نقطه یا نقاطی هستند كه محقق در تحقیق خود درصدد دسـتیابی بـه آن‌ها است. یعنی جایی كه بعد از اجرای تحقیق به آن نقطه خواهد رسید. بایـد دقیقـاً معلـوم شود كه بعد از اجرای تحقیق به چه نقطه‌ای خواهید رسید. توجه شود كه بر مبنای مدل تحقیق هدف اصلی و اهداف فرعی تحقیق تهیه و تنظـیم می‌شود و بر اساس اهـداف تحقیق سؤال(یا فرضیه) اصلی و فرعی تدوین می‌شوند. باید توجـه داشـت كـه هـدف اصلی همان عنوان و موضوع موردبررسی است و اهداف فرعـی مطـابق مـدل تحقیـق تهیه و تنظیم می‌شود. به همین ترتیب سؤالات یا فرضیات تحقیق تدوین می‌شوند. لـذا تعداد اهداف فرعی و به‌تبع آن تعداد سؤالات یا فرضیات فرعـی بـه تعـداد متغیرهـای موردبررسی در مدل و روابط بین آن‌ها بستگی دارد. در تحقیقات مدیریت و سازمان، یا از «سؤال» استفاده می‌شود و یـا از «فرضـیه». به‌عبارت‌دیگر، در تحقیقاتی كه به دنبال یافتن چیستی پدیدهای هستیم و یا نظـر افـراد را در مورد پدیدهای جستجو می‌نماییم، باید به طرح سؤال اقدام كنیم و در مواردی كـه می‌خواهیم درباره رابطه علت و معلولی و یا همبستگی بین دو یا چند پدیـده مشـخص تحقیق كنیم، از فرضیه استفاده می‌نماییم(ظهوری، 60 ،1378). یعنـی بـرای موضـوعاتی كه برای نخستین بار سنجیده می‌شوند و مدل استانداردی بـرای آن‌ها وجـود نـدارد، از سؤال استفاده می‌شود، چراکه محقـق چارچوب مشخصـی بـرای حـدس زدن نـدارد. درحالی‌که برای تحقیقاتی كه مدل استاندارد داشته باشند و یا اینكه قبلاً محققی دیگـر از آن مدل بهره گرفته باشد، می‌توان از فرضیه استفاده نمود. 

برای پیگیری  ادامه بحث به مقاله ساختار پروپازال قسمت سوم مراجعه فرمایید.

منبع : تیم تحقیقاتی مشاوران ایران 

 

برچسب ها : انجام پایان نامه کارشناسی ارشد,انجام پایان نامه مدیریت, انجام پایان نامه برق, انجام پایان نامه ارشد حسابداری, انجام پایان نامه ارشد حقوق , انجام پروژه دانشجویی , پایان نامه

Pin it