Login

انجام پایان نامه مدیریت مالی

نوشته شده توسط Super User. دسته : آموزشی-انجام پایان نامه

با توجه به پیچیدگی دنیای کنونی و روند جهانی شدن و همچنین پویایی بازراهای مالی و اقتصادی، مدیران و متخصصان مالی کشور بایستی از آشنایی کافی با نظام‌های مالی جهانی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری و ابزارهای برخوردار باشند تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند موقعیت مالی خود را تثبیت کنند. علاوه بر این، مدیریت کارا و اثربخش منابع مالی در جهت دستیابی به اهداف سازمانی نقش مهمی را در پیشرفت جایگاه یک سازمان ایفا خواهد کرد. این مدیریت شامل نحوه افزایش سرمایه و تأمین مالی، و همچنین نحوه تخصیص آن‌ها می‌باشد. این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلندمدت یک سازمان نبوده، بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر خواهد گرفت.
بر همین اساس گرایش مدیریت مالی در نظام آموزش عالی کشور ارائه شده است و هدف از این گرایش، پرورش دانشجویانی است که از آشنایی کاملی با روشها و تکنیکهای متداول مالی برخوردار بوده و بتوانند با بهره برداری از این روشها، در تصمیم گیریهای مالی در سطوح مدیریت مالی مؤسسات انجام وظیفه نمایند.

دروس پایه مدیریت مالی (16 واحد مشترک برای تمام گرایش‌ها)

• تئوری‌های سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی،
• تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ،
• بازارها و نهادهای مالی،
• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته،
• مهندسی مالی و مدیریت ریسک،
• مدیریت مالی پیشرفته،
• اقتصادسنجی مالی،
• مدل سازی مالی.

دروس اختیاری مدیریت مالی (4 واحد یعنی 2 درس از بین دروس زیر)

• مدیریت مالی بین المللی،
• سرمایه گذاریهای جایگزین،
• مدلسازی مالی پیشرفته،
• علوم و ریاضیات اکچواری،
• سرمایه گذاری در مستغلات،
• مالی رفتاری،
• حقوق قراردادها،
• حقوق مالیه عمومی،
• اقتصاد انرژی،
• مدیریت مالی استراتزیک،
• تأمین مالی پروژه‌ها،
• روش‌ها و مدل‌های ارزشیابی سرمایه گذاری‌ها ،
• تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام.

روش‌های پرکاربرد انجام پایان نامه مدیریت مالی

روش‌های اقتصادسنجی(تحلیل و پیش‌بینی سری‌های زمانی با روش‌های تک متغیره و چند متغیره، مدل‌سازی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت متغیرها، بررسی اثر شوک و سرریز تلاطم متغیرها و ... با کمک نرم‌افزارهای Eviews، Stata، Microfit، Minitab، Limdep، SAS، Nlogit و R، تحلیل‌های اقتصادسنجی OLS، پانل دیتا و پانل دیتا دینامیک و GMM و معادلات رگرسیونی FMOLS و DOLS و ...، بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند)

روش‌های آماری ( انواع همبستگی‌ها بخصوص همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون، تحلیل مسیر با نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری با نرم افزارهای (AMOS – Lisrel – Mplus – smartPLS – EQS – SAS(proc CALIS) – STATA (SEM) –R(sem,lavaan, OpenMax), Ωnyx) و دیگر تحلیل‌های آماری پیشرفته با نرم‌افزار SPSS ، با نرم‌افزار SAS و JMP، طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش‌های مختلف و نرم‌افزار NCSS&PASS )

مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه: MCDM, MODM, MADM مانند تکنیک AHP و ANP، تکنیک تاپسیس (TOPSIS)، تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، تکنیک ویکور (VIKOR)، تکنیک دیمتل (DEMATEL)، تکنیک پرومته (PROMETHEE)، تکنیک ارسته و الکتره (ORESTE, ELECTERE) و مدل ساختاری تفسیری ISM

تحقیق در عملیات(مدل‌سازی و کد نویسی با Gams، Matlab و Lingo، تحلیل پوششی داده‌ها یا DEA)

1. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل رابطه بین ریسکهای مالی و تأثیر آن بر عدم پرداخت بدهی‌ها در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. انجام پایان نامه بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و مشارکت اجتماعی، شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. انجام پایان نامه مدیریت وجوه نقد و ساختار عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
4. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سودآوری بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نظام راهبردی با مدیریت سود و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
6. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه نقدینگی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
7. انجام پایان نامه اندازه گیری رفتار گروهی سرمایه گذاران در بازارهای مالی (مطالعه موردی در بازار بورس اوراق بهادار تهران)
8. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بازدهی، نظام راهبری شرکتی و پویایی ساختار سرمایه(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
9. انجام پایان نامه بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در سطح نیمهقوی
10. انجام پایان نامه کشف صورتهای مالی متقلبانه شرکت‌ها بوسیله رگرسیون لجستیک و کاربرد هوش تجاری در آن بررسی نمونه‌ای شرکت‌های وابسته به صنایع فلزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
11. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بدهی جاری اهرم مالی و فرصتهای رشد شرکت‌های بورسی برمدیریت سود ازدیدگاه مدیریتی : شواهدی تجربی ازبورس اوراق بهادارتهران
12. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعلان سود سهام بر حجم معاملات سهام و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
13. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت با هزینه سرمایه ، ارزش بازار و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
14. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل پیشبینی ورشکستگی اهلسون در بورس اوراق بهادار تهران سالهای 1394-1384
15. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش ومدیریت نقدینگی بر کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
16. انجام پایان نامه تشخیص مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
17. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر انتشار سهام مورد مطالعه: شرکت‌های صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
18. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نرخ نقدشوندگی و میزان شفافیت اطلاعات و عملکردشرکت های پذیرفته شده درهفت صنعت بورس اوراق بهادارتهران
19. انجام پایان نامه تبیین و سنجش شاخصهای موثربرادراک سرمایه گذاران مالی ازریسک سرمایه گذاری دربازار بورس اوراق بهادارتهران
20. انجام پایان نامه تأثیر اجرای قانون سابینز اکسلیsox بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
21. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سرمایهگذاری در اجزای اقلام تعهدی جهت پیشبینی جریان‌های نقدی آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
22. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی GMDH-SHELL در شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
23. انجام پایان نامه عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
24. انجام پایان نامه تخمین ارزش درمعرض خطرشاخص صنایع بورسی بااستفاده ازمدل garch چندمتغیره دربورس اوراق بهادارتهران
25. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
26. انجام پایان نامه کاربرد روش ارزش در معرض ریسک در سنجش ریسک نامطلوب صندوقهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
27. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
28. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت در تعیین سطح افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
29. انجام پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد مدل مارکوف پنهان و شبکه‌های عصبی مصنوعی درپیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادارتهران
30. انجام پایان نامه رابطه‌ی جریان‌های نقدی ناشی اس فعالیت‌های تأمین مالی و بازده سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران
31. انجام پایان نامه تاثیرثبات سرمایه گذاری نهادی برریسک سقوط قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
32. انجام پایان نامه بورس اوراق بهادار و سابقه بازار سرمایه
33. انجام پایان نامه بررسی اطمینان بیش از حد مدیران و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
34. انجام پایان نامه عوامل مؤثر در انتخاب بهای تمام شده در سازمان‌های ایران شرکت‌های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران
35. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
36. انجام پایان نامه بررسی رابطهی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
37. انجام پایان نامه بررسی نقش حاکمیت شرکتی در پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل آلتمن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
38. انجام پایان نامه تأثیر ویژگی‌های مالی شرکت‌ها بر اندازه موسسه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
39. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیتی بر سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
40. انجام پایان نامه نقش اجتناب از مالیات در اعلان به موقع سود سالانه در بورس اوراق بهادار تهران
41. انجام پایان نامه تأثیر تعداد سال‌های تصدی حسابرس، اندازه و سود ابرازی شرکت صاحبکار برعملکرد حسابرسی صنایع صنایع فراورده‌های نفتی و دستگاه‌های برقی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
42. انجام پایان نامه تأثیر سود ابرازی، درآمد مشمول مالیات و اندازه و شرکت صاحبکار بر عملکردحسابرسی صنایع صنایع خودرویی و ماشین آلات شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
43. انجام پایان نامه تأثیر فرآیند حسابرسی برعملکرد حسابرسی صنایع شیمیایی و غذایی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
44. انجام پایان نامه تأثیر فرآیند حسابرسی برعملکرد حسابرسی صنایع دارویی و خودرویی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
45. انجام پایان نامه تأثیر فرآیند حسابرسی برعملکرد حسابرسی صنایع سیمان شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
46. انجام پایان نامه بررسی تأثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر بازدهی سهام، ریسک سیستماتیک،مدیریت سود، عملکرد جاری و آتی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
47. انجام پایان نامه بررسی کارایی مدل Z در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
48. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزش منصفانه در گزارشگری مالی بر توان پیش بینی کنندگی سود دررابطه با سودها و جریانات نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
49. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران
50. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای مؤثر مالی و معیار ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
51. انجام پایان نامه بررسی ابعاد گزارشگری مالی متقلبانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
52. انجام پایان نامه کنکاشی پیرامون روند مذاکرات هسته‌ای و برجام و تأثیر آن بر بازار ارز و بورس اوراق بهادار
53. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر پذیرش ریسک و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
54. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
55. انجام پایان نامه پیش بینی سری‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمL-CO-R
56. انجام پایان نامه آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله‌ای موضعی درپیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران
57. انجام پایان نامه رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ساختار مالکیت نهادی درشرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران واقع در استان فارس
58. انجام پایان نامه رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران واقع در استان فارس
59. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی وشاخص های نقدینگی بر عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادارتهران
60. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مالی و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
61. انجام پایان نامه تأثیر شرایط مالی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
62. انجام پایان نامه تأثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
63. انجام پایان نامه مقایسه شبیهسازی تاریخی ساده و موزون در محاسبه ارزش در معرض ریسک مطالعهای بورس اوراق بهادارتهران
64. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
65. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر میزان افشاء داوطلبانه سرمایه گذاران و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
66. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر ویژگی‌های کیفی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
67. انجام پایان نامه تأثیر ارزش افزوده اقتصادی و سودآوری بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
68. انجام پایان نامه مقایسه کارآیی نسبت‌های مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
69. انجام پایان نامه بررسی اثرات بین تخصص حسابرس و سرمایه گذاران نهادی بر حاکمیت شرکتی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
70. انجام پایان نامه بررسی اثرات مالکیت نهادی و چرخش تبدیل وجه نقد در تعیین سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
71. انجام پایان نامه بررسی اثرات میان حق الزحمه حسابرسی مستقل و انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارش حسابرسی درشرکت های بورس اوراق بهادار تهران
72. انجام پایان نامه بررسی اثرات میزان افشای هزینه نمایندگی و مالکیت سهامداران بر گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
73. انجام پایان نامه تأثیر پاداش هیأت مدیره و مالکیت سهامداران بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
74. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظهکاری، مالکیت نهادی و دستکاری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
75. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات و حاکمیت شرکتی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
76. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی ریسک نامطلوب و ضریب P/E با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران
77. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
78. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران
79. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران
80. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین جریان وجه نقد هر سهم و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
81. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و جریان وجه نقدهر سهم در بورس اوراق بهادار تهران
82. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و نرخ بازده حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
83. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نرخ بازده حسابداری و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادارتهران
84. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نرخ بازده حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
85. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مالی و غیر مالی بر فرصت‌های رشد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
86. انجام پایان نامه ارتباط بین متغیر ترکیب هیات مدیره و محافظه کاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
87. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیر تمرکز مالکیت و محافظه کاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار
88. انجام پایان نامه ارتباط بین متغیر مالکیت نهادی و محافظه کاری در شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
89. انجام پایان نامه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و ارزش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
90. انجام پایان نامه تأثیر فرصتهای رشد و سرمایه گذاری بر نقد شوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
91. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نهادی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
92. انجام پایان نامه تقسیم سود و بهره وری سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
93. انجام پایان نامه بررسی اثر بازار داراییهای جایگزین بر شاخص کل بورس اوراق بهاداردر خلال دوره91-71
94. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
95. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و ساختار سررسید بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
96. انجام پایان نامه بررسی نقش عوامل تأثیر گذار بر افشای نظام حاکمیتی شرکتی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
97. انجام پایان نامه تحلیل اثرات زیان سود عملیاتی بر بازده غیرعادی سهام املاک و مستغلات بورس اوراق بهادار تهران
98. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک کلان اقتصادی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
99. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک تولید ناخالص داخلی بر ریسک بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران
100. انجام پایان نامه اثر دارایی‌های غیرملموس (سرمایه فکری) و استراتژی‌های رقابتی بر توسعه صادرات در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
101. انجام پایان نامه اثرات شوک‌های سیاست پولی بر سرمایه گذاری ثابت حقیقی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
102. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
103. انجام پایان نامه بررسی رابطه استقلال هیئت مدیره و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
104. انجام پایان نامه بررسی رابطه دوگانگی نقش مدیرعامل و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
105. انجام پایان نامه بررسی رابطه مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
106. انجام پایان نامه بررسی رابطه اندازه هیئت مدیره و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
107. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
108. انجام پایان نامه بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تجهیز منابع سرمایه‌ای کشور
109. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای حسابداران در ارتقاء سبک‌های نوین رهبری مالی مؤسسات حسابرسی مورد مطالعه : مؤسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
110. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزشیابی نادرست قیمت سهام بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
111. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پایداری جریان نقدی بر بیش اعتمادی مدیران مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران
112. انجام پایان نامه بررسی تصمیمات ساختار سرمایه با در نظر گرفتن عامل صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
113. انجام پایان نامه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
114. انجام پایان نامه اثر ماه رمضان بر بازار بورس اوراق بهادار تهران
115. انجام پایان نامه رابطه بین DSO و DIO و DPO و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
116. انجام پایان نامه پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
117. انجام پایان نامه تأثیر بودجه عمومی بر سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
118. انجام پایان نامه بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
119. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی مالی بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
120. انجام پایان نامه شناسایی حباب‌های مالی با استفاده از مدل گارچ تکینی زمان متناهی ((موردکاوی بورس اوراق بهادار تهران))
121. انجام پایان نامه مدیریت هوشمندانه فناوری اطلاعات از طریق شناخت استراتژی کسب و کار شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
122. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
123. انجام پایان نامه بررسی وضعیت قیمت گذاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده نسبت به ارزش ذاتی دارایی‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
124. انجام پایان نامه بررسی اثر فاصله قیمت از ارزش ذاتی سهام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه پرتفوی‌های معاملاتی و در طی یک بازار کامل
125. انجام پایان نامه بررسی اثرفاصله قیمت بازار سهام از ارزش داتی دارایی‌ها بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
126. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های واسطه گری مالی در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
127. انجام پایان نامه ارتباط حسابداری ارزش منصفانه با واکنش بازار سرمایه (مطالعه موردی: شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار اصفهان)
128. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییر مدیرعامل و حجم اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
129. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و هزینه‌های غیرعادی حسابرسی و نقش تعدیلی مالکیت مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
130. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
131. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
132. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سیاست‌های متهورانه مالیاتی و حق الزحمه های حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
133. انجام پایان نامه بررسی رابط بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و هزینه‌های حسابرسی و نقش تعدیلی مالکیت سهامداران نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
134. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سود بر سطوح سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
135. انجام پایان نامه اثر جریان وجه نقد آزاد بر مدیریت سود در شرکت‌ها مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
136. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و سود هر سهم شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران 3198 لغایت 1394
137. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
138. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
139. انجام پایان نامه تاًثیر سواد مالی بر رفتار مالی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
140. انجام پایان نامه تاًثیر هوش هیجانی بر رفتار مالی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
141. انجام پایان نامه تاًثیر هوش هیجانی و سواد مالی بر رفتار مالی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
142. انجام پایان نامه بررسی ارتباط حساسیت جریانات نقدی عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
143. انجام پایان نامه بررسی کیفیت خدمات شرکت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل SYSTRA-SQ
144. انجام پایان نامه رابطه مدیریت ریسک با سرمایه فکری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
145. انجام پایان نامه رابطه ساختار سرمایه با بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
146. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
147. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
148. انجام پایان نامه انتخاب سهام با استفاده از روش‌های TOPSIS و تخصیص خطی(شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
149. انجام پایان نامه تحلیل و پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از داده کاوی
150. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر ارزش سهام صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی در بورس اوراق بهادار تهران
151. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مالی مؤثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و TOPSIS
152. انجام پایان نامه تاثیرافزایش نرخ سود بانکی بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادارتهران
153. انجام پایان نامه بررسی نقش حسابرسی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
154. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری و بازده دارایی‌های شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
155. انجام پایان نامه بررسی بین اندازه هیات مدیره و دو گانگی مدیر عامل بر وضعیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
156. انجام پایان نامه بررسی قیمت ذاتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
157. انجام پایان نامه ارزیابی پریشانی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فالمر
158. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری حسابداری در پیش بینی ورشکستگی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
159. انجام پایان نامه نقش توانایی مدیریت در پیش بینی بحران مالی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
160. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
161. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392-1388 با رویکرد دادههای تابلویی (Panel Data)
162. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
163. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه شرکت و محافظه کاری در حسابداری باقراردادهای پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
164. انجام پایان نامه محافظه کاری حسابداری و قراردادهای پاداش مدیر عامل در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
165. انجام پایان نامه تأثیر اجرای قانون ساربینز آکسلی SOX بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
166. انجام پایان نامه بررسی رابطه هموار سازی مصنوعی سود حسابداری و نوع گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
167. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار و ویژگیهای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
168. انجام پایان نامه تأثیرمالکیت دولتی بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
169. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد شرکت و حساسیت بازده مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
170. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر ریسک تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
171. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مالیات برارزش افزوده و نسبت‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
172. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر دقت سودهای پیشبینی شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
173. انجام پایان نامه بررسی اثر اندازه حسابرس و اهرم مالی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
174. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات سود باقیمانده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
175. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه کاری شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
176. انجام پایان نامه تأثیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر نسبت‌های سود دهی در بازده فروششرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
177. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش، سودآوری وارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
178. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقلام تعهدی اختیاری بر کاهش محدودیت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
179. انجام پایان نامه بررسی تاثیرتمرکز مالکیت نهادی واستقلال هیات مدیره و کمیته حسابرسی بر پیشگیری از بحران مالی شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
180. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های ساختاری بر کیفیت افشای اختیاری اطلاعات درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
181. انجام پایان نامه بررسی حبابی بودن قیمت‌های سهام درشرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
182. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
183. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تخصص و تجربه حسابرسان بر ارزیابی عملکرد سهامداران درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
184. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری و ارزش بازار شرکت‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
185. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی برسرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
186. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری بر سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
187. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی و ساختار هیئت مدیره بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
188. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حسابرسی و مدیران و سهامداران نهادی بر بازده دارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
189. انجام پایان نامه نقش قراردادهای بیمه‌ای و قرارداد اختیار معامله سهام درکاهش ریسک حاصل از خریدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
190. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایهی شرکت‌های کوچکبا اندازه و عمرشرکت وعوامل تاثیرگذار مدیران و مالکان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
191. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تعداد صاحبکاران و اندازه موسسه حسابرسی با اقلام تعهدی غیر عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
192. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و انعطاف پذیری مدیریت بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
193. انجام پایان نامه بررسی حساسیت منابع تأمین مالی خارجی به جریان نقدی آزاد تحت محدودیتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
194. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر ترکیب سهامداران بر حق الزحمه حسابرسی (مطالعه موردی:شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
195. انجام پایان نامه بررسی تأثیر قیمت گذاری سود بر رابطه جریان نقد عملیاتی و ترکیب سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
196. انجام پایان نامه تأثیر ویژگیهای خاص شرکت بر ساختار سرمایه‌ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حضور متغیرهای اقتصادی
197. انجام پایان نامه تأثیر سهامداران نهادی و سهام مدیریتی بر میزان انعطاف پذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
198. انجام پایان نامه سطح بهینه سرمایه در گردشبرای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
199. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری شرطی حسابداری و سرمایه گذاران نهادی بردستکاری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
200. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنعت بانکداری
201. انجام پایان نامه مقایسه عملکرد روش‌های معاملاتی میانگین متحرک و خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران
202. انجام پایان نامه رابطه بین گرایش به کارآفرینی و تسهیم دانش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مستقر در استان اصفهان
203. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و افشای داوطلبانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
204. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی کوتاه مدت برکارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
205. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار هیات مدیره، مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
206. انجام پایان نامه بررسی تأثیر آلودگی هوا بر حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران
207. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و نرخ بیکاری با هزینه سرمایه انسانی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
208. انجام پایان نامه رابطه بین شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
209. انجام پایان نامه تأثیر رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها بر بازدهی سهام (در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)
210. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین طول دوران تصدی مدیران ارشد با رشد سود سال‌های آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
211. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی با تاکید بر تخصص صنعت حسابرس با مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
212. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ریسک و ریسک بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
213. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای سنتی CFO,ROE,ROA معیارهای نوین EVA,MVA,REVA,SVA,CVA ارزیابی عملکرد شرکتها(مطالعه موردی صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران)
214. انجام پایان نامه شناسایی متغیرهای مالی مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
215. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مدیریت سود با محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاران نهادی: مطالعه بورس اوراق بهادار تهران
216. انجام پایان نامه ارتباط ارزشی سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
217. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه انسانی با ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار
218. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیات مدیره و عملکرد شرکت‌های کوچک وبزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
219. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
220. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نقدینگی و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار
221. انجام پایان نامه بررسی روابط بین ضریب قیمت به سود هر سهم P/E با نسبتهای نقدینگی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
222. انجام پایان نامه رقابت پذیری و افشای اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
223. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین نرخ بازده مورد انتظار، سود تقسیمی، نسبت قیمت به درآمد با نرخ بازده واقعی در شرکت‌های صنعت سیمان، گچ و آهک حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
224. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
225. انجام پایان نامه بررسی رابطه پایداری سود، شرایط اقتصادی و محتوای اطلاعات حسابداری مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
226. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
227. انجام پایان نامه تحلیل ریسک از دست دادن اصل سرمایه در مدیریت اوراق بهادار در نوسانات بازار بورس
228. انجام پایان نامه تأثیر پدیده عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام شرکت‌های صنایع انرژی، معدنی و تولیدی بورس اوراق بهادار تهران
229. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر ایجاد واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
230. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین انعطاف پذیری اندازه شرکت و نوسانات نسبت قیمت به سود هر سهم درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
231. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین انعطاف پذیری اندازه شرکت و نوسانات بازدهی بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
232. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد و سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
233. انجام پایان نامه اهرم مالی ، رشد شرکت و قدرت مالی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
234. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود و عملکرد مالی با نقش تعدیلی مسئولیت اجتماعی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
235. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ضریب واکنش سود با انحراف بازده سهام و کیفیت کار حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
236. انجام پایان نامه پیش بینی بازده‌های سهام تعدیل شده بر اساس ریسک با استفاده از اهرم‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
237. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخص هرفیندال هیرشمن، بر بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
238. انجام پایان نامه سنجش تأثیر تغییرات اقلام ترازنامه در ایجاد حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
239. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سررسید بدهی و بازده سرمایه گذاری‌ها در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
240. انجام پایان نامه بررسی اثرمکانیزم های راهبری شرکتی برمدیریت سودونرخ بازده حقوق صاحبان سهام درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
241. انجام پایان نامه بررسی اثر مکانیزم های راهبری شرکتی بر هزینه‌های سرمایه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
242. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
243. انجام پایان نامه بررسی اثر کیفیت گزارشات مالی بر بازده سرمایه گذاری‌ها در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
244. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای حاکمیت شرکتی بر ریسک بازار شرکت‌های استراتژیک و غیراستراتژیک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
245. انجام پایان نامه معاملات الگوریتمی؛ ساز و کاری نوین در پیادهسازی معاملات در بورس اوراق بهادار
246. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و اقلام تعهدی غیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
247. انجام پایان نامه بررسی رابطه محدودیت در تأمین مالی و عملکرد شرکت با توجه به سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
248. انجام پایان نامه مدلی جهت پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی
249. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختارهولوگراف برتحول سازمانی موردمطالعه: سازمان‌های کارگزاری بورس اوراق بهادارتهران
250. انجام پایان نامه تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت واقعی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
251. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی ومدیریت سود با نقدینگی بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
252. انجام پایان نامه قیمتگذاری اوراق اختیار فروش تبعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بلک-شولز
253. انجام پایان نامه بررسی کارایی استراتژی مومنتوم بالاترین قیمت 52 هفته در انتخاب پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
254. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین موضوع فعالیت با درجه نقدشوندگی و نرخ بازده داراییها در طیفهای مختلف فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران
255. انجام پایان نامه اولویت بندی معیارهای بازده سرمایه گذاری در دنیای بی نظم مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران
256. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه موردی صنایع دارویی
257. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش و تصمیم گیری مالی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
258. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بلندمدت بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
259. انجام پایان نامه اثر ساختار مالی و اهرم مالی بر ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
260. انجام پایان نامه تأثیر حسابرسی داخلی بر تقویت عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار
261. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
262. انجام پایان نامه بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام با قیمت گذاری دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
263. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیات مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
264. انجام پایان نامه بررسی ارتباط اعتماد سازمانی و نگهداشت کارکنان در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران
265. انجام پایان نامه تأثیر راهبرد مدیریت هزینه بر بازدهی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
266. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای تقویمی برحجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران
267. انجام پایان نامه بررسی استراتژی مومنتوم با دوره تشکیل سه ماهه در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران
268. انجام پایان نامه بررسی استراتژی مومنتوم با دوره تشکیل نه ماهه در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران
269. انجام پایان نامه بررسی اثر رقابت بر کیفیت و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
270. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین شفافیت وریسک نقدینگی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
271. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های روانشناختی و اقدامات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
272. انجام پایان نامه ارتباط بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در صنعت دارویی و کانی‌های غیر فلزی بورس اوراق بهادار تهران
273. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین متغیرهای حقیقی کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
274. انجام پایان نامه بررسی اثر شوک سیاست پولی بر بورس اوراق بهادار ایران با به کارگیری الگوی ARDL
275. انجام پایان نامه تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر نرخ بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و دارویی با رهیافت تحلیل خودرگرسیون برداری تابلویی( P-VAR)
276. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد صادرات (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
277. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری وتغییر در وجه نقدنگهداری شده بابازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
278. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت سود و صحت پیش بینی جریان‌های نقدی حاصل از تأمین مالی (انتشار سهام) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
279. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر سیاست‌های انتخابی سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
280. انجام پایان نامه بررسی درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار
281. انجام پایان نامه بررسی رابطه نوآورپذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و قصد استفاده از ابزارهای مالی اسلامی
282. انجام پایان نامه نقش کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
283. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیاسی و عملکرد مالی شرکت‌ها مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
284. انجام پایان نامه سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه‌ی آن با انحراف معیار
285. انجام پایان نامه ارزیابی اثر گذاری عدم اطمینان محیطی بر شاخص بین تناقض اطلاعاتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در اوراق بورس بهادار تهران
286. انجام پایان نامه بررسی رابطه افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
287. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه نمایندگی و خوش بینی مدیران بر هموارسازی سود در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
288. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
289. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هموار سازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
290. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام شرکتهای صنایع موادغذایی و محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پس انتشار خطا شبکه عصبی مصنوعی
291. انجام پایان نامه رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
292. انجام پایان نامه تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
293. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
294. انجام پایان نامه بررسی چسبندگی هزینه‌ها در دوره پس از کاهش فروش، در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
295. انجام پایان نامه تأثیر سهامداران غیر نهادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
296. انجام پایان نامه تبیین مدلی برای استفاده از نسبت‌های مالی جهت رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
297. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره با بازده غیرعادی تجمعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
298. انجام پایان نامه تأثیر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
299. انجام پایان نامه ارائه روشی جهت به دست آوردن ترکیب بهینه شاخص‌های تحلیل تکنیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
300. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای دوره تصدی حسابرس مستقل در شرکتهای درمانده مالی و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
301. انجام پایان نامه مطالعه رویدادی تأثیر تغییرات فصلی بر شاخص بازار بورس اوراق بهادار به تفکیک صنایع (نمونه موردی ایران)
302. انجام پایان نامه مطالعه رویدادی واکنش بازار سهام به گزارش حسابرسی مشروط (نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
303. انجام پایان نامه بررسی طیفی گزارش حسابرسی مشروط در به موقع بودن ارائه صورتهای مالی نمونه موردی بورس اوراق بهادار تهران
304. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد بر اهرم مالی به ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
305. انجام پایان نامه بررسی تأثیرعدم هموار سازی و قابلیت پیش بینی سود بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
306. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود و ساختار مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
307. انجام پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
308. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
309. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
310. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
311. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی و نرخ بازده دارایی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
312. انجام پایان نامه رابطه بین میزان نگهداشت دارایی‌های نقدی و نظام راهبری شرکتی با محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
313. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر مالکیت بزرگترین سهامدار بر واگذاری بلوکی سهام (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
314. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران
315. انجام پایان نامه تأثیر دقت و اعتبار پیشبینی سود هر سهم توسط مدیریت در کاهش ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل ژنتیک فرج زاده و آلتمن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
316. انجام پایان نامه تحلیل قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار ایران
317. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
318. انجام پایان نامه مدل سازی و تأثیر شفافیت اطلاعات مالی بر هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
319. انجام پایان نامه شناسایی مدل برای هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات
320. انجام پایان نامه تأثیر نقدشوندگی بر استراتژی‌های مختلف اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
321. انجام پایان نامه تعیین اثر استراتژی‌های مربوط به ریسک اطلاعات(کیفیت افشا و کیفیت تعهدات) بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
322. انجام پایان نامه بررسی ارتباط سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل آلتمن
323. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل سود هر سهم ، سود تقسیمی ،اهرام مالی و عملیاتی و ارتباط آنها با محتوای بازده سهام (در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران)
324. انجام پایان نامه رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی بر چرخه عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
325. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم براساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه و و اظهار نظر حسابرس مستقل در پایان دوره در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
326. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی، هزینه نمایندگی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
327. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و مهارت‌های مدیریتی بر بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
328. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای حسابداری و غیرحسابداری با استفاده از روش تاپسیس فازی
329. انجام پایان نامه رابطه بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
330. انجام پایان نامه رابطه بین سهامداران نهادی و قیمت، بازده و حجم معاملات سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
331. انجام پایان نامه رابطه بین وجه نقد مازاد و بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
332. انجام پایان نامه تأثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
333. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
334. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیزم های نظام راهبری (نظام شرکتی) برحجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
335. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود و رشد فروش؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
336. انجام پایان نامه بررسی نقش محافظهکاری حسابداری بر روند سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
337. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نوسانات اضافی قیمت سهام با بازده مورد انتظار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
338. انجام پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی بانکها بر کیفیت سودهای گزارش شده ( بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
339. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هموارسازی سود با بازده غیرعادی سهام و اندازه شرکت- مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران
340. انجام پایان نامه تأثیر انواع بندهای شرط گزارش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
341. انجام پایان نامه ارتباط بین توزیع سود و پایداری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
342. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
343. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسک با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
344. انجام پایان نامه نقش قرارداد اختیار معامله سهام و قراردادهای بیمه‌ای درکاهش ریسک حاصل ازخریدسهام در بازار بورس اوراق بهادار
345. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و دستکاری سود با محافظه کاری حسابداری در شرکتهای زیان ده بورس اوراق بهادار تهران
346. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و محافظه کاری حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
347. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دستکاری سود و محافظه کاری حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
348. انجام پایان نامه نقش سرمایه فکری در هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
349. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سودآوری ،اندازه ونقدینگی برساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
350. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سودآوری بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
351. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اهرم مالی و اندازه شرکت بر روی بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
352. انجام پایان نامه پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریتو مقبولیت آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
353. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
354. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی سهامداران و ترکیب ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
355. انجام پایان نامه تأثیر جریان نقد آزاد بر سیاست تقسیم سود با توجه به فرصت‌های سرمایه گذاری طی چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
356. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
357. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
358. انجام پایان نامه تأثیر نوسان پذیری جریان‌های نقدی بر ضریب حساسیت جریان نقدی-وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (برمبنای مدل واریانس‌های شرطی GARCH)
359. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
360. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی اندازه حسابرس در شرکت‌های درمانده و غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
361. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حساسیت سرمایه گذاری بر ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
362. انجام پایان نامه رابطه سود حسابداری و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در بورس اوراق بهادار تهران
363. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری آتی و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
364. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه ،حاکمیت شرکتی و عوامل درونی شرکت بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
365. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد بر همزمانی بازده سهام بر شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
366. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی داخلی بر عملکرد بانکها و شرکت‌های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران
367. انجام پایان نامه تأثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
368. انجام پایان نامه بررسی رفتار سهامداران نهادی در شرکتهای در شرف ورشکستگی بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 الی 1392
369. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تجدید صورت‌های مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران) 1388-1392
370. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسک‌های تجاری، مالی ونقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
371. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
372. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین شاخص‌های سنجش نقدینگی و سود تقسیمی هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
373. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رفتار موجودی‌ها بر بازده سهام و بازده غیر عادی سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
374. انجام پایان نامه تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
375. انجام پایان نامه رابطه نوع مالکیت ( ترکیب سهامداران ) و محافظه کاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
376. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
377. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای سودآوری، بازده مورد انتظار با کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
378. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت Q توبین ونسبت های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
379. انجام پایان نامه ارزیابی جایگاه سرمایه فکری و انسانی در شرکت‌های بورس و اوراق بهادار با متدلوژی AHP
380. انجام پایان نامه رابطه عملکرد مالی شرکت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی در بورس اوراق بهادار تهران
381. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
382. انجام پایان نامه بررسی میزان تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
383. انجام پایان نامه اثرپذیری بازده غیرعادی سهام از سود سهام تقسیمی، سرمایه در گردش و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
384. انجام پایان نامه رابطه بین ارزیابی عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
385. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعتبار برند تجاری بر ثبات جریان نقدی و سیاستهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
386. انجام پایان نامه پیش بینی قصد سرمایه گذاران فردی از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادلات ساختاری
387. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
388. انجام پایان نامه تأثیر افشای سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
389. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوع استراتژی شرکت بر روی پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
390. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نوع مالکیت و ارزش سهام سایرواسطه گری های پولی ( بانک‌های) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
391. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط نقدشوندگی سهام وکیفیت اطلاعات مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
392. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقدینگی بر روابط بین فعالیت‌های تجاری و نوسانات قیمت در کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
393. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اعتباری بر روابط بین فعالیت‌های تجاری و نوسانات قیمتدر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
394. انجام پایان نامه رابطه ساختار سرمایه با تاکید بر اهرم مالی با نرخ بازده و ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
395. انجام پایان نامه بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
396. انجام پایان نامه بررسی اثر رشد درامد وریسک بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
397. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های کنترل حاکمیت شرکتی و بازده آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
398. انجام پایان نامه تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
399. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین عملکرد شرکت، مدیریت سرمایه در گردش و محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران
400. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در دستیابی به میانگین سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
401. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و وضعیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
402. انجام پایان نامه بررسی شکل گیری تورش های رفتاری در بورس اوراق بهادار اهواز
403. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک بر کیفیت گزارش گری مالی با توجه به نوع اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
404. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
405. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و ریسک نقدینگی با مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
406. انجام پایان نامه بررسی اثر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
407. انجام پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی
408. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هم زمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
409. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
410. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
411. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
412. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
413. انجام پایان نامه کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی و ژنتیک در پیش بینی درجه بندی شرکت‌ها در مقایسه با رگرسیون در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
414. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر ساختارسرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
415. انجام پایان نامه بررسی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
416. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و سرمایه گذاری در مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
417. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه‌های مدیران و ویژگی‌های شرکت بر سرمایه گذاری در مسئولیتهای اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
418. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت سهام به دارایی‌ها و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
419. انجام پایان نامه ارتباط بین کنترل‌های اضافی و هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران
420. انجام پایان نامه بررسی تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
421. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری و ساختار مالکیت بر ارتباط بین مخارج سرمایه‌ای و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
422. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر پویایی ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
423. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حسابرس مستقل در کاهش هزینه‌های نمایندگی از ساختار مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
424. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم عملیاتی و اهرم مالی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
425. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
426. انجام پایان نامه تأثیر اختلاف سود هرسهم واقعی و پیش بینی شده بر حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
427. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه‌های تأمین مالی با چسبندگی هزینه‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
428. انجام پایان نامه اثر سرمایه فکری بر کارایی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران
429. انجام پایان نامه تعیین ارتباط بین افشای اجباری و ارزشگذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
430. انجام پایان نامه رابطه بین افق سرمایه گذاری نهادی و حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
431. انجام پایان نامه ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارزش شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار تهران
432. انجام پایان نامه اثر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه بکار گرفته شده بر بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
433. انجام پایان نامه ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
434. انجام پایان نامه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش، سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
435. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریان وجوه نقد آزاد بر کارایی دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
436. انجام پایان نامه بررسی تاثیز ساختار مالکیت بر کارایی داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
437. انجام پایان نامه رابطه بین انعطاف پذیری مالی و عملکرد مالی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
438. انجام پایان نامه بررسی رابطه نرخ بازده دارایی‌ها با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
439. انجام پایان نامه ارزیابی مقایسه ایی میزان همبستگی بین ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص و سود عملیاتی با ارزش بازار سهان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
440. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شفاف سازی سود حسابداری بر تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
441. انجام پایان نامه بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
442. انجام پایان نامه بررسی اثر افشای مسئولیت اجتماعی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
443. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
444. انجام پایان نامه بررسی زمان بندی عایدات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
445. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حساسیت سهامداران و واکنش بازار نسبت به سود سهام اعلام شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
446. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نرخ ارز و حجم نقدینگی بر روشهای تأمین مالی خارجی (مورد مطالعه: شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
447. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر جمعیت شناسی وصفات روانی بر تعصبات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
448. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت واقعی سود بر عملکرد مالی آتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
449. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان جریان نقد آزاد و جریان نقد عملیاتی بر میزان جریان وجوه نقد توزیع شده در بین سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
450. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت ریسک و کیفیت کنترل‌های داخلی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
451. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و رشد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
452. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای غیر مالی برون سازمانی بر جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس اوراق بهادار
453. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عملکرد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با نسبتهای اهرمی شرکتهای بورس اوراق بهادار
454. انجام پایان نامه عملکرد واحدهای تصمیم گیری برمبنای نسبت‌های مالی در بازار بورس اوراق بهادار
455. انجام پایان نامه اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
456. انجام پایان نامه آنتروپی روزانه بازده بورس و رفتار معاملاتی سرمایهگذاران برخط بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 90-93
457. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش شرکت با کیفیت افشا و حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
458. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و پاداشهای مبتنی بر عملکرد درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
459. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل TOPSIS
460. انجام پایان نامه اثر آگاهی سرمایهگذار و نگرش به ریسک درک شده بر رفتار سرمایهگذاران بورس اوراق بهادارتهران
461. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعلام سود برآوردی هر سهم بر حجم و میزان معاملات سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
462. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی وحق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
463. انجام پایان نامه تأثیر اظهارنظر حسابرس بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
464. انجام پایان نامه بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و استراتژی‌های سرمایه درگردش در بورس اوراق بهادار تهران
465. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
466. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر میزان انحرافات سود پیش بینی شده توسط مدیریت درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
467. انجام پایان نامه رابطه بین کیفیت سود و اظهار نظر حسابرس در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
468. انجام پایان نامه اثر حاکمیت شرکتی و حسابرس متخصص بر دقت پیش بینی بازده سهام در صنایع منتخب بر بورس اوراق بهادار تهران
469. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
470. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دوگانگی رئیس هیات مدیره و درصد مالکیت هیات مدیره بر رابطه بین سرمایه فکری وارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
471. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سود بر قدرت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
472. انجام پایان نامه تأثیر اطلاعات حسابداری در ارزیابی ریسک و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
473. انجام پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان ورشکستگی با تاکید برعدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
474. انجام پایان نامه بررسی اثر رقابت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
475. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه تبلیغات و ارزش برند بر میزان فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
476. انجام پایان نامه بررسی اثر رقابت بر کیفیت و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
477. انجام پایان نامه ریسک اعتباری،ساختار سرمایه،سودآوری و تصمیمات وام دهی بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
478. انجام پایان نامه آزمون اثر چرخه عمر شرکتها بر رابطه بین نقدشوندگی دارایی‌ها و اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران
479. انجام پایان نامه مطالعه میزان مطلوبیت مدیریت دانش، عوامل مؤثر در انتخاب سهام و مدیریت ریسک در بورس اوراق بهادار
480. انجام پایان نامه تأثیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر نسبت‌های سود دهی در گردش دارایی شرکت هایپذیرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
481. انجام پایان نامه اثر چرخه‌های عملیاتی و تورم بر جریان نقد در شرکت‌های صنایع فولاد بورس اوراق بهادار تهران
482. انجام پایان نامه ارزیابی استراتژی مومنتوم قیمت در بازار بورس اوراق بهادار تهران
483. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد استراتژیهای مومنتوم درآمد و سود(مورد مطالعه: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
484. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشتاکسونومی و تاپسیس و مقایسه آنها
485. انجام پایان نامه اثر تعدیل کننده مراحل چرخه عمر شرکت بر رابطه بین افشا و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران
486. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان دوره‌های تغییر قیمت با سیاست‌های تقسیم سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1388
487. انجام پایان نامه تأثیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر نسبت‌های سود دهی در بازده دارایی‌ها شرکت هایپذیرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
488. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازتکنیک های تصمیم گیری ANP و VIKOR
489. انجام پایان نامه تأثیر بازار جهانی محصولات بر بازده سهام شرکتهای پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران
490. انجام پایان نامه بررسی رابطه میزان دارایی شرکت و ساختار سرمایه با نسبت به p/E آن در بورس اوراق بهادار تهران
491. انجام پایان نامه پیش بینی مدیریت سود با استفاده از شبکه‌های عصبی پرسپترون در بورس اوراق بهادارتهران
492. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کسب بازده اضافی ناشی از حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
493. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه حسابداری با پیامدهای تلاش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
494. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین قابلیت مقایسه حسابداری با پیامدهای حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
495. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
496. انجام پایان نامه بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با ضریب بتا در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
497. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی دارایی‌ها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکت های صنعتی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
498. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدشوندگی دارایی‌ها و سیاست تقسیم سود با مالکیت نهادی درشرکتهای مالی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
499. انجام پایان نامه بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
500. انجام پایان نامه واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران بر نتایج بازیهای فوتبال لیگ برتر
501. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گردش موجودی کالا و سود آوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
502. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گردش حساب‌های دریافتنی و سود آوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
503. انجام پایان نامه بررسی رابطه گردش وجوه نقد و سود آوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
504. انجام پایان نامه نقش قانون بنفورد در رابطه بین محافظهکاری حسابداری، سرمایهگذاران نهادی و مدیریت سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
505. انجام پایان نامه بررسی اثر عدم تقارن زمانی سود بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیار محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
506. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نوسانات سود با قابلیت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1392
507. انجام پایان نامه رفتار متقابل بازار بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی
508. انجام پایان نامه مقایسه ریسک و بازده صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری با سایر نهادهای مالی بورس اوراق بهادار تهران
509. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حسابرسی بر پایداری سود شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
510. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران – ایران
511. انجام پایان نامه بررسی نقش کارایی فنی و تمرکز مالکیت در شکل گیری سرمایه فکری (مطالعه موردی: صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران)
512. انجام پایان نامه تخصص صنعت حسابرس و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
513. انجام پایان نامه محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری و سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
514. انجام پایان نامه مقایسه شدت تأثیر سرمایههای فکری و معیارهای سنتی حسابداری بر ریسک در شرکتهای سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
515. انجام پایان نامه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
516. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی تنوع اعتباری با ریسک اعتباری و بازده بانکها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
517. انجام پایان نامه بررسی مقیاس‌های حسابرسی در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
518. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تأمین مالی حقوق صاحبان سهام با نا برابری درآمد و انباشت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران – ایران
519. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
520. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ظرفیت استقراضی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
521. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش ازحد مالکیت بر حساسیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
522. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش ازحد مالکیت بر حساسیت جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
523. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
524. انجام پایان نامه بررسی مدل فاما و فرنچ جهت انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران
525. انجام پایان نامه تحلیل اثر مالکیت نهادی بر ریسک پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
526. انجام پایان نامه بررسی اثر روند مذاکرات هسته‌ای بر نوسانات شاخص بورس اوراق بهادار در ایران
527. انجام پایان نامه مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از روش ارزش در معرض خطر و تکنیک مونت کارلو MCS در بورس اوراق بهادار تهران
528. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوع استراتژیهای مالی در ارتقاء کارایی و اثربخشی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
529. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
530. انجام پایان نامه ویژگی‌های اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
531. انجام پایان نامه بررسی شناخت تأثیر استقلال هیأت مدیره بر روی رتبه اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
532. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی وهزینههای غیرعادی تولید شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
533. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شیوههای حاکمیت شرکتی بر سودآوری و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
534. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، تصمیمات مدیریت مالی و عملکرد شرکت درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
535. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص‌های ارزیابی صورت‌های مالی و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
536. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان سر رسید بدهی‌های کوتاه مدت و نظارت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی در شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
537. انجام پایان نامه بررسی اثر اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
538. انجام پایان نامه مقایسه تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد شرکت‌های تولیدی و غیر تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
539. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 84-1392
540. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت سود بر سطح افشا مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
541. انجام پایان نامه تأثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
542. انجام پایان نامه تأثیر بیشاعتمادی مدیران بر ریسک غیرسیستماتیک در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
543. انجام پایان نامه تحلیل وبررسی تفاوت اندازه ریسک سیستماتیک صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1389
544. انجام پایان نامه ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی واندازه شرکت، بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
545. انجام پایان نامه اجزای سرمایه فکری و تأثیر ارکان آن به صورت مستقل بر عملکرد صنعت بانکداری: مورد مطالعه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
546. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره و مدیریت سود با کیفیت افشای اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
547. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین میزان سرمایه گذاری شرکت و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
548. انجام پایان نامه بررسی تاثیرهزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین و تحلیل نقطه سر به سر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
549. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی با سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
550. انجام پایان نامه بررسی عوامل مختلف بر تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
551. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بحران اقتصادی برحساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
552. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اصول راهبری شرکت و عملکرد مالی آتی با توجه به چرخه عمر شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
553. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تجدیدنظر در روابط بین حسابرس- مشتری با تاکید بر مشخصه‌های حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
554. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سودآوری شرکت و میزان افشای اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
555. انجام پایان نامه بررسی ارتباط استراتژی سیاست‌های سرمایه در گردش نسبت به سود آوری شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
556. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی، سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
557. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین ارزش افزوده و سود اقتصادی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
558. انجام پایان نامه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
559. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری شرطی وغیر شرطی بر رابطه قیمت سهام وکیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
560. انجام پایان نامه تأثیر تفکیک فعالیت‌های مالی و عملیاتی برتوانایی پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
561. انجام پایان نامه رابطه بین نسبت‌های نقدینگی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
562. انجام پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
563. انجام پایان نامه مالکیت مدیران، اهرم و سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
564. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی‌های تجاری برمحافظه کاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
565. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه و روش تأمین مالی بر سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
566. انجام پایان نامه بررسی عوامل ریسک و ارائه گزارش کنترل‌های داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
567. انجام پایان نامه بررسی ریسک سیستماتیک در استراتژی معاملاتی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران
568. انجام پایان نامه بررسی تأثیر گزارش صورت‌های مالی برمبنای حسابداری تورمی بر تصمیات اقتصادی وعملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
569. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص‌های سرمایه گذاری و اعتبار سنجی به وسیله مدلهای فرا ابتکاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
570. انجام پایان نامه پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی
571. انجام پایان نامه تأثیر نوسانات نرخ سود بانکی و میزان نقدینگی بر بازدهی غیر عادی عرضه اولیه سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
572. انجام پایان نامه تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
573. انجام پایان نامه تأثیر ریسک‌های مالی بر سودآوری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
574. انجام پایان نامه تأثیر فراوانی گزارشهای مالی برعدم تقارن اطلاعات وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
575. انجام پایان نامه تاثیرجریان وجه نقد آزاد در اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
576. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های تحلیل شبکه‌ای و تاپسیس (مورد مطالعه: شرکت‌های پتروشیمی)
577. انجام پایان نامه رابطه بین اقلام تعهدی فزاینده سود و قرارداد حسابرسی مالیاتی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
578. انجام پایان نامه رتبه بندی صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تکنیک‌های AHP فازی و TOPSIS
579. انجام پایان نامه مقایسه نسبت اهرم مالی قبل و بعد از به کارگیری حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
580. انجام پایان نامه مقایسه نسبت‌های سودآوری قبل و بعد از به کارگیری تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
581. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده سهامداران در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
582. انجام پایان نامه بررسی ارتباط محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با سبد سرمایه گذاری در پنج صنعت برتر ایران (صنایع بورس اوراق بهادار تهران)
583. انجام پایان نامه بررسی اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
584. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد و سود ؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
585. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد تعداد کارکنان و سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
586. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی بر بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
587. انجام پایان نامه تأثیر هم زمان تکانههای وارد بر شاخص قیمت سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392- 1388
588. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین ضرایبمالیاتیو کیفیت افشاء گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
589. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی، سودآوری، اندازه شرکت و فرصت سرمایه گذاری بر سیاست تقسیمسود شرکتدر بورس اوراق بهادار تهران
590. انجام پایان نامه رابطه اخلاق بازاریابی با نسبت‌های سودآوری صنایع بورس و اوراق بهادار
591. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
592. انجام پایان نامه بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
593. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخصهای ارزیابی عملکرد شرکتهای داروسازیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
594. انجام پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری سرمایه گذاراندر بورس اوراق بهادار
595. انجام پایان نامه بررسی عملکرد بلندمدت سهام عرضه‌های عمومی اولیه و مقایسه‌ی آن با عملکردکوتاه مدت آن در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران
596. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای هیات مدیره و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
597. انجام پایان نامه ارائه مدل پیش بینی شاخص کل قیمت سهام در بورس و اوراق بهادارتهران بااستفاده ازرویکرد الگوریتم ژنتیک
598. انجام پایان نامه مطالعه رویدادی اثر تقویمی ماه‌های قمری بر شاخص بورس اوراق بهادارنمونه موردی ایران
599. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین پایداری سود و هموارسازی سود با ضریب واکنش سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
600. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران
601. انجام پایان نامه رابطه بین تغییرات نسبت گردش موجودی کالا و رشد خالص دارایی‌های عملیاتی بلند مدت با سودآوری آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
602. انجام پایان نامه بررسی نوسانات فصلی بازار و توده واری در بورس اوراق بهادار
603. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت منابع انسانی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
604. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
605. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش منابع انسانی و بازده دارایی و بازده حقوقصاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
606. انجام پایان نامه بررسی تاثیرعملکردفعلی و آتی پرتفوی PEG براساس استراتژی‌های پایین و بالا بر بازده فعلیسهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
607. انجام پایان نامه رابطه بین جریان‌های نقدی ، سرمایه گذاری و نسبت سهام منتشر شده با توجه بهحباب فناوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
608. انجام پایان نامه تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت مدیریتی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
609. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه ، عمر و اهرم مالی با سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
610. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان دارایی شرکت در چسبندگی هزینه‌ها ؛ در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
611. انجام پایان نامه ارتباط بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات نسبتهای سودآوری در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
612. انجام پایان نامه تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
613. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار با رویکرد مالی با استفاده از تحلیل پوششیداده ها
614. انجام پایان نامه تأثیر وضعیت مالی بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
615. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی مدیریت هزینه ، اندازه سازمان و فرصتهای رشد برعملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
616. انجام پایان نامه رابطه بازده غیرعادی و افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
617. انجام پایان نامه بررسی اثر ویژگیهای کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفتهشدهی بورس اوراق بهادار تهران
618. انجام پایان نامه شاخصهای مالی دولت و نقش آن در بورس اوراق بهادار
619. انجام پایان نامه محافظه کاری در گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
620. انجام پایان نامه بررسی رابطه هزینه‌های ارزیابی کیفیت با بهای تمام شده محصول درعملکرد شرکت هایپذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
621. انجام پایان نامه بررسی رابطه مرحله افول چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
622. انجام پایان نامه رابطه نوع و تغییر مدیر عامل با مدیریت سود واقعیشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
623. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و معیارهای ارزیابی نقدشوندگیسهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
624. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوقهای مشترکسرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
625. انجام پایان نامه تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی وقطعی شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
626. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین هموارسازی سود و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
627. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نرخ بازده دارائیها در بازار بورس اوراق بهادار تهران
628. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه (مطالعه حاشیه سود و چرخه عملیاتی وجه نقد برروی پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)
629. انجام پایان نامه بررسی میزان کارآیی و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
630. انجام پایان نامه شناخت رابطه بین سود باقی مانده و ارزش افزوده اقتصادی با کیفیت سودمطالعه موردی : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
631. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
632. انجام پایان نامه بررسی چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
633. انجام پایان نامه بررسی سرمایه فکری و شاخص‌های ارزیابی عملکردمیان صنایع شیمیایی و فرآورده‌های نفتی بورس اوراق بهادر تهران
634. انجام پایان نامه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در بورس اوراق بهادار
635. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان نقدشوندگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
636. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش ایجاد شده سهامدار CSV و نسبت Q توبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
637. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین تغییرات معادله اصلی حسابداری با سود غیر منتظره در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
638. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم و نسبت‌های اهرمی بر عملکرد شرکت‌های دارویی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران
639. انجام پایان نامه اثرات ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر بازده سرمایه گذاری و نقدشوندگی سهام مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
640. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان بدهی بر روی سرمایه گذاری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
641. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
642. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین الگوهای تقویمی و فصلی با تغییرات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
643. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و فعالیتهای مدیریت سود با در نظر گرفتن اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
644. انجام پایان نامه بررسی رابطه جریان‌های نقدی پیش بینی شده و هزینه سرمایه بر بازده مورد انتظار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
645. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی تأثیر عوامل رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران جوان و با تجربه در بورس اوراق بهادار کرمان
646. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ریسک اعتباری با نقدشوندگی و سودآوری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
647. انجام پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه درگردش منفی بر نقدینگی و بهره وریدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
648. انجام پایان نامه بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر نسبت سرمایهگذاران انفرادی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
649. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت افشاء بر نسبت سرمایهگذاران حقیقی شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
650. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت سود بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
651. انجام پایان نامه بررسی اثر بانکها بر یکدیگر در بازار بورس اوراق بهادار
652. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی مدیریت هزینه، اندازه سازمان و فرصت‌های رشد بر عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
653. انجام پایان نامه بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی پارامترهای شاخصهای تحلیل تکنیکی،مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
654. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
655. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سلامت مالی و عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران
656. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی با سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
657. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و غیر مشروط بر حساسیت جریان نقد سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
658. انجام پایان نامه بررسی حسابهای موقت و دائمی بر عملکرد واحدهای تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار
659. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و کاهش خطر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
660. انجام پایان نامه بررسی رابطه ریسک جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
661. انجام پایان نامه نقش واسطه‌ای مدیریت سود بر تأثیر محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
662. انجام پایان نامه تشخیص مدیریت سودبااستفاده ازتغییرات درگردش دارایی‌ها و حاشیه سود درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
663. انجام پایان نامه کلینیک مالی و تله نقدینگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
664. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی مالیات و ساختار مالکیت با سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادر تهران
665. انجام پایان نامه ارزیابی مقایسه ایی مدل‌های قیمت گذاری دارایی سرمایه ایی چند عاملی فاما و فرنچ و کارهارت درتبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
666. انجام پایان نامه مقایسه مدل مارکویتز و ارزش در معرض خطر شرطی و کاربرد آنها در تشکیل سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
667. انجام پایان نامه تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مالی و میزان سرمایه گذاری بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
668. انجام پایان نامه بررسی میزان رابطه مدیریت نقدینگی و ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
669. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین واکنش سرمایه گذاران و سازوکارهای حاکمیت شرکتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
670. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سودآوری و درآمد فروش بر ارزش علائم تجاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
671. انجام پایان نامه بررسی واکنش بازار سیاه و بورس اوراق بهادار به تجارت الکترونیک
672. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی متغیرهای مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
673. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
674. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقلال هیات مدیره به عنوان مؤلفه‌ی حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
675. انجام پایان نامه انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم مرتب سازی غیرمغلوب و الگوریتم پارتوی نیرومند
676. انجام پایان نامه بررسی رابطه نسبت کفایت سرمایه با ضریب بتا در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
677. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی فازی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
678. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
679. انجام پایان نامه بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
680. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
681. انجام پایان نامه بررسی کارایی شبکههای عصبی در پیش بینی بحرانهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
682. انجام پایان نامه بررسی سازو کار حاکمیت شرکتی رتبه افشاء در انواع شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
683. انجام پایان نامه بررسی کیفیت سود شرکتهای هدف پس از تصاحب سهام این شرکتها در بورس اوراق بهادار
684. انجام پایان نامه بررسی موانع اجرایی سامانهی بهایابی بر مبنای هدف در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
685. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکت و تصمیمات سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
686. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
687. انجام پایان نامه تأثیر دامنه قیمت بر مقدار معاملات و تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
688. انجام پایان نامه بررسی اثر سهامدار کنترلی و مالیات بر ساختار سرمایه مالکیت و بدهی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
689. انجام پایان نامه بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
690. انجام پایان نامه بررسی رابطه چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
691. انجام پایان نامه بررسی تأثیرفرصت های رشد بر رابطه‌ی نقدشوندگی دارایی‌ها ونقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
692. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سود تقسیمی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
693. انجام پایان نامه تأثیر فرصت‌های سرمایه گذاری و مالکیت مدیریتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
694. انجام پایان نامه نظام حاکمیت شرکتی و کارایی شرکتها مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
695. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های ساختاری و نظارتی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
696. انجام پایان نامه بررسی دیدگاه سهامداران نسبت به اثرات مثبت افشای اختیاری بر کیفیت صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
697. انجام پایان نامه تبیین تأثیر معیارهای انعطاف پذیری مالی بر ارزش آفرینی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
698. انجام پایان نامه ریسک بدهی و بررسی تأثیر آن بر رابطه بین سود هر سهم و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
699. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی تأثیر ویژگیهای مدیریتی شرکتها بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای دارای وابستگی سیاسی و فاقد وابستگی سیاسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
700. انجام پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت و معاملات با اشخاص وابسته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
701. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر رفتار سرمایه گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
702. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذاران از نظر مالی و اقتصادی با ساختار مالکیت خصوصی ونهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
703. انجام پایان نامه تأثیر خطای برآورد اقلام تعهدی بر سود دوره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
704. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت بانک با کفایت سرمایه، نقدینگی و ثبات سرمایه دربانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
705. انجام پایان نامه تأثیر هزینههای سیاسی بر نوسان پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
706. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
707. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنعت فلزات اساسی
708. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تأمین مالی حقوق صاحبان سهام با نابرابری درآمد و انباشت سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ایران
709. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظهکاری حسابداری بر پایداری سود و ارزشگذاری سود در بورس اوراق بهادار تهران ایران
710. انجام پایان نامه مطالعه رابطهی بین شاخصهای بهرهوری و میزان سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ایران
711. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برآورد ارزش منصفانه بر سودمندی اجزا سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
712. انجام پایان نامه بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر معاملات با اشخاص وابسته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
713. انجام پایان نامه بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
714. انجام پایان نامه بررسی مقایسهای رویکردهای تحلیل پوششی دادهها و بهینهسازی حرکت تجمعی ذرات در تشکیل پرتفویی بهینه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
715. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های رشد، شدت حرکت سهام وبازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
716. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت و ویژگیهای هیات مدیره بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
717. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار مالکیت بر نقدینگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
718. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پایه شعاعی RBF : مورد مطالعه صنعت مواد غذایی و محصولات شیمیایی
719. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
720. انجام پایان نامه بررسی و تعیین اجزای افشای داوطلبانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
721. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مدیریتی در زمان بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
722. انجام پایان نامه پیشبینی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری سیستم یادگیری ماشینی بر پایه ماشین بردار پشتیبان
723. انجام پایان نامه پیش بینی سود هر سهم با استفاده از ترکیب شبکه عصبی با الگوریتم پس انتشارخطا و مقایسه آن با مدل‌های سری زمانی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
724. انجام پایان نامه تدوین استراتژی برای شرکت بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل دیوید به ضمیمه تدوین استراتژی سه جانبه
725. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
726. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی نوین برای رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
727. انجام پایان نامه تأثیر نوسانات نرخ ارز نرخ دلار و نرخ تورم بر بازدهی غیر عادی IPO در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
728. انجام پایان نامه بررسی روش‌های تأمین مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
729. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر عملکرد سرمایهگذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل معادلات ساختاری
730. انجام پایان نامه بررسی مدیریت سرمایه در گردش با سودآوری شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
731. انجام پایان نامه بررسی مدیریت سرمایه در گردش با جریان نقدی عملیاتی شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
732. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین خط مشی پرداخت سود سهام، مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
733. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
734. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر بازده سود سرمایه‌ای در شرکت‌های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
735. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان سر رسید بدهیهای کوتاه مدت و نظارت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
736. انجام پایان نامه بررسی تأثیر گرایشات احساسی سرمایه گذاران بر جریان نقد آزاد، اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1392-1388
737. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه تکنیک‌های انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران جهت یافتن کارآمدترین تکنیک
738. انجام پایان نامه ریسک بانک از دیدگاه سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار ایران
739. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت کیوتوبین و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
740. انجام پایان نامه بررسی تأثیر روش‌های تأمین سرمایه بر رشد قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
741. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر اتخاذ سیاست جسورانه سرمایه در گردش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
742. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ساختار سرمایه با نرخ بازده دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
743. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
744. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اصول راهبری شرکت و سودآوری با توجه به چرخه عمر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
745. انجام پایان نامه تاثیرمشکلات نمایندگی بر ناکارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
746. انجام پایان نامه خوشهبندی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با الگوریتم دو مرحلهای نگاشت ویژگی خود سامان
747. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین پاداش هیات مدیره با اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
748. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هموارسازی سود و نوسانات جریانهای نقدی بر پاداش مدیریت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
749. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیتهای مالی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
750. انجام پایان نامه مطالعه مدلهای اکتشافی و قدرت پیش بینی این مدلها در مقابله با بحرانهای مالی: مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
751. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
752. انجام پایان نامه رابطه بین محافظه کاری و سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
753. انجام پایان نامه ارتباط بین طول عمر شرکت با سطح افشای داوطلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
754. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی جریان نقد بر ناهنجاری اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
755. انجام پایان نامه اثرنقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
756. انجام پایان نامه مقایسه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
757. انجام پایان نامه تأثیر سطح افشای سرمایه فکری بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
758. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری و تمرکز مالکیت بر ارزش و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
759. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های اطلاعات، بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
760. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر کارایی عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
761. انجام پایان نامه رابطه بین اجتناب مالیاتی و ثبات مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
762. انجام پایان نامه مطالعه تاثیرارائه مجددصورتهای مالی برنقدشوندگی سهام درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
763. انجام پایان نامه بررسی دامنه توسل مدیریت سود شرکتهای دارای محدودیت مالی و شرکتهای فاقد محدودیت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
764. انجام پایان نامه بررسی ارتباط دامنه توسل پایداری سود بر افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
765. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کننده‌ی افشای داوطلبانه بر رابطه‌ی بین پایداری سود وعدم تقارن اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
766. انجام پایان نامه ارزش اطلاعات حسابداری و نقش آن در بازاریابی و بورس اوراق بهادار
767. انجام پایان نامه بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
768. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کنندگی کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
769. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فاکتورهای مالی و غیر مالی بر روی عملکرد سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
770. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی، سیاست تقسیم سود، ساختار سرمایه و ساختار مالکیت برارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
771. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبتهای اهرمی بر ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
772. انجام پایان نامه تمرکز مالکیت، سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادارتهران
773. انجام پایان نامه ارزیابی نقش بدهی بانکی و صدور سهام تأمین مالی خارجی بر کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
774. انجام پایان نامه تأثیر حقوق سهامداران، بستانکاران و کارکنان بر هزینههای نمایندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
775. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه سرمایه و نقش زیان خالص و بازده دارائی بر این تأثیر گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
776. انجام پایان نامه تأثیر تعامل سهامداران نهادی و جریان نقد آزاد بر تأمین مالی از طریق بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
777. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت بدهی و حقوق صاحبان سهام بر سطح نگهداری وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
778. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی بر کارایی سرمایهگذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
779. انجام پایان نامه بررسی حساسیت سرمایه گذاری‌های شرکت نسبت به قیمت سهام شرکت‌های همتا با تاکید بر نقش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام و نسبت تمرکز بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
780. انجام پایان نامه ارزیابی مطلوبیت انتشار اوراق صکوک در مقایسه با سایر روشهای تأمین مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
781. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اسپرد با بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران
782. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکت و تصمیمات سرمایه گذاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
783. انجام پایان نامه تعیین پرتفوی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
784. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان محافظهکاری در گزارشگری مالی بر اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
785. انجام پایان نامه مطالعه نقش کیفیت سود در صحت پیش بینی گردش نقدی و عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
786. انجام پایان نامه کاربرد نسبتهای نقدینگی، جریان نقدی عملیاتی و حسابداری تعهدی درپیش بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
787. انجام پایان نامه بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
788. انجام پایان نامه پیش بینی سودآوری عملیاتی با استفاده از تجزیه و تحلیل نوسعه یافته دوپانت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
789. انجام پایان نامه بررسی وجود حباب قیمتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن هموارسازی سود و فرصت‌های رشد شرکتها
790. انجام پایان نامه بررسی اثر رقابت در بازار محصول و همگن بودن محصولات صنایع برکیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
791. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین خطای پیشبینی سود هر سهم و ریسکپذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
792. انجام پایان نامه تحلیلی بر آینده نگری عملکرد شرکتها با استفاده از ابزارهای نوین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
793. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه و ریسک مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
794. انجام پایان نامه تأثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
795. انجام پایان نامه بررسی روابط بین سرمایه‌ی فکری و کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(صنعت مواد غذایی)
796. انجام پایان نامه ارزیابی اثر تصاحب بر پرامترهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت پتروشیمی)
797. انجام پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
798. انجام پایان نامه انتخاب ویژگی به روش آزمون T در پیش بینی شاخص سهام در بورس اوراق بهادار تهران
799. انجام پایان نامه بررسی درماندگی مالی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
800. انجام پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌های تولید غیرعادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
801. انجام پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
802. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رفتار فروش با رشد سود سال‌های آتی در بورس اوراق بهادار تهران
803. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های مالی و غیرمالی با اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
804. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مالی و غیرمالی بر سطح سرمایه در گردش در بورس اوراق بهادار تهران
805. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کنندگی ساختار مالکیت بر رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
806. انجام پایان نامه تأثیر سهامداران نهادی بر تأمین مالی از طریق بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
807. انجام پایان نامه شناسایی تأثیر پایداری سود بر میزان بازده مازاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
808. انجام پایان نامه بررسی اثرات محافظه کاری حسابداری بر نوع گزارش حسابرسان در بورس اوراق بهادار تهران
809. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
810. انجام پایان نامه رابطه اهرم مالی و نقد شوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
811. انجام پایان نامه تأثیر فرایند حسابرسی بر عملکرد حسابرسی صنایع کانی فلزی و کانی غیر فلزی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
812. انجام پایان نامه تأثیر چرخه عمر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
813. انجام پایان نامه تأثیر چرخه عمر بر محافظه کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
814. انجام پایان نامه بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذار در تصمیم گیری‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
815. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مجموعه‌های راف
816. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و هم زمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
817. انجام پایان نامه نوسانات نرخ ارز و تفصیل آن در بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
818. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای این محتوای اطلاعاتی سود و جریان نقدی افراطی در بورس اوراق بهادار تهران
819. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری، مالکیت نهادی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
820. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
821. انجام پایان نامه بررسی اثرات حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی و عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران
822. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با ارائه مجدد صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
823. انجام پایان نامه بررسی اثرات کنترل‌های مالی بر محافظه کاری در گزارشگری مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
824. انجام پایان نامه بررسی اثرات میزان ریسک تزیینی شرکت‌ها و هزینه نمایندگی در گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
825. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تعاریف مختلف شرکت‌های خانوادگی بر روی حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
826. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی مستقل و ریسک سرمایه گذاری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
827. انجام پایان نامه بررسی اثرات عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی از منظر حساب رسانه مستقل در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
828. انجام پایان نامه بررسی اثرات مالکیت نهادی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
829. انجام پایان نامه اثرات حاکمیت شرکتی در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
830. انجام پایان نامه رابطه بین اثرات مکانیزم های حاکمیت شرکتی در تخصص حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
831. انجام پایان نامه بررسی اثرات گزارشگری محافظه کاران مشروط بر فعالیت‌های مالی در شرکت‌هایی بورس اوراق بهادار تهران
832. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه در گردش بر درآمد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
833. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
834. انجام پایان نامه مقایسه اطلاعات حسابداری در شرکت‌های دارای سهام ارزشی در بازار بورس و اوراق بهادار تهران
835. انجام پایان نامه بررسی اثرات حق الزحمه حسابرسی در دوره تصدی حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
836. انجام پایان نامه بررسی پیش بینی اطلاعات مبتنی بر بازار و حسابداری در پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
837. انجام پایان نامه بررسی اثرات سرمایه فکری و سلامت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
838. انجام پایان نامه ارزیابی ارتباط بین مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
839. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و نگه داشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
840. انجام پایان نامه تأثیر دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
841. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش بازار سهام با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
842. انجام پایان نامه بررسی اثرات مالکیت و رابطه بین قدرت سهامداران و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
843. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری غیر شرطی بر نوع سهامداران نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
844. انجام پایان نامه بررسی ساختار تأمین مالی با محافظه کاری مشروط بر گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
845. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نقد شوندگی و عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
846. انجام پایان نامه بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و افشای داوطلبان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
847. انجام پایان نامه اثرات چرخه عمر شرکت در سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
848. انجام پایان نامه بررسی اثرات ساختار بدهی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
849. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سطح نگه داشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
850. انجام پایان نامه تحلیل اثربخشی تورم بر بازده سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از آزمون ریشه واحد ( دیکی فولر) و نرم افزار Eviews
851. انجام پایان نامه تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
852. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سو گیری‌های رفتاری سرمایه گذاران و حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
853. انجام پایان نامه بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
854. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توانایی‌های بازاریابی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
855. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک‌های اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
856. انجام پایان نامه تأثیر برند در افزایش قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
857. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاست‌های مالیاتی متهورانه و سیاست‌های بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
858. انجام پایان نامه تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامش فوتبال کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
859. انجام پایان نامه بررسی رفتار سرمایه گذاران در شرایط رکود تورمی و تأثیر آن بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
860. انجام پایان نامه تعیین رابطه شاخص‌های سری زمانی کیفیت سود و بازده سهام با نقش تعدیلی حجم معاملات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
861. انجام پایان نامه بررسی کارایی روش رافست در پیش بینی قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی)
862. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش ژنتیک برنامه ریزی شده GP در بورس اوراق بهادار تهران
863. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
864. انجام پایان نامه تعیین ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
865. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با میزان سودآوری شرکت‌ها (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
866. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی و اندازه شرکت برروی سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
867. انجام پایان نامه بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی و عدم تقارن اطلاعات زیبا محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
868. انجام پایان نامه رابطه سرمایه فکری با قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
869. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر هزینه چسبندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
870. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه چسبندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
871. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجزای اقلام تعهدی بر هزینه معامله سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
872. انجام پایان نامه بررسی رابطه مالکیت نهادی و ریسک نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
873. انجام پایان نامه بررسی ارتباط (بلندمدت و کوتاه مدت) مدیریت جریانات نقدی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
874. انجام پایان نامه بررسی وجود تفاوت رابطه نسبت‌های مالی و قیمت سهام، در شرکت‌های دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
875. انجام پایان نامه مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی باارزش و بازده دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
876. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد با استفاده از معیار ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
877. انجام پایان نامه بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در شرایط مختلف بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
878. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر کارایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری تکنیک CCR از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
879. انجام پایان نامه نرخ مالیات شرکت بعنوان یک عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
880. انجام پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر حاشیه بهره خالص بانکداری اسلامی: شواهدی از بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کوالامپور
881. انجام پایان نامه بررسی قیمت ذاتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مطالعه موردی:شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
882. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین گزارشگری مالی و پیش بینی جریانهای نقدی حاصل از تأمین مالی(انتشار سهام) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
883. انجام پایان نامه بررسی رابطهی بین کیفیت سود و پیش بینی جریانهای نقدی حاصل از تأمین مالی(انتشارسهام)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارمطالعه ی موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
884. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر نقدینگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( گروه صنایع غذایی)
885. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
886. انجام پایان نامه تأثیر پایداری سود در بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
887. انجام پایان نامه مطالعه نقش کیفیت سود در صحت اقلام ترازنامه صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
888. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل راهبردی مؤثر بر بهبود صادرات محصولات غذایی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
889. انجام پایان نامه تأثیر اقلام تعهدی در بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
890. انجام پایان نامه بررسی و شناسایی موانع استقرار حسابرسی داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت بانک)
891. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار راهبردی بر عملکرد اقتصادی شرکت(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
892. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریانات نقدی عملیاتی و جریانات نقدی آزاد بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
893. انجام پایان نامه رانت در بورس اوراق بهادار و راهکارهای کاهش آن
894. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فعالیت‌های تأمین مالی درون شرکتی، نرخ رشد فروش با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
895. انجام پایان نامه شناسایی عوامل کلیدی در رتبه بندی شرکت‌های بیمه‌ای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار
896. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک با نقش میانجی تمایلات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
897. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریان نقدی بر ساختار سرمایهدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
898. انجام پایان نامه اندازهگیری سرمایه فکری با استفاده از مدل ارزش نامشهود و بررسی ارتباط آن با عملکردصنایع تکنولوژیکی واقع در بازار بورس اوراق بهادار تهران
899. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
900. انجام پایان نامه اثرساختار سرمایه وسودآوری برارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
901. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین جریانات نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
902. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت نهادی ، مالیات شرکت‌ها و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
903. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سود بر سیاست تقسیم سود بصورت مقایسه‌ای بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار کشورهای ایران و هند
904. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه با اهداف غیرخطی با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات در بورس اوراق بهادار تهران
905. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کاربرد ارزش منصفانه درگزارشگری مالی بر پیش بینی سودهای آتی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
906. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار بازار وریسک پذیری برکاراییبانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
907. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهامشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
908. انجام پایان نامه بررسی تأثیرتخصص حسابرس وتداوم تصدی حسابرس برهزینه سرمایه درشرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
909. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد حاکمیت شرکتی با مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
910. انجام پایان نامه رابطه حاکمیت شرکتی و اهرم مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
911. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی به عنوان معیار جامعی از عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
912. انجام پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاستن محدودیت تأثیر سیاست‌های تقسیم سود برتصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
913. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر میزان خطر ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
914. انجام پایان نامه تأثیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر نسبت‌های سود دهی در بازده دارایی‌ها شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادارتهران
915. انجام پایان نامه بررسی رابطه سودآوری و نقد شوندگی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
916. انجام پایان نامه ارتباط کیفیت سود و محافظه کاری در سودهای گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
917. انجام پایان نامه بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
918. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای بررسی تمایل افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اصفهان
919. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت مدیر عامل بر رابطه بین قدرت سهامداران و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
920. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای سه مدل P.E ، اولسون (درآمد پسماند) و زنجیره مارکوف جهت ارزشیابی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
921. انجام پایان نامه تعیین بازده سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار آب رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی
922. انجام پایان نامه تأثیر مالکیت خانوادگی وغیر خانوادگی بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
923. انجام پایان نامه تأثیر سیستم مدیریت اامینت اطلاعات بر نسبت‌های سود دهی در بازده سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفت شده در بورس و اوراق بهادار تهران
924. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی فنی صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
925. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی فنی صنایع پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
926. انجام پایان نامه بررسی عوامل موفقیت در بین مدیران شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
927. انجام پایان نامه تأثیر مالکیت خانوادگی بر توان مالیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
928. انجام پایان نامه بررسی تأمین مالی از طریق وام(کوتاه مدت و بلند مدت) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
929. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نهادی و هزینه نمایندگی بر سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
930. انجام پایان نامه بررسی اثر بخشی دارایی‌های جاری بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
931. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری‌ها و کیفیت اطلاعات در اختیارات سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
932. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر ساختارهای سرمایه در شرکت‌های سود ده و زبان ده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
933. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر شفافیت اطلاعات مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
934. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان تورم،چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
935. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
936. انجام پایان نامه نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بازده سهام در صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
937. انجام پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت با نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
938. انجام پایان نامه بررسی اثر نوع فعالیت بر بازده سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
939. انجام پایان نامه بررسی اثر اهرم بر مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
940. انجام پایان نامه بررسی اثر اهرم بر مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
941. انجام پایان نامه بررسی مقایسهای عملکرد الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم جستجوی هارمونی دربهینهسازی سبد سهام بورس اوراق بهادار
942. انجام پایان نامه رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی، اجتناب مالیاتی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
943. انجام پایان نامه کارایی استراتژی مدیریت سرمایه در گردش و تأثیر آن بر سودآوری شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
944. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر مقابله با فرار مالیاتی، با تاکید بر قوانین اسلامی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در سطح آذربایجان غربی و شرقی
945. انجام پایان نامه بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بر اساس صنعت
946. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و تصمیمات عملیاتی مدیران درصنایع هشتگانه شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
947. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت افشا اطلاعات مالی بر نرخ بازده داراییها ونرخ بازده حقوق صاحبان سهامشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
948. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ضرایب مالیاتی ومیزان افشای صورتهای مالی در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
949. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی ( ،)EVAارزش افزوده بازار ( )MVAباسطح معاملات با اشخاص وابستهدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
950. انجام پایان نامه تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
951. انجام پایان نامه بررسی ارتباط اجتناب مالیاتی با عدماطمینان مالیاتی شرکتهایبا مخارج تحقیق و توسعه بالا در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
952. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینههای نمایندگی سهامداران و ترکیب ساختار سرمایه در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
953. انجام پایان نامه مطالعه نقش راهبری شرکتی در رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
954. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود بر سرمایه گذاریها سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
955. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سهام داران بر سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
956. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
957. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین محدودیتهای مالی و رتبه اعتباری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
958. انجام پایان نامه انتشار صکوک راهی برای رونق بورس اوراق بهادار
959. انجام پایان نامه رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
960. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
961. انجام پایان نامه ارتباط پیش بینی جریان نقدی و اقلام تعهدی بر بازده ارزش دفتری به بازاری در شرکت‌های خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
962. انجام پایان نامه اندازه موسسه حسابرسی و نوع اظهار نظر حسابرس بامدیریت سود واقعی و مصنوعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
963. انجام پایان نامه بررسی تغییرات هزینه سرمایه سهام عادی طی چرخه عمر شرکت‌های پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
964. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
965. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رشد شرکت بر ارتباط اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
966. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بز گزارشگری بهنگام مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کنترل اثر نوع صنعت فعالیتی شرکتها
967. انجام پایان نامه رقابتدر بازار، مدیریت سود و تداوم سودآوری شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
968. انجام پایان نامه تمرکز مالکیت و دقت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
969. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی و نگهداشت وجه نقد بر جریان وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
970. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری اعمال شده توسط مدیریت و خطای پیش بینی‌های مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
971. انجام پایان نامه بررس تأثیر نوع استراتژی‌های مالی در ارتقاء کارایی و اثربخشی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
972. انجام پایان نامه کاربرد AHP فازی جهت انتخاب پورتفولیو در بورس اوراق بهادار تهران
973. انجام پایان نامه بررسی رابط بین تمرکر مالکیت و اررش افزوده بازار در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
974. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و معیارهای مالی نوین ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
975. انجام پایان نامه نقش کیفیت اقلام تعهدی در دسترسی به وام بانکی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
976. انجام پایان نامه تحلیل اثر افشاء سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران
977. انجام پایان نامه بررسی جرائم عمومی بورس اوراق بهادار در ایران
978. انجام پایان نامه نقش سرمایه فکری در افزایش عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
979. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود و چسبندگی هزینه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
980. انجام پایان نامه مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس در شرکت‌های دارای بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
981. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزش گذاری سود در بورس اوراق بهادار تهران ایران
982. انجام پایان نامه رابطه بین نرخ سود بانکی و شاخص بورس اوراق بهادار تهران
983. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تعدد پیش بینی سود هر سهم و سازوکارهای نظام راهبردی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
984. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه ( شهرت )حسابرس بر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
985. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و نسبت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1387- 1391
986. انجام پایان نامه بررسی نقش بازده سهام بر شدت حرکت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
987. انجام پایان نامه بررسی رابطه پایداری سود و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بازر بورس اوراق بهادار تهران
988. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی و گزارشگری مالی دیجیتالی در بورس اوراق بهادار تهران
989. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
990. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
991. انجام پایان نامه تأثیر شاخص‌های ارزش بر ساختار سرمایه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
992. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک تجاری و نقدینگی با ساختار سرمایه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
993. انجام پایان نامه تأثیر شاخص‌های راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
994. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازده دارایی وسودآوری بر ساختار سرمایه شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
995. انجام پایان نامه مطالعه اثر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان نقد آزاد در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
996. انجام پایان نامه تأثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
997. انجام پایان نامه مطالعهی ارتباط برخی ویژگیهای هیات مدیره با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
998. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت راهبری بر مدیریت سودصنایع بانکداری و بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
999. انجام پایان نامه نقش تأخیر گزارش حسابرسی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1000. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری بر سیاست تقسیم سود شرکتهای بیمهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1001. انجام پایان نامه مقایسه رابطه بین ساختار سرمایه شرکتهای با بازده داراییهای بالا و پایین با رویکرد شخصیت حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران
1002. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1003. انجام پایان نامه بررسی روش‌های تأمین مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1004. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزش افزوده سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک‌ها و شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1005. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بدهی‌های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و فرصت سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1006. انجام پایان نامه حاکمیت شرکتی: جایگاه نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1007. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصتهای رشد، نسبت بدهی، سن شرکت و نسبت داراییهای ثابت مشهود بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1008. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک، جریان نقد عملیاتی، نرخ مؤثر مالیاتی و نوع صنعت بر سیاست مالی محافظه کارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1009. انجام پایان نامه تأثیر محافظهکاری مشروط و غیرمشروط بر نرخ بازده سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1010. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص وسود هر سهم بر قیمت پایانی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1011. انجام پایان نامه رابطه سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 93-83
1012. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین نسبت قیمت به سود P/E و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1013. انجام پایان نامه بررسی ساختار سرمایه مورد انتظار هدف بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1014. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت اختراع و نوآوری و ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1015. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و سود تقسیمی هر سهم بر محافظهکاری نامشروط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1016. انجام پایان نامه تأثیر رشد فروش بر محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1017. انجام پایان نامه تأثیر مخارج سرمایه‌ای بر محافظهکاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1018. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم لارس
1019. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر روی شاخص سهام صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران
1020. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت واقعی سود و رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط آتیقیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1021. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سودآوری با رشد و اندازه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1022. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ساختار سرمایه با نوسانات وجه نقد در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1023. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فاکتورهای مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1024. انجام پایان نامه بررسی تاثیرعملکرد متغیرهای حسابداری بر قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1025. انجام پایان نامه بررسی رابطه قیمت سهام با درآمد و ارزش دفتری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1026. انجام پایان نامه بررسی تاثیرنسبت قیمت به درآمد و اندازه شرکت بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1027. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتریو سود خالص بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1028. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام با سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1029. انجام پایان نامه بررسی رابطه سودخالص و نسبت‌های اهرمی با ریسک سیستماتیک(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
1030. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت سرمایه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارن
1031. انجام پایان نامه برسی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهامدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1032. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای تأمین مالی وبازده سهامدرشرکتهای شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1033. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درآمد و ارزش دفتری بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1034. انجام پایان نامه رابطه وجه نقد حاصل از عملیات و سود یازیان عملیاتی در شرکت هایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1035. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین موجودی نقد وحسابهای تعهدی وداراییهای ثابت بر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1036. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان دارایی جاری و سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1037. انجام پایان نامه بررسی ارتباط پیش بینی سودهای مدیریت و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1038. انجام پایان نامه بررسی رابطه نسبت بدهی با سود سهام پرداختی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1039. انجام پایان نامه تأثیر تحریم بر بازده کل بورس اوراق بهادار تهران
1040. انجام پایان نامه رابطه بین تورم و بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1041. انجام پایان نامه اثار افزایش نقدینگی بر شاخص بورس اوراق بهادار
1042. انجام پایان نامه تأثیر تغییر ارزش پول ملی بر مبلغ صادرات شرکتهای بورس اوراق بهادار
1043. انجام پایان نامه اثر اندازه شرکت بر نوسان پذیری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1044. انجام پایان نامه اثر اندازه شرکت نو ع صنعت بر نوسان پذیری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1045. انجام پایان نامه اثر کیفیت حسابرسی بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1046. انجام پایان نامه اثر نوع صنعت بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1047. انجام پایان نامه رابطه‌ی میان تنوع سرمایه گذاران نهادی و نسبت کیوتویین شرکت‌های صنعت املاک و مستغلات بورس اوراق بهادار تهران
1048. انجام پایان نامه رابطه‌ی میان تنوع سرمایه گذاران نهادی و نتنوع دارایی با عملکرد شرکتهای صنعت املاک و مستغلات بورس اوراق بهادار تهران
1049. انجام پایان نامه آزمون مدل پنج عاملی فاماو فرنچ جهت پیش بینی بازده سهام شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1050. انجام پایان نامه بررسی نقش سرمایه فکری بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت هایصادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل VAIC
1051. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریان نقد و اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1052. انجام پایان نامه تأثیر کارایی سرمایه فکری بر وضعیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1053. انجام پایان نامه تأثیر کارایی سرمایه انسانی و ساختاری بر وضعیت مالیدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1054. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی مالیات و ساختار مالکیت با کارایی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران
1055. انجام پایان نامه ارتباط بین اهرم بدهی‌های قراردادی و برآوردی با بازده آتی حقوق صاحبان سهامشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1056. انجام پایان نامه رابطه بین دانش مالی مدیران میانی و سود (زیان)شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1057. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های قیمت به سودهرسهم و بازده حقوق صاحبانسهام با بازده مرکب سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1058. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده کل سهام شرکت‌های تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1059. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده مرکب سهام شرکت‌های تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1060. انجام پایان نامه بررسی کارایی مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون در امکان پیش بینی ورشکستگیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1061. انجام پایان نامه بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر سود پیش بینی شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1062. انجام پایان نامه بررسی روشهای نوین تأمین مالی بر ارزش بازار شرکت‌های تهران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار
1063. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانکها: شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران
1064. انجام پایان نامه بررسی محتوی اطلاعاتی فاکتورهای ریسک و ارزش بازارسهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1065. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل پیش بینی ورشکستگی آلتمن در بورس اوراق بهادار تهران
1066. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل پیش بینی ورشکستگی اسپرینگیت در بورس اوراق بهادار تهران
1067. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل پیش بینی ورشکستگی زیمسکی در بورس اوراق بهادار تهران
1068. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل پیش بینی ورشکستگی گراور در بورس اوراق بهادار تهران
1069. انجام پایان نامه برگشت اقلام تعهدی؛ سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1070. انجام پایان نامه اجتناب از مالیات و عملکرد آتی شرکت‌های با ساختار حاکمیت خوب طبق مدل دوپانت(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1071. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اجتناب از مالیات و بازده مجموع دارایی‌ها(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1072. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اجتناب از مالیات و حاشیه سود شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1073. انجام پایان نامه بررسی نحوه تأثیر مدیریت سود واقعی بر هزینه سرمایه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1074. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن محدودیت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1075. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1076. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت مالی در گردش و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1077. انجام پایان نامه تعامل بین مدیریت سرمایه درگردش واعتبارشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
1078. انجام پایان نامه بررسی بین چرخه تبدیل وجه نقدواغتبارشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
1079. انجام پایان نامه بررسی بین دوره وصول مطالبات واعتبارشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
1080. انجام پایان نامه اقلام تعهدی، پایداری سود و بازده‌های سهامدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1081. انجام پایان نامه بررسی رابطه رقابتی بودن بازار محصول و حاکمیت شرکتیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1082. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل نزدیک‌ترین همسایه
1083. انجام پایان نامه بررسی کارایی الگوریتم یادگیری ماشین درتخمین قیمت سهامپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1084. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل درخت تصمیم گیری
1085. انجام پایان نامه بررسی رفتار توده وار صندوق‌های بزرگ و کوچک سرمایه گذاری و صندوقهای دارای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران
1086. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ساختار سرمایه با نوساناتوجه نقد در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1087. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ساختار سرمایه با نوساناتوجه نقد صنعت در شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران
1088. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی شرکت‌های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران
1089. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان سهام شناور آزاد و بازده سهام درشرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1090. انجام پایان نامه بررسی رابطه سهام شناور آزاد با نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1091. انجام پایان نامه بررسی رابطه نرخ‌های شناور آزاد و حجم معاملات شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1092. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان سهام شناور آزاد ونقدشوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1093. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان افشای مدیریت و مدیریت سود واقعی بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1094. انجام پایان نامه رابطه سواد مالی با رفتارهای مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
1095. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی و حسابرسی مستقل بر پویایی ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1096. انجام پایان نامه تأثیر سیاستهای تقسیم سود بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1097. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی تمایز بر روی پاداش و انگیزه مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1098. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوع استراتژی شرکت ز بر روی پاداش و انگیزه مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1099. انجام پایان نامه ارتباط بین شاخصهای ارزیابی عملکرد با فرصت‌های سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1100. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1101. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر بازده دارایی‌های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1102. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری بر بازده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1103. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1104. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر عدم اطمینانمحیطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1105. انجام پایان نامه تأثیر شرکتهای نفتی بر بازار بورس اوراق بهادار تهران
1106. انجام پایان نامه بررسی ارتباط جریان نقدی آزاد با نرخ بازده دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1107. انجام پایان نامه تأثیر شناور بودن سهام شرکت بر رابطه میان نقدینگیسهام و حقوق سهام در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1108. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت پایانی سهام برای روز کاری بعد در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی و شبکه عصبی
1109. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایهگذاری بر شاخص عملکرد Q_TOBIN شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1110. انجام پایان نامه سهامداران نهادی و محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی غیر منتظره در بورس اوراق بهادار تهران
1111. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1112. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و نوع گزارشگری در انتخاب مدیران عالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1113. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای داروئی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1114. انجام پایان نامه رابطه میزان پایداری اقلام تعهدی و بازده دوره آتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1115. انجام پایان نامه تأثیر شاخص مخارج سرمایه‌ای بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت‌های بورس اوراق بهادار
1116. انجام پایان نامه بررسی نقش اهمیت ریسک اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
1117. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه بر سودآوری و ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1118. انجام پایان نامه روابط بین ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1119. انجام پایان نامه تحلیل پویا از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها: مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران
1120. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کنندگی دوگانگی مدیرعامل بر رابطه بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1121. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1122. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران
1123. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بدهی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1124. انجام پایان نامه بررسی تاثیرکیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1125. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1126. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نتایج مدلهای پیشبینی ورشکستگی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1127. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخص‌های نوین نقدینگی بر قابلیت پیش بینی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1128. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1129. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک و سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1130. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کننده حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سوددر شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1131. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی هیات مدیره و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1132. انجام پایان نامه بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر قیمت گذاری کمتر از اندازه عرضه اولیه سهام ( IPO ) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1133. انجام پایان نامه بررسی رابطه مرحله رشد چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1134. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی برون ترازنامه‌ای بر بازده دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1135. انجام پایان نامه بررسی اثرکیفیت ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1136. انجام پایان نامه تحلیل نقش تغییرات حجم پول بر نقدینگی سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1137. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازدهی سهام ROE در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1138. انجام پایان نامه بررسی تأثیرروش های تأمین مالی بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1139. انجام پایان نامه مالکیت مدیریتی بالا و تأثیر آن بر رابطه بین نسبت قیمت به سود( P/E ) و بازده غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1140. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر شاخص‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده در شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1141. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1142. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر شفافیت اطلاعات مالی وحسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1143. انجام پایان نامه عوامل مؤثر برساختار سرمایه شرکت مطالعه موردی صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران
1144. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر هزینه سرمایه‌ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1145. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی صورتهای مالی برقیمت سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
1146. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخص Z آلتمن بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1147. انجام پایان نامه تأثیر روشهای تأمین مالی بر سودآوری شرکتهای صنعت دارویی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1148. انجام پایان نامه تأثیر شاخص نسبت سود تقسیمی بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت‌های بورس اوراق بهادار
1149. انجام پایان نامه بررسی محدودیت‌ها و عوامل مؤثر سود بر بورس اوراق بهادار
1150. انجام پایان نامه تأثیر شاخص رشد فروش شرکت‌ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت‌های بورس اوراق بهادار
1151. انجام پایان نامه تأثیر شاخص‌های چرخه عمر شرکت‌ها بر محافظه کاری در صنایع فولاد شرکت‌های بورس اوراق بهادار
1152. انجام پایان نامه روش شاخص‌های کلیدی در رتبه بندی بانک‌های تجاری فعال در بورس اوراق بهادار بااستفاده فنون تحلیلی AHP-TOPSIS
1153. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبتهای فعالیت با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1154. انجام پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
1155. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی سود و جریان‌های نقدی ارائه شده در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1156. انجام پایان نامه تأثیر فرارهای مالیاتی بر ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1157. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1158. انجام پایان نامه طراحی سبد بهینه سهام با استفاده از رویکرد الگوریتم ژنتیک و مدل ویکور مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران
1159. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود و تغییرات در سود نقدی هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1160. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر ساختار مالکیت و نسبت P/E در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1161. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر مالکیت نهادی و نسبت P/E در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1162. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران
1163. انجام پایان نامه بررسی آزمون تجزیه واریانس حاصل از داده‌های تابلویی بر شاخص قیمت سهام بانکها در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1164. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1165. انجام پایان نامه بررسی رابطه تعادلی بلندمدت شاخص کل و شاخص قیمتی شرکتهای فعال بورس اوراق بهادار تهران با حجم معاملات: رویکرد یوهانسون یوسیلیوس
1166. انجام پایان نامه مقایسه تأثیر تحلیل بنیادی و تکنیکال در کسب بازده مناسب در بورس اوراق بهادار
1167. انجام پایان نامه همبستگی میان بهره وری سرمایه و بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادر تهران
1168. انجام پایان نامه تأثیر اطلاع رسانی به هنگام در بیمه و ریسک مربوط به سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
1169. انجام پایان نامه سیرتکاملی و بررسی فقهی معاملات اوراق مشتقه در بازار بورس تهران
1170. انجام پایان نامه رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1171. انجام پایان نامه نقش اهزم مالی در جزیان نقدی شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
1172. انجام پایان نامه نقش اطلاعات نامتقارن در گزارشگری مالی و تأثیر آن بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1173. انجام پایان نامه رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و نسبت کفایت سرمایه در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1174. انجام پایان نامه ارتباط میان مالکیت نهادی، اندازه شرکت و حق الزحمه خدمات حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1175. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1176. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رابطه بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1177. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نهادی و مالیات بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1178. انجام پایان نامه مرور نظری به رابطه سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1179. انجام پایان نامه بررسی ساختار سرمایه و الگوهای تأمین مالی شرکت سهامی در بورس اوراق بهادار قزوین
1180. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS
1181. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از تکنیک اسپلاین های نیمه پارامتری
1182. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی
1183. انجام پایان نامه مرور نظری بر محافظه کاری حسابداری و مدل‌های اندازه گیری آن و شفافیت گزارشگریشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
1184. انجام پایان نامه تأثیر پویایی موجودی کالا بر بازده سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1185. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مازاد جریان نقدی آزاد، راهبری شرکت و اندازه شرکت بر قدرت پیش بینی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1186. انجام پایان نامه بررسی تأثیرات متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه شرکتها(مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1187. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1188. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر جریان‌های نقدی آزاد بر رتبه افشای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1189. انجام پایان نامه تاثیروضعیت اهرمی شرکتها بر ارتباط بین بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدیدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1190. انجام پایان نامه بررسی رابطه خالص ورود (خروج)جریان وجوه نقدعملیاتی با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1191. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر نگرش سرمایه گذاران نسبت به معاملات بورس اوراق بهادار تهران
1192. انجام پایان نامه بررسی بازده دارایی و رابطه آن با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1193. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تخصص حسابداری کمیته حسابرسی بر مدیریت سود و تعدیل سود در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1194. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین پاداش اعضای هیأت مدیره و جریان‌های نقد عملیاتی غیرعادی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1195. انجام پایان نامه بررسی رابطه خطای تخمین اقلام تعهدی بر پایداری اقلام تعهدی و بازده آتی سهام شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1196. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قدرت قیمت گذاری در بازار محصول و رقابت در صنعت با مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1197. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت( E/P )آتی و رشد سود در بورس اوراق بهادار تهران
1198. انجام پایان نامه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی با تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1199. انجام پایان نامه بررسی حاکمیت شرکتی و نسبتهای اهرمی بر بهبود مدیریت شرکتهای بورس اوراق بهادار
1200. انجام پایان نامه بررسی تأثیر روش‌های تأمین مالی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1201. انجام پایان نامه بررسی بهبود عملکرد شرکتهای وابسته و فرعی بورس اوراق بهادار با اثر پذیری از نسبتهایسودآوری در جهت بهبود مدیریت
1202. انجام پایان نامه رابطه بین تحلیل بنیادی اطلاعات و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1203. انجام پایان نامه جایگاه بانک صادرات ایران در بورس اوراق بهادار تهران (با تکیه بر قیمت سهام )
1204. انجام پایان نامه تأثیر شاخصهای بنیادی بازار برشدت رابطه محافظه کاری و نقدینگی بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1205. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت جاری و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1206. انجام پایان نامه پیش بینی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار با رویکرد الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از ROA به عنوان متغیر پیش بین
1207. انجام پایان نامه تأثیر میانجی گری مازاد جریان نقد آزاد بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1208. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حقوق کارکنان و افزایش بدهی شرکت دربازار بورسو اوراق بهادار تهران
1209. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت با عملکرد شرکتهای صنایع معادن پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1210. انجام پایان نامه بررسیتأثیر متغیر ارزشبرند بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران
1211. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیر ارزش برند بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران
1212. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1213. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقدینگی بالا بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1214. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اعتباری بالا بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1215. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقدینگی پایین بر روابط بین فعالیتهای تجاری و نوسانات قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1216. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
1217. انجام پایان نامه بررسی اثر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1218. انجام پایان نامه ارزیابی مقایسه ایی مدل‌های قیمت گذاری دارایی سرمایه اییچند عاملیفاما و فرنچ ،چن وکارهارت با مدل قیمت گذاری تکعاملی شارپ در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1219. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت جاری و مقیاس حسابرسی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1220. انجام پایان نامه تحلیل نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص قیمت سهام صنایع بورس اوراق بهادار
1221. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینههای کارکنان، مربوط بودن ارزش و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1222. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر حجم تسهیلات بانکی دریافتی توسط شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1223. انجام پایان نامه مقدمه‌ای بر بعد جدید سرمایه فکری و تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک فعال در بورس و اوراق بهادار تهران
1224. انجام پایان نامه رابطه بین عوامل مختلف با ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1225. انجام پایان نامه ارتباط اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر ناهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
1226. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
1227. انجام پایان نامه ارزیابی برخی شاخص‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده در شرکتهای واسطه مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1228. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بانکها و شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1229. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین درماندگی مالی با مانده وجه نقد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1230. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1231. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین وجه نقد و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1232. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارائه مجدد بر رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1233. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1234. انجام پایان نامه تحلیل و بررسی ارتباط بین سیاست تسهیم سود و بازدهی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1235. انجام پایان نامه تحلیلی بر ارتباط بین بازده غیرعادی و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1236. انجام پایان نامه تأثیر تأمین مالی بر نسبت بدهی شرکت‌هایی با اندازه متوسط و کوچک در بورس اوراق بهادار تهران
1237. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختارمالکیت و سرمایه گذاران نهادی بر مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1238. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی بر ساختار مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1239. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقدی عملیاتی با نرخ بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1240. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر رابطه بین سرمایه در گردش و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1241. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیتبر دقت پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران
1242. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با حق الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1243. انجام پایان نامه تأثیر مالکیت خانوادگی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1244. انجام پایان نامه بررسی تأثیرروش های تأمین مالی بر عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1245. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی با درصد تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1246. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی با هزینه سرمایه سهام عادی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1247. انجام پایان نامه تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از مدل دچو و دیچو در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1248. انجام پایان نامه بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر ریسک اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1249. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت افشاء اجباری و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1250. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ترکیب سهامداران داخلی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1251. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه تحت مالکیت و سپردهها بر سودآوری بانکها: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1252. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگی کیفی بهموقع بودن اطلاعات مالیو محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1253. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و روابط سیاسی شرکت بر کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1254. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بازده داراییها در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1255. انجام پایان نامه بررسی عملکرد ماشین بردار پشتیبان در پیشبینی بحران مالی شرکتها مطالعهای در بورس اوراق بهادار تهران
1256. انجام پایان نامه پیش بینی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار با رویکرد الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از ROE به عنوان متغیر پیش بین
1257. انجام پایان نامه نقش کیفیت تعهدات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترسی به وام‌های بانکی
1258. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد شرکتهای هلدینگ بر سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1259. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاستهای تقسیم سود، نوسانات مخارج تحقیق و توسعه بر ارزشیابی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1260. انجام پایان نامه پیش بینی بحران مالی شرکت‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1261. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش در معرض ریسک (خطر) و کاهش ریسک سقوط (ریزش) قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1262. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کارآیی مدیریت و محافظه کاری ناملموس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1263. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار شرکت و موقعیت رقابتی در بازار محصول شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1264. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر برارزش شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1265. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بدهیهای داخلی مدیریت و هزینه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1266. انجام پایان نامه ارتباط پیش بینی جریان نقدی و اقلام تعهدی بر بازده ارزش دفتری به بازاری در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1267. انجام پایان نامه بررسی رابطه متغیرهای مالی و غیر مالی با بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1268. انجام پایان نامه ارائه مدل ساختاری جهت بررسی تأثیر خطاهای ادراکی و تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
1269. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر تیپ شخصیتی بر نوع سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
1270. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1271. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1272. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شیوه‌های تأمین مالی بر میزان سودآوری شرکت‌های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1273. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نظر حسابرس بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1274. انجام پایان نامه تحلیل تأمین مالی خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1275. انجام پایان نامه کاربرد رویکرد نوین پارادایم مالی رفتاری در سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
1276. انجام پایان نامه نقش اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری‌های مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1277. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره و دقت پیش بینی سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1278. انجام پایان نامه تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی‌های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1279. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و سطح افشای اختیاری در بورس اوراق بهادار تهران
1280. انجام پایان نامه بررسی تأثیرات عدم تقارن اطلاعاتی بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1281. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سلامت مالی و فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1282. انجام پایان نامه مطالعه اثر نوع مالکیت سهام برسلامت مالی وکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1283. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های سرمایه در گردش بر میزان ریسک عدم پرداخت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1284. انجام پایان نامه بررسی تأثیر خطاهای ادراکی بر نوع سرمایه گذاری سرمایه گذاران :مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
1285. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی ، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1286. انجام پایان نامه تأثیر ابعاد جهانی شدن در بورس اوراق بهادار
1287. انجام پایان نامه بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر هزینه حقوق صاحبان سهام بازدهسهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1288. انجام پایان نامه تأثیر ویژگی‌های غیرمالی شرکت بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1289. انجام پایان نامه کیفیت افشا برنقد شوندگی سهام و سرمایه شرکت‌ها، در بورس اوراق بهادار تهران
1290. انجام پایان نامه بررسی روابط بین ضریب قیمت به سود هر سهم ( P/E)با نسبتهای سودآوری(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
1291. انجام پایان نامه مطالعۀ رابطۀ اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل با سیاست تقسیم سودشرکت های گروه فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1292. انجام پایان نامه بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر اساس دومدل شارپ و ترینر
1293. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت با تصمیمات سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1294. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادر
1295. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری بر شاخص بازدهیدارایی ( ROA )شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1296. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظرگرفتن نقش مدیریت سود بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1297. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1298. انجام پایان نامه بررسی رابطه استقلال هیات مدیره و فرصت‌های سرمایه گذاری با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1299. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین شاخص‌های سنجش مدیریت موجودی کالا و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1300. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری بر بازدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1301. انجام پایان نامه «بررسی اثرات ساختار مالکیت نهایی و مالیات شرکت بر ساختار سرمایه در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران »
1302. انجام پایان نامه شناسایی رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی با سرمایه فکری ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1303. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت افشاء در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1304. انجام پایان نامه آیا سیاست تقسیم سود منجر به افزایش ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌شود؟
1305. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درماندگی مالی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1306. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چولگی کلاسیک بر بازده سهام در بورس و اوراق بهادار تهران
1307. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه نمایندگی در چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1308. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و سود تقسیمی هر سهم بر محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1309. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درماندگی مالی در مرحله نهفتگی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1310. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران
1311. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص‌های سودآوری با استفاده از روش تاپسیس فازی
1312. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی‌های سرمایه در گردش و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1313. انجام پایان نامه رتبه بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،نسبت ارزیابی و شاخص امگا M2 تهران با استفاده از نسبت‌های ضریب
1314. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت‌های ارزیابی عملکرد بازار بر بازده جاری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1315. انجام پایان نامه ارزیابی ریسک اعتباری بر مبنای عملکرد مالی و عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1316. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نوع استراتژی شرکت و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1317. انجام پایان نامه بررسی ناهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجه نقد در پیش بینی سودآوری آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1318. انجام پایان نامه نقش دولت در ترویج گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی ازدیدگاه دانشگاهیان و مدیران شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران در حوزه جغرافیایی تهران
1319. انجام پایان نامه اثرگذاری سطح نگهداشت وجه نقد شرکت بر ارتباط بین نوسانات جریانات نقدی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران
1320. انجام پایان نامه مطالعه و بررسی ارتباط بین بازده و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ایران طی سالهای 1386- 1390
1321. انجام پایان نامه کیفیت سود بازده سهام و نقش تعدیلی حجم معاملات در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
1322. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت پرداخت سو سهام و اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1323. انجام پایان نامه بررسی اثرات سرمایه فکری بر کارایی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1324. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت سود بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1325. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت به ارزش دفتری به بازار و چولگی بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1326. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1327. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بردرماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون لجستیک
1328. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و نسبت سود سهام پرداختنی در شرکتهای پذیرفته شده در صنعت خودروی بورس اوراق بهادار تهران
1329. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر میزان افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1330. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی بر بازده سود سرمایه‌ای در شرکتهای صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1331. انجام پایان نامه بهکارگیری الگوریتم رقابت استعماری در پیش بینی درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1332. انجام پایان نامه بررسی و تعیین عوامل مؤثر شاخصهای حسابداری بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1333. انجام پایان نامه تأثیر مشکلات نمایندگی جریانات نقدی آزاد بر رابطه بین قیمت سهام با عایدی و ارزش دفتری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1334. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر پایداری سود نقدشوندگی و ارزش شرکتهای پذیرفت شده در بورس اوراق بهاادار تهران
1335. انجام پایان نامه رابطه بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1336. انجام پایان نامه بررسی ارتباط متغیرهای مالی با نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1337. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر سرمایه گذاری فکری و سرمایه مالی بر خلق ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1338. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق حسابداری وارائه منصفانه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1339. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت Q توبین در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1340. انجام پایان نامه بررسی ارتباط عوامل درون شرکتی با نقاط مرجع استراتژیک استراتژی‌های مالی و اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صنعت داروسازی و پتروشیمی
1341. انجام پایان نامه کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن باالگوریتم ژنتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1342. انجام پایان نامه رابطه بین نسبتهای اهرمی و سود آوری با فرصت سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1343. انجام پایان نامه رابطه میان بازده واقعی و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار جریانهای نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1344. انجام پایان نامه بررس عوامل مؤثر بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1345. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل قیمت نفت، نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم بر تغییرات قیمت سهام شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
1346. انجام پایان نامه بررسی نقش سهامداران عمده بر رابطه میان فرصتهای سرمایه گذاری و رفتار فرصت طلبانه مدیران در شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با هدف دفاع از جایگاه نظام راهبری اثربخش و تاثیرات ان بر عملکرد شرکتها
1347. انجام پایان نامه نوع رقابت در بازار محصول و افشای اختیاری اطلاعات شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران
1348. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پیش بینی حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1349. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حق الزحمه حسابرسی واقعی بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1350. انجام پایان نامه موانع اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1351. انجام پایان نامه بررسی رابطه چسبندگی هزینه‌ها و دقت سود هر سهم پیش بینی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1352. انجام پایان نامه ارتباط بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با سطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران
1353. انجام پایان نامه بررسی نقش روابط سیاسی شرکت بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1354. انجام پایان نامه بررسی ارتباط چرخه تبدیل وجه نقد جریانات نقدی و عملکرد مالی شرکتهای پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی: صنعت خودرو
1355. انجام پایان نامه بررسی اثر تعدیل کنندگی چرخه عمر بر رابطه بین سودآوری نوسان پذیری بازده سهام و سرمایه فکری بر ارزش شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1356. انجام پایان نامه تأثیر نوسانات برآورد مدیریت از سود هر سهم بر روی تغییرات ارزش حرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1357. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی خارجی ونوسان سود بر رابطه بین محافظه کاری و خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1358. انجام پایان نامه بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1359. انجام پایان نامه بررسی رایطه سرمایه فکری و متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1360. انجام پایان نامه بررسی اثر سررسید بدهی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مای و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1361. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ اخلاق سازمان بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1362. انجام پایان نامه بررسی رفتار توده وار صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک در شرایط رونق و رکود اقتصادی و بررسی رفتار توده وار صندوق‌های دارای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهارن
1363. انجام پایان نامه یررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1364. انجام پایان نامه بررس تأثیر ساختار سرمایه بر هزینه‌های نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1365. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستمهای حسابداری کامپیوتر بر مدیریت ریسک حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1366. انجام پایان نامه ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت اهای پذیرفه شده در بورس اوراق بهادار تهران
1367. انجام پایان نامه بررسی رابطه دوره تصدی حسابرسی و رتبه حسابرسی معتمد بورس با کیفیت حسابرسی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1368. انجام پایان نامه پیش بینی درماندگی مالی شرکتها براساس مدل‌های ورشکتسگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1369. انجام پایان نامه بررسی ارتباط معیارهای عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر شاخصصنعت بانکداری با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی
1370. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی چرخه عمر شرکت با هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1371. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد پایداری شرکت بر عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1372. انجام پایان نامه تأثیر نظام راهبردی شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده با عرضه عمومی اولیه IPO در بورس اوراق بهادار تهران
1373. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تغییر مدیرعامل بر عدم تقارن اطلاعاتی درشرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1374. انجام پایان نامه اثرات تنوع بخشی شرکت بر فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتیدرشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1375. انجام پایان نامه تأثیر فرصت‌های رشد بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1376. انجام پایان نامه اندازه گیری کارایی نسبی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششیدادهها (مطالعه موردی: صنعت بانکداری)
1377. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نقدشوندگی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
1378. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سازوکار حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حساباری در شرکتهای کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1379. انجام پایان نامه بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بر بازده سهام و بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1380. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین شاخص قیمت سهام و نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از رویکرد رگرسیون quantile
1381. انجام پایان نامه برآورد تغییرات سودآوری آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران: بر مبنای تغییرات سودآوری صنعت
1382. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکتی با پایداری شرکتی در بورس اوراق بهادار
1383. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1384. انجام پایان نامه بررسی ارتباط رسک اعتباری با نقدشوندگی و سودآوری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1385. انجام پایان نامه بررسی نقش گزارشگری مالی در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
1386. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی هیئت مدیره و معاملات بااشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1387. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهدار تهران
1388. انجام پایان نامه تأثیر ریسک تجاری بر مبنای ارزش بازار بر ارزش افزوده بازار شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1389. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1390. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد شرکت بر ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق تهاران
1391. انجام پایان نامه بررسی ارتباط هزینه سرمایه نسبت به مرحله افول از مراحل چرخه عمر شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
1392. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1393. انجام پایان نامه ارتباط ساختار سرمایه با پرداختی کارکنان و پاداش مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1394. انجام پایان نامه بررسی کارایی الگوی ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم موجک گسسته در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
1395. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریانهای وجه نقد آزاد مازاد و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1396. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای ارزش آفرینی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1397. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای ارزیابی عملکرد تلفیقی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1398. انجام پایان نامه تأثیر دوره تصدی حسابرسی و تخصص حسابرسی در صنعت بر شفافیت گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1399. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1400. انجام پایان نامه مقایسه هزینه سرمایه در طول چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1401. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اجتناب ازمالیات ونسبت کیوتوبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1402. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین گرایشات رفتاری سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در مخارج تحقیق وتوسعه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1403. انجام پایان نامه تأثیر تفاوتهای فرهنگی بر اخلاق حرفه‌ای حسابداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1404. انجام پایان نامه تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی هزینه حقوق صاحبانسهام بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1405. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1406. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزمهای نظام راهبری و ارزش افزوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1407. انجام پایان نامه تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1408. انجام پایان نامه بررسی رابطه رقابت بازار محصول با مدیریت سود اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1409. انجام پایان نامه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (رتبه بندی گروه منتخب صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران)
1410. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بحران مالی جهانی
1411. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از متغیرهای حسابداری با دو مدل آلتمن و اسمایوسکی در بورس اوراق بهادار تهران
1412. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1413. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران
1414. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کنترل‌های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل دیچو و دچو
1415. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کنترل‌های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل مک نیکولز
1416. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کنترل‌های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران
1417. انجام پایان نامه رابطه بین انواع مالکیت سهامداران با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
1418. انجام پایان نامه تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1419. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تعداد جلسات هیات مدیره و حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1420. انجام پایان نامه بررسی ورشکستگی در شرکت‌های برتر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت‌های مالی
1421. انجام پایان نامه بررسی رابطه افزایش تدریجی درجه اهرم عملیات و درجه اهرم مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1422. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت با هموارسازی سود و سورپرایز شدن از سود در بورس اوراق بهادار تهران
1423. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان زمان سرمایه گذاری، ساختار سرمایه، و محدودیت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار
1424. انجام پایان نامه رابطه سرمایه انسانی با ارزش بازار شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
1425. انجام پایان نامه رابطه مالکیت مدیریت و محافظه کاری در پیش بینی سود توسط مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1426. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت سود برعدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1427. انجام پایان نامه ارتباط بین میزان افشای اطلاعات محیط زیست شرکت‌ها با کیفیت سود (مطالعه موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1428. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چرخه حیات شرکت بر محافظه کاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1429. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1430. انجام پایان نامه رابطه کارایی سرمایه و سرمایه ساختاری با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1431. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی بر ریسکهای تجاری، مالی ونقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1432. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1433. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد سود شرکت بر ضریب قیمت بر درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1434. انجام پایان نامه ارتباط بین اقلام تعهدی و محافظه کاری مشروط در صنایع شیمیایی نفتی و داروئی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1435. انجام پایان نامه تأثیر شفافیت اطلاعات مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1436. انجام پایان نامه بررسی فرصت سرمایه گذاری با تجزیه و تحلیل ساختار مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازاهرم مالی
1437. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری اثر بخش صکوک در بورس اوراق بهادار تهران
1438. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در بانک‌ها مطالعه موردی: (بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1439. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان استقلال هیئت مدیره و شفافیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران
1440. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی با به موقع بودن گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1441. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی گروه‌های تأثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار مازندران
1442. انجام پایان نامه رابطه بین مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی و توانایی پیش بینی سود در شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1443. انجام پایان نامه اثر وجود کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرس توسط آن بر تصمیمات سرمایه گذاری (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادارتهران)
1444. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
1445. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب ساختار سرمایه با نرخ بازده سرمایه و ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1446. انجام پایان نامه اثر تحریم اقتصادی بر نسبت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1447. انجام پایان نامه حاکمیت شرکتی و تغییر پذیری ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1448. انجام پایان نامه ارتباط بین افشاء داوطلبانه اطلاعات و تصمیم‌های سرمایه گذاری مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1449. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
1450. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت تأمین مالی بر رابطه بین سرمایه درگردش و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1451. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر محافظه کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1452. انجام پایان نامه رابطه دارایی‌ها با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1453. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1454. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های مالی در بورس اوراق بهادار تهران
1455. انجام پایان نامه بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1456. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان نسبت‌های مالی با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1457. انجام پایان نامه بررسی بازاریابی درونی و ارتباط آن با مشتری گرایی کارکنان بورس اوراق بهادار تهران
1458. انجام پایان نامه بررسی درصد سهام شناور بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری کمتر از حد عرضه اولیه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1459. انجام پایان نامه رابطه بین چرخه عملیاتی و محدودیت مالی در شرایط عدم اطمینان محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1460. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و جریان نقدی آزاد با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1461. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل تجربی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1462. انجام پایان نامه رابطه بین رفتار معاملاتی سهامداران نهادی و بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1463. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تنوع شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1464. انجام پایان نامه تأثیر متغیرهای حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت خودرو و قطعات)
1465. انجام پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی (مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1466. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1467. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارش‌های مالی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
1468. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محدودیت مالی، مخارج سرمایه‌ای و تخطی مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1469. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معادلات با اشخاص وابسته و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1470. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین افشاء داوطلبانه اطلاعات و کارایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1471. انجام پایان نامه تأثیر فرصت‌های رشد و سرمایه گذاری برنقد شوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1472. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین پیش بینی فروش و چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1473. انجام پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1474. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نوع مالکیت نهادی و کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1475. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین محافظه کاری و چسبندگی هزینه‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1476. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1477. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه ساختاری و فیزیکی بر ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1478. انجام پایان نامه بررسی محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای اصلی صورت جریانات وجه نقد در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1479. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبت‌های فعالیت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی
1480. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین خرید سهام نقدی و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1481. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر عدم اطمینان محیطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1482. انجام پایان نامه بررسی رابطه عوامل فردی و سازمانی و ابهام نقش در میان حسابرسان داخلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1483. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و مربوط بودن اطلاعات و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1484. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1485. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر پایداری سود و ارزش گذاری سود در بورس اوراق بهادار تهران – ایران
1486. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگی‌های هیأت مدیره ومالکیت نهادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1487. انجام پایان نامه ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت‌های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1488. انجام پایان نامه مقایسه مربوط بودن تغییرات سود در رابطه بازده- سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1489. انجام پایان نامه مقایسه مربوط بودن سطوح سود در رابطه بازده- سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1490. انجام پایان نامه بررسی تأثیر معیارهای سنتی حسابداری بر خلق ارزش در شرکتهای سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
1491. انجام پایان نامه بررسی تأثیر معیارهای سنتی حسابداری بر ریسک در شرکت‌های سرمایه محور فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
1492. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت سهام در دست و تعداد سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
1493. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش ازحد مالکیت بر محدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران
1494. انجام پایان نامه مقایسه شدت تأثیر ظرفیت استقراضی و سود آوری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1495. انجام پایان نامه تأثیر فاکتورهای سازمانی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1496. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه ودامنه رقابت بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران
1497. انجام پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سود بر پایه توانایی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1498. انجام پایان نامه بررسی محافظه کاری بر پایه توانایی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1499. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محدودیت‌های تأمین مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1500. انجام پایان نامه بررسی کارایی روشهای هوش مصنوعی( RBF وANFIS ) بر پیشبینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران
1501. انجام پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش و کارایی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1502. انجام پایان نامه تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1503. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استقلال هیئت مدیره و سرمایه گذاری دربخش های دانشی در بورس اوراق بهادار تهران
1504. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش برمدیریت سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1505. انجام پایان نامه شناسایی و تبیین رابطه بین سود حسابداری و جریان نقدی عملیاتی بابازده سهام در شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران
1506. انجام پایان نامه بررسی هلدینگ ساختمانی ایرانیان اطلس به عنوان برترین شرکت بورس اوراق بهادار
1507. انجام پایان نامه بررسی اثرات چرخه عمر شرکتها بر نحوه چگونگی تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1508. انجام پایان نامه بررسی تأثر شفافیت اطلاعات مالی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتها و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1509. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی شرکت ای لاستیک پلاستیک بورس اوراق بهادار تهران
1510. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1511. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت کیوتوبین در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1512. انجام پایان نامه ساختار سرمایه پویا و حاکمیت شرکتی مطالعه موردی: صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران
1513. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخصهای اقتصاد کلان بر تغییرات قیمتهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1514. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت و اهرم مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1515. انجام پایان نامه ارتباط بین رقابت بازار تولید عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1516. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادارتهران
1517. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1518. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد سود خالص و ارزش دفتری دارایی‌های با هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1519. انجام پایان نامه تأثیر تداوم موقت انتهاب حسابرس متخصص بر کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادارتهران
1520. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1521. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1522. انجام پایان نامه تخمین حالات مختلف خرید سهام با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
1523. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد بر مالکیت نهادی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1524. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظ کاری شرطی غیر شرطی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1525. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود خالص حسابداری و جریانهای وجوه نقد عملیاتی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1526. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریان‌های نقد آزاد نرخ رشد سود در شرکتهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1527. انجام پایان نامه بررسی کنترل مالی وغیر مالی بر نحوه محافظه کاری در صورتهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1528. انجام پایان نامه بررسی و ارزیابی عملکرد پرداخت مالیات سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1529. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبتهای نقدنیگی و توان پرداخت تعهدات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1530. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد براساس ارزش افزوه اقتصادی با قیمت سهام بر سود هر سهم شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1531. انجام پایان نامه بررسی محافظه کاری در شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1532. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1533. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت سود بر سرمایه گذاری‌های بلندمدت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1534. انجام پایان نامه تأثیر هزینه نماینگی بر چگونگی تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1535. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت واجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1536. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درصد سرمایه گذاراران نهادی بر مدت تصدی حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1537. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نقدشوندگی وارزش شرکت‌ها در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1538. انجام پایان نامه تأثیر افشای داوطلبانه بر میزان مربوط بودن سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1539. انجام پایان نامه هزینه‌های نمایندگی و قیمت گذاریخدمات حسابرسی مستقل در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق تهران
1540. انجام پایان نامه بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1541. انجام پایان نامه تأثیر بررسی واکنش بازار سهام به چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1542. انجام پایان نامه رابطه بین کیفیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1543. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حساسی جریان نقدی نامتقارن بر نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1544. انجام پایان نامه تحلیل همسنجی تورم بر متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
1545. انجام پایان نامه قابلیت‌های عملیاتی بازاریابی و انعطاف پذیری مالی گروه شرکتهای واسطه گری مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1546. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت اجتماعی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1547. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توان اعتباری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر نوسان پذیری ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
1548. انجام پایان نامه امکان سنجی انتشار اوراق مرابحه در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1549. انجام پایان نامه مالکیت مدیران، اهرم و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1550. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین استقلال مدیران ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1551. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدارتهران
1552. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تمرکز مالکیت و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1553. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نوع مؤسس حسابرسی و ارزش ایجاد شده برای سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1554. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه و سیاستهای تقسیم سود سهام بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1555. انجام پایان نامه برری ارتباط بین شاخصهای آتی حسابداری بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1556. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران سال 1392- 1382
1557. انجام پایان نامه بررسی تاثیبر تغییر سود سالانه شرکتهای صنایع غذایی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1558. انجام پایان نامه بررسی شاخص آلتمن در خصوص صورتهای مالی تلفیقی و اصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در اقتصاد تورمی
1559. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1560. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی برنوسانات حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1561. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر بازده دارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1562. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی منفی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1563. انجام پایان نامه بررسی بازده غیر عادی ناشی از اعلان سود سنواتی با توجه به فرصتهای رشد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1564. انجام پایان نامه بررسی بازده غیر عادی ناشی از اعلان سود سنواتی با توجه به اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1565. انجام پایان نامه بررسی بازده غیر عادی ناشی از اعلامیه سود سنواتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1566. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سازو کارهای خارجی راهبری شرکت و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاار تهران
1567. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیستم رتبه بندی شفافیت بر اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1568. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سازوکارای داخلی راهبری شرکت و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1569. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1570. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ایجاد بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1571. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد براساس ارزش افزوه اقتصادی باارزشیابی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1572. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزیابی عملکرد براساس ارزش افزوده اقتصادی با ارزش سهام بر مبنای خالص ارزش دارایی‌های شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
1573. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین متغیرهای سود با بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1574. انجام پایان نامه بررسی تاثیبر سودهای تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1575. انجام پایان نامه شناسایی عوامل تعیین کننده در سیاست نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1576. انجام پایان نامه اثر خطای پیش بینی سود بر بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالور د به بورس اوراق بهادار تهران
1577. انجام پایان نامه بررسی قدرت توضیحی سرمایه مالی در پیش بینی سود هر سهم آتی در بورس اوراق بهادار
1578. انجام پایان نامه بررسی مدلهای ارزشگذاری دارایی‌های در بورس اوراق بهادار تهران
1579. انجام پایان نامه بررسی حساسیت نامتقارن در سطح وجه نقد نگهداری شده نسبت به جریان‌های نقدی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1580. انجام پایان نامه بررسی حساسیت نامتقارن در سطح وجه نقد نگهداری شده نسبت به جریان‌های نقدی با درن ظر گرفتن محدودیت مالی خارجی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1581. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد بنگاههای گروه داروسازی قبل از عرضه سهام ممتاز بر افت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 1392-1382
1582. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین برخی معیارهای حاکمیت شرکتی بامدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1583. انجام پایان نامه ارتباط بین افشا داوطلبانه اطلاعات حاکمیت شرکتی و تصمیم‌های سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهارن
1584. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی و ارزش شرکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1585. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر اقلام تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1586. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار
1587. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین شاخصهای جاری حسابداری بر ارزش بازار درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1588. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد جاری شرکت بر ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1589. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس سوددر شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1590. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر میزان ریسک پذیری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1591. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده میزان نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)
1592. انجام پایان نامه تأثیر عوامل مالی و غیرمالی بر سود سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
1593. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران
1594. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1595. انجام پایان نامه تببین رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1596. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود بر فرصت‌های رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1597. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و جریان‌های وجه نقد آزاد شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1598. انجام پایان نامه رابطه بین رقابت در بازار محصول با مدیریت سود ناشی از اقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1599. انجام پایان نامه سرمایهگذاری در سپرده‌های بانکی و رابطه آن با نقدشوندگی و تشکیل سرمایه (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)
1600. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران
1601. انجام پایان نامه تأثیر وضعیت مالی بر ویژگی‌های کیفی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1602. انجام پایان نامه بررسی نوسانات نرخ بهره و ارز بر بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1603. انجام پایان نامه بررسی رابطه محافظه کاری شرطی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1604. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تنوع بر ریسک سیستماتیک و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1605. انجام پایان نامه بررسی واحدهای تصمیم گیری بورس اوراق بهادار باروشDEA وTOPSIS برمبنای نسبت‌های مالی
1606. انجام پایان نامه بررسی رابطه محافظه کاری، افشاء اطلاعات و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1607. انجام پایان نامه مطالعه معیارهای عملکرد کارت ارزیابی متوازن با روش دلفی و رتبه بندی آنها با ماتریس رتبه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران
1608. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت E/P آتی و رشد فروش در بورس اوراق بهادار تهران
1609. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس اوراق بهاداربا استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی
1610. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل به عنوان یکی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1611. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشا قابلیت اتکا و بهموقع بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1612. انجام پایان نامه تأثیر سطح افشای شاخص‌های سرمایه فکری سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری،سرمایه رابطه‌ای بر روی هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1613. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1614. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعضای حاکمیت شرکتی داخلی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1615. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1616. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تغییرات بازده دارایی بر بازده سود سرمایه‌ای در شرکتهای صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1617. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت‌های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست‌های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1618. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک در کاهش آثار تحمیلی سیاست‌های تقسیم سودبر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1619. انجام پایان نامه رابطه ریسک اعتباری و عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1620. انجام پایان نامه بررسی تأثیر گروههای تجاری بر هزینه‌های حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1621. انجام پایان نامه تأثیر پایداری و قابلیت پیشبینی سود برارزش بازار سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1622. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافطه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1623. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های حسابرس و تجدید ارائه صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1624. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر چرخش حسابرس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1625. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب سهام داران بر سود نقدی تقسیم شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1626. انجام پایان نامه کیفیت سود مبتنی بر محافظه کاری و رابطه آن با بازده داراییها و سود نقدی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1627. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و کیفیت حسابرسی بر ضریب واکنش سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1628. انجام پایان نامه رابطه میان محافظه کاری و کیفیت سود شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
1629. انجام پایان نامه مطالعه اثر مدیریت سرمایه در گردش بر جریان نقد آزاد در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1630. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1631. انجام پایان نامه بررسی بازده پرتفوی سهام ایجاد شده بر مبنای تحلیل بنیادی با بکارگیری استراتژی معاملاتی تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران
1632. انجام پایان نامه تأثیر ساختار سرمایه و چرخه عملیات بر نگهداشت وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1633. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سهام شناور آزاد و فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1634. انجام پایان نامه اثرات سوگیری‌ها و نیات رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1635. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی شرکت‌های تولیدی با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شرکت‌های سیمان بورس اوراق بهادار تهران)
1636. انجام پایان نامه بررسی نقش سبک سرمایه گذاری بر پیش بینی بازده سهام شرکت‌های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران
1637. انجام پایان نامه میان عدم تقارن اطلاعاتی، نقد شوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1638. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر متغیرهای مالی مؤثر بر اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1639. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نااطمینانی غیر سیستماتیک بر ریسک سرمایه گذاری با تاکید برنقش ارزش آفرینی شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1640. انجام پایان نامه اثر اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1641. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تنوع سازی شرکتی و فرصت رشد بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفتهشده بورس اوراق بهادار تهران
1642. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1643. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد شرکت بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهایبزرگ، متوسط و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1644. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت داخلی بر محافظه کاری حسابداری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1645. انجام پایان نامه بررسی عناصر ریسک غیر سیستماتیک بر کاهش ریسک سرمایه گذارانمطالعه موردی: ( بازار بورس اوراق بهادار تهران)
1646. انجام پایان نامه بهبود عملکرد مالی سازمان بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگمطالعه موردی : شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1647. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستماتیک با تاکید بر پایداری سود شرکت(مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1648. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1649. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با سیاست تقسیم سود و معاملات با اشخاص وابسته درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1650. انجام پایان نامه مقایسه مدل مخاطره با روشهای سنتی پیشبینی ورشکستگی در بورس اوراق بهادار تهران
1651. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1652. انجام پایان نامه تأثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1653. انجام پایان نامه تأثیر نسبت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره وکیفیت اطلاعات مالی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1654. انجام پایان نامه تأثیرات متغیرهای مالی بر قیمت سهام و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1655. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر حاشیه سود در شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1656. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد شرکت و معیارهای تعهدی و نقدی فعالیتهای عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1657. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شبکه عصبی سری زمانی
1658. انجام پایان نامه مطالعه ویژگی‌های هیئت مدیره و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
1659. انجام پایان نامه بررسی و مطالعه مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
1660. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بدهی صنعت و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1661. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سوددهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی
1662. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1663. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین محافظه کاری شرط و قید و شرطی در لیست سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1664. انجام پایان نامه تأثیر چرخه عمر شرکت بر رابطه‌ی بین اندازه‌ی هیئت مدیره و عملکرد مالی(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1665. انجام پایان نامه تأثیر سطح نگهداری وجه نقد و کیفیت سود بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1666. انجام پایان نامه تطبیق و ارائه مدل بهینه آستانه قیمتی روزانه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران باقوانین عرضه و تقاضا
1667. انجام پایان نامه بررسی قدرت تبیین مدل RA-CAPM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداار تهران
1668. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازده سرمایه گذاری تغیرا ت منافع نقدی با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1669. انجام پایان نامه برسی تاثیرات اظهار نظر حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
1670. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت‌های واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1671. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بهبود توسعه صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
1672. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر ریسک نقدینگی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1673. انجام پایان نامه مطالعه اثرگذاری عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت نهادی بر مدیریت سود مثبت و منفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1674. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی نوع نگرش مدیریت به نیروی انسانی و سبک رهبری با تعهد سازمانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1675. انجام پایان نامه خوشه بندی نسبت‌های مالی و شناسایی شاخص‌های کلیدی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل رابطه خاکستری
1676. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1677. انجام پایان نامه بررسی رابطه اخلاق حرفه ایی مدیران بر بهبود تصمیم گیری آنان در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
1678. انجام پایان نامه رتبه بندی و ارزیابی ریسک شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس نسبت‌های اهرمی با استفاده از مدل تاپسیس فازی
1679. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1680. انجام پایان نامه مدل ساختار تفسیری ( ISM ) برای سطح بندی عوامل تأثیر گذار در انتخاب سبدسهام در بورس اوراق بهادار
1681. انجام پایان نامه ارتباط بین عملکرد شرکتها پس از عرضه عمومی اولیه و مدت زمان سپری شدهاز پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران
1682. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد تعدیل شده با ریسک شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1683. انجام پایان نامه ارتباط میان مالکیت دولت، اندازه شرکت و قیمتگذاری خدمات حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1684. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و ارزش اضافی ایجاد شده از طریق فروش داراییهادر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1685. انجام پایان نامه هزینه‌های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقلدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1686. انجام پایان نامه نقد شرکتهای وجه نگهداشت با سطح عملیاتی چرخه و بررسی ارتباط بین تورم، ریسک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1687. انجام پایان نامه تأثیر معیارهای انعطاف پذیری مالی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1688. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و افشای داوطلبانه مسئولیت‌های مدیریتی برایگزارش های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1689. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم و عملکرد شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1690. انجام پایان نامه تأثیر جنسیت حسابرس و دوره تصدی حسابرس بر اظهارنظر گزارش حسابرسیشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1691. انجام پایان نامه بررسی محافظه کاری در شرکت‌های خانوادگی پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1692. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین میزان اقلام تعهدی حسابداری در زمان عرضه عمومی اولیه وعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1693. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و شدت رقابت در بازار محصول بر بهره وریشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1694. انجام پایان نامه بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوریشرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1695. انجام پایان نامه بررسی کنترل‌های مالی و غیر مالی بر نحوه محافظه کاری در صورت‌های مالیدر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1696. انجام پایان نامه بررسی میزان کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1697. انجام پایان نامه بررسی اثرات چرخه عمر شرکت‌ها بر نحوه چگونگی تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1698. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین ساختار راهبری شرکتی و درماندگی بحران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1699. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1700. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد حسابداری و سرمایه در گردش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1701. انجام پایان نامه بررسی اثر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
1702. انجام پایان نامه تحلیل رابطه دو سویه میان نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار در سه کشور منتخب آسیایی ایران، کره جنوبی، مالزی
1703. انجام پایان نامه ارائه مدل اثرات ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1704. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1705. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1706. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بحران ارزی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
1707. انجام پایان نامه بررسی عملکرد مدلهای GARCH(1,1) و TGARCH در پیش بینی نوسان شاخص بورس بازار اوراق بهادار تهران در سه دوره زمانی قبل ، طی و پس از بحران ارزی سال 1391
1708. انجام پایان نامه بررسی اثر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی واخلاقی بر عملکرد مالی در صنایع شیمیایی، دارویی و خودروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1709. انجام پایان نامه بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعات سرمایه گذاران بر بازدهی استراتژی شتاب در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1710. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد شرکت، جریان نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
1711. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان ویژگی‌های ریسک شرکت و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار قیمت‌های هدف و اخبار بازده مورد انتظار خاص شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرآن
1712. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین وجود عضو هیات مدیره مشترک با عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1713. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1714. انجام پایان نامه بررسی رابطه نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1715. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سهام شناور آزاد و فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1716. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به اندازه شرکتها
1717. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جنسیت و شایعات سیاسی بر خطاهای ادراکی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
1718. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت سرمایه گذاران از خدمات کارگزاری‌ها با استفاده از مدل سروکوال در بورس اوراق بهادار تهران
1719. انجام پایان نامه شناسایی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان بازده مازاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1720. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری بر بازده دارایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1721. انجام پایان نامه رابطه بین ترکیب دارایی‌ها و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1722. انجام پایان نامه اثر مدیریت سرمایه در گردش و حاکمیت شرکتی بر سود آوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1723. انجام پایان نامه مقاسیه مدل‌های شبکه عصبی و رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام مبتنی برشاخص های مدیریت ریسک در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1724. انجام پایان نامه تأمین مالی حققو و افشای مسئولیت اجتماعی ( مورد مطالعه ؛ صنایع دارویی و خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
1725. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درصد مالکیت مالکان نهادی بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1726. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاشیه سود ناخالص بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1727. انجام پایان نامه بررسی رابطه جنسیت و معنویت در کار بر رفتارهای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
1728. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی بر فرصت رشد در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1729. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین عناصر مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1730. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1731. انجام پایان نامه بررسی ساختار حاکمیت شرکتی و نقدینگی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392
1732. انجام پایان نامه کاربرد شبکه‌های عصبی پرسپترون چند لایه برای پیش بینی مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
1733. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین خصیصه‌های مؤسسات حسابرسی و مکانیزم هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1734. انجام پایان نامه بررسی اثر متقابل تجدید ارائه صورت‌های مالی بر تغییر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1735. انجام پایان نامه بررسی رابطه سود سهام تقسیمی و سرمایه در گردش با بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1736. انجام پایان نامه بررسی رابطه سود سهام تقسیمی با بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1737. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه در گردش با بازده غیرعادی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1738. انجام پایان نامه بررسی رابطه سود سهام تقسیمی، سرمایه در گردش و ارزش شرکت با بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1739. انجام پایان نامه نقش استراتژی رقابتی و تولید در عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1740. انجام پایان نامه جریانهای نقدی و ارزیابی سهام شرکتهای پذیرفته شده بورسی مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
1741. انجام پایان نامه نقش محافظه کاری حسابداری در سوگیری پیش بینی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1742. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالیات متهورانه شرکت و خط مش‌های بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1743. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1744. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت جریانات نقدی و رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1745. انجام پایان نامه تأثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام صنعت خودرو وساخت قطعات آن در بورس اوراق بهادارتهران
1746. انجام پایان نامه شناسایی تأثیر پیش بینی پذیری سود بر میزان بازده مازاد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1747. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تغییرات سود خالص بر بازده سود سرمایه‌ای در شرکت‌های صنعت شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1748. انجام پایان نامه اثر تحریم اقتصادی بر نسبتهای سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1749. انجام پایان نامه بررسی رابطه اهرم مالی با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1750. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
1751. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری‌ها و کیفیت اطلاعات براختیارات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1752. انجام پایان نامه بررسی ارتباط هموارسازی سود با سودآوری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1753. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سازوکارهای برون سازمانی حاکمیت شرکتی بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1754. انجام پایان نامه پیشبینی قیمت سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل PCA-NNمقایسه آن با مدلARIMA
1755. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی بر هزینه بدهی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1756. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت کنترل مالکانه، سودآوری و فرصتهای رشد بر ساختارسرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1757. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تآمین مالی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1758. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر تقلب گزارش‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1759. انجام پایان نامه بررسی رابطهبین کارایی سرمایه انسانی و نسبت بازده داراییها شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1760. انجام پایان نامه بررسی تأثیر صادرات بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1761. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و به موقع بودن گزارش حسابرسی برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1762. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و مدیریت سود بر مبنای فعالیت واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1763. انجام پایان نامه کاربرد الگوریتم بهینه سازی فاخته و روش SVR در پیشبینی جهت تغییرات شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران
1764. انجام پایان نامه مطالعه رابطه ویژگی‌های ریسک شرکت و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اخبار جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1765. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر متغیرهای مالی مؤثر بر اوراق بهادار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1766. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی تنوع و عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1767. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1768. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1769. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رویه‌های هیات مدیره با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1770. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تنوع گرایی عملیاتی بر محدودیت‌های تأمین مالی در منتخبی ازصنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
1771. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سازوکارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی بر سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1772. انجام پایان نامه واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پس از انتشار صورت‌های مالی با استفاده از تبدیل موجک
1773. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1774. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر همزمانی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1775. انجام پایان نامه مطالعه اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر متغیرهای مالی مؤثر بر اوراق بهادار(مطاله موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
1776. انجام پایان نامه توانایی وتاثیرنسبت های مالی در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران(مدل آلتمن )
1777. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و پاداش پرداختشده بههیئتمدیره در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1778. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین مخارج شرکت و ارزشافزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
1779. انجام پایان نامه بررسی اثرات هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود بر فرصت‌های رشد شرکت هایسرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1780. انجام پایان نامه تأثیر تحریم‌های صادرات و واردات بر شاخص سهام شرکتهای خودرویی پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
1781. انجام پایان نامه ارائه روش تلفیقی AHP فازی و TOPSIS جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌های بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده صنعت پودرهای صنعتی)
1782. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1783. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مالی و غیر مالی بر سود سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1784. انجام پایان نامه تأثیر قراردادهای تبعی و آتی بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1785. انجام پایان نامه ارزیابی مالی شرکت‌های کارگزاری بورس کالای ایران و مقایسه رتبه بندی رویکرد ترکیبی (ARAS-FAHP) با رتبه بندی بورس و اوراق بهادار
1786. انجام پایان نامه تحلیل رابطه‌ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1787. انجام پایان نامه شیوه‌های جدید تحلیل عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار
1788. انجام پایان نامه رابطه بین حسابرس متخصص صنعت و ریسک پذیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران : با تاکید بر تأثیر سرمایه گذاران نهادی
1789. انجام پایان نامه تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1790. انجام پایان نامه تأثیر درماندگی مالی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
1791. انجام پایان نامه تأثیر ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی بانک در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مازندران
1792. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بیش ارزشیابی سهام و حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر نقش مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1793. انجام پایان نامه تأثیر تحریم‌های صادرات و واردات بر شاخص سهام بانک‌ها و مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1794. انجام پایان نامه تأثیر تبلیغات بر نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1795. انجام پایان نامه ارزیابی پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل اسپرینگیت
1796. انجام پایان نامه بررسی الگوهای بازدهی و معاملاتی سرمایه گذاران در تاریخ‌های اعلان سود در بورس اوراق بهادار
1797. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر ارتباط بین ارزش و ارزش آفرینی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1798. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر بازده و ارزش افزوده سرمایه بکاررفته در بورس اوراق بهادار تهران
1799. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و حساسیت جریان وجوه نقد سرمایهگذاری (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
1800. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابعاد پایداری سرمایه فکری بر اعتبار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1801. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل تجهیز منابع بر جذب سپرده در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1802. انجام پایان نامه تحلیل رابطه میان نقدشوندگی سهام، حاکمیت شرکتی، کیفیت اطلاعات مالی، و ارزش شرکت با استفاده از معادله یابی ساختاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1803. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1804. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ضمن تاکید بر نقش فرضیه پاداش
1805. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر ویژگی‌های معامله در شرکت هایتصاحب شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران
1806. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر بازده غیر عادی در شرکت‌های تصاحب شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران
1807. انجام پایان نامه بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
1808. انجام پایان نامه بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی بر اهداف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
1809. انجام پایان نامه بررسی عوامل سیاسی مؤثر بر نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
1810. انجام پایان نامه مطالعه نقش ساختار مالکیت بر عملکرد با توجه به نسبت قیمت به سود در بورس اوراق بهادار تهران
1811. انجام پایان نامه رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1812. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1813. انجام پایان نامه رابطه بین جریان نقد آزاد و نسبت سود پرداختنی طی چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1814. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1815. انجام پایان نامه بررسی تجربی ارتباط بازده-حجم در گروه بانکها و مؤسسات اعتباری حاضر در بورس اوراقبهادار تهران، با استفاده از MGARCH
1816. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
1817. انجام پایان نامه تأثیر سهامداران غیر نهادی بر پایندگی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1818. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و معیارهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1819. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1820. انجام پایان نامه نقش اندازه شرکت و ساختار مالکیت در بهره وری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1821. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالی بر نوسان پذیری قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1822. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1823. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سوددهی شرکت‌ها در چرخه‌های متفاوت تجاری در بورس اوراقبهادار تهران
1824. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود و درجه اهرم عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1825. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نشانههای تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی و بقای شرکتها در بورس اوراقبهادار تهران
1826. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل رابطه مسئولیت اجتماعی با بازده شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1827. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و شکاف مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1828. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1829. انجام پایان نامه ارتباط بین نوسانات موجودیکالا و بازده سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1830. انجام پایان نامه رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1831. انجام پایان نامه تحلیل عوامل رفتاری مؤثر بر عملکرد سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراقبهادار تهران
1832. انجام پایان نامه رابطه بین معافیتهای مالیاتی مواد 132و 138ق. م.م و بازده حقوق صاحبانسهام شرکت‌های تولیدی (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران)
1833. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1834. انجام پایان نامه تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1835. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1836. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر روی کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1837. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رشد هزینه‌ها بر بازده غیر عادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1838. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه هتی بدهی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1839. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حسابرسی بر تغییرات بازده سهام و حجم معاملات شرکتهای پذیرفته-شده در بورس اوراقبهادار تهران
1840. انجام پایان نامه تأثیر مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر دارایی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1841. انجام پایان نامه بررسی نقش حسابرسی داخلی بر مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
1842. انجام پایان نامه تاثیرهدفمندسازی یارانه‌ها برمعاملات بورس اوراق بهاداروایجادرونق اقتصادی
1843. انجام پایان نامه بررسی کارایی سیستم نظارت برعملکردبازار بورس و اوراق بهادارتهران
1844. انجام پایان نامه بررسی تاثیرسهامداران اقلیت خردبربازده آتی سهام موردمطالعه: بورس اوراق بهادارتهران
1845. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط بر عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
1846. انجام پایان نامه ارائه الگویی ترکیبی جهت انتخاب سبدسهام دربازار بورس اوراق بهادارتهران با استفاده ازتکنیک تصمیم گیری چندمعیاره
1847. انجام پایان نامه بررسی تاثیرساختارمالکیت برسیاست تقسیم سود درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
1848. انجام پایان نامه بزرسی رابطه افشاء داوطلبانه و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1849. انجام پایان نامه بررسی تاثیرتمرکزمالکیت شاخص هرفیندال هیریشمن برسطح افشای اختیاری اطلاعات درشرکت های بورس اوراق بهادارتهران
1850. انجام پایان نامه بررسی اثرپوشش رسانه‌ای برمشارکت دربازار بورس اوراق بهادار
1851. انجام پایان نامه استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در ارزیابی دادههای تکنیکی و بنیادی بورس اوراق بهادار
1852. انجام پایان نامه کاربرد سری فوریه در قیمت گذاری اختیارات معامله در بورس اوراق بهادار
1853. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخص سودآوری و اندازه شرکت بر نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1854. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1855. انجام پایان نامه بررسی منابع تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1856. انجام پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت با سرعت گزارشگری مالی در شرکتهای پإیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1857. انجام پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی بر کیفیت سود شرکت‌های گروه محصولات شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1858. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان سهام شناور آزاد بر عملکرد مالی و ایجاد مزیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر شرکت‌های گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات ایران)
1859. انجام پایان نامه ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1860. انجام پایان نامه سنجش کارایی ترکیبی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد DEA
1861. انجام پایان نامه رابطه تکانه‌های لیمت نفت و تغییرات شاخص کل در بورس اوراق بهادار کشورهای صادرکننده نفت اوپک
1862. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1863. انجام پایان نامه ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1864. انجام پایان نامه بررسی تحولات بورس اوراق بهادار تهران همراه با بازارهای موازی بهار
1865. انجام پایان نامه الگوسازی غیرخطی و پیشبینی سود هر سهم سال آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی و مقایسه آن با الگوهای رگرسیون خطی و سری زمانی)
1866. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر پیشبینی سود هر سهم سال آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1867. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره و عدم دوگانگی مسئولیت مدیر عامل بر هزینه تأمین مالی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1868. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سود انباشته و سود توزیع شده بر مدیریت سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
1869. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: ایران 8319-8339)
1870. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین مدیریت سود و ریسک سیسستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (گروه صنایع دارو، خودرو و سیمان)
1871. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1872. انجام پایان نامه بررسی سودمندی استراتژی‌های مومنتوم و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
1873. انجام پایان نامه شناسایی و دسته بندی صنایع اثرگذار با استفاده از درخت فراگیر کمینه فاصله فرامتریک باتوجه به تحریم‌های اقتصادی : مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران
1874. انجام پایان نامه تبیین نقش اعتماد، ریسک درک شده و آگاهی‌های امنیت اینترنتی در معامله‌های الکترونیکی مطالعه موردی: شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1875. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تحریم اقتصادی بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1876. انجام پایان نامه نقش تحریم‌ها و ت أثیرات آن بر رتبه عملکردی شرکت‌های فعالدر صنعت فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1877. انجام پایان نامه مطالعه الگوهای رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
1878. انجام پایان نامه ارائه الگوی سیستم حمایت تصمیم مالی برای سازمان بورس اوراق بهادار و سنجش میزان تناسب آن در استان گیلان
1879. انجام پایان نامه مطالعه‌ای بر قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1880. انجام پایان نامه تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات سرمایه گذاران از کیفیت خدمات کارگزاری‌های بورس اوراق بهاداراستان خراسان رضوی
1881. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط حسابداری بر جریان وجه نقد عملیاتیدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1882. انجام پایان نامه ارتباط بین روشهای بودجهبندی سرمایه‌ای و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1883. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و محافظه کاری حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با تاکید بر بکارگیری مدل باسو
1884. انجام پایان نامه به کارگیری الگوریتم ژنتیک و منطق فازی در انتخاب بهینه پرتفوی در بورس اوراق بهادار
1885. انجام پایان نامه بررسی روش‌های تأمین مالی و تأثیر آن بر بازده و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران(مطالعه‌ی موردی:صنعت فلزات اساسی)
1886. انجام پایان نامه بررسی اثر قیمت سهام بر حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه‌های توضیحی
1887. انجام پایان نامه بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیریت در مقایسه با سری‌های زمانی پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران
1888. انجام پایان نامه نقش حبابق یمتید ر ا کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1889. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نظریه منحنی عمر شرکتها و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1890. انجام پایان نامه ریسک سود مازاد، ارز شهای ذاتی و قیمت‌های سهام در 30 شرکت بورس اوراق بهادار
1891. انجام پایان نامه رابطه بین فرصت‌های رشد شرکت‌ها و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1892. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سود عملیاتی و سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی صنعت بانکداری ایران؛ 1390-1386)
1893. انجام پایان نامه بررسی اثرگذاری محتوای کیفی افشای اطلاعات صورت‌های مالی بر میزان ریسک سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1894. انجام پایان نامه بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در پنج صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
1895. انجام پایان نامه گونه شناسی استراتژی‌های مالی بر مبنای ارزش بازار در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1896. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اندازه شرکت و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1897. انجام پایان نامه بررسی بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام و رابطه آن با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1898. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های صنایع غذایی و صنایع دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1899. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عملکرد مالی شرکت‌ها و افشای حسابداری منابع انسانی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1900. انجام پایان نامه بررسی عوامل رفتاری اثر گذار بر تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
1901. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین شدت سرمایه و شیوه‌های حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1902. انجام پایان نامه مقایسه‌ی توانایی مدل‌های مارکویتز، ارزش در معرض خطر، تک شاخص شارپ و تحلیل پوششی داده‌ها درانتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1903. انجام پایان نامه تأثیر نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1904. انجام پایان نامه بهینه سازی سبد پرتفوی با رویکرد مقایسه مدل‌های خاکستری، مورچگان و مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران
1905. انجام پایان نامه بررسی اثربخشی استراتژی مومنتوم مبتنی بر سیگنال‌های بنیادی در تفکیک سهام رشدی- ارزشی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1906. انجام پایان نامه نقش کارآفرینی سازمانی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1907. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در پراکندگی عایدیهای در بازار بورس اوراق بهادار تهران
1908. انجام پایان نامه نقش عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری بر سودآوری شرک تهای دارویی بورس اوراق بهادار تهران
1909. انجام پایان نامه شناسایی تأثیر ساختار سودآوری بر سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1910. انجام پایان نامه رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام با کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر اساس رویکرد مقایسه‌ای شرکتهای با کیفیت سود بالا و کیفیت سود پایین)
1911. انجام پایان نامه بررسی محتوای فزاینده اطلاعاتی ارزش دفتری تلفیقی در توضیح ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1912. انجام پایان نامه تأثیر ساختار سرمایه و حقوق مالکانه بر عملکرد شرکت: مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1913. انجام پایان نامه رابطه محافظ کاری و نرخ دارایی‌ها در ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1387_1390
1914. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1915. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHPوTOPSIS
1916. انجام پایان نامه بررسی رابطه پویای بین رشد و سودآوری شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1917. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت و نظام راهبردی شرکت‌ها بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1918. انجام پایان نامه محتوای اطلاعاتی سود تلفیقی در تبیین قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1919. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی)معیارهای سنتی( و نسب Qتوبین )معیار نوین( با ثروت ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برمبنای چرخه‌ی عمر شرکت‌ها
1920. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نظارت هیات مدیره مستقل بر کاهش ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1921. انجام پایان نامه بررسی رابطه ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1922. انجام پایان نامه رابطه محافظه کاری و نرخ حقوق صاحبان سهام در ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1390-1387
1923. انجام پایان نامه تأثیر وجود کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی و درماندگی مالی بر مدیریت سودشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1924. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظر حسابرسان مستقل درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1925. انجام پایان نامه قدرت داده‌های حسابداری نقدی وتعهدی سالیانه ومیان دوره‌ای درپیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران
1926. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی بامعیارحسابهای دریافتنی وبیش سرمایه گذاری درشرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
1927. انجام پایان نامه بررسی ارتباط متقابل تنوع سازی کسب و کار، ساختار سرمایه، جریان نقد آزاد و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1928. انجام پایان نامه تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره بر سرمایه فکری-مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1929. انجام پایان نامه رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازگشت سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادارتهران
1930. انجام پایان نامه بررسی مالکیت نهادی بر سیاست تقسم سود سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1931. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ساختار سرمایه، جریان نقدی آزاد، تنوع محصول وعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1932. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و فرصتهای سرمایهگذاری شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
1933. انجام پایان نامه رتب هبند یوتشکیل پرتفلی وشاخصی از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران براساس مدلTOPSIS ، AHP
1934. انجام پایان نامه رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1935. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار سرمایهگذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
1936. انجام پایان نامه ارتباط بین گردش سهام و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1937. انجام پایان نامه بررسی تاثیرافشای اختیاری اطلاعات بر ارزش آفرینی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1938. انجام پایان نامه نگاهی بر ارتباط نقدشوندگی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1939. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت‌های مالی و ریسک سیستماتیک با نرخ بازده سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک
1940. انجام پایان نامه تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1941. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بر سودآوری آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1942. انجام پایان نامه بررسی موانع بکارگیری هزینه یابی هدف و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی درشرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1943. انجام پایان نامه تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1944. انجام پایان نامه تأثیر تفکر استراتژیک بر عملکرد بازرگانی در کارگزاری‌های بورس (بورس اوراق بهادار تهران)
1945. انجام پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت با نسبت‌های نقدینگی و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1946. انجام پایان نامه بررسی مدل تلفیقی مهندسی مطالعه کار وتصمیم گیری موفق در بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار تهران)
1947. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد و ریسک سیستماتیک بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
1948. انجام پایان نامه مطالعه عوامل داخلی مؤثر بر ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1949. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ بازده سرمایه گذاری، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام با ارزش شرکت‌های تصاحب شده‌ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1950. انجام پایان نامه بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر سود هرسهم و ارزش دفتری هر سهم در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1951. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در صنعت فلزات بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
1952. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره وصول مطالبات، تبدیل موجودی و بازپرداخت بدهی در کارایی حاکمیت شرکتی ؛ مقایسه بین شرکتهای کم درامد و پردرآمد بورس اوراق بهادار تهران
1953. انجام پایان نامه تأثیر اجزای سرمایه فکری بر کارایی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
1954. انجام پایان نامه ارتباط بین عناصر بنیادی حسابداری و پاداش مدیران در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1955. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت‌های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1956. انجام پایان نامه ارتباط بین رقابت بازار محصول و و رشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار ایران
1957. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درصنعت خودروسازی
1958. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین چرخش حسابرسان و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1959. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک سیستماتیک (β) بر سرعت شناسایی اخبار خوب و بد، و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1960. انجام پایان نامه شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثربر سودآوری بانک‌های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1961. انجام پایان نامه تأثیر مالکیت نهادی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
1962. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد دارایی‌ها با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1963. انجام پایان نامه بررسی مدل شبکه عصبی و اریما مدل برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1964. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای رفتار چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری، فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1965. انجام پایان نامه بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری، فروش با تاکید بر اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
1966. انجام پایان نامه بررسی تأثیرمحافظه کاری شرطی و غیرشرطی برکیفیت سودشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1967. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مسائل نمایندگی بر کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1968. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری (IOS)، مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1969. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدل Q توبین در ارزیابی شرکتهای شیمیایی و خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1970. انجام پایان نامه بررسی تأثیر خصوصی سازی بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و بازار شرکتهای عرضه شده از طریق بورس اوراق بهادار
1971. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت مدیریتی و افشا اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1972. انجام پایان نامه بررسی حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بهینه شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
1973. انجام پایان نامه ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های سیاسی و غیر سیاسی فعال در بورس اوراق بهادار تهران
1974. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1975. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود و نسبت اهرمی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1976. انجام پایان نامه رابطه میان شاخص واکنش رفتاری سرمایه گذاران با شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران
1977. انجام پایان نامه تأثیر بی ثباتی سود بر افزایش ریسک کاهش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
1978. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد بهره وری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1979. انجام پایان نامه مقایسه رفتار سرمایه گذاران در سبدهای سهام بسیار ارزنده ،ارزشی، رشدی و تدافعی در بورس اوراق بهادار تهران
1980. انجام پایان نامه بررسی رابطه پایداری اجزای صورت جریان وجه نقد با پایداری قیمت آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
1981. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ویژگی‌های هیئت مدیره با محافظه کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1982. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تغییرات نرخ سود بانکی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1983. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت‌های مالی اهرمی و نسبت‌های سودآوری بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1984. انجام پایان نامه عوامل مؤثر گزارشگری اینترنتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1985. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ورشکستگی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1986. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گزارشگری اجتماعی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1987. انجام پایان نامه بررسی مالکیت غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود سهام: مطالعه کاربردی بر روی شرکت‌های صنعتی در بورس اوراق بهادار تهران
1988. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1989. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1990. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1991. انجام پایان نامه عوامل مالیاتی مؤثر بر ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1992. انجام پایان نامه امکان سنجی استفاده ازمدل ترکیبی سهام (CANSLIM) در بورس اوراق بهادار تهران بهمراه استفاده از معیارهای این مدل در تصمیم گیری چند شاخصه‌ای (SAW, TOPSIS)
1993. انجام پایان نامه تأثیر عملکرد مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1994. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سازوکارهای اصول راهبری شرکت‌ها و سودآوری با توجه به چرخه عمر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
1995. انجام پایان نامه شناخت تأثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای مالی ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1996. انجام پایان نامه بررسی تأثیر افزایش اهرم مالی بر چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1997. انجام پایان نامه بهینه سازی سبد سهام با استفاده از مدل‌های چندمتغیر GARCH؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
1998. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در نگهداشت مطلوب وجه نقد در شرکتها با روش تحلیل پوششی داده‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
1999. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری مشروط بر سود توزیعی ، مالیات پرداختی و مدیریت سود با استفاده از مدل باسو در بورس اوراق بهادار تهران
2000. انجام پایان نامه مقایسه تطبیقی بین عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود و مدیریت حسابداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2001. انجام پایان نامه شکست ساختاری، مدلسازی و پیش بینی نوسانات بازده سهام توسط مدل‌های GARCH (نمونه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
2002. انجام پایان نامه ارزیابی خانواده مدل‌های GARCH در پیش بینی نوسانات بازار سهام (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
2003. انجام پایان نامه تحلیل اثرات تغییر مالکیت بنگاه از دولتی به خصوصی در سود آوری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2004. انجام پایان نامه تأثیر فرصت‌های سرمایه گذاری بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2005. انجام پایان نامه بررسی و آزمون رابطه بین رفتار توده واری و نوسان پذیری در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران
2006. انجام پایان نامه مقایسه روش‌های بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران
2007. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختارمالکیت برعملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باتوجه به تأثیر مداخله گری ساختار سرمایه
2008. انجام پایان نامه بررسی حاکمیت شرکتی برعملکرد بازارشرکتها باتوجه به اثر تعدیل گری اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
2009. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با معیارهای منتخب عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2010. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری و کیفیت بهره وری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2011. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگیهای هیئت مدیره و ساختار مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2012. انجام پایان نامه تأثیر نقدینگی دارایی‌ها روی هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2013. انجام پایان نامه ارزیابی کار آیی مالی شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بااستفاده از روشهای الکتروساو
2014. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تنوع شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2015. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2016. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تورم با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1386
2017. انجام پایان نامه رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2018. انجام پایان نامه بررسی تأثیر گزارشهای غیرمالی بر شاخص‌های بازار بورس اوراق بهادارتهران و سنجش کارآیی بازار
2019. انجام پایان نامه بررسی ارتباط علی بین حجم معاملات کارگزاری‌های، بورس اوراق بهادار تهران و حجم معاملات سهام شرکتهای پذیرفته شده بورسی
2020. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ریسک تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2021. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرم و توصیف پیش بینی سود مدیریت بر دیدگاه پیشبینی تحلیلگر مالی در صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران
2022. انجام پایان نامه تاثیرافشا شاخصهای کلیدی عملکرد مالی و مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2023. انجام پایان نامه مقایسه رتبه بندی شرکت‌های برتر فعال در بورس اوراق بهادار با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
2024. انجام پایان نامه پیشبینی درماندگی مالی با استفاده از مدل لوجیت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2025. انجام پایان نامه بررسی رابطه عمر و اندازه شرکت با عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2026. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات سود تقسیمی و رابطه آن با سودآوری آتی، درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2027. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش درعملکرد مالی شرکت‌ها شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2028. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پذیری رابطه بین جریان‌های نقدی و سرمایه گذاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2029. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین اقلام تعهدی سود و شکاف قیمتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2030. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکتهای سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2031. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2032. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2033. انجام پایان نامه بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2034. انجام پایان نامه رابطه بین نوع گزارش حسابرسی و وامگیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2035. انجام پایان نامه بررسی رابطه عدم شفاف سازی سود حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2036. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری در موجودی‌ها، فروش نامتقارن و توان مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2037. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییرات اقلام صورت جریانات نقدی با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2038. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
2039. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و شبکه‌های عصبی فازی
2040. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و هزینه‌های نمایندگی در بورس اوراق بهادارتهران
2041. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر عدم قطعیت فروش وتوان مالی بر سطح سرمایه گذاری موجودی کالا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2042. انجام پایان نامه بررسی اثر محدودیت‌های مالی بر فرصت‌های سرمایه گذاری سال آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2043. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2044. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مسائل کلان سیاسی بر رفتار سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهاردارتهران
2045. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تنوع محصولات شرکت، نقدینگی و جریانات نقدی حاصل از تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2046. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های نظارتی و عملکردی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2047. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2048. انجام پایان نامه تأثیر تنوع بر ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2049. انجام پایان نامه راهبری شرکتی و درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2050. انجام پایان نامه بررسی رابطه Q توبین با معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2051. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم‌های مالی و سودآوری بر ساختار سرمایه صنعت دارویی بورس اوراق و بهادار تهران
2052. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و نوع گزارش حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2053. انجام پایان نامه تمرکز مالکیت، سهامداران نهادی و نامتقارنی اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2054. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2055. انجام پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره بر رتبه افشای اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2056. انجام پایان نامه تأثیر ساختار هیأت مدیره بر ضریب واکنش سود (ERC) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2057. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده غیر عادی سهام و نسبت‌های مبتنی بر بازار در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنایع خودرو و فلزات اساسی)
2058. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد شرکها با در نظر گرفتن محدودیتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
2059. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2060. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری سهام و سود خالص در شرکت‌های قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2061. انجام پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی و کاربرد نوآوری حسابداری مدیریت در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2062. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و بازده مجموع دارایی‌ها (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2063. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی با معیار اقلام تعهدی اختیاری و سررسید بدهی و کم سرمایهگذاری در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2064. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سررسید بدهی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2065. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حق الزحمه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی ( شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
2066. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت سیمان)
2067. انجام پایان نامه بررسی اثرات متغیرهای اقتصادی برچسبندگی هزینه‌های اداری و فروش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2068. انجام پایان نامه کاربرد مدل تریگو و کاستانزو در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2069. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان اقلام تعهدی سرمایه در گردش و عدم اطمینان محیطی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2070. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هوش مالی بر ریسکپذیری سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران
2071. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2072. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با ارزش وثیقه‌ای دارایی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2073. انجام پایان نامه شناسایی حباب قیمتی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پویایی سیستم‌ها
2074. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
2075. انجام پایان نامه بررسی اثر بازار رقابتی محصول بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2076. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی ساختار مالکیت و ویژگی‌های هیئت مدیره با سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2077. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2078. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیت سرمایه گذاران بر میزان ریسک پذیری آ ن ها در بورس اوراق بهادار تهران
2079. انجام پایان نامه بررسی ارتباط سرمایه انسانی، بهره وری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2080. انجام پایان نامه رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها در بورس اوراق بهادر تهران
2081. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی تنوع پذیری محصولات و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2082. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اخبار سیاسی واقتصادی بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادارتهران
2083. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخص سودآوری و اندازه شرکت بر نسبت تغییرات بدهی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2084. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد شرکت و شاخص سودآوری بر نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2085. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین منحنی عمر و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2086. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوسان پذیری وجوه نقد و اهرم مالی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2087. انجام پایان نامه تحلیل شبکه‌های اجتماعی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2088. انجام پایان نامه ساختار کنترلی در شبکه سرمایه گذاری بازار بورس اوراق بهادارتهران
2089. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس متخصص درصنعت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2090. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش FAHP و TOPSIS
2091. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده دارایی‌ها با اهرم مالی مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2092. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2093. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هموارسازی سود و معیارهای ارزیابی عملکردمالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2094. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2095. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجزای نقدی و تعهدی سود بر استمرار اجزای نقدی آن و ارائه راهکار برای تثبیت این استمرار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2096. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر بازده سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2097. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار دارایی و سود عملیاتی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار
2098. انجام پایان نامه مقایسهی توانایی مدل‌های مارکویتز، تحلیل پوششی دادهها وارزش در معرض خطر در انتخاب پرتفوی بهینه سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2099. انجام پایان نامه بررسی عوامل حسابرسی بر روی شکاف مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2100. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد بهرهوری و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2101. انجام پایان نامه آزمون رابطه نماگرهای انتظاری بازار سرمایه و حجم معاملات سهام و اندازه شرکتها مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2102. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاستهای سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2103. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکتهای خصوصی و شرکتهای دارای مالکیت دولتی در بورس اوراق بهادار تهران
2104. انجام پایان نامه نقش اهرم مالی در جریان نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2105. انجام پایان نامه تاثیرافشا شاخصهای کلیدی عملکرد مالی و مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2106. انجام پایان نامه بررسی کارآیی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازتکنیک تحلیل پوششی داده‌ها
2107. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین کاراترین رابطه بین ساختار سرمایه و بهای تمام شده بازار محصولات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2108. انجام پایان نامه انتخاب سبد سهام از سهام ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و الگوریتم ژنتیک (GA)
2109. انجام پایان نامه سنجش کارایی مالی شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های ابر کارای تکنیک DEA و بررسی رابطه آن با نسبت‌های مالی
2110. انجام پایان نامه ارزیابی مالی شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار به کمک تحلیل پوششی داده‌ها
2111. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان دارایی‌های نامشهود و سرمایه انسانی ومحدودیت در تأمین مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2112. انجام پایان نامه بررسی رابطه نوسانات قیمت سهام و انواع شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2113. انجام پایان نامه بررسی اثر هدفمندی یارانه‌ها بر بازده (سهام و دارایی‌ها) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بر حسب نوع صنعت)
2114. انجام پایان نامه تحلیل رابطه تأخیری متغیرهای اثرگذار در تصمیمات ساختار منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2115. انجام پایان نامه بورس اوراق بررسی نظام حقوقی حاکم بر صندوق‌های سرمایه گذاری بهادار
2116. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران
2117. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین حسابرسی داخلی،کمیته حسابرسی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2118. انجام پایان نامه تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2119. انجام پایان نامه بررسی رابطه هموارسازی سود با اطلاعات حسابداری و حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2120. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی در رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2121. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ضریب ارزش افزود فکری و عناصر آن بر سودآوری شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2122. انجام پایان نامه تأثیر راهکارهای تأمین مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2123. انجام پایان نامه رابطه بین حاکمیت شرکتی و جریان‌های نقدین با هزینه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2124. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصتهای رشد براهرم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2125. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ساختار سرمایه،جریان نقدی آزاد وعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2126. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه مدلهای اهلسون و ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران
2127. انجام پایان نامه بررسی تأثیر داراییهای نامشهود بر سود و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2128. انجام پایان نامه بررسی تجربی رابطه بین ترکیب منابع مالی با ریسک بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2129. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2130. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با سرمایه گذاری آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
2131. انجام پایان نامه اثر گریز مالیاتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2132. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مؤلفه‌های راهبری شرکتی بر مدیریت نقدینگی سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2133. انجام پایان نامه بررسی اثر مدیریت سرمایه بر سود خالص عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2134. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2135. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اصل محافظه کاری بر ارزش و بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2136. انجام پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی و اندازه شرکت بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2137. انجام پایان نامه بررسی ارتباط سرمایه گذاری، سودآوری، نسبت کیوتوبین و پرداخت سود سهام با اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2138. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر مالکیت سهامداران بزرگ برتصمیمات واگذاری بلوکی سهام موردمطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2139. انجام پایان نامه مقایسه کارآیی رگرسیون و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی قیمت آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2140. انجام پایان نامه بررسی رابطه عوامل مالی و غیر مالی با کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2141. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی معاملات سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2142. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت افشای اطلاعات بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2143. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد MVA،EVA وCVA، REVA در شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2144. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد شرکت بر سطح کلی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2145. انجام پایان نامه بررسی عملکرد مالی شرکتها در فرایند خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2146. انجام پایان نامه بررسی تاثیراستانداردهای حسابداری ایران برسطح افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2147. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در مرحله سکون شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2148. انجام پایان نامه بررسی رفتار گروهی در سطح شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2149. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر شدت تبلیغات بر عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2150. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اهرم مالی و رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2151. انجام پایان نامه بررسی تاًثیر قدرت بازار محصول بر روی مدیریت سود مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2152. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2153. انجام پایان نامه واکنش بازار به اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
2154. انجام پایان نامه بررسی رابطه وجه نقد حاصل عملیات با بازده سهام وبازده دارایی‌ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2155. انجام پایان نامه نقش ارتباط فرصت‌های سرمایه گذاری و جریان نقد عملیاتی بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2156. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر متغیرهای منتخب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2157. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریان نقد تعدیل شده و سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2158. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین نگهداشت وجه نقد و کارایی سرمایه گذاری با کنترل سررسید بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2159. انجام پایان نامه بررسی تاثیرتئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی برفرصت های رشد و سیاست‌های تقسیم سود دربین بانک‌ها وموسسات بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2160. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت دارایی‌های جاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2161. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر حاکمیت شرکتی بر خالص چرخه عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2162. انجام پایان نامه رابطه جنسیت با کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2163. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده غیرعادی با توجه به میزان مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران
2164. انجام پایان نامه بررسی رابطه شاخص بورس اوراق بهادار تهران با قیمت نفت خام و نرخ ارز
2165. انجام پایان نامه بررسی رابطه فرصت‌های سرمایه گذاری با ارزش افزوده بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2166. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2167. انجام پایان نامه تحلیل رابطه معیارهای چندگانه ساختار سرمایه باریسک بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2168. انجام پایان نامه تأثیر نسبتهای مالی بر روی ارزش شرکت مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2169. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه با عامل مومنتوم درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2170. انجام پایان نامه تأثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک غیر سیستماتیک و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2171. انجام پایان نامه حمایت از حقوق سهامداران اقلیت در شرکت‌های بورس اوراق بهادار
2172. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر عملکرد سرمایه فکری در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2173. انجام پایان نامه بررسی محتوای فزاینده اطلاعاتی جریان نقدی عملیاتی نسبت به سود خالص درتبیین عملکرد اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2174. انجام پایان نامه بررسی تاثیرات حجم معاملات سهام در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار
2175. انجام پایان نامه بررسی اثرگذاری روشهای مختلف تأمین مالی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2176. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2177. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریانات نقدی سهام رشدی و سهام قیمتی با عوامل تشکیل دهنده بازده سهام مورد مطالعه : شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2178. انجام پایان نامه تحلیلی بر نوسانات اهرم مالی و تأثیر آن بر چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر مؤلفههای درآمد فروش، سود تقسیمی هر سهم و سود هر سهم
2179. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی و محافظهکاری مشروط بر ارزش شرکت مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2180. انجام پایان نامه مطالعه تأثیر استراتژی رقابتی و استراتژی تولید بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2181. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی بر تنوع سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
2182. انجام پایان نامه بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی مناسب و نامناسب با عدم تقارن اطلاعات باتوجه به اهرم مالی و اندازه شرکت در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
2183. انجام پایان نامه بررسی مربوط بودن سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی آن با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2184. انجام پایان نامه بررسی تأثیر موقعیت استراتژیک شرکتها بر نرخ بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2185. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2186. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرار مالیاتی بر شاخص عملکرد بازار شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2187. انجام پایان نامه بررسی تاثیرمدیریت سود برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2188. انجام پایان نامه نوسانات نرخ ارز و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
2189. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد بانکها و مؤسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2190. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و اهرم مالی با قیمت سهام مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388تا1391
2191. انجام پایان نامه تأثیر ساختار سرمایه‌ای بر موقعیت رقابتی در بازار شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2192. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالی با بهرهوری کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2193. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدل RI و نسبت‌های ROI, ROE, P/B, P/E در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2194. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات و جریانات وجوه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2195. انجام پایان نامه تأثیر رشد دارایی‌ها و تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده اندازه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2196. انجام پایان نامه نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار
2197. انجام پایان نامه بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2198. انجام پایان نامه مطالعه تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2199. انجام پایان نامه تأثیر ترکیب مالکیت و هیئت مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2200. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین سرمایه گذاران غیرنهادی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2201. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2202. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2203. انجام پایان نامه بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2204. انجام پایان نامه بررسی روند تغییرات مؤلفه‌های کیفیت سود در طول زمان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2205. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مالیکتی نهادی و سرمایه فکری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2206. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری برروند سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2207. انجام پایان نامه رابطه میان مکانیزم های حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2208. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رونق اقتصادی و تغییرات در فروش بر میزان چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2209. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهار دار تهران
2210. انجام پایان نامه اثربرخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2211. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی حاکمیت شرکتی بر مدیریت وجوه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
2212. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی محیط اقتصادی صنایع بر مدیریت وجوه نقد درشرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2213. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان نسبت‌های مالی و جریان وجوه نقد بر بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2214. انجام پایان نامه اثز کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و هزینه نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2215. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالی با بهره وری کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2216. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2217. انجام پایان نامه رابطه بین حجم سرمایه گذاری‌های انجام شده در دارایی‌های نامشهود و حجم سهام شناور در جریان با انعطاف پذیری مالی و توانایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2218. انجام پایان نامه ارزیابی اهمیت نسبت‌های مالی مؤثر بر ریسک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش درخت‌های تصمیم
2219. انجام پایان نامه تأثیر مؤلفه‌های سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2220. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین مدیریت سود مبتنی بر دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2221. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2222. انجام پایان نامه رتبه بندی عملکرد مالی شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2223. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک جریان نقدی با سودآوری، رشد سود وارزش دفتری به ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1392
2224. انجام پایان نامه تأثیر بازده دارایی‌ها بر ضریب واکنش سود و مقایسه آن درصنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
2225. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد (هزینه سرمایه،سود هر سهم ،بازده دارائی‌ها) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2226. انجام پایان نامه استفاده از داده‌ها با فرکانس بالا به منظور برآورد ریسک سیستماتیک سبد دارایی: مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار ایران
2227. انجام پایان نامه تأثیر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری بر نوسان پذیری بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2228. انجام پایان نامه بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
2229. انجام پایان نامه بررسی تاثیرساختاردارایی های واقعی برساختارسرمایه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2230. انجام پایان نامه تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک در سطح صنایع خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2231. انجام پایان نامه بررسی میزان اثر پذیری بازدهی سهام از قیمت سهام وعملکرد شرکت‌ها ،در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2232. انجام پایان نامه تأثیر شفافیت سود بر استقراض کوتاه مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2233. انجام پایان نامه رابطه کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2234. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری بر میزان افشاء اختیاری اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2235. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رونق بورس اوراق بهادار و متغیرهای جمعیت شناختی بر رفتار سرمایه گذاران
2236. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هموار سازی سود بر عدم شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2237. انجام پایان نامه مطالعه ارتباط نقد شوندگی دارایی‌ها با سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2238. انجام پایان نامه بررسی اثر اندازه بر تفاوت سود حسابداری شرکت‌ها در طول زمان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2239. انجام پایان نامه رابطه بین نسبت‌های P/E, ROE با سود باقیمانده (RI) در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2240. انجام پایان نامه استفاده ازمدل تصمیم گیری چند شاخصه برای مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها و انتخاب شرکت هدف (مطالعه موردی: شرکت‌های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر)
2241. انجام پایان نامه تأثیر کارایی مدیران بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2242. انجام پایان نامه بزرعی رابطه تعدیلات عنواتی صورت‌های مالی با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2243. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و خطای پیش بینی سود مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2244. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نسبت‌های سودآوری شرکت‌های گروه صنایع غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2245. انجام پایان نامه سنجش میزان اثر هدفمندسازی یارانه انرژی بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2246. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادارتهران(با متغیر تعدیل گر اندازه شرکت)
2247. انجام پایان نامه بررسی نقش سرمایه فکری در شرکت‌های بورسی اوراق بهادار تهران
2248. انجام پایان نامه تأثیر خصوصی سازی بر سود دهی و کیفیت سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2249. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، مالیات معوق و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2250. انجام پایان نامه بررسی رابطه پیش بینی حداقلی سودمدیریت باسودغیرمنتظره هرسهم درصنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادارتهران
2251. انجام پایان نامه بررسی رابطه نقطه پیش بینی سود مدیریت با سود غیره منتظره هرسهم که توسط مدیریت پیش بینی و توسط تحلیلگر مالی بازبینی شده است در صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران
2252. انجام پایان نامه بررسی تاثیربازه دقت پیش بینی سود مدیریت باسود غیرمنتظره هرسهم درصنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادارتهران
2253. انجام پایان نامه نقش فناوری اطلاعات و داد وستد سهام درسازمان بورس اوراق بهادار تهران
2254. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رفتاری، نوع و شفاف سازی اطلاعات بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اهواز
2255. انجام پایان نامه اثر حسابداری محافظه کارانه بر محیط اطلاعاتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2256. انجام پایان نامه رابطه بین مخارج تحقیق و توسعه با مکانیزم هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2257. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2258. انجام پایان نامه تأثیر اهرم ارزی و ترکیبی بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2259. انجام پایان نامه بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار مازندران
2260. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار مازندران
2261. انجام پایان نامه بررسی اثر عوامل خرد درونی شرکت برقیمت سهام وتصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادارتهران
2262. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه پیشگیرانه و بهای تمام شده محصول مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
2263. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و توانایی پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2264. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت‌های سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2265. انجام پایان نامه اثر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر وضعیت سود گزارش شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2266. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
2267. انجام پایان نامه بررسی جنبههای رفتاری مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در تعیین سیاست تقسیم سود
2268. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و بازده سهام در شرکت‌های سیمانی پذیرفته شده‌ی بورس اوراق بهادارتهران
2269. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکتهای برتر بورس جهت انتخاب پرتفوی با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)
2270. انجام پایان نامه رابطه متغییرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2271. انجام پایان نامه فرهنگ سازمانی و تنوع ارزیابی عملکرد در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادارتهران
2272. انجام پایان نامه بررسی رابطه مکانیزم های منتخب نظام راهبری شرکتی و اثربخشی مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2273. انجام پایان نامه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار بورس تهران
2274. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی مدیریت اقلام تعهدی بعنوان یک ابزار مدیریت سود برای حفظ پایداری افزایشی سود در بورس اوراق بهادار تهران
2275. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
2276. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل اجتماعی کنترل رفتار درک شده و هنجارهای انتزاعی بررفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادارمطالعه موردی: استان زنجان
2277. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین توده واری سرمایه گذاران و نوسان پذیری:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2278. انجام پایان نامه رابطه میان شاخص واکنش رفتاری سرمایه گذاران با شاخص‌های بازار اول و بازاردوم در بورس اوراق بهادار تهران
2279. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نوسانات جریان‌های نقدی ناشی از شوک‌های اقتصادی بر نسبت تغییرات در دارایی‌های نقدی و بازده غیر عادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2280. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد در شرکتهای ورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2281. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2282. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای کیفیت سود و بازده مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2283. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فراوانی پیش بینی سود مدیریت بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2284. انجام پایان نامه بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر بازده سهام فعلی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2285. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اخبار بحران مالی جهان و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
2286. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین پاداش مدیران و مدیریت سود با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2287. انجام پایان نامه استفاده از داده کاوی درتحلیل های آماری تاثیرتغییرات قیمت طلا بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران
2288. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت متمرکزنهادی واعضای غیرموظف هیات مدیره ونوع حسابرس برپیشگیری ازبحران مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2289. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای بین نسبتهای جریان وجوه نقد قبل و بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده درصنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2290. انجام پایان نامه مقایسه روشهای پارامتری و نمونهگیری در تعیین پرتفوی بهینه، مطالعه موردی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
2291. انجام پایان نامه گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR
2292. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دو دیدگاه تکنیکی و بنیادی بر رفتار تحلیلگران بورس اوراق بهادار
2293. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2294. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده و دستکاری درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2295. انجام پایان نامه تأثیر حسابرسی مستقل بر الزامات افشای اجباری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2296. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین سرمایه گذاران غیرنهادی با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2297. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین سرمایه گذاران نهادی فعال با تقارن اطلاعات و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2298. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بردقت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2299. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2300. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی‌های تأمین مالی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران
2301. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هدفمندسازی یارانه انرژی بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
2302. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
2303. انجام پایان نامه بررسی کیفیت سود و بازده شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2304. انجام پایان نامه تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2305. انجام پایان نامه مدل بهینه سازی؛ روشی راهبردی جهت انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای کارگزاری بورس (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2306. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار بدهی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2307. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
2308. انجام پایان نامه بررسی نقش نگهداشت وجه نقد و محدودیت‌های مالی بر به جریان وجوه نقد بر حساسیت سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2309. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و جریان نقدی عملیاتی غیر عادی بر مدیریت عایدات «شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»
2310. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سود عملیاتی و جریان وجه نقد عملیاتی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار در تهران
2311. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر تنوع در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2312. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی وپایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2313. انجام پایان نامه تعیین سطح سرمایه گذاری و اهرم مالی بر روی سرمایه در گردش عملیاتیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2314. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رابطه بیش ارزش گذاری حقوق صاحبان سهام بر کیفیت و تخصصحسابرس و اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2315. انجام پایان نامه بررسی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی در بازار بورس اوراق بهادار
2316. انجام پایان نامه تأثیر عوامل مالی بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
2317. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حسابرسی بر محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری گزارشگری مالی (سود حسابداری) در دوره‌های قبل و بعد از بحران اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2318. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2319. انجام پایان نامه بررسی رابطه به پاداش اعضای هیأت مدیره مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2320. انجام پایان نامه تاثیز عوامل اقتصادی بر ساختار سرمایه شزکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2321. انجام پایان نامه تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار
2322. انجام پایان نامه بررسی اثر جریان نقد آزاد بر پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2323. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت سرمایه سهام عادی وسود (زیان) انباشته با پایداری سودشرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
2324. انجام پایان نامه تببین رابطه‌ی بین استراتژی تنوع محصولات تولیدی و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2325. انجام پایان نامه آزمون رابطه جریان نقد آزاد و فرصت سرمایه گذاری با تمرکز بر هزینه‌های نمایندگی(شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
2326. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2327. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تحلیل پوششیدادهها (مدل مبتنی بر متغیرهای کمبود و دادههای چند دوره زمانی)
2328. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
2329. انجام پایان نامه بررسی رابطه معیارهای کیفیت سود با اطلاعات گزارشگری اجتماعی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2330. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر مربوط بودن ارزش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2331. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازده، ریسک و سیاست تقسیم سود با نوسانات قیممت سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
2332. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب و معکوس با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
2333. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژیهای شتاب با استفاده ازمعیارارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
2334. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی در ارتباط بین سبکهای اسناد و رفتارتصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران
2335. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری‌ها و کیفیت اطلاعات بر اختیارات سرمایه گذاری درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2336. انجام پایان نامه تأثیر اثرات ضربی سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران
2337. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه بهینه بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2338. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ورشکستگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
2339. انجام پایان نامه تبیین ارتباط بین چسبندگی هسینه ها با خطای پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران
2340. انجام پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه آن با سایر روشهای ارزیابی عملکرد در تبیینارزش بازار (شرکت‌های صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران)
2341. انجام پایان نامه تأثیر پاداش هیئت مدیره بر عملکرد شرکت‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2342. انجام پایان نامه تأثیر انتخاب روش تأمین مالی برون ترازنامه‌ای (اجاره عملیاتی) بر قیمت سهام و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2343. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مخارج تبلیغات، ارزش شرکت (کیوتوبین) و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2344. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکردشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2345. انجام پایان نامه بررسی رابطه چرخش موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در گزارش سود در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودروسازی، صنایع غذایی، فلزات اساسی، صنایع شیمیایی و داروسازی)
2346. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه‌ی بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2347. انجام پایان نامه مقایسه سودمندی راهبردی توالی و معکوس در شرکتهای مالی و غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2348. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2349. انجام پایان نامه مطالعه رابطه کارآمدی زیست محیطی با ارزش و بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2350. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شه در بورس اوراق بهادار تهران
2351. انجام پایان نامه بررسی رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2352. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رشد شرکت، قدرت مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2353. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
2354. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2355. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالی اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام بر ارزش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2356. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2357. انجام پایان نامه بررسی رابطه متقابل بین ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2358. انجام پایان نامه رابطه بین حجم سرمایه گذاری‌های انجام شده در دارایی‌های نامشهود و حجم سهام شناور در جریان با انعطاف پذیری مالی و توانایی سرمایه گذاری‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2359. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اظهار نظر مشروط حسابرس و مدیریت سود در شرکتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2360. انجام پایان نامه تأثیر سیاست تقسیم سود بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نوع صنعت
2361. انجام پایان نامه رتبه بندی سبکهای تصمیم گیری ازدیدگاه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار مطالعه موردی: اصفهان
2362. انجام پایان نامه بررسی نقش حاکمیت شرکتی و انتخاب حسابرس متخصص در صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2363. انجام پایان نامه بررسی معکوس پذیری و تقارن اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
2364. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبت بدهی‌ها و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2365. انجام پایان نامه تحلیل نحوه اثرگذاری بلندمدت سیاستهای پولی بر فعالیت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش همجمعی
2366. انجام پایان نامه بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران
2367. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشا و اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2368. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی با هموارسازی سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2369. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل رونق بورس اوراق بهادار و متغیرهای جمعیت شناختی بر رفتارسرمایه گذاران
2370. انجام پایان نامه کیفیت افشا، ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2371. انجام پایان نامه اثر انتشار به موقع اطلاعات بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2372. انجام پایان نامه بررسی توانایی سود هر سهم و گردش وجوه نقد عملیاتی متعلق به هر سهم در پیش بینی سود تقسیمی هر سهم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2373. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی بر توان شرکتها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2374. انجام پایان نامه ارزیابی شرکت‌های صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قواعد فازی
2375. انجام پایان نامه مقایسه توانایی مدل شبکه‌های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2376. انجام پایان نامه رابطه میان کیفیت سود و نگهداشت موجودی نقد توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2377. انجام پایان نامه تأثیر شفافیت اطلاعات مالی و ساختار هیاتمدیره بر هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2378. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر نرخ بازیافت بدهی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2379. انجام پایان نامه بررسی رابطه محافظه کاری و محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده صنعت غذایی در بورس اوراق بهادار تهران
2380. انجام پایان نامه شناسایی و تعیین اولویت عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2381. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر مدیریت دارایی و بدهی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
2382. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی میزان سود و تغییرات سود با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2383. انجام پایان نامه تحلیل تجربی مربوط بودن ارزش میزان سود و تغییرات سود در رابطه بین سود و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2384. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و عملکرد شرکت، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2385. انجام پایان نامه بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2386. انجام پایان نامه ارزیابی روش تأمین مالی برون ترازنامه (اجاره عملیاتی) بر قیمت سهام وسود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2387. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر سیاستهای سازمان خصوصی سازی بر قیمت سود شرکتهای مشمول اصل 44 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2388. انجام پایان نامه ارزیابی و مقایسه پیش بینی مدلهای پیش بینی ورشکستگی (زاوگرین و اسپرینگیت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2389. انجام پایان نامه بازارهای مالی وانتخاب پرتفوی بهینه در زمان عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران
2390. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه کیفیت سود شرکتهای عمومی و خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران
2391. انجام پایان نامه بررسی اثر مالکیت دولتی بر باسده سهام و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار
2392. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی)
2393. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات نسبتهای سودآوری بر اساس رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2394. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مکانیزم راهبری شرکت با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2395. انجام پایان نامه بررسی ارتباط مکانیزم راهبری شرکت با معیارهای عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2396. انجام پایان نامه بررسی انتشار سهام در شرکتهای مخاطره پذیر و پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2397. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی تنوع بر ریسک سودآوریشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2398. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه‌های خصوصی سازی بررونق بورس اوراق بهادارتهران
2399. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی بر ریسک گریزی سرمایه گذاران (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)
2400. انجام پایان نامه بررسی تنوع مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2401. انجام پایان نامه بررسی رابطه استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2402. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود هر سهم، قیمت به سود هرسود و ارزش افزوده بازار با ارزش شرکتهای تصاحب شده‌ی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2403. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسولیت اجتماعی وعملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2404. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ تورم و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2405. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نسبتهای رشدی و ارزشی و اندازه شرکت با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2406. انجام پایان نامه بررسی رابطه تصمیمات رفتاری در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
2407. انجام پایان نامه بررسی رابطه تمرکز مالکیتهای نهادی بر بازده غیر عادی انباشته در شرکتهای پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید برنوع تفکیک صنعت (مطالعه موردی 1388- 1392)
2408. انجام پایان نامه بررسی رابطه محافظه کاری و حباب قیمتی شرکتهای حبابدار و بدون حباب صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1385- 1390
2409. انجام پایان نامه برری تأثیر استراتژی‌های محافظه کارانه و جسورانه مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شرکتهای پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران
2410. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر کیفیت سود و شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2411. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2412. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2413. انجام پایان نامه تأثیر دوره وصول مطالبات بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع شیمیایی و دارویی
2414. انجام پایان نامه تأثیر سیاست پولی بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2415. انجام پایان نامه تأثیر شفافیت اطلاعات مالی و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2416. انجام پایان نامه تعیین پرتفوی بهینه از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش ماتریس کارایی متقاطع DEA
2417. انجام پایان نامه رابطه بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد بازار سهام (مطالعه موردی: در بورس اوراق بهادار تهران)
2418. انجام پایان نامه رابطه نوع مالکیت نهادی و کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2419. انجام پایان نامه سرمایه گذاران نهادی و کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2420. انجام پایان نامه سنجش کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA
2421. انجام پایان نامه مقایسه مدلهای قیمتگرازی سهام با قیمت ذاتی آن در بورس اوراق بهادار تهران
2422. انجام پایان نامه بررسی رفتار بیش واکنش سرمایه گذاران مشارکت کننده د ر بورس اوراق بهادار تهران براساس قیمت‌های روزانه OHLC مطالعه موردی:صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
2423. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی بربازار بورس و اوراق بهادارتهران
2424. انجام پایان نامه مقایسه بازده حاصل از آموزش منابع انسانی با میانگین موزون بهای تمام شده سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2425. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2426. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات، گردش معاملات و فرصت‌های سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2427. انجام پایان نامه بررسی تطبیقی رفتارریسک ـ بازده حاصل ازسرمایه گذاری درپرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداردرسطوح متفاوتی ازمتنوع سازی
2428. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
2429. انجام پایان نامه تأثیر اجساء سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های پتروشیمی در بورس اوراقبهادار تهران
2430. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
2431. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پیش بینی بحران مالی بر میزان چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهاردار
2432. انجام پایان نامه پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از الگوریتم‌های هوش محاسباتی
2433. انجام پایان نامه مقایسه‌ی مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم تجمعی ذرات و ماشین بردار پشتیبان
2434. انجام پایان نامه مقایسه تأثیر عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای حبابی و غیرحبابی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2435. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری بر مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2436. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2437. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر روابط بین مدیریت سود و قیمت سهام در شرکتهای پتروشیمی و سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2438. انجام پایان نامه تأثیر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برعملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2439. انجام پایان نامه آزمون تجربی رابطه الگوهای تأمین مالی بر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2440. انجام پایان نامه رتبه‌بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی AHP-VIKOR فازی مبتنی بر متغیرهای حسابداری (مطالعه موردی صنعت استخراج کانه‌های فلزی)
2441. انجام پایان نامه محاسبه ارزش در معرض ریسک (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2442. انجام پایان نامه تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود: بررسی موردی بورس اوراق بهادار تهران
2443. انجام پایان نامه بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2444. انجام پایان نامه تبیین حرکت قیمت سهام با توجه به متغیرهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد پانل دیتا
2445. انجام پایان نامه شناسائی ودسته بندی صنایع اثر گذار در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت سراسری کمینه فاصله فرا متریک مدارک:بازده روزانه صنایع سال 1391
2446. انجام پایان نامه شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده (SQDF
2447. انجام پایان نامه بررسی کیفیت سوددرشرکت های دولتی و غیردولتی بورس اوراق بهادارتهران
2448. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رقابت بازارمحصول وس اختارسرمایه شرکت‌ها درصنایع منتخب بورس اوراق بهادارتهران
2449. انجام پایان نامه بررسی اثر الحاق ایران به WTO برشاخصهای عمده بورس اوراق بهادارتهران
2450. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود و ارزش بازار شرکت‌ها؛ مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران
2451. انجام پایان نامه شناسایی موثرترین روش تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2452. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالیات بر شاخص‌های سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2453. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عوامل اختیاری و غیراختیاری کیفیت اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2454. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت سهامدار عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2455. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2456. انجام پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران
2457. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2458. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر ارزش آفرینی شرکت‌های خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های ترکیبی
2459. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین مدیریت سود و هزینه‌های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2460. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود تقسیمی با بازده حقوق صاحبان سرمایه مطالعه موردی( شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2461. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2462. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عملکرد پورتفولیو شرکت‌های سرمایه گذاری با رتبه نقد شوندگی آنها در بورس اوراق بهادار تهران
2463. انجام پایان نامه تحلیل حساسیت و کاربرد آن در ارزیابی عملکردشرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
2464. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2465. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر هزینه نمایندگی و وجه نقد مازاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2466. انجام پایان نامه تأثیر سطوح مالکیت متمرکز بر حسابداری محافظه کارانه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2467. انجام پایان نامه بررسی تأثیر افشای اجباری اطلاعات بر وضعیت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2468. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بدهی، اندازه‌ی شرکت و نقدینگی بر حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2469. انجام پایان نامه بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2470. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2471. انجام پایان نامه بررسی اعتبار تجاری وعملکرد شرکت‌ها:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2472. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پنجره‌ای پوششی داده‌ها
2473. انجام پایان نامه بررسی تأثیر افشای اطلاعات و ویژگی‌های عملکردی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله رگرسیون‌های به ظاهر نامرتبط.
2474. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سهامداران نهادی بر محافظه کاری حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
2475. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود باخطای پیش بینی سود و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
2476. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین Qتوبین باخطای پیش بینی سود و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
2477. انجام پایان نامه تأثیر نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات در بازارهای مالی(مورد مطالعه:بورس اوراق بهادار تهران)
2478. انجام پایان نامه تعیین رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغیرهای مورد بررسی و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP
2479. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای ساختار سرمایه در شرکت‌های صنایع سیمانی و خودرویی بورس اوراق بهادار تهران
2480. انجام پایان نامه تأثیر نفوذ مشتریان بزرگ بر میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2481. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیمات عملیاتی مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول چرخه عمرآنها
2482. انجام پایان نامه بررسی قدرت توضیحی سود برای بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2483. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بازده مقطعی با عوامل ریسک: :شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2484. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اجزای صورت جریان وجه نقد با بازده غیرعادی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2485. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و پایداری سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2486. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی محافظه کاری مشروط حسابداری وخطر ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2487. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در صنعت مواد و محصولات دارویی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
2488. انجام پایان نامه بررسی رابطه ویژگی‌های غیرمالی با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2489. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2490. انجام پایان نامه مقایسه توانایی مدل الگوریتم آدابوست و مدل رگرسیون لجستیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2491. انجام پایان نامه حسابرسی داخلی بر تقویت عملکرد مالی ومدیریت شرکت‌های بورس اوراق بهادار تأثیر گذار است
2492. انجام پایان نامه مقایسه عوامل مؤثر بر حاشیه بهره خالص بانکداری اسلامی: شواهدی از بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کوالالامپور
2493. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش با بازده غیرعادی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2494. انجام پایان نامه انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از شبکه‌ی عصبی-مصنوعی ( مورد کاوی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2495. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییر اهرم مالی با قیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2496. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد Bsc-topsis در صنایع محصولات فلزی و صنایع شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران
2497. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی با سیاست تقسیم سود- مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
2498. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره و اقلام تعهدی اختیاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2499. انجام پایان نامه تمرکز مالکیت و افشای اختیاری اطلاعات: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2500. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین چرخه عمر شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2501. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین متغیرهای ساختار سرمایه و رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد(حسابداری،اقتصادی،تلفیقی) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2502. انجام پایان نامه بررسی رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و بازده دارایی‌ها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2503. انجام پایان نامه بررسی ابطه بین مراحل تکامل حسابداری مدیریت با نوآوری فنی و نوآوی حسابداری مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارر تهران
2504. انجام پایان نامه ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه آن با سایر روش‌های ارزیابی عملکرد در تبیین ارزش بازار شرکت‌های صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
2505. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توقف نماد معاملاتی بر فعالیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران
2506. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین سهام شناور آزاد با ایجاد حباب قیمتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2507. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و افشاء اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2508. انجام پایان نامه تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2509. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات نسبتهای سودآوری براساس رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2510. انجام پایان نامه بررسی کارایی بورس‌های منطقه‌ای اوراق بهادار ایران:رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها
2511. انجام پایان نامه بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری شرکتها در جامعه شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2512. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر رتبه نقد شوندگی ، نسبت‌های سود آوری و سود تقسیمی بر عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری مورد پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
2513. انجام پایان نامه بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2514. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2515. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار هیئت مدیره شرکت و ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2516. انجام پایان نامه انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت‌های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2517. انجام پایان نامه بررسی رابطه هزینه نمایندگی بااهرم عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران
2518. انجام پایان نامه مقایسه روابط خطی و غیزخطی به متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکت‌های صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2519. انجام پایان نامه پایداری سود و افشای اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2520. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطافپذیری مالی و ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2521. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای نقش کیفیت و هموارسازی سود بر چگونگی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2522. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2523. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای مالی شرکتها بر صحت پیش بینی سود آنها در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی:صنعت سیمان)
2524. انجام پایان نامه تأثیر ساختار سرمایه و حقوق مالکانه بر عملکرد شرکت:مطالعه موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2525. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2526. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بربازده سهام و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2527. انجام پایان نامه تأثیر تغییرات عوامل درون سازمانی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2528. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سود در تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2529. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه سرمایه (هزینه تأمین مالی) و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2530. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2531. انجام پایان نامه ارائه تکنیک GRA به منظور پیش بینی بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های شیمیایی)
2532. انجام پایان نامه بررسی ارتباط اهرم مالی با درجه درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2533. انجام پایان نامه تأثیز تعامل سودهای غیرمنتظزه و ویژگیهای کیفی سود بر بازده غیر عادی سهام شرکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2534. انجام پایان نامه مقایسه عوامل کیفیت اقلام تعهدی و چرخه عمر شرکت‌ها برارزش ذاتی سهام در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2535. انجام پایان نامه مقایسه عوامل کیفیت اقلام تعهدی و چسبندگی هزینه‌ها ا بارزش ذاتی سهام در کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2536. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت‌های مالی بر پیش بینی بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2537. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اصول راهبری شرکتی و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2538. انجام پایان نامه رابطه اندازه شرکت با اثر تقویمی در شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
2539. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اتکای اطلاعات حسابداری بر ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2540. انجام پایان نامه تأثیر اندازه شرکت بر خطای پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2541. انجام پایان نامه بررسی رابطه نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات با کیفیت خدمات بورس اوراق بهادار تهران
2542. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
2543. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر ارزش آفرینی شرکت‌های صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های ترکیبی
2544. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سیاست‌های توزیع سودو پاداش هیات مدیره در بورس اوراق بهادار تهران
2545. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر روابط میان محافطه کاری و مدیریت سود در شرکت‌های بازار بورس و اوراق بهادار تهران
2546. انجام پایان نامه تأثیر متغییرهای سرمایه فکری بر توانایی سود باقیمانده حسابداری برای پیش بینی تفاوت در ارزش بازار شرکتهای واسطه گری مالی بورس اوراق بهادار تهران
2547. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان بازده سالانه سهام با نسبتهای نقدینگی و سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2548. انجام پایان نامه تئوری نمایندگی و سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2549. انجام پایان نامه تأثیر تمرکز مالکیت بر ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2550. انجام پایان نامه بررسی تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت،سیاست‌های تأمین مالی و ارزش سهامداران(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
2551. انجام پایان نامه بررسی توانمندی تحلیل پوششی داده‌ها در پیش بینی سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2552. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره
2553. انجام پایان نامه نقش ساختارهای حاکمیتی بر عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
2554. انجام پایان نامه بررسی کفایت شناخت کارکنان شرکتهای کارگزاذی از قوانین و مقررات بورس اوراق هادار تهران
2555. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
2556. انجام پایان نامه بررسی مؤثر بودن عامل سود اوری بر رابطه مالکیت نهادی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2557. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی برای شرکتهای ثبت شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت‌های موجود در صنعت لیزینگ در بورس اوراق بهادار تهران در بازهی زمانی 1387 تا 1392)
2558. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت‌های فعالیت (کارایی) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2559. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت‌های نقدینگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2560. انجام پایان نامه بررسی اثر شوک‌های نفتی بر بازده سهام شرکتهای بیمه‌ای و بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
2561. انجام پایان نامه تحلیلی بر تأثیر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی بانکها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2562. انجام پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکها و مؤسسات مالی در بورس اوراق بهادار تهران
2563. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با بورسهای آسیایی
2564. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ترکیب هیات مدیره و وجود حسابرس داخلی با معیارهای حسایداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
2565. انجام پایان نامه تأثیر تورم بر سودآوری بانک‌ها:مطالعه موردی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2566. انجام پایان نامه ارائه مدل مفهومی از رفتار سرمایه گذاران مالی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2567. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر محدودیت‌های تأمین مالی بر این رابطه
2568. انجام پایان نامه حسابداری محیط زیست و تأثیر حسابداری محیط زیست بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2569. انجام پایان نامه بررسی تأثیر P/E, EPS و DPS بر شاخص قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط تحریم
2570. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و قضاوت تهیه کنندگان گزارش حسابرسی برای جذب مشتری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2571. انجام پایان نامه نقش معیارهای ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2572. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
2573. انجام پایان نامه رویکرد سود هر سهم در شرایط رکود تورمی(تحقیق موردی: 15 شرکت عضو بورس اوراق بهادار صنعت مواد دارویی. زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی)
2574. انجام پایان نامه بررسی میزان اثر پذیری سهام صنایع پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت جهانی نفت در شرایط تحربم
2575. انجام پایان نامه بررسی اثر سود هرسهم EPS)بر قیمت سهام : مطالعه موردی شرکتهای دارای میانگین سود هر سهم متوسط بورس اوراق بهادار تهران
2576. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های نظام حاکمیت شرکتی با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2577. انجام پایان نامه بررسی اثر اطلاعاتی محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
2578. انجام پایان نامه بررسی توانایی مد لهای رولینگ لوجیت و اسپرینگیت در پیش بینی ورشکستگی شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2579. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت افشای اختیاری اطلاعات بر مربوط بودن سود هرسهم و ارزش دفتری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2580. انجام پایان نامه نظریه و شواهد رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد تهران
2581. انجام پایان نامه تاثیرالگوهای تأمین مالی بررشدشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2582. انجام پایان نامه تأثیر محافظه کاری بر کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری‌های سهامداران وفعالان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2583. انجام پایان نامه رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی در شرایط تورمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2584. انجام پایان نامه بررسی ارتباط محدودیت مالی و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با کارایی سرمای هگذاری در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2585. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه‌ی شرکت بر میزان سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2586. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد شرکت بر مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2587. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین حساسیت ناشی از جریان‌های نقدی مثبت و منفی و محدودیت مالی با نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2588. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2589. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام واقعی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2590. انجام پایان نامه بررسی کیفیت مالیات ابرازی،تشخیصی وقطعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2591. انجام پایان نامه بررسی میزان محدودیت مالی نسبت به نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2592. انجام پایان نامه اثر مالکیت شرکتی بر شاخص سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2593. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی و مالکیت نهادی بر سطح افشاء اطلاعات حسابداری منابع انسانی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2594. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت برگزارشگری مالی وغیرمالی مرتبط با منابع انسانی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2595. انجام پایان نامه بررسی آشنایی مدیران در بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2596. انجام پایان نامه رابطه سیاست سرمایه گذاری و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2597. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای محتوای اطلاعاتی فزاینده جریان نقد عملیاتی و سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2598. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود بر مبنای فعالیت‌های واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2599. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و خطای پیش بینی سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2600. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین درصد سرمایه گذاری‌های شرکت با کفایت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2601. انجام پایان نامه تبیین ارتباط بین اهرم مالی و تصمیات مربوط به سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2602. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با بازده سهام، بازده مورد انتظار آتی و عملکرد عملیاتی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
2603. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و سیاست تقسیم سود شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
2604. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2605. انجام پایان نامه بررسی واکنش سرمایه گذاران ،رشد شرکت و نابهنجاری اجزای سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2606. انجام پایان نامه بررسی واکنش سرمایه گذاران، نابهنجاری سود و رشد شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2607. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار در بورس اوراق بهاد آر تهران
2608. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین میزان نقدینگی با بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2609. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نقد شوندگی دارایی‌ها با هزینه سرمایه و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2610. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر جریانهای نقد عملیاتی و داراییهای نقدی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
2611. انجام پایان نامه تحلیل پوششی دادهها DEA)بهعنوان ابزاری برای پیشبینی موفقیت و شکست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2612. انجام پایان نامه تأثیر پراکندگی سودآتی بر بازده کل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2613. انجام پایان نامه بررسی تاثیربرخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتیبر معیار عملکرد بازده سرمایه گذاری‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2614. انجام پایان نامه بررسی تأثیر استقلال هیأت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل، سیاست تقسیم سود و ساختار سرمایه بر معیار عملکردQ توبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2615. انجام پایان نامه بررسی قدرت توضیحی ارزش دفتری و سود خالص در تبیین قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2616. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2617. انجام پایان نامه پیش بینی بازده قیمت سهام بانکهای تازه خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای گارچ
2618. انجام پایان نامه سنجش کارایی بانکهای عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها DEA
2619. انجام پایان نامه پیشبینی قیمت سهام بانک‌های ایران در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعیمطالعه موردی بانک انصار
2620. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2621. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی با سطح افشاء در بین بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2622. انجام پایان نامه ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها مطالعه موردی: بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2623. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حد نوسان قیمت سهام بر فعالیت معامله مطالعه موردی: بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2624. انجام پایان نامه به کار گیری الگوریتم ژنتیک در توسعه تئوری پیش بینی ورشکستگی مالی )مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2625. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگیهای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
2626. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین افشای اطلاعات حسابداری منابع انسانی و عملکرد مالی و عملکرد بازار شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
2627. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد پرتفلیو شرکت‌های سرمایه گذاری و نسبت‌های سودآوری(مطالعه موردی در بورس اوراق بهادار تهران)
2628. انجام پایان نامه بررسی واکنش حسابرسان ( از نظرکیفیت کار حسابرسی) نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2629. انجام پایان نامه مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبت‌های مالی مرتبط با صورت جریان نقد پنج مرحله‌ای و سه مرحله‌ای در پیش بینی بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2630. انجام پایان نامه تأثیر معیارهای نقد شوندگی بر شفافیت اطلاعات مالی به عنوان یکی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2631. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و نسبت P/E و ارتباط آنها با سود هرسهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2632. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت‌های سرمایه گذاری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهران
2633. انجام پایان نامه ارزیابی و مقایسه تأثیر تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و تسهیلات بلند مدت بر بازدهیو قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2634. انجام پایان نامه پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و رگرسیون چندمتغیره(مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2635. انجام پایان نامه بررسی تفاوت تأثیر تمایلات سرمایه گذار بر بازده مازاد بین دوره نهم و دهم ریاست جمهوری با استفاده از مدل GARCH در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2636. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی مدل‌های سنجش ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران
2637. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان سیاستهای مالی و شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
2638. انجام پایان نامه بسط P/B (قیمت به ارزش دفتری هر سهم) و ROE (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام) در دوره‌ی قبل وبعد ازتصاحب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2639. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه گذاری نهادی بر ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2640. انجام پایان نامه نقش اجرای کارت ارزیابی متوازن بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران واقع درآذربایجان غربی و آذربایجان شرقی
2641. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت سود :شواهدی ازشرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
2642. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفیت سود و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2643. انجام پایان نامه سودمندی صورت‌های مالی در تعیین ریسک و بازده مورد انتظار دارایی‌ها (با تاکید بر کار آمدی بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد بازار سرمایه)
2644. انجام پایان نامه تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر شاخص‌های عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2645. انجام پایان نامه بررسی مربوط بودن افشاهای داوطلبانه برارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2646. انجام پایان نامه بررسی رابطه نقدینگی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2647. انجام پایان نامه انتخاب برترین سهام شرکتهای فلزات اساسی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک FAHP
2648. انجام پایان نامه مقایسه و سنجش کارایی شبکه بیز و مدل آلتمن در پیش بینی بحران‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2649. انجام پایان نامه مقایسه بین نسبتهای مالی مبتنی بر روش نقدی و روش تعهدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
2650. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2651. انجام پایان نامه ارزیابی اثر مدیریت سرمایه در گردش بر عدم تقارن زمانی سود و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2652. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتیدر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2653. انجام پایان نامه بررسی کارایی سرمایه فکری و ساختار سرمایه بر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2654. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی و پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2655. انجام پایان نامه بررسی رابطه افزایش سرمایه با سود حسابداری و قیمت سهامشرکتهای پذیرفته شده صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران
2656. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری غیر شرطی بر کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2657. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان کیفیت سود و نقدشوندگی سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2658. انجام پایان نامه بزرسی رابطه بین بازده سهام و وجه نقد نگهداری شده با در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2659. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی بر هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2660. انجام پایان نامه بررسی سطح محافظه کاری و پاسخگویی و انضباط مالی و اثر آن بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2661. انجام پایان نامه ارزیابی محتوای اطلاعاتی مستقیم اقلام تعهدی و جریانات نقدی نسبت به بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده بازار بورس و اوراق بهادار تهران
2662. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و سر رسید بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2663. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشاء در سیستم‌های اطلاعاتی با نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2664. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی با رشد شرکت و قدرت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2665. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر سود سهام پرداختی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2666. انجام پایان نامه بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام از دید کارگزاران بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه استان کرمانشاه)
2667. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرس و افشای اطلاعات تحلیلی مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2668. انجام پایان نامه تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بر برخی از عوامل مؤثر در بورس اوراق بهادار تهران (بازده پر تفوی،شاخص بازدهی،شاخص کل بازار و نسبت P/E
2669. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2670. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دقت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدید الورود در بورس اوراق بهادار تهران
2671. انجام پایان نامه رابطه بین ساختار حاکمیت شرکتی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت در شرکت‌های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2672. انجام پایان نامه مقایسه روش ریسک میانگین با روش‌های سنتی تشکیل پر تفوی با رویکرد فازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2673. انجام پایان نامه بررسی هموارسازی درآمد مشمول مالیات، محتوای اطلاعات درآمد مشمول مالیاتو اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2674. انجام پایان نامه بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری ، جریان نقد عملیاتی و اهرم مالی بر ریسک ورشکستگی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2675. انجام پایان نامه هموارسازی سود مشمول مالیات با اجتناب مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود مشمول مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2676. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین نوآوری شرکت در بازاریابی و عملکرد مالی شرکتدر شرکت‌های تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران
2677. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک محیط بر ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2678. انجام پایان نامه بازبینی مدل ارزش گذاری اولسون: ارتباط ارزشی اهرم مالی و بازده دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2679. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سود و جریان نقدی بر بازده سهام در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2680. انجام پایان نامه تأثیر تغییرات ساختار سرمایه بر قیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2681. انجام پایان نامه تاثیز عناصز سزمایه فکزی بز عملکزد مالی و عملیاتی شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
2682. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2683. انجام پایان نامه تأثیر هیات مدیره مشترک بر سطح افشاء و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2684. انجام پایان نامه بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادارتهران
2685. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بز مدیریت سود در شزکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2686. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارون اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2687. انجام پایان نامه بررسی رابط بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2688. انجام پایان نامه بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل داده‌های ترکیبی
2689. انجام پایان نامه تأثیر مالکیت مدیریتی بر سیاست‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2690. انجام پایان نامه تأثیر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
2691. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت حسابرسی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2692. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی با شاخص کل بورس در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2693. انجام پایان نامه بررسی تأثیر توانایی سود و جریان وجه نقد تاریخی بر پیشگویی گردش وجوه نقدی آینده در صنایع دارویی و معدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2694. انجام پایان نامه ارتباط بین سهام شناور آزاد و بازده غیر عادی سهام شرکت‌ها در دو سال نخست پس از پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران
2695. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2696. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تورم ، نسبت قیمت به عایدی (P/E) و رفتار قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2697. انجام پایان نامه بررسی تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2698. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رابطه بین اجزای حاکمیت شرکتی و نوع حسابرس با کیفیت افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2699. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرسی و صرف ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2700. انجام پایان نامه بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس با مدیریت سود در شرکت‌های دارویی پذیرفته شذه در بورس اوراق بهادار تهران
2701. انجام پایان نامه بررسی رابطه تخصص در صنعت حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با مدیریت سود در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2702. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت افشا و ویژگیهای هیات مدیره برکیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2703. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تورشهای رفتاری بر بازدهی افراد در بورس اوراق بهادار تهران:مطالعه موردی بین کارشناسان مالی و مدیران پرتفوی
2704. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیریت بر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2705. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2706. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2707. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعات سود و ارزش دفتری طی سالهای مختلف و در صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2708. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد شرکت با رشد سود سالهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران
2709. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سود کاهشی و افزایشی و ساختار سرمایه بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2710. انجام پایان نامه بررسی اثز تعدیلی سرمایه گذاری سنگین در دارایی‌های ثابت بر ارتباط بین اهرم مالی و درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
2711. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)
2712. انجام پایان نامه بررسیسودمندی نهایی اطلاعات غیر سو و زیانی ترازنامه در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2713. انجام پایان نامه بررسی رابطه بهبود اظهارنظر حسابرسی با زمان بندی افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2714. انجام پایان نامه بررسی روابط خطی و غیر خطی متغیرهای کلان اقتصادی با میانگین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2715. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم با ریسک سیستماتیک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر هموار سازی سود(مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار تهران)
2716. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرصت‌های رشد بر ارزشیابی جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفاه شده در بورس اوراق بهادار تهران
2717. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
2718. انجام پایان نامه عوامل مؤثر بر استقرار و توسعه نظام هزینه یابی کیفیت در شرکتهای تولیدکننده کالاهایمصرفی در بورس اوراق بهادار تهران
2719. انجام پایان نامه رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2720. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک سیستماتیک درمحیط رقابتی درمقایسه باتاثیرتوان تصمیم گیریمدیریتی در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
2721. انجام پایان نامه تأثیر برخی از مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2722. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2723. انجام پایان نامه بررسی اهرم‌های مالی، عملیاتی و مرکب و تأثیر آنها بر بازده سهام تعدیل شده بر اساسریسک: مورد مطالعه در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2724. انجام پایان نامه تأثیرسیاست های مدیریت سرمایه درگردش برریسک وسودآوری شرکت‌های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران
2725. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران و تعیین نارساییها، اولویت‌ها و راهکارهای ارتقای آن
2726. انجام پایان نامه بررسی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای صنعت استخراج کانههای فلزی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش FuzzyTopsis
2727. انجام پایان نامه تأثیر برگشت‌های تعهدی بر ثبات سودآوریشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2728. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری با ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2729. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر میزان رقابت محصول بر عملکرد مالی مطالعه موردی: شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
2730. انجام پایان نامه ارزیابی و رتبه بندی صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری عضو بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی
2731. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی ریسک‌های سرمایه گذاری در در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از منطقفازی
2732. انجام پایان نامه ساختار سرمایه، رقابت و عملکرد اقتصادی شرکت هامطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2733. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه نقش اجرای نقدی و تعهدی حسابداری در پیش بینی جریان‌های نقد آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2734. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر محدودیت‌های مالی بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک شرکت‌های تولیدیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2735. انجام پایان نامه بررسی وضعیت انواع سوگیری‌های رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار استان مازندران و اولویت بندی آن
2736. انجام پایان نامه بررسی خطاهای رفتاری تأثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاراندر بورس اوراق بهادار استان مازندران
2737. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان بازدهی سهام، ترکیب هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با افشای اختیاریاطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2738. انجام پایان نامه بررسی تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2739. انجام پایان نامه بررسی کارایی مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی هفت پرمخاطره بورس اوراق بهادار تهران
2740. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2741. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین دوره تصدی مدیریت شرکت با دوره تصدی حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2742. انجام پایان نامه رابطه بین شاخص سودآوری و نسبت تغییرات بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2743. انجام پایان نامه رابطه بین عامل اندازه شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2744. انجام پایان نامه رابطه بین فرصت رشد شرکت‌ها و نسبت تغییرات بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2745. انجام پایان نامه بررسی عوامل مرتبط با ویژگی‌های حسابرسان بر تغییر آنها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2746. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم‌های مدیریت هزینه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2747. انجام پایان نامه تأثیر نوع مدیریت سود بر محافظه کاری نامشروط حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2748. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رابطه بین ویژگی‌های هیئت مدیره با کیفیت افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2749. انجام پایان نامه تأثیر اندازه هیئت مدیره و مالکیت نهادی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2750. انجام پایان نامه بررسی رابطه اثر پذیری عناصر سرمایه فکری از جنبه‌های حاکمیتی ر شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2751. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران
2752. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب هیات مدیره و ساختار مالکیت بر میزان مسوولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2753. انجام پایان نامه بررسی حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار از طریق تبیین رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت
2754. انجام پایان نامه کاربرد رویکرد استوار در انتخاب سبد مالی بهینه: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
2755. انجام پایان نامه تأثیر بکارگیری روش‌های چند شاخصه با رویکرد فازی بر بازدهی پرتفوی انتخابی در بورس اوراق بهادار تهران
2756. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سودهای هموار شده و ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
2757. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و نسبت‌های سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2758. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سطوح مختلف ساختار سرمایه بر عملکرد نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2759. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات بر بورس اوراق بهادار تهران
2760. انجام پایان نامه بررسی نقش عناصر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2761. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
2762. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های موفق در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی (FAHP)
2763. انجام پایان نامه تعیین پرتفوی با استفاده از AHP در بهترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2764. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2765. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی شرکت‌های خدماتی)
2766. انجام پایان نامه طبقه بندی شرکت‌ها با شاخص KZ و ارتباط تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2767. انجام پایان نامه شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2768. انجام پایان نامه تأثیر ساز و کارهای مدیریتی حاکمیت شرکتی بر مدیریت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2769. انجام پایان نامه رابطه سیاست تقسیم سود و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2770. انجام پایان نامه رابطه سیاست بدهی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2771. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر رشد فروش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2772. انجام پایان نامه تأثیر ریسک سیستماتیک بر محافظه کاری حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 86 تا 90
2773. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقدشوندگی بر درآمد هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی صنایع: دارو، شیمیایی، مواد غذایی)
2774. انجام پایان نامه تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با تأکید بر نظریه سلسله مراتبی
2775. انجام پایان نامه بررسی کارایی مدل‌های ورشکستگی فولمر، اولسون، وکا اسکور در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2776. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نسبت گردش کل دارایی‌ها و شاخص‌های بهره وری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2777. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده نقدی با معیارهای DPS ،EPS و EQ در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران
2778. انجام پایان نامه بررسی ویژگیهای روان شناختی و رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
2779. انجام پایان نامه رابطه بین حاکمیت شرکتی و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2780. انجام پایان نامه اثر مدیریت سود بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2781. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای مدل‌های پیش بینی ورشکستگی فیلوسوفو و اسپرینگیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2782. انجام پایان نامه بررسی رابطه ریسک نقدشوندگی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
2783. انجام پایان نامه تأثیر راهبری شرکتی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2784. انجام پایان نامه ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی: صنعت خودرو)
2785. انجام پایان نامه تأثیر حضور مالکان نهادی بر عملکرد مالی گذشته و آتی شرکتهای موجوددر صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2786. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری‌ها و کیفیت اطلاعاتبر اختیارات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2787. انجام پایان نامه بررسی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پانل دیتا
2788. انجام پایان نامه بررسی رابطه اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2789. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش افزوده بازار و نسبت‌های سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی پانل دیتا
2790. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش افزوده بازار با بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2791. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2792. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر بازده جاری و آتی حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2793. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر بازده جاری و آتی دارائی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2794. انجام پایان نامه گروه‌های تأثیر گذار بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادارتهران
2795. انجام پایان نامه عوامل روانشناختی تأثیر گذار بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
2796. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
2797. انجام پایان نامه بررسی رابطه سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود هر سهم با ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2798. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای عملکرد جریان نقدی با ارزش افزوده بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2799. انجام پایان نامه کاربرد تابع مفصل در مدیریت ریسک بازار سهام: بورس اوراق بهادار تهران
2800. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر کیفیت سود بر بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2801. انجام پایان نامه بررسی نقش نوآوری در رابطه بین تجارب آموخته شده از خطاها و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران)
2802. انجام پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
2803. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ضریب P/E با توجه به نوع صنعت (نرخ رشد و درصد سود پرداختی) در بورس اوراق بهادار تهران
2804. انجام پایان نامه تبیین ارتباط بین چسبندگی هزینه‌ها با خطای پیش بینی سود و پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران
2805. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بربازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2806. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل اسپرینگیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2807. انجام پایان نامه مطالعه الگوهای موجود در خصوص مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2808. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نقدی سهام بورس اوراق بهادار تهران
2809. انجام پایان نامه مدیریت بورس اوراق بهادار و تأثیر آن برتوسعه اقتصادی
2810. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2811. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و حقالزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2812. انجام پایان نامه بررسی رابطه بازده و نسبتهای سود آوری با اندازه شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2813. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی سهام بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2814. انجام پایان نامه به کارگیری هوش مصنوعی برای انتخاب سهام مناسب در بورس اوراق بهادار
2815. انجام پایان نامه بررسی موانع تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه
2816. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حالات بیوریتمیک (Biorhythm Cycle) سرمایه گذاران بر ترکیب پرتفوی آنان در بورس اوراق بهادار تهران
2817. انجام پایان نامه شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار بر سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان
2818. انجام پایان نامه دستکاری قیمت اوراق بهادار در بورس تهران و تأثیر آن روی نظام مالی کشور
2819. انجام پایان نامه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی بر بازده و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران: روش داده‌های ترکیبی
2820. انجام پایان نامه بررسی اثر تأمین مالی از بانک بر رابطه‌ی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2821. انجام پایان نامه پوشش ریسک در تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهای حساسیت ریسک دلتا و روو: مدل درخت دوجمله‌ای
2822. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نیروی حرکت قیمت وعایدات در ایجاد بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران
2823. انجام پایان نامه اثر شدت سرمایه، اندازه شرکت و سودآوری بر تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2824. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده‌های غیرعادی در بورس اوراق بهادار تهران
2825. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) بر نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش GMM
2826. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های انتخاب سهام جهت تشکیل پرتفوی از نظر برآورد بازده مورد انتظار، بازده واقعی آتی و ریسک آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
2827. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: روش داده‌های تلفیقی ایستا و پویا
2828. انجام پایان نامه برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) سهام گروه شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
2829. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی بین المللی عوامل مؤثر بر نظام تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارکشورهای درحال توسعه و بورس اوراق بهادار تهران
2830. انجام پایان نامه بررسی ارتباط خصوصی سازی و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روش (GMM)
2831. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر فعالیت اشخاص حقوقی بر نوسانات قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
2832. انجام پایان نامه سنجش محدودیت مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد روشهای رتبه بندی چند معیاره
2833. انجام پایان نامه بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر همبستگی اطلاعاتی سود حسابداری
2834. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های دارویی فعال در بورس اوراق بهادار با رویکرد ترکیبی
2835. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
2836. انجام پایان نامه بررسی تجربی تأثیراطلاعات حسابرسی زیست محیطی بر سرمایه گذاری نهادهای سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران
2837. انجام پایان نامه حسابداری منابع انسانی و اثر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
2838. انجام پایان نامه ارزیابی نقش اجزای سود عملیاتی در پیش بینی بازده سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
2839. انجام پایان نامه نقش اقلام تعهدی و جریانات نقدی وجوه عملیاتی در پیش بینی سود سهامشزکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2840. انجام پایان نامه اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2841. انجام پایان نامه عدم تقارن اطلاعاتی و تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2842. انجام پایان نامه استفاده از مدل‌های تصمیم گیری چند شاخصه‌ای electre saw, topsis در ربته بندی سهام شرکت‌های تولید کننده کاشی و سرامیک در بورس اوراق بهادار تهران
2843. انجام پایان نامه ارزیابی بازدهی شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 84-80
2844. انجام پایان نامه اثر انتشار گزارش بررسی اجتمالی حسابرسی بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن
2845. انجام پایان نامه ارتباط بین حضور زنان در هیئت مدیره با عملکرد مالی و ریسک سهام شرکت‌ها (مطالعه موردی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهاردار تهران)
2846. انجام پایان نامه شفافیت اطلعات مالی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2847. انجام پایان نامه بررسی جریانات نقدی آزاد اهرم‌های مالی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
2848. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات سرمایه گذاریدر شرکت‌های شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2849. انجام پایان نامه بررسی رابطه معیارهای راهبری شرکتی و )تغییرات درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده( درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2850. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های فکری بر خلق ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2851. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2852. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای سودآوری در شکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ن
2853. انجام پایان نامه بررسی کاربردی مدلهای اسپرینگیت ، شیراتا ، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)با تمرکز بر شرکتهای نساجی و داروسازی(
2854. انجام پایان نامه بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی سود و جریان وجه نقد عملیاتی با اعلام خبر خوب یا بد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2855. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و جهت گیری پیش بینی مدیریت با در نظر گرفتن سختی‌های پیش بینی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تتهران
2856. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه انسانی بر مدیریت تحول در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران
2857. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های فناوری با رویکرد تاپسیس (مطالعه موردی سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
2858. انجام پایان نامه سنجش رابطه هموارسازی درآمد مشمول مالیات، محتوای اطلاعات درآمد مشمول مالیاتو اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2859. انجام پایان نامه بررسی مدیریت سود در شرکت‌های سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بحرانمالی جهانی با تاکید بر شرکت‌های بزرگ و کوچک
2860. انجام پایان نامه بررسی قدرت پیشبینی کنندگی تجزیه و تحلیل بنیادی بر بازده آتی سهام تعدیل شده براساس اندازه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2861. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری,مدیریت سود و کیفیت حسابرسی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2862. انجام پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود، اهرم مالی و نوسانات جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2863. انجام پایان نامه تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر بازده غیرعادی سهام و ریسکسیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2864. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سهام شناور آزاد بر نسبت‌های سودآوری )بازده(درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2865. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر میزان محافظه کاری حسابداری در صورت‌های مالی شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2866. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی و ریسک سیستماتیک بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (بخش شرکت‌های صنعت خودرو)
2867. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی وپایداری سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2868. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش RAV هم جمعی
2869. انجام پایان نامه تحلیل اثر بخشی تورم بر شاخص قیمت سهام و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران
2870. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار سرمیاه و چرخه عمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2871. انجام پایان نامه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARDL
2872. انجام پایان نامه شناسایی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در فرایند قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری قیمت گذاری آربیتراژ
2873. انجام پایان نامه تأثیر تمرکز و سرمایه گذاران نهادی بر معیارهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2874. انجام پایان نامه تأثیر برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2875. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی و مخارج سرمایه‌ای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2876. انجام پایان نامه ارائه مدل مطلوب تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2877. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین سود باقی مانده و بازده فروش با ارزش شرکت‌های تصاحب شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2878. انجام پایان نامه رابطه بین ریسک نقدینگی و کیفیت اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2879. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نرخ بازده دارایی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2880. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2881. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه در گردش و نقدینگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2882. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تعداد شرکتهای جدیدالورود به بورس در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
2883. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حضور مدیران زن در هیئت مدیره شرکت و بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2884. انجام پایان نامه بررسی حساسیت سرمایه گذاری نامشهود (r&d(نسبت به متغیرهای مالی فروش دارایی، جریان نقدی و بدهی بلند مدت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2885. انجام پایان نامه رابطه معیارهای سودآوری با ارزش بازار سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2886. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385 -1390)
2887. انجام پایان نامه بررسی رابطه سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2888. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بر عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2889. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت : آزمون مجدد تئوری نمایندگی در شرکتهای فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2890. انجام پایان نامه رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه‌ی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2891. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تبلیغات بر عملکرد مالی و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2892. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای نسبتهای گردش وجوه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قبل و بعد از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
2893. انجام پایان نامه تأثیر ساختار هیات مدیره بر سیاستهای جسورانه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2894. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین بدهی‌ها ، تنوع بخشی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2895. انجام پایان نامه تأثیر تصمیم گیری اخلاقی حسابداران بر صحت پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2896. انجام پایان نامه اندازه گیری ریسک و بازده در چارچوب سیاست‌های متفاوت سرمایه در گردش شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
2897. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ویژگی‌های هیأت مدیره بر ارزش شرکت دربین 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران
2898. انجام پایان نامه افشای اطلاعات سرمایه انسانی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2899. انجام پایان نامه جریانها نقدی و سودآوری سهام با در نظرگرفتن فرصت‌های سرمایه گذاری (تحقیق موردی در شرکتهای صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران)
2900. انجام پایان نامه طراحی و تبیین مدل ارزیابی سهام در بورس و اوراق بهادار تهران با رویکرد مدل ترکیبی الکنره_تحلیل پوششی داده‌ها(مورد پنجاه شرکت برتر بورسی)
2901. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر هزینه‌های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2902. انجام پایان نامه اثر اندازه شرکت بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
2903. انجام پایان نامه نقش کیفیت سود در پیشبینی سودآوری آتی شرکتهای ورشکسته و غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران
2904. انجام پایان نامه بررسی محدودیت‌های بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2905. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش برند و برخی از عوامل تعیین کننده آن با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2906. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و بازده سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2907. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین اقلام صورت جریان وجوه نقد با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده بر حسب اندازه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2908. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر نسبت‌های نقدینگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2909. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی، و سیستم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2910. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2911. انجام پایان نامه رابطه‌ی منبع کنترل و رضایت شغلی حسابرسان داخلی با استقرار سیستم‌های کنترل داخلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
2912. انجام پایان نامه ارتباط تأمین مالی تراز نامه‌ای با معیارهای تلفیقی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2913. انجام پایان نامه بررسی تأثیر دستکاری فعالیت‌های واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2914. انجام پایان نامه ا ثر مالکیت عمومی بر کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2915. انجام پایان نامه کاربرد الگوریتم فاخته در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2916. انجام پایان نامه بررسی میزان دقت سود هر سهم و گردش وجوه نقد متعلق به هر سهم درپیش بینی سود تقسیمی هر سهم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2917. انجام پایان نامه بررسی اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2918. انجام پایان نامه تأثیر سطوح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2919. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارزش پیش بینی ، ارزش بازخورد و پایداری سود بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2920. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت رشد پایین و بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2921. انجام پایان نامه اثر سهامداران اقلیت، هزینه‌های نمایندگی وعدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2922. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین استراتژی‌های سرمایه در گردش با فرصت‌های سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2923. انجام پایان نامه اثر انتشارگزارش بررسی اجمالی حسابرسی بر قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2924. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر کارایی شرکت‌ها با بررسی اثر ساختار سرمایه به عنوان متغیر تعدیل کننده بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
2925. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر محافظهکاری شرطی و محافظهکاری غیرشرطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2926. انجام پایان نامه نقش سودمندی جزیان های نقدی درمحتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی وتعهدی در شر کت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2927. انجام پایان نامه انتخاب بهترین الگو در خصوص محاسبه مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
2928. انجام پایان نامه بررسی روشهای خریدوفروش سهام دردوره های رکود ورونق در بورس اوراق بهادار تهران
2929. انجام پایان نامه تأثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2930. انجام پایان نامه بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2931. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه تبلیغات و شاخصهای سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2932. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2933. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین سازو کارهای حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سودشرکت پس از انتشار اولیه: شواهد از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2934. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین برخی معیارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2935. انجام پایان نامه تاثیرعدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی ارقام حسابداری و بازده سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2936. انجام پایان نامه اثر روز قبل و بعد از تعطیلی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2937. انجام پایان نامه بررسی رابطه سهام رشدی و ارزشی و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2938. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با معیارهای ارزیابی عملکرد (EVA,REVA,MVA) درشرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2939. انجام پایان نامه تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بربرخی از عوامل مؤثر در بورس اوراق بهادار تهران (بازده پرتفوی ،شاخص بازدهی ، شاخص کل بازار ونسبت P/E)
2940. انجام پایان نامه تأثیر ساختار راهبری برافشای اطلاعات توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2941. انجام پایان نامه بررسی تجربی ارتباط بین ارزش برند(VB) وارزش شرکت‌های (VC) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2942. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه داینامیک وعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2943. انجام پایان نامه رهیافت گارچ چند متغیره در بررسی رابطه علی عوامل کلان اقتصادی وریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2944. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی برارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2945. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه‌های فکری بر عملکرد صادرات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2946. انجام پایان نامه بررسی نقش اقلام تعهدی حسابداری برای پیش بینی جریان‌های نقد آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2947. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های هیئت مدیره و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2948. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه‌های سیاسی وپیش بینی مدیریت سود با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادار تهران
2949. انجام پایان نامه تحلیل تأثیر شاخص گروه‌های مختلف بورس اوراق بهادار بر شاخص کل بازار سهام تهران
2950. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی ومحتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2951. انجام پایان نامه اثر میانجی هموار سازی سود بر ارتباط بین ویژگی‌های مالی وکیفیت گزارشگری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2952. انجام پایان نامه رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش با جریان وجه نقد عملیاتی بررسی وعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2953. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی وسود باقیمانده با چرخه تبدیل وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2954. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری مدل ترکیبی مدل‌های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک با منطق فاری
2955. انجام پایان نامه تأثیر عوامل مدیریتی حاکمیت شرکتی برکیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2956. انجام پایان نامه تأثیر رقابت بازار محصول بر مدیریت سود شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
2957. انجام پایان نامه سرمایه فکری وعملکرد مالی بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2958. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه بین ناهنجاری خالص دارایی‌های عملیاتی با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2959. انجام پایان نامه شناسایی ورتبه بندی فاکتورهای منتخب تأثیر گذار برریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با تاپسیس فازی
2960. انجام پایان نامه بررسی سطح کارآیی اطلاعاتی بورس اوراق بهادارتهران (مطالعه شرکت‌های صنعت شیمیایی)
2961. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده ریسک کل ریسک سیستماتیک چولگی وکشیدگی در بورس اوراق بهادار تهران
2962. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کارانه بودن سود ونقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
2963. انجام پایان نامه پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی (مورد مطالعه : شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
2964. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود ونقد شوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران
2965. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود وهزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید برعدم تقارن اطلاعاتی
2966. انجام پایان نامه برسی عوامل موثربرتقسیم نقدی سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
2967. انجام پایان نامه مقایسه میزان عدم تقارون اطلاعاتی درصنایع مختلف بورس اوراق بهادارتهران
2968. انجام پایان نامه بررسی رابطه پایداری سود، شرایط اقتصادی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادارتهران
2969. انجام پایان نامه تأثیر استراتژی‌های سرمایه درگردش مدیریت بهینه نقدینگی بر کاهش اختمال ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2970. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سود وهزینه های بدهی در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
2971. انجام پایان نامه بررسی توانایی مدل‌های تعدیل شده فالمر والسن در پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها : مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
2972. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه رویه‌های حسابداری موجودی کالا وویژگی های عایدات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2973. انجام پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش عملکرد شرکت ومحدودیت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2974. انجام پایان نامه اثرات تورم برشاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2975. انجام پایان نامه بررسی مربوط بودن ارزش معیارهای عملکرد مبتنی برارقام حسابداری با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2976. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده بازار در بورس اوراق بهادار تهران
2977. انجام پایان نامه بررسی حساسیت جریانهای نقدی عملیاتی نامتقارن و نگهداری وجوه نقد در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2978. انجام پایان نامه سطح نگهداشت وجه نقد در صندوق و ارنباط آن با بازده صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2979. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه بدیهیهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکت‌هایی با مالکیت شبه دولتی با شرکت‌هایی با مالکیت غیر دولتی در بورس اوراق بهادار تهران
2980. انجام پایان نامه تأثیر سیاست‌های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2981. انجام پایان نامه ساز و کار پوشش ریس نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار و بررسی اثرات نوسان پإیری بر قیمت ابزارهای پوشش یسک
2982. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)
2983. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیات بر بازدهی غیر عادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2984. انجام پایان نامه محدودیت‌های مدیریت سود و واکنش‌های بازار به سودهای غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران
2985. انجام پایان نامه تحلیل آثار ناشی از تکانه‌های قیمت نفت اوپک و متغیرهای اقتصادی بر شاخص کل اوراق بورس بهادار تهران
2986. انجام پایان نامه بررسی اثر ماه رمضان بر بازدهی-نوسان پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
2987. انجام پایان نامه روابط علی کلان اقتصادی و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,رهیافت گارچ چند متغیره
2988. انجام پایان نامه نقش بورس اوراق بهادار در نحقق حماسه اقتصادی
2989. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شدت رقابت در بازار محصولات بر روی سیاست تقسیم سود شرکت‌های گذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2990. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه در شرکت‌های دارویی,پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2991. انجام پایان نامه ارزیابی اجزا مدل بازار (شارپ-مارکویتز)(با استفاده از تحلیل رابطه برخی از عوامل بازار با ریسک کاهش یافته ناشی از متنوع سازی سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
2992. انجام پایان نامه رابطه بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2993. انجام پایان نامه بررسی ارتباط متوسط دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با سطح عملکرد آن شرکت‌ها و ارزیابی عقلانیت واکنش بازار در مقابل حباب موجود در شاخص عملکرد
2994. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2995. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-با استفاده از رگرسیون فازی
2996. انجام پایان نامه بررسی اثر گردش ماه قمری بر بورس اوراق بهادار تهران
2997. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در تعیین وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-با استفاده از رگرسیون فازی
2998. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر موفقیت مالی صنایع تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2999. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت مالی صنایع تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3000. انجام پایان نامه تأثیر پراکندگی سودکل بر بازده کل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3001. انجام پایان نامه بررسی نقش بازارهای رقیب (مسکن، ارز، طال و پول) سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
3002. انجام پایان نامه نقش کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم نقد شوندگی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3003. انجام پایان نامه ارزیابی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای مؤسسات بزرگ رتبه بندی
3004. انجام پایان نامه مدلی نوین در رتبه بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
3005. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
3006. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین برند سازمانی با مسئولیت پذیری، اطمینان دهی و سودمندی تصمیمان حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3007. انجام پایان نامه ارتباط الزامات سرمایه و ریسک در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
3008. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نرخ ارز، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران (مستخرج شده از پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد)
3009. انجام پایان نامه بررسی نقش بازار سرمایه (سازمان بورسو اوراق بهادار) به عنوان یک عامل عقیم کننده پول و نقش آن در اقتصاد مقاومتی
3010. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و همزمانی قیمت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3011. انجام پایان نامه بررسی و تأثیر عوامل تعیین کننده سرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف
3012. انجام پایان نامه بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سوددرشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3013. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3014. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3015. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری با توجه به درجه انعطاف پذیری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3016. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین مدیریت سود واقعی و کیفیت افشا در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
3017. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3018. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3019. انجام پایان نامه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قواعد اگر- آنگاه فازی
3020. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های سرمایه فکری و نسبت Q توبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3021. انجام پایان نامه اثر انتشار به موقع اطلاعات بر نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
3022. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد مالی شرکت بر مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3023. انجام پایان نامه بررسی ارتباط پویا بین معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت‌های گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران
3024. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ارزش در برندسازمانی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3025. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی‌های تشکیل شده مبتنی بر روش‌های PEG و PE در بورس اوراق بهادار تهران
3026. انجام پایان نامه آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر آنها بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3027. انجام پایان نامه بررسی رابطهی بین اهرم مالی با رشد شرکت وقدرت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک صنعت
3028. انجام پایان نامه تأثیر روش‌های مختلف تأمین مالی بر سود هر سهم شرکت‌های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3029. انجام پایان نامه تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای متوسط و کوچک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3030. انجام پایان نامه تأثیر کیفیت پیش بینی‌های سود بر ریسک و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3031. انجام پایان نامه طراحی مدل ریاضی تصمیم گیری چند معیاره فازی جهت انتخاب پرتفولیو بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
3032. انجام پایان نامه ارائه مدلی جهت انتخاب سبد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری ترکیبی از روشهای FAHP- TOPSIS
3033. انجام پایان نامه مقایسه رتبه بندی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در صنعت محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره
3034. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران
3035. انجام پایان نامه بررسی تبیین ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی با ریسک نقد شوندگی و ریسک سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3036. انجام پایان نامه تأثیر مالکیت نهادی بر بازده سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی : صنعت خودرو و ساخت قطعات)
3037. انجام پایان نامه بررسی رابطه معیارهای تعیین کننده سرمایه فکری و اجزاء صورت گردش وجوه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3038. انجام پایان نامه تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی : صنعت خودرو و ساخت قطعات)
3039. انجام پایان نامه تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3040. انجام پایان نامه تأثیر هزینه تبلیغات بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت خودرو و ساخت قطعات)
3041. انجام پایان نامه رابطه‌ی عملکرد مدیریت و ارائه‌ی بموقع صورت‌های مالی میان دوره‌ای در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3042. انجام پایان نامه برررسی تأثیر اندازه شرکت و ویژگی‌های نوآوری بر پذیرش نوآوری در حسابداری مدیریت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3043. انجام پایان نامه بررسی تحلیلی صورتهای مالی بااستفاده ازنسبت ارزش دفتری به بازارس ها درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادرتهران
3044. انجام پایان نامه پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی با بگارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی در در بورس اوراق بهادار تهران
3045. انجام پایان نامه رابطه بین نابرابری اطلاعاتی و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3046. انجام پایان نامه ارائه مدلی برای کشف مدیریت سود با استفاده از رگرسیون فازی: بررسی موردی در بورس اوراق بهادار تهران
3047. انجام پایان نامه بررسی رابطه کیفیت سود با ویژگی‌های (مالی و غیر مالی) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3048. انجام پایان نامه رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
3049. انجام پایان نامه بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3050. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت و ضعف کنترل‌های داخلی در محیط گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3051. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین بازدهی کوتاه مدت سهام با نسبت‌های بازاردر بورس اوراق بهادار تهران
3052. انجام پایان نامه ارتباط بین میزان گردش معاملات سهام و ایجاد حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
3053. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3054. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر ضریب ارزش افزوده فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3055. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار راهبری بر عملکرد اقتصادی شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
3056. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سابقه حضور در بورس بر اخراج شرکت‌ها از بورس اوراق بهادار
3057. انجام پایان نامه بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اخراج شرکت‌ها از بورس اوراق بهادار
3058. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر اخراج شرکت‌ها از بورس اوراق بهادار تهران
3059. انجام پایان نامه تعامل بین جریان نقدی، آزاد سیاست بدهی و ساختار حاکمیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3060. انجام پایان نامه بررسی وجود حباب ذاتی عقلایی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1390-1383
3061. انجام پایان نامه تأثیر پایداری سود بر روابط بین کیفیت سود (ارائه بیطرفانه و به موقع بودن) با هزی حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3062. انجام پایان نامه رابطه ساختار سرمایه و ارزش بازار بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3063. انجام پایان نامه ساختار سرمایه و عملکرد بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3064. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقش میزان سهام شناور آزاد با نقد شوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
3065. انجام پایان نامه آثار ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شددر بورس اوراق بهادار تهران
3066. انجام پایان نامه ارتباط بین افشای اختیاری اطلاعات و مدیریت سود واقعی با کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3067. انجام پایان نامه تأثیر ساختار هیات مدیره و عدم تقارن اطلاعاتی بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3068. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3069. انجام پایان نامه تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی غیر عادی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
3070. انجام پایان نامه بررسی فشار سهامداران عمده برای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3071. انجام پایان نامه اثر متغیرهای مالی بر ساختار عملکرد شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
3072. انجام پایان نامه اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران موردمطالعه: صنعت پتروشیمی
3073. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی شرکت بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت واقعی سود و سطح کلی مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3074. انجام پایان نامه رابطه بین سیاست‌های مالی شرکت‌ها با مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3075. انجام پایان نامه رابطه‌ی بین اندازه‌ی شرکت و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نقش بازار سرمایه) بورس اوراق بهادار ( در تحقق حماسه‌ی اقتصادی)
3076. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مالکیت نظارتی بر محافظه کاری حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
3077. انجام پایان نامه شناخت رابطه بین سود باقی مانده و ارزش افزوده اقتصادی با کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3078. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با افشاء اختیاری اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3079. انجام پایان نامه بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مطالعه رابطه نسبت بدهی و ضریب بتا
3080. انجام پایان نامه بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت مواد و محصولات دارویی)
3081. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بهره وری نیروی انسانی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3082. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه در گردش با بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3083. انجام پایان نامه بررسی کازایی نسبی قیمت گذاری سهام با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده در بورس اوراق بهادار تهران
3084. انجام پایان نامه رابطه بین نرخ بازده و نرخ گردش معاملات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3085. انجام پایان نامه بررسی رابطه مالکیت نهادی و اجزای محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
3086. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفقیت آمیز حسابرسی داخلی در شکرت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3087. انجام پایان نامه ارزیابی مقایسه‌ای محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3088. انجام پایان نامه بررسی تأثیر زمان تصدی مدیر عامل بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3089. انجام پایان نامه مقایسه بین ترازنامه شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تلفیق حساب‌ها
3090. انجام پایان نامه سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با هموار سازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3091. انجام پایان نامه رویکردی تئوریک بر مدیریت سود و نقدینگی بازار سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3092. انجام پایان نامه ارتباط بین مدیریت سود و نقدینگی بازار سهان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3093. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت آنی و نسبت جاری بر ریسک سیستماتیک در صنایع دارویی غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3094. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر شاخص ریسک سیستماتیک در صنایع دارویی و غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3095. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه رویه‌های حسابداری موجودی کالا و هموارسازی عایدات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3096. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی‌های هیات مدیره و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
3097. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی‌های هیأت مدیره با مالکیت نهادی (نوع خاص مالکیت) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3098. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین هزینه نمایندگی و ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی صنعت خودرو و ساخت قطعات)
3099. انجام پایان نامه بررسی اثر روزهای هفته در دوران طلایی بورس اوراق بهادار تهران
3100. انجام پایان نامه شناسایی ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
3101. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران
3102. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برخی از مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3103. انجام پایان نامه مطالعه‌ی رابطه‌ی بین بحران مالی جهانی و نسبت‌های مؤثر مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3104. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، رقابت بازار محصول و عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران
3105. انجام پایان نامه آزمون سیگنال‌های بنیادی مبتی بر اطلاعات حسابداری تاریخی در پیش بینی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3106. انجام پایان نامه تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3107. انجام پایان نامه رابطه بین مالکیت نهادی، نقد شوندگی سهام و نقدینگی دارایی‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3108. انجام پایان نامه حساسیت پذیری ترکیب دارایی‌ها نسبت به تغییرات اجزاء صورت جریانات نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3109. انجام پایان نامه تأثیر تجارت بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3110. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشهای حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران
3111. انجام پایان نامه بررسی تأثیر تورم بر بودجه بندی سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3112. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3113. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر بازده سرمایه گذاری در عرصه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3114. انجام پایان نامه ببرسی رابطه بین پیش بینی‌های EPS با بازده و در آمدهای آتی در بورس اوراق بهادار تهران
3115. انجام پایان نامه پیش بینی مدیریت سود با بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی بررسی موردی در بورس اوراق بهادار ایران
3116. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه گذاری نهادی با ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3117. انجام پایان نامه بررسی تأثیر معاملات بر تغییرات قیمت در کوتاه مدت در بورس اوراق بهادر
3118. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین سیاست تقسیم سود و عملکرد بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (1391-1384)
3119. انجام پایان نامه رتبه بندی صندوق‌های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران بر اساس ارزیابی عملکرد
3120. انجام پایان نامه بررسی ارتباط عناصر سرمایه فکری با ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادارتهران
3121. انجام پایان نامه بررسی اثر حسابرسی داخلی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389-1385
3122. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقدینگی و قیمت سهام در تعیین پر تفوی سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های فازی، الگوریتم ژنتیک و انتخاب گشت تصادفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3123. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی
3124. انجام پایان نامه ارزیابی رابطه خطی سرمایه فکری با شاخص‌های سودآوری، رشد و بازده شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3125. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفلیو شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی با رتبه نقد شوندگی آنها در بورس اوراقبهادار تهران
3126. انجام پایان نامه بررسی تأثیر شاخصهای مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
3127. انجام پایان نامه ارائه الگویی جامع مبتنی بر ارقام حسابداری جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
3128. انجام پایان نامه کنکاش پیرامون تأثیر عوامل حاکمیتی بر سرعت گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران
3129. انجام پایان نامه نقش حاکمیت شرکتی وتاثیر شفافیت اطلاعات در واحدهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار
3130. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر عرضه اولیه سهام در شرکتهای بورس اوراقبهادار تهران
3131. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه قیمت سهام با کیفیت سود برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3132. انجام پایان نامه بررسی و ارزییابی تاثیرات خصوصی سازی از طریق عرضه سهام به عموم در بورس اوراق بهادار تهران بر بازدهی شرکتها
3133. انجام پایان نامه ارزیابی معیار حافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3134. انجام پایان نامه تعیین رابطه بین تغییرات اهرم مالی با تغییرات بازده غیر عادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3135. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای تفاوت بین ساختار مالکیت و هزینه سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌ای و اهرمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3136. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تغییرات اقلام تشکیل دهنده صورت جریان وجه نقد و تغییرات سود تقسیمی هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3137. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از تعلیق حساب‌ها
3138. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3139. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هموار سازی سود و نقد شوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3140. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قیمت سهام و تاریخ مؤثر دریافت سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3141. انجام پایان نامه نست های مالی و تأثیر آن‌ها بر ورشکستگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل پروبیت
3142. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری با نسبتهای سود آوری در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
3143. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه و ترکیب هیات مدیره بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3144. انجام پایان نامه بررسی رابطه آگاهی مدیران سطح بخش‌ها از صورت مالی با سود خالص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3145. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر انتشار سهام و تسهیلات دریافتی بلند مدت بر بازده و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3146. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارائه بموقع حسابرسی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3147. انجام پایان نامه تبیین یک مدل پیش بینی شده قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3148. انجام پایان نامه شناسایی عوامل مؤثر بر آسیب پذیری بازار سرمایه ایران از دید پرسنل و کارگزاران فعال در تالار مناطق شرکت بورس اوراق بهادار تهران
3149. انجام پایان نامه بررسی اثر سود تقسیمی وسود خالص سالانه بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
3150. انجام پایان نامه بررسی بحرانهای مالی اخیر بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی
3151. انجام پایان نامه نقش اطلاعات حسابداری بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
3152. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی شاخصهای ارزش افزوده EVA, MVA, REVA, SVA, CVA( و حسابداری CFO ،ROE ،ROA( درتبیین بازده تعدیل شده بازار MAR صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران
3153. انجام پایان نامه رابطه ساختار مالکیت ( میزان مالکیت نهادی ) بر عملکرد مالی ( گذشته و آتی ) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردی صنعت خودرو
3154. انجام پایان نامه رابطه ساختار مالکیت ( تمرکز مالکیت نهادی ) بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه موردی صنعت خودرو )
3155. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه ساختاری بر عایدی سرمایه‌ای سرمایه گذاران بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3156. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه وعملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
3157. انجام پایان نامه ابزارهای مدیریت نوین در ارزیابی عملکرد شرکتهای بورس و اوراق بهادار تهران طراحی مدل با استفاده از روشTOPSIS و تحلیل حساسیت
3158. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت اطلاعات مالی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
3159. انجام پایان نامه ارائه مدلی در پیش بینی جهت حرکت شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
3160. انجام پایان نامه ارزیابی کارایی نسبی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
3161. انجام پایان نامه بررسی تاثیرکیفیت اقلام تعهدی بر نگهداری دارایی‌های نقدی شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران
3162. انجام پایان نامه بررسی اثرات مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3163. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر هزینه نمایندگی شرکت‌های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3164. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3165. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین نابرابری اطلاعاتی و تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3166. انجام پایان نامه رویکرد جسورانه در برابر رویکرد محافظه کارانه برای مدیریت سرمایه درگردش: مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
3167. انجام پایان نامه ارتباط بین ساختار سرمایه و عملکرد در شرکت‌های بورس اوراق بهادارتهران
3168. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین پیچیدگی الگوی اندازه گیری در حسابداری منابع انسانی به همراه هزینه بالای آن و عدم کاربرد آن بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3169. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری سود خالص و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3170. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و کیفیت افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3171. انجام پایان نامه بررسی رابطهی بین رقابت بازار و تأمین مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
3172. انجام پایان نامه بررسی مدیریت سود در زمان پذیرش و عرضه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3173. انجام پایان نامه بررسی مقایسهای و انتخاب شاخص بهینه کارایی مدیریت سرمایه درگردش و ارتباط آن باکارایی دارایی‌ها به تفکیک صنایع در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3174. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی در شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران
3175. انجام پایان نامه تحلیل تأثیز متغیز های کلان اقتصادی بر نوسان پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: کابردی از الگوی FIEGARCH
3176. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1376
3177. انجام پایان نامه تأثیر نوسانات شدید قیمت‌های جهانی نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد وابستگی دمی
3178. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای پیوندی
3179. انجام پایان نامه الگوسازی و پیش بینی نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از الگوهای واریانس ناهمسان شرطی خود رگرسیو
3180. انجام پایان نامه اثردقت پیش بینی سود توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران
3181. انجام پایان نامه بررسی و آزمون فرضیه ارزیابی اشتباه در شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3182. انجام پایان نامه ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادارتهران به وسیله الگوریتم ژنتیک
3183. انجام پایان نامه مدلی اکتشافی برای پیش بینی بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3184. انجام پایان نامه تبیین جایگاه سرمایه فکری دربهبود عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3185. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین فرصت‌های سرمای هگذاری ونقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3186. انجام پایان نامه بررسی واکنش بیش از اندازه سرمای هگذاران بورس اوراق بهادار نسبت به اطلاعات حسابرسی تداوم فعالیت
3187. انجام پایان نامه شناسایی و رتبه بندی شاخصهای موثربرتصمیم گیری خرید سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار
3188. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی دربازار معاملات مسکن برروی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران
3189. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی وخصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3190. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با عملکرد هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3191. انجام پایان نامه بررسی کاربرد مدلهای پیشبینی ورشکستگی فالمر و تافلر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3192. انجام پایان نامه بررسی ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و همزمانی قیمت در بورس اوراق بهادارتهران
3193. انجام پایان نامه بهره گیری ازمعیارهای ارزش آفرینی جهت تبیین رابطه بین ساختارسرمایه و ارزش شرکت‌ها مطالعه موردی صنعت خودرو و بورس اوراق بهاردار تهران
3194. انجام پایان نامه تأثیر ساختار مالکیت شرکت‌ها بر سود تقسیمی هر سهم شرکتهای مرتبط باصنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3195. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3196. انجام پایان نامه کاربرد تحلیل حساسیت در تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
3197. انجام پایان نامه بررسی تأثیر افشای اجباری اطلاعات بر محتوای اطلاعاتی سود هرسهم وارزش دفتری آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3198. انجام پایان نامه بررسی میزان ریسک بازار در محیط رقابتی در مقایسه با تأثیر تصمیم گیری مدیریت در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات آتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
3199. انجام پایان نامه برآورد اثر بحران مالی جهانی بر بورس اوراق بهادار
3200. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3201. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
3202. انجام پایان نامه ارتباط میان متغیرهای مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3203. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای و انتخاب شاخص بهینه کارایی مدیریت سرمایه در گردش و ارتباط آن با کارایی دارایی‌ها به تفکیک صنایع در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3204. انجام پایان نامه بررسی اثر سود تقسیمی و سود خالص سالانه بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
3205. انجام پایان نامه تأثیر نسبت قیمت به سود هر سهم و نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم بر بازده سهام شرکت‌های خدماتی مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3206. انجام پایان نامه مطالعه نقش محافظه کاری حسابداری در تصمیمات سرمایه گذاری مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهزان
3207. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت سیمان)
3208. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بهره وری نیروی انسانی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3209. انجام پایان نامه بررسی تأثیر فرهنگ بر مدیریت وجوده نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3210. انجام پایان نامه تبیین ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌ها (EVA) با معیارهای اندازه شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (صنعت سیمان)
3211. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد اضافی ومدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3212. انجام پایان نامه ارزیابی مقایسه‌ای کفیفت خدمات بورس اوراق بهادار، بورس کالا و فرابورس با استفاده از رویکرد فازی
3213. انجام پایان نامه بررسی رابطه سازو کارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3214. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اخبار خوب و بد بر تأخیر در ارائه گزارشات سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3215. انجام پایان نامه بررسی رابطه سازو کارهای حاکمیت شرکت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3216. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ساختار هیئت مدیره با اهرم مالی در بورس اوراق بهادار تهران
3217. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه
3218. انجام پایان نامه مطالعه موردی شرکت‌های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3219. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک AHP_FUZZ
3220. انجام پایان نامه تأثیر آستانه اهمیت و انگیزه‌های اختیاری مدیران بر افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3221. انجام پایان نامه ارائه مدل پیش بینی بروز خطر تقلب مالی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
3222. انجام پایان نامه نقش اطلاعات شایعه ساس بز تصمیم گیزی سزمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهزان
3223. انجام پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر انتخاب پرتفوی سرمایه گذاران انفرادی در بورس اوراق بهادار
3224. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین قابلیت اتکا پیش بینی‌های مدیریت از سود و واکنش کمتر از اندازه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
3225. انجام پایان نامه بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای مدیریت مالی بر فرآیند خصوصی سازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3226. انجام پایان نامه رابطه بین تغییر اهرم مالی باقیمت سهام و عملکرد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3227. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان دقت پیش بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان افزایش سرمایه
3228. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3229. انجام پایان نامه ارزیابی روند بازدهی سهام شرکت‌های خصوصی سازی شدهاز طریق بورس اوراق بهادار
3230. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه‌های ناملموس بر مدیریت ریسک شرکت‌ها (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران)
3231. انجام پایان نامه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به منظور الگو برداری با تأکید بر نرخ بازده دارایی مطالعه موردی: شرکت‌های مواد دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3232. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ویژگی‌های فردی بر انتخاب روش خای بودجه بندی سرمایه‌ای توسط مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3233. انجام پایان نامه بررسی عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3234. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
3235. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر به موقع بودن گزارشگری سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388_1385
3236. انجام پایان نامه بررسی انگیزه‌های مدیران شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود
3237. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین سود هر سهم با پیش بینی سودهای آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3238. انجام پایان نامه راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور_مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار منطقه‌ای شهرستان یزد
3239. انجام پایان نامه بررسی تأثیر پیش نیازهای تجارت الکترونیک بر عملکرد شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3240. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
3241. انجام پایان نامه بررسی امکان سنجی هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت‌های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ساری
3242. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم مالی بر سیاست‌های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3243. انجام پایان نامه بررسی اثر طول چرخه عملیاتی بر پایداری اقلام تعهدی وقیمت گذاری اشتباه اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3244. انجام پایان نامه بررسی تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر مسائل و مشکلات نمایندگی
3245. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین نرخ تورم،ریسک سیستماتیک و اندازه شرکت با نسبت قیمت به سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3246. انجام پایان نامه بررسی وضعیت گزارشگری مالی اینترنتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3247. انجام پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با استفاده از مدل غیر خطی (شبکه عصبی چند لایه پیش خور) و مدل خطی در بورس اوراق بهادار تهران
3248. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3249. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان مالکیت نهادی و اندازه شرکت بر رابطه بین اقلام تعهدی و سودآوری آتی در بورس اوراق بهادار تهران
3250. انجام پایان نامه بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3251. انجام پایان نامه مطالعه نقش محافظ کاری حسابداری بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3252. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اندازه طول تجربه موسسه حسابرسی بر محافظ کاری(مشروط و نا مشروط) در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3253. انجام پایان نامه کنکاشی پیرامون ارتباط پویا بین معیارهای نقد شوندگی و عملکرد شرکت‌های گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران
3254. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نقد شوندگی سهام بر دوره نگهداری سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3255. انجام پایان نامه تأثیر شاخص قیمت مصرف کننده(تورم)بر حجم معاملات سهام شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران
3256. انجام پایان نامه رتبه بندی میزان بورس اوراق بهادار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب با استفاده از تکنیک ترکیبی POPSIS_AHP
3257. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد مالی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3258. انجام پایان نامه تأثیر سیاست تقسیم سود بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3259. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوریهای مدیریت مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل پذیرش فناوری(TAM)
3260. انجام پایان نامه بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3261. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکت‌های فعال بورس اوراق هادار تهران با استفاده از مدل Super Efficiency
3262. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3263. انجام پایان نامه بررسی کاربرد فناوری داده کاوی در رتبه بندی شرکتهای برتر بورس اوراق بهادار تهران
3264. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی بر ریسک نقد شوندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3265. انجام پایان نامه نا متقارن بودن اطلاعات و متغیرهای حسابداری در یک تجزیه و تحلیل تجربی برای حسابداری مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
3266. انجام پایان نامه رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
3267. انجام پایان نامه بررسی آنتروپی صورتهای مالی و اثر آن بر تغییرات سود در صنایع بورس اوراق بهادار تهران
3268. انجام پایان نامه بررسی اثر متغیرهای کلان بربازده صنایع بورس اوراق هادار تهران
3269. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین بازده سود نقدی و سیاست تقسیم سود_مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
3270. انجام پایان نامه تکنیک‌های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار
3271. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت اقشاء و تغییرات بازده سهام در شرکت‌های سرمایه گذاری سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3272. انجام پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری تکنیک‌های مدیریت عملکرد و سیستم پاداش بر بازده سهام شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3273. انجام پایان نامه تأثیر نرخ تورم بر فاکتور SMB مطالعه موردی:بر بازدهی سهام بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3274. انجام پایان نامه بررسی تجربی اصلاح ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3275. انجام پایان نامه آیا هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سیاستهای فرار مالیاتی در شرکتها اعمال می‌نمایند؟
3276. انجام پایان نامه پوشش ریسک در تأمین مالی از طریق عرضه عمومی سهام توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس پارامترهای حساسیت ریسک دلتا و روو:مدل درخت دوجمله‌ای
3277. انجام پایان نامه بررسی ارتباط نیروی حرکت قیمت و عایدات در ایجاد بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران
3278. انجام پایان نامه اثر شدت سرمایه،اندازه شرکت و سودآوری بر تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3279. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده‌های غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران
3280. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد داده‌های تلفیقی پویا (DPD) به روشGMM
3281. انجام پایان نامه مقایسه مدل‌های انتخاب سهام جهت تشکیل پرتفوی از نظر برآورد بازده مورد انتظار،بازده واقعی آتی و ریسک آنها در بورس اوراق بهادار تهران
3282. انجام پایان نامه بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3283. انجام پایان نامه سنجش و رتبه بندی کارایی نسبی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی: صنعت خودرو و ساخت قطعات)
3284. انجام پایان نامه تأثیر قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
3285. انجام پایان نامه بررسی رابطه میزان سرمایه و ایجاد حباب قیمیتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3286. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3287. انجام پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت افشا اطلاعات بر میزان پایداری سود و اجزای آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3288. انجام پایان نامه تأثیر دیدگاه‌های قرارداد کارآ و سیستم‌های اطلاعاتی ناکارآمد بر محافظه کاری و تصمیمات مالی مدیران و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3289. انجام پایان نامه تأثیر فناوری اطلاعات بر بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
3290. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3291. انجام پایان نامه بررسی ارتباط ارزشی دارایی‌های نامشهود در بازار بورس و اوراق بهادار تهران
3292. انجام پایان نامه کیفیت سود و سیاست توزیع سود نقدی شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
3293. انجام پایان نامه تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش غیر نقدی خالص بر بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3294. انجام پایان نامه ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3295. انجام پایان نامه بررسی تأثیر عملکرد شرکت قبل از عرضه عمومی اولیه بر افت قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3296. انجام پایان نامه ویژگی‌های غیر مالی مؤثر برکیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
3297. انجام پایان نامه بررسی ریسک ورشکستگی، نابهنگاری اقلام تعهدی و جریان‌های وجوه نقد عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3298. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی استهلاک و رابطه آن با بازده غیرعادی، قیمت و منافع آتی در رکت های تولیدی بورس اوراق بهادار تهران
3299. انجام پایان نامه بررسی ر ابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3300. انجام پایان نامه بررسی مربوط بودن صورتهای مالی و تأثیر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3301. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد اقتصادی به تفکیک نوع صنعت در بورس اوراق بهادار تهران
3302. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری مالی با فرصت‌های رشدو ارزش آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3303. انجام پایان نامه ارزیابی تأثیر مشخصه‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3304. انجام پایان نامه پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نسبت‌های مالی
3305. انجام پایان نامه بررسی تأثیر رشد فروش بر عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3306. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین برخی متغیرهای کلان اقتصادی (تغییرات نرخ تورم، تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره )با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3307. انجام پایان نامه بررسی تأثیر میزان سهام مدیریتی و سرمایه گذاران نهادی بر سود سهام نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3308. انجام پایان نامه بررسی قیمت سهام عرضه‌های اولیه در شرکتهای جدیدالورود بورس اوراق بهادار تهران
3309. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3310. انجام پایان نامه بررسی توانایی متغیرهای مدل‌های پیش بینی ورشکستگی فالمر و اهلسن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3311. انجام پایان نامه بررسی رابطه تمرکز مالکیت و میزان مالیکیت (سهامداران) نهادی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار شیراز
3312. انجام پایان نامه اثز حاکمیت شرکتی بر محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3313. انجام پایان نامه بررسی آثار تعامل سیستم‌های حسابداری مدیریت و مدیریت کیفیت فرایند بر کیفیت خارجی محصول شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3314. انجام پایان نامه بررسی راهکارهای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3315. انجام پایان نامه شناسایی راهکارهای استقرار هزینه یابی هدف در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3316. انجام پایان نامه بررسی تأثیر مدیریت استراتژی بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3317. انجام پایان نامه رویکردی فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام با اهداف چندگانه در بورس اوراق بهادار تهران
3318. انجام پایان نامه ارزیابی مدل‌های پیش بینی شاخص‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3319. انجام پایان نامه اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی
3320. انجام پایان نامه بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران
3321. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین تحولات بازار سرمایه بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادی در برنامه‌های توسعه ایران (با محوریت حجم معاملات و شاخص قیمت و بازده سهام)
3322. انجام پایان نامه بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مبتنی بر حجم معاملات
3323. انجام پایان نامه بررسی وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران
3324. انجام پایان نامه رتبه بندی عوامل مؤثر برقیمت سهام در بورس اوراق بهاردار با استفاده از روش TOPSIS-AHP فازی
3325. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل‌های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
3326. انجام پایان نامه پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراقبهاردار تهران با استفاده ازمدل ARIMA
3327. انجام پایان نامه رابطه بین سرمایه فکری شرکت‌ها و عملکرد آنها شاهدتجربی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
3328. انجام پایان نامه مطالعه نقش انتشار سهام برسرمایه فکری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3329. انجام پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه فکری برسوداوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
3330. انجام پایان نامه ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از مفاهیم نوین سنجش عملکردمالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3331. انجام پایان نامه بکارگیری الگوریتم درخت تصمیم جهت پیش بینی شرکتهای ورشکسته و غیر ورشکسته پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3332. انجام پایان نامه تأثیر طرح تحول اقتصادی بر افزایش کارآفرینی بورس اوراق بهادار در ایران
3333. انجام پایان نامه پردازش تکاملی و انتخاب بهینه سبد سهام رهیافتی نو برای بورس اوراق بهادار تهران
3334. انجام پایان نامه بررسی تأثیر حالات بیوریتمیک Biorhythm Cycle سرمایهگذاران برترکیب پرتفوی آنان در بورس اوراق بهادار تهران
3335. انجام پایان نامه شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهایتاثیر گذار برسرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان
3336. انجام پایان نامه بررسی محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده در بورس اوراق بهادارت هرآن
3337. انجام پایان نامه تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی بربازده و ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران روش داده‌های ترکیبی
3338. انجام پایان نامه مطالعه رابطه بین تغییر در شاخص‌های عملکرد مبتنی بر بهره وری و تغییر درمتغیرهای مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3339. انجام پایان نامه ارائه پرتفوی کارا با استفاده از ترکیب روشهای AHP&IEP& DEAبرای شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3340. انجام پایان نامه تأثیر سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3341. انجام پایان نامه بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3342. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین جریانهای نقدی آزاد، جریان‌های نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با ارزش افزوده بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3343. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و محافظه کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3344. انجام پایان نامه گزارش مقبول حسابرسی،هدفی مهم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
3345. انجام پایان نامه کیفیت حسابرس، حاکمیت شرکتی و عملکرد عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3346. انجام پایان نامه بررسی تأثیر نسبت‌های فعالیت (کارایی) و نرخ رشد آن‌ها بر بازده غیر عادی آتی سهام در شرکتهای پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1388-1380)
3347. انجام پایان نامه بهره وری و مخارج سرمایه‌ای: مطالعه تجربی در خصوص شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3348. انجام پایان نامه تأثیر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3349. انجام پایان نامه ارزیابی سیاست تقسیم سود و نظام راهبردی مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3350. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین گزارش گری مالی قابل توسعه (XBRL) و مشخصات کیفی داده‌های حسابداری از دیدگاه مدیران مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3351. انجام پایان نامه رابطه بین سود خالص و فرصت‌های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3352. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه درگردش با حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3353. انجام پایان نامه بررسی تأثیر درصد هیئت مدیره غیر موظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3354. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خریداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت‌ها
3355. انجام پایان نامه بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر سودآوری آتی و نسبت قیمت به ارزش دفتری سهام (در بورس اوراق بهادار تهران)
3356. انجام پایان نامه فرآیند دست کاری قیمت شرکت‌های هلدینگ در بورس اوراق بهادار تهران
3357. انجام پایان نامه بررسی علل بی ارتباطی سیاستهای تقسیم سود بر ارزش بازار سهام شرکت‌ها (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
3358. انجام پایان نامه بررسی ارتباط بین دریافت گواهینامه ایزو 9000 و عملکرد مالی و بهره وری کل عوامل تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع غذایی
3359. انجام پایان نامه رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3360. انجام پایان نامه بررسی اثر عدم اطمینان کاری، عدم تمرکز سازمانی و ویژگی‌های سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد آن سیستم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3361. انجام پایان نامه طبقه بندی روند تغییرات شاصخ کل بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری کلاس بندی کننده‌های عصبی احتمالی
3362. انجام پایان نامه کاربرد منطق فازی در بررسی نقش سرمایه فکری برریسک سیستماتیک (β) شرکت‌های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران
3363. انجام پایان نامه ارزیابی رضایت سهامداران از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی
3364. انجام پایان نامه ترکیب الگوریتم ژنتیک و مدل معادله ساختاری به منظور بررسی رویه‌های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی جهت ایجاد مزیت رقابتی پایداربرای بانک‌ها و مؤسسات مالی (مطالعه موردی:صنعت بانک‌ها و مؤسسات مالی بورس اوراق بهادارتهران)
3365. انجام پایان نامه بررسی کارامدی بازاریابی اینترنتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3366. انجام پایان نامه بررسی مقایسهای کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران
3367. انجام پایان نامه تبیین رابطه بین ساز وکارهای حاکمیت شرکتی(راهبری شرکت) وبازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3368. انجام پایان نامه بررسی تأثیر ارائهی صورت‌های مالی میاندورهای بر شاخصهای برتری ومتغیرهای بنیادین در 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران
3369. انجام پایان نامه بررسی رابطه بین محافظ هکاری و هزینه حقوق صاحبان سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3370. انجام پایان نامه بررسی میزان تحقق سود پیش بینی شده هر سهم و تأثیر آن بر روی قیمت سهام در شرکتهای گروه نفتی و شیمیائی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران
3371. انجام پایان نامه تبیین نظام برنامه ریزی راهبردی بورس اوراق بهادار تهران
3372. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد پنجاه شرکت فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های فازی
3373. انجام پایان نامه تعیین کارایی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران به کمک تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
3374. انجام پایان نامه بررسی استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلندمدت شرکتهای برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3375. انجام پایان نامه بهایابی برمبنای فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3376. انجام پایان نامه انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران
3377. انجام پایان نامه بررسی مقایسه‌ای ریسک پرتفوهای ایجاد شده با استفاده از نسبتهای EVA/M و B/M در بورس اوراق بهادار تهران
3378. انجام پایان نامه ارائه مدل ترکیبی QFD و AHP فازی، جهت اولویت بندی عوامل مالی مؤثر بر شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار
3379. انجام پایان نامه ارائه مدلی ترکیبی از شبکه‌های عصبی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
3380. انجام پایان نامه کاربرد درخت تصمیم گیری جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3381. انجام پایان نامه موانع استقرار و توسعه سیستم هزینه یابی کیفیت COQ در شرکتهای تولیدکننده کالاهای مصرفی بورس اوراق بهادار تهران TSE با استفاده از رویکرد فازی
3382. انجام پایان نامه ارزیابی و اولویت‌بندی شرکت‌های تولید کننده سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تاکسونومی (1385-1381)
3383. انجام پایان نامه بررسی تأثیر برنامه ریزی بازاریابی بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
3384. انجام پایان نامه بررسی موانع تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه
3385. انجام پایان نامه بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و شاخص‌های عملکردی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382-1387)
3386. انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر استراتژی استفاده از اینترنت د ر دادو ستد سهام: مطالعه موردی سازمان بورس اوراق بهادارتهران
3387. انجام پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای رتبه بندی شرکتهای متقاضی تأمین مالی بانکها (مطالعه موردی: پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)
3388. انجام پایان نامه رهیافتی بر رابطه نرخهای سود بانکی و تأثیر آن بر بازارهای مالی پول و سرمایه با تاکید بر بورس اوراق بهادار
3389. انجام پایان نامه تبیین مدل معادله ساختاری عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3390. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای غیرمالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
3391. انجام پایان نامه نقش فن آوری اطلاعات در بورس اوراق بهادار مطالعه موردی اوراق بهادار ایران
3392. انجام پایان نامه بررسی موانع بکارگیری سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
3393. انجام پایان نامه استقرار نظام راهبری شرکتی: تجربه بورس اوراق بهادار تهران
3394. انجام پایان نامه صنعت بورس اوراق بهادار و آموزش سرمایه گذاران
3395. انجام پایان نامه نقش فرهنگ و آموزش سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار
3396. انجام پایان نامه بررسی و مقایسه قابلیت پیش بینی قواعد تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران
3397. انجام پایان نامه برازش خطی و غیرخطی نسبتهای مالی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار
3398. انجام پایان نامه مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذران متخصص و غیر متخصص در مورد خرید سهام (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار منطقه‌ای اصفهان)
3399. انجام پایان نامه بررسی مسئله همگامی بازار در بورس اوراق بهادار تهران
3400. انجام پایان نامه بررسی آثار حدنوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3401. انجام پایان نامه بررسی کارآمدی بازاریابی اینترنتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
3402. انجام پایان نامه ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار برای پیادهسازی دولت الکترونیک
3403. انجام پایان نامه بررسی تغییرات قیمت سهام در داده‌های با بسامد بالای بورس اوراق بهادار تهران
3404. انجام پایان نامه نگرش سیستمی به نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
3405. انجام پایان نامه طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک
3406. انجام پایان نامه نقش گروه‌های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
3407. انجام پایان نامه بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
3408. انجام پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری شاخص‌های شارپ و ترینر در بازه زمانی 1381-1376
3409. انجام پایان نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار:فرصت‌ها و تهدیدهای بالقوه
3410. انجام پایان نامه بررسی آثار حد نویسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
3411. انجام پایان نامه بررسی رابطه میان میزان موفقیت درپیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار و برتری عملکرد سازمانهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران
3412. انجام پایان نامه نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی
3413. انجام پایان نامه جهانی شدن بورس اوراق بهادار: چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی مدیران مالی
3414. انجام پایان نامه سیستم خبره فازی جهت تعیین قیمت تعادلیسهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

Pin it
Switch to Desktop Version